אלוהי בני ישראל חלק חמישי

אלוהי בני ישראל חלק חמישי

שבוע טוב לכולם וחג פורים שמח לכל בית ישראל.

השבת פרשת זכור (תשע"ח) ניגש אלי יהודי ברוח טובה (אולי רוח של חג הפורים הקרב ובא) בלי לקנטר, ושאליני לגבי מאמרי על אלוהות. טענתו העיקרית היית שאפי' אם נקבל שגדולי הדורות ידעו והבינו את האלוהות כמוני כפי שאני מסביר במאמרי, אז לפחות שאני יודה לו בכך שה"המונים" בכל הזמנים לא חשבו כך וק"ו ההמונים של היום לא חושבים כך.

לגבי ההמונים של היום אמרתי לו: הנה אני (כמו שאני קיבלתי מרבותי ככה אני,,) כותב ומסביר וכו' ומי שזוכה יודע ב"ה בעקבות מאמרי בנידון כאן. לגבי ההמונים של פעם – אני אומר לו – אתה יכול לעשות ספקולציות ותו לא. הרי אתה לא יכול להוכיח לי שהם לא ידעו. אתה פשוט עושה הקשים מהיום ואתה מניח שאם היום לא יודעים אז ככה פעם לא ידעו.

היהודי היקר: אתה אבל לא יכול להוכיח שההמונים של פעם כן ידעו.

אני: אתה גם את זה מניח בלי שום בסיס. אם אני רק אחפש במקורות, אני בוודאי ימצא לך הרבה הוכחות שהם ידעו.

היהודי היקר: אז תוכיח לי. וכאן היהודי היקר תפס אותי לא מוכן. כלומר באמת לא היה לי משהו להביא לו ולהוכיח לו. ואמרתי לו: תראה אם שאלתך היא בתמים בלי לקנטר. אז הקב"ה יעזור לך ואני אמצא בשבילך הוכחה, כי אני לא צריך הוכחות כי הם ברורים לי כאור השמש. אבל אם אני לא אמצא בשבילך הוכחה, אז או שאתה לא זכאי לכך או אני לא חיפשתי מספיק.

במוצאי שבת הקב"ה עזר לי (לעומק עזר ליהודי היקר כנ"ל) הנה מצאתי לו הוכחה דיי פשוטה והנה היא לפניכם. (והמאמר (חלק החמישי) מוקדש ליהודי היקר הנ"ל)

ובכן בתקופת הגאונים שלחו יהודי הודו (יושבי אי ארנלק אשר בסוף ים מערב בארץ הודו) שאלות לגאוני הדור. אחת מהשאלות הייתה לגבי אמירת "עלינו לשבח" בגולה. "עלינו לשבח" אומר כל יהודי שלוש פעמים ביום בסוף התפילה (ביום כיפור גם באמצע מוסף). הם כנראה שלחו את השאלה לכמה גאונים, ולנו נשאר רק תשובת רבינו האיי גאון. והנה נוסח התשובה שכתב רבינו האיי גאון ליושבי האי ארנלק אשר בסוף ים מערב בארץ הודו.

אליכם יושבי אי ארנלק אשר בסוף ים מערב בארץ הודו, וראשיהם החכמים והנבונים בעלי שכל וחכמה, הרב ר' נתן והרב ר' שאלתיאל והרב ר' קלונימוס יצ"ו, ושאר החכמים והנבונים בכל סוד וחכמה. שלום.

הגיע אלינו האגרת אשר שלחתם, ונועם מליצותיכם ודקדוקי שאלותיכם, ועמדנו על כל דבר ודבר, אבל מפני תוקף ועוצם השאלות אשר סבבונו בכל יום, מכל פאות מזרח וצפון, וממקצת ארצות אחרות, עכבנו את שלוחכם, ולא יכולנו להאריך בשלומכם, שיגדל השם ית' לעד.

אבל מה ששאלתם והודעתם בכתביכם, כי יש בידכם אגרות מהרב רבינו גרשום ז"ל, והאגרת מהרב אלפסי ז"ל, משאלותיכם, ומענין עלינו לשבח, ששאלתם, והודיע הרב אלפסי ז"ל, כי ענין עלינו לשבח תקנת גאונים היתה, לומר אחר התפלה בכל יום, מפני שהוא שבח גדול ומעלת יוצרנו ