"אלוהות כפשוטו"

"אלוהות כפשוטו"

מי לא מכיר את הוויכוח הנצחי האם יש אלוהים או אין אלוהים. מצד שני אלה שכן חושבים שיש אלוהים, ילחמו בכל כוחם לומר שיש רק אחד. שבעצם בזה – שיש רק אחד – המכחישים את האלוהים חייבים להודות, שאם יש ?! אז יש רק אחד ולא שנים או מיליון. כי אי אפשר להגיע להכחשת האלוהים האחד לפני שהכחשנו את ה'הרבה האלילים.

הלוחם הראשון – על פי המסורות – נגד אלילים היית אברהם אבינו (בערך 2000 לפני הספירה ). אברהם כבר נולד בתקופה שלבני אנוש היית כבר שפה, לוח שנה, חקלאות, המצאת המוזיקה מציאת הברזל והמצאת ההנדסה והמצאת רוב חוקי אנוש החברתיים התבוניים. כלומר בני אנוש כבר הכירו באחדות היקום, כי אי אפשר שפה ולוח שנה (שבלעדי לוח שנה אין חקלאות) וחקלאות בלי החשיבה הבסיסית שהיקום אחדותית. ואם כל זאת בני אנוש עבדו אלילים ואברהם נלחם בהם.

מה פשר האמונה שלהם ומה פשר מלחמת אברהם נגדם ? בעיקר נשאל האם אברהם היה מסתפק גם עם כפירה. כי אם נבין על מה נלחמו לכאורה נבין בעצם שגם הכפירה היית מספקת אותו.

אצל חכמינו זצ"ל רואים שזה שני צדדים של אותו מטבע
מיכן אמרו "כל המודה בע"ז כופר בכל התורה וכל הכופר בע"ז מודה בכל התורה"
(מדרש תנאים לדברים פרק יא ועוד הרבה מקורות חז"ל על אותו דרך )

ובכן, לכאורה כפי שאמרנו לעיל מאז החקלאות (שבלתי אפשרית בלי לוח שנה וידיעת עונות השנה וידיעת חוקי הטבע בחקלאות וכל זה בלתי אפשרי בלי שפה), היית ברור לכל בני אנוש שהיקום אחדותית ואם יש אלוהים אז יש רק אחד. בכל אופן ברור היה לחכמים לפילוסופים ולמנהיגים, אלה שהמציאו את השפות ואת הלוח ואת החקלאות ואת חוקי החברה. ואם כן למה ולמי בדיוק המציאו את האלילים ? לכאורה לההמון ! ובשביל מה ? "סמכות" !!

"סמכות" היא העומד בוויכוח בין אברהם לעובדי האלילים שבתכלס ידעו שהם שקרנים. כלומר המנהיגים והפילוסופים ידעו טוב טוב שהם משקרים את ההמונים. כלומר, כפי שקרל מרקס אמר שהדת היא מורפיום להמונים שלא יבקרו את מנהיגיהם ושליטיהם.

למי הסמכות לקבוע משהו ? זאת הוויכוח האמיתית בין אברהם לבין אומות העולם. ולכן לכאורה אברהם היה מסתפק גם עם הכפירה. כי בכפירה אין באמת סמכות.

לכאורה יוצא לנו שבמלחמתו מול האומות הוא לא היה צריך להוכיח את קיומו של האלוהים והיה מסתפק עם הכחשתו.

אנחנו רואים באמת שחז"ל (= תקופה של פילוסופים יהודים מ400 לפני הספירה עד 600 לספירה) גם חשבו כך באומרם "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמורו" תרגום: כביכול האלוהים אומר "הלוואי" תעזבו אותי העיקר תשמרו את התורה. כלומר מצד האלוהים אתם יכולים לכפור בו, הוא לא מעוניין בעבודתינו לו, הוא יותר מעוניין כביכול שתקיימו את התורה.

מהי התורה שהיא כל כך חשוב שכדאי אפי' לעזוב את האלוהים העיקר לקיים אותה ?

אז צריך לבדוק מה אומרים חז"ל כלפי התורה. (יג') חכמים ונבנים וידעים,,,,,,(טו') ואקח ,,,,חכמים וידעים: בי"ת בו בינה וכו' שאלמלא בינה אין כל העולם כלו מתקיים אפילו שעה אחת, שנאמר: "הבו לכם אנשים חכמים ונבנים" באותה שעה אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: בני ! הבו עליכם בעלי בינה להיות ראשים עליכם, מיד הלך משה רבינו והיה מחזיר (מסובב ומחפש) בכל משכנותיהם של ישראל ובקש בני אדם בעלי בינה ולא מצא, שנאמר: "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים" ולא מצא "נבנים" מכאן אתה למד שגדולה בינה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן התורה, שאפילו אדם קורא תורה נביאים וכתובים ושונה משנה ומדרש, הלכות ואגדות, שמועות ותוספתות, מושלות ומעמדות וכל סדרי בראשית, ואין בו בינה ?! אין תורתו שוה כלום ! שנאמר:(ישעיה כט' יד') *"ובינת נבניו תסתתר" *(אותיות דרבי עקיבא)

חז"ל אומרים כאן שאלמלא בינה אין כל העולם כלו מתקיים אפילו שעה אחת,,,, שגדולה בינה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן התורה, שאפילו אדם קורא תורה נביאים וכתובים ושונה משנה ומדרש, הלכות ואגדות, שמועות ותוספתות, מושלות ומעמדות וכל סדרי בראשית, ואין בו בינה ?! אין תורתו שוה כלום !

והנה לפני התורה צריך בינה, ואם אין בינה אין תורתו שווה כלום.

אם כך דבר ראשון היא הבינה. עוד לפני התורה, שהיא – התורה, לפני האלוהים.

ואם כך נשאל מהי הבניה ? ולמה היא כל כך חשובה ?

מפרש לנו הרמב"ם מאמר חז"ל ידוע "כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם" מיהו כבוד קונו ? שכלו של אדם !!

שכלו של אדם הוא כבוד האלוהים, ממש כך. ואם כן, שכלו של אדם שזה בעצם הבינה האחדותית של כל בני אנוש 1+1=2 הוא כבוד האלוהים השוכן בקרבינו.

יוצא שהבינה כתבה את התורה הרי בלי בינה אין התורה שווה לו כלום. והתורה חשוב יותר מעבדות הא-ל.

בכדי להשתכנע שהבינה כתבה את התורה צריך לדעת מהי נבואה הרי התורה נכתבה על ידי נבואה.

אז שוב נצטט פילוסוף ורופא יהודי "הרמב"ן" שמסביר: מהי נבואה ? "דבר השם, גזרותיו ומחשבותיו וענין דרכיו, והדבור יאמר בכל אלה" תרגום: מהי דבר האלוהים ? חוקי הטבע ודרך התנהלות הטבע ובעיקר התבונה שזה כביכול מחשבותיו של האלוהים. כמובן הוא מוכיח זאת מהתורה עצמה.

לסיכום עניין זה:

הבינה האחדותית של בני אנוש היא כבוד האלוהים האחד השוכן בתוכינו. אותו בינה כתבה את התורה על פי פילוסופי היהודים. ועל פיהם אפשר לוותר על עבדות הא-ל במילא הכפירה יכולה לחיות יחד עם היהדות.

על מה כן יהיה וויכוח מר בין פילוסופי היהדות לבין האתאיסטים\הכפירה ? בלהודות לאלוהים !

חז"ל אומרים שבעתיד (העתיד להם שזה לפני אלפיים שנה שבוודאי כבר הגיע העתיד הזה) יבוטלו כל המצוות ויישאר אך ורק להודות לאלוהים.

חז"ל האמינו (מלשון אימון) שהתפתחות תבונת ההמונים תהיה ברמה כזו שלא נצטרך סמכות כלשהי ויישאר רק להודות לאלוהים על ההזדמנות שנתן לנו לחיות וליצור ולבנות וכדומה.

לעומק הם אומרים שאפי תורה לא תהיה יותר, כי ההמונים יהיו ברמה תבוני כזו שלא נצטרך סמכות של תורה. כפי שמשה רבינו חלם ואמר: "מי ייתן שכל העם נביאים"

מה פירוש כולנו נביאים ? פשוט מאוד, אם נבואה היא "גזרותיו ומחשבותיו וענין דרכיו" שזה אומר חוקי טבע והתבונה, וכל אחד לומד מגיל אפס (חינוך חובה) את הטבע ואת דרכי הטבע, אז כל אחד באמת נביא. כמובן שצריך לחקור בלי סוף את הטבע ואת דרכיו בכדי להיות נביאים יותר טובים. כלומר התפתחות התבונה והידע היא צורך חיוני לנביא שזה בעצם כל אחד מאתנו.

אם זה המצב שלדעתי כל בני אנוש שמקבלים חינוך חובה (שזה דיי מרצון ולא ממש חובה) הם כל אחד מהם נביאים מפני עצמם. אז למה עוד לא הגענו לגאולה ? אוקיי הכפירה לא מודה לאלוהים כי הם לא מכירים בו, אבל הרי אמרנו שאפשר לוותר עליו.

נשאל עוד, האם אברהם המודרני היה יושב היום במנוחה ? כלומר האם היה מסכים עמי שכולנו נביאים ואין יותר סמכות אלילית ?!

אני חושב שלו היית היום אברהם המודרני הוא היה לוחם בדיוק כמו אז באלילות. ואני הסביר למה.

מה היית מלחמתו של אברהם ? מלחמתו היית נגד סמכות כלשהי. כלומר השכל הבינה האנושית מספיק סמכותית לכל אחד שלא צריך סמכות שקרית בשם אליל. ולכן כל זמן שיש סמכות שלא מצד הבינה והשכל אז לא משנה לאברהם האם זאת סמכות אלילית או סמכות אחרת כמו סמכות הרוב מול המיעוט או סמכות הכסף והקניין שגזל מהאדם את כל הטבע שקיים בשבילו חינם כמו שהיא קיימת לכל האורגניזם בטבע.

תחשבו על זה, מי השולט בנו ? מי הסמכות הבלעדית ? הקניין הכסף והרוב !!

הקניין: כל נולד ביקום נולד כבר במצב שכל היקום כבר קנוי למישהו לחברה או לפרטים. אסור לו אפי' לאגור מים על פי חוק. כלומר חוץ מאוויר (שזה גם בסמכות מערכת המשפט על פי ברק שטען שאין לך כפרט זכות מוקנה לנשום) אין לו כלום ואסור לו לשתות מים אך ורק עם כסף.

הכסף: שוב בלי כסף אין לך אפי' מים. וכסף מושגת על ידי עבודה. כלומר מראש קבעו בני אנוש בלעדיך שאין לך כלום בטבע האלוהית בלי שתעבוד ותשיג את הכסף ורק אז תוכל לקנות מים ולשכור חור לישון בלילה. והכסף עצמו נדפסת על ידי הבטחתך לבנק שתעבוד כלומר כל הכסף מודפס על חוב בהווה שתעבוד בעתיד. יוצא שלא רק אתה חייב להשיג את הכסף מראש רק אתה חייב לשלם עליו גם ריבית. לעבוד בשביל להשיג כסף ולשלם למדפיס\לבנק ריבית על זה שהדפיסו לך כסף שאין להם באמת.

הרוב: שאתה נולדת כבר, היו אנשים לפניך והם החליטו שהרוב במספר מטומטמים מסוים מול מספר מפגרים מיעוטים, קובע ש1+1=7, בערך כך זה עובד. כלומר, במקום שהאמת ואחדות הבינה תקבע את סמכות, אז קבעו שלא מעניינת אותם האמת האחדותית והבינה האחדותית. רק מן משחק כזה של רוב מפגרים מול אחד האמיתי הרוב המפגרים קובעים. השופט ברק למשל חושב שלרוב יש סמכות לא לאפשר לך לנשום. כלומר הרוב המציא את מערכת המשפט ולמערכת הזו יש סמכות להפסיק לך את הנשימה.

לאור כל זה בוודאי שאברהם המודרני היה נלחם בסמכות האלו שבעצם שוללת ממך את הטבע האלוהית שקיים בשבילך חינם כמו לכל האורגניזם, כל האורגניזם לא צריכים כסף וקניין ורוב בשביל ליהנות מהטבע, הם פשוט פולשים לתוך ביתינו ולתוך גופינו אם צריך כי לא מכירים הם בקניינינו ודיי בצדק.

בכדי להילחם בסמכותיות האליליות האלה, אברהם המציא שני דברים. 1, הכנסת אורחים 2, ברית המילה.

הכנסת אורחים: בא להשיב על סמכות הקניין. אין סמכות קניין באמת אומר אברהם הפילוסוף העתיק, לקחתי לי אדמה וזרעתי וקצרתי וכדומה וכל מי שרוצה, יבוא לאכול. כי הם ממש לא שלי באמת, הרי לקחתי הכל מהטבע עם חוקי הטבע וצמח לי מה שצמח.

אומר אברהם לבן אחיו "לוט" (שבחר להידבק בחברה של סדום ששם אסור להכניס אורחים על פי החשיבה שאם ניתן צדקה אז אנשים לא יעבדו.) בכדי שתשמר את קניינך שלא יגזלו את עמלך אתה צריך שוטר ואת השוטר אתה צריך לאכיל, אז לא עדיף לך לאכיל את אנשים שלא יצטרכו לגנוב ממך ? כלומר אייך שלא תעשו אתם משלמים כסף רב כמיסים לחברה בכדי לשמר לך את המצאת הקניין שלך. אז בשביל מה בכלל קניין ? פשוט תכניס אורחים ותשלם פחות בהרבה.

אתה מאכיל את השוטר ואת השופט ואת כל עובדי החברה הכל בכדי לשמר את המצאת הקניין ? לא עדיף לך לא להכיר בקניינים ואז לא תצטרך לשלם כל כך הרבה מעמלך לכל השיכורים האלה שעוד חושבים שבסמכותם לעצור לך את נשימתך.

ברית המילה: לכל אליל שהם בעצם חברה, היית להם דגל. דגל חברתי, שבעצם כל אחד כפרט משרת את הדגל\החברה. לאברהם עקרונית לא היה אכפת האם הדגל החברתית הוא אליל או אפי' אתאיסט. אותו עניין דבר אחד, שאין שום סמכות מעליו, לא רוב אתאיסטי או אליל דמיוני. כלומר, לא אני משרת את הכלל כחברה וממש לא משנה איזה דגל יש לחברה, או דגל אידיאולוגי או דגל אלילי, מבחינתו בחשיבה הפילוסופית, אין לחברה סמכות מולו כפרט.

ולכן המציא את הדגל שלו. הדגל שלו הוא אבר המין.

איזה מן דגל בחר לו הפילוסוף העתיק ? פשוט השתגע ? מה פתאום אבר המין ?

ובכן, פילוסופית טוען אברהם אין לנו בעולמינו ובעמלינו כלום חוץ מי את עצמינו ואת נצחיותנו על ידי הולדה. כלומר, נצחיותנו האישית היא אך ורק על ידי אבר המין.

אין חברה דמיונית אין סמכות חוץ מעצמי ובינתי ואין אני עמל לאף אחד חוץ מלעצמי ולצאצאי לנצח. כלומר, כל צאצאי שימשיך את החשיבה הפילוסופית שלי בעצם יזכה לנצחיותו הנצחית. כל המל את בנו בעצם מכריז בפני כל העמים שהוא לא מכיר בשום סמכות חברתית והדגל שלו היא הבינה האישית. לא הרוב יקבע בשבילי סמכות ולא המצאת הקניין והכסף תשלול ממני את חירותי ואת הטבע האלוהית שקיים בשבילי חינם.

שכביכול האלוהים בוחר באברהם הוא אומר כביכול למה אני בוחר באברהם ? וְאַבְרָהָם הָיוֹ יִהְיֶה לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם וְנִבְרְכוּ בוֹ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ: כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ יְקֹוָק לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט.

התבונה כביכול זועקת "ידעתי שהוא יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך התבונה לעשות צדקה ומשפט"

אני אתן לכם טיף עמוק אייך לומדים תנ"ך. כל מקום שכביכול האלוהים אומר או מדבר, זה בעצם מחשבות הנביא\הפילוסוף בינו לבין עצמו.

כל נבואה בתנ"ך זה בעצם מחשבותיו של האדם ההוא עצמו, כל חלום, זה מחשבותיו של החולם החלום ועל זו הדרך תשכילו להבין את התורה לעומק ואז תבינו מהי אלוהות ביהדות לעומק.

אני אתן לכם דוגמא אחת מיני אלף שיש לי, לשם הקיצור.

מסופר בתורה הסיפור הזה

וַיַּעֲמֹד מֹשֶׁה בְּשַׁעַר הַמַּחֲנֶה וַיֹּאמֶר מִי לַיקֹוָק אֵלָי וַיֵּאָסְפוּ אֵלָיו כָּל בְּנֵי לֵוִי: וַיֹּאמֶר לָהֶם כֹּה אָמַר יְקֹוָק אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימוּ אִישׁ חַרְבּוֹ עַל יְרֵכוֹ עִבְרוּ וָשׁוּבוּ מִשַּׁעַר לָשַׁעַר בַּמַּחֲנֶה וְהִרְגוּ אִישׁ אֶת אָחִיו וְאִישׁ אֶת רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת קְרֹבוֹ: וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי לֵוִי כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיִּפֹּל מִן הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא כִּשְׁלֹשֶׁת אַלְפֵי אִישׁ:

בא אחד מחז"ל ואומר משהו מפחיד ביותר. "מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ שלא אמר לו האלוהים למשה" והנה המקור.

(אליהו רבה פרשה ד ד"ה מפני מה זכה)
מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ שלא אמר לו הקב"ה למשה כך לעמוד בשער המחנה ולומר מי לה' אלי (שם /שמות ל"ב/) ולומר כה אמר ה' אלהי ישראל (שם /שמות ל"ב/), אלא שהיה משה צדיק דן קל וחומר בעצמו, אמר, אם אני אומר לישראל, הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו (שם /שמות ל"ב/ כ"ז), יהו ישראל אומרים, לא כך למדתנו, סנהדרין שהורגת נפש אחת בשבוע נקראת מחבלנית, מפני מה אתה הורג שלשת אלפים ביום [אחד], לפיכך תלה בכבוד שלמעלה, שנאמר כה אמר ה' וגו'

תראו מזה, חז"ל מכחישים נבואה שאמר משה בשמו של האלוהים ואומרים "מעיד אני עלי השמים והארץ שלא אמר האלוהים כך" פשוט משה תלה באילן גבוה כלומר דיבר בשם האלוהים בלי שהאלוהים יאמר לו.

מנין לחז"ל שלא אמר ? הרי כתוב בתורה במפורש שכן אמר ? התשובה היא שאם כתוב משהו שלא מתקבלת לנו על שכלינו כמו להרוג שלושת אלפים איש בלי משפט (ועוד אפי' בית המשפט לא יכול להרוג כל כך הרבה כלומר מערכת משפט שהורגת אחד בשבעים שנה היא מערכת חבלנית) ?! אז אי אפשר שהאדם יקבל נבואה כזו ולכן אפי' שזה כתוב נדע שזה שקר וכנראה לא היית לו ברירה ותלה באילן גבוה. (התליה באילן גבוה היית מאוד מקובלת גם אצל חז"ל עצמם כמו כל הלכות משה מסיני הם תליה באילן גבוה שלעולם לא נאמרו בסיני)

מכאן לומדים מהי נבואה וגם לומדים שאסור להפוך את טקסט התורה כאלילית עיוורת, כלומר אפי' שכתוב בתורה, אנו לא נקבל את הכתוב אם זה נוגד את בינתינו ושכלינו וצדקת דרכינו במשפט ועריכת דין.

אפשר לתת עוד אלפי דוגמאות אבל נצטרך על כך לכתוב ספר שלם ואני חושב שהדוגמא הזאת מספיק חזקה בשבילכם במאמר הקצר הזה.

על אותו דרך הבין האבן עזרא (פילוסוף ובלשן יהודי כ1100 לספירה) לומר כפשוטו נגד אלה שמקדשים את טקסט התורה כסמכות עליונה וכך הוא אומר ותשימו לב לעומק דבריו "ודעת הלשון איננה דעת בעצמה, כי אם כנגד אחר שיבין. ואם בעבור דעתו משפטי נזקין. גם הם לא נתנו כי אם לישר המעוותים, כי אילו היינו במקום שאין שם שור אין צורך למשפטי שור נגח. ואלו היינו יושבים באהלים כקדריים, אין צורך למעקה ומזוזה. "ואם בארץ הודו", אין צורך למשפט גנבה ורציחה ועשק ועדות שקר"

כלומר, לו נצרך משה לתת חוקה להודים אז לא היה צריך לתת להם דיני גנבה ורציחה ועשק ועדות שקר כי הם פשוט לא כאלה.

באותו דרך הבין הספרונו (פילוסוף יהודי כ1400 לספירה) לזעוק נגד אלה שמקדשים את חז"ל כסמכות עליונה ואומר: "כי בזה האופן אין לך ללכת אחרי אלהים אחרים גדול מזה בחידוש דת לכבוד קדמונים אשר נחשבו אלהים שופטים בארץ"

הגיע הזמן לסכם את הנושא:

אלוהות בא לטעון דבר אחד, שבינת האדם אחדותית. ולכן אין סמכות אחרת מהבינה האישית של כל אחד. כל סמכות אחרת היא עבודה זרה שאברהם נלחם נגדה וכך כל זרעו נלחמים בהם בכל הדורות.

מתי היית רלוונטית מלחמתו של אברהם ? בתקופה שהמציאו את החברה הראשונה, האימפריה הראשונה של נמרוד\חמורבי.

נח ובניו קבעו לשם הסדר האנושית לחלק את הארצות למשפחות. הגיע נמרוד שהיה גיבור חיל וכבש בכוח הזרוע ארצות לא לו והקים את החברה הדמיונית הראשונה. כלומר, לא היית קניין עד חלוקת הארצות למשפחות ואפי' באופן הקנייני הזו גם הכניסו אורחים כי באמת הקניין היית רק לשם הסדר ושלום האנושות.

שהגיע נמרוד עם האימפריה שלו הוא בעצם קבע שכיבוש בכוח מקנה לך את הארצות. וכל הארצות שייכים לחברה הכללית, ובעצם אין לפרטים קניין אישית טבעית. כלומר כל הפרטים הם עבדים לאימפריה. בכדי לשלוט בפרטים הומצאה האלילים והדגל החברתית שלמענה כל פרט טיפש היה מוכן להקריב את חייו ממש כמו היום בעולם המודרני שנלחמנו בעזה שלושים שנה ואחרי דור החזרנו אותה וגרשנו את יושביה, ולך תספר למשפחות שהקריבו את בניהם על מזבח החברה הדמיונית, שהרוב מחליט אחרי דור האם דמך ודם בניך נשפך לריק או לא.

אברהם לא סובל את הדגל הדמיוני הזה ובורח משם ומתיישב בארץ שנפל בגורלו בחלוקת נח ובניו. ואומר אם כבר קניין אז בא נחלק את העולם לכל הפרטים והמצאת הירושה תבטיח לכל נולד להיוולד עם הטבע חינם. אם לא תחלקו את העולם אז אני הולך לארץ שנפל לי בחלוקה של נח.

כלומר, היהודי הפילוסוף המודרני גם טוען את אותו טענה. תחלקו בבקשה את העולם לפרטים ואת כל משאביה לכולם. ואם לא ? אנו נלך לארץ ששייך לנו בירושה מחלוקת נח ובניו.

על פי ההלכה לכל יהודי יש חלקה אישית בארץ ישראל שהיא שלו מכוח החלוקה ההיא. במציאות ההלכתית אי אפשר לעשות פרוזבול אך ורק שיש לך קרקע משלך ואם כך אייך עושים יהודים את הפרוזבול ? התשובה ההלכתית היא שכל יהודי נולד יחד עם חלקת אדמה שיש לו בארץ ישראל.

תבינו שמחשבתית זה נכון כלפי כל נולד ביקום. כל נולד יש לו נחלה מירושה של אבותיו מאז חלוקת נח לבניו. ואם לא נכיר בחלוקת נח לבניו אז נעשה את זה עכשיו את החלוקה. בכל אופן אם נעשה או לא נעשה אין הנולד חייב לקבל את חוקותיכם הטיפשיים, הוא נולד ליקום ולטבע האלוהית והכל שייך לו כמו שזה שייך לך. אנחנו לא יכולים להמציא לנו את חוקי הקניין בלי לקחת אותו בחשבון.

האתאיסט יכול היה לקבל את החשיבה של אברהם והיהדות, אז אין בעצם שום ויכוח עקרוני בין האתאיסט לבין היהודי. הוויכוח נשמע וויכוח של חרשים ותו לא.

הזכרתי במאמרים קודמים את הלל (פילוסוף חז"לי) והצו הקטגורי של קאנט.

שהנוכרי הגיע להלל וביקש שילמד אותו תורה על רגל אחת, הלל לא סיפר לו על אלוהים וסמכות התורה משמים ומעמד הר סיני. הוא דיבר אתו ישר לשכלו ואמר לו את הצו הקטגורי של קאנט (תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא עמוד א) "דעלך סני לחברך לא תעביד" זו היא כל התורה כולה, ואידך – פירושה הוא, זיל גמור. תרגום: על תעשה לזולתך מה שאתה לא רוצה שיעשו לך.

קאנט בעקבות דקארט ויום (שהצליחו לעורר לו את בסיסו של התבונה האנושית), הגיע לצו הקטגורי. הצו הקטגורי הוא אותו תשובה של הלל לגר.

הצוו הקטגורי של קאנט אומר: "פעל רק לפי אותו כלל פעולה שתהיה מסוגל, באותו זמן, גם לרצות כי יהיה לחוק כללי" הרעיון הוא שאם אדם, כיצור רציונלי, איננו יכול לרצות (באורח עקבי) ש"כלל פעולה יהיה חוק אוניברסלי – כלומר שהכול יאמצו אותו ויפעלו לפיו – כי אז אין כלל זה יכול להתקבל בתור כלל מוסרי: כי כלל מוסרי המתקבל על הדעת הרציונלית הוא בהכרח כזה שכל יצור רציונלי יכול לאמץ אותו.

אף אחד לא יכול לאמץ את חוקי הקניין אם הוא נולד בלי הטבע ואסור לו לשתות מים אפי' בלי שישלם כסף.

אף אחד לא יכול לאמץ את הכרעת הרוב כסמכות עד כדי כך שהרוב גם יכול לשלול ממנו את האוויר כפי שהשופט ברק חושב מרוב טיפשותו.

חכמי\פילוסופי התלמוד יחד עם קאנט ורוב הפילוסופים המודרניים אוחזים בעצם באותו חשיבה עקרונית ששום חוק מחוקי אנוש לא קבילים כל זמן שלא לקחנו בחשבון את כל הפרטים והנולדים. בוודאי שסמכות הרוב לא קבילה הרי כל המושג רוב היא כוח, ומה ההבדל בין כוח הזרוע של נמרוד\חמורבי או כוח הרוב ? שניהם באים לקחת בכוח במקום שהבינה האחדותית והאמת המוסרית תקבע את הסמכות.

אם נאמץ את האלוהות האמיתית כך שכל נולד ייוולד יחד עם הטבע חינם כמו כל האורגניזם ואז יישר לו ולנו רק לעסוק בחקר הטבע ולפתור את כל המחלות ועל פי היהדות גם ננצח את המוות עצמו, אז תהיה באמת הגאולה האמיתית לכל העמים.

במה אנו עסוקים היום ? בלהשיג לנו מים ואוכל וחור לישון בו בלילה. אחרי אלפי שנות האדם התבוני הוא עוד עסוק רוב ימיו להשיג מה שהחתול משיג בקלי קלות. זאת פשוט בושה וחרפה לאדם התבוני, זה מה שהשיג מרוב תבונתו ?

האם הטכנולוגיה לא יכולה לעשות במקומנו את העבודה ? למה עוד האדם צריך לעמול על מים ולחם ועל חור לישון בלילה, את רוב ימיו ?

על פי החשיבה הבסיסית הזו באלוהות בא החשיבה לטעון עוד משהו עקרוני ביותר. כל תינוק ותינוקת שנולדים עם מחלות גנטיות תורשתיות, או סתם מחלות שהם סובלים מהסביבה, כל אדם חולה וכל מחלה ממחלות הקיימות, הם באשמתנו אנו. שאנו רואים ילדה בניוון שרירים ואנו לא מרגישים אשמים במחלתה ? סימן הוא שאנו חסרי דעת וריקי מוח.

כל חולה סרטן שמצטמק מיום ליום ואנו לא מרגישים אשמים למחלתו ולהצטמקותו ? אנו כנראה חסרי דעת וחסרי בינה ובעיקר ריקי מוח.

כל שנהרג בתאונת דרכים וכל פצוע שנפצע שאנו לא מרגישים אשמים ? אז שוב, כנראה אנו חסרי דעת ובניה ובעיקר ריקי מוח.

וכל זה למה ? כי החשיבה הפילוסופית שלנו טוענת על התפתחות התבונה מעצם האבולוציה, החשיבה התנכית היא חשיבה אבולוציונית. עד כדי כך שהיא מאשימה את האדם התבוני הראשון בכל קללות האדם ואפי' מאשימה אותו במוות עצמו.

כל תרופה שנמצאה כבר יכולנו למצוא כבר לפני אלפי שנים. התרופה לסרטן שתמצא מחר ? יכולנו למצוא כבר אתמול.

ניצחון המוות שתמצא בעתיד יכולנו כבר מזמן למצוא בעבר.

הקורבן של מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים בשנה ושלושים מיליון פצועים בשנה, משימוש במכוניות ?! היא קורבן שאנו מסכימים לכך מראש, אין על פי החשיבה היהודית שום עזרה אלוהית בנידון. כל מי שחושב שהאלוהים שומר עליו מתאונות דרכים פשוט לא מבין אלוהות מהי. הוא מבחינת היהדות עובד אלילים ומאמין באלילים שיצילו אותו. ואל לו לזעוק חמס מול אלוהי ישראל למה כביכול לקח לו את היקר לו. כי פשוט הוא לא לקח, אנו הסכמנו לקרבן הזה מראש והגיע הזמן שנשלם את חלקינו בקורבן הזה.

ובכן, אלוהות היא לא רק סמכות הבינה כלפי זכותינו בטבע חינם שנתן לנו. אלוהות הוא גם חובה כלפי כל הסובלים ממחלות ומתאונות. ושכרינו תהיה שאנו וצאצאינו נהיה בריאים יותר ונאריך ימים יותר כי נוכל לפתור את כל המחלות ואפי' את המוות עצמו. ועונשינו תהיה שנסבול את כל המחלות וכדומה רח"ל.

זאת השכר והעונש על פי החשיבה היהודית.

זאת כל תוקף המושג של האלוהות שלנו, וחבל לי כלפי האתאיסטית שלא מבינים שיש לנו חובה להודות לאלוהים ששיתף אתנו את הבינה והשכל שלו עצמו. כלומר, לא רק שנתן לנו את הטבע הנפלאה, רק הוא גם עניו ומפרגן לנו מטוב ליבו לשתף אותנו עם בינתו ושכלו כך שנוכל להיות כמותו ממש יוצר ובונה וחיי לנצח. אם הצלחנו להמציא את הנשק הגרעיני ?! אז מהי כבר להמציא תרופה לסרטן ??

מי ייתן שכולנו נהיה נביאים כפי שמשה רבינו חלם כבר בזמנו ואמר ליהושע "המקנא אתה לי ? מי ייתן שכל העם נביאים"

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“"אלוהות כפשוטו"”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s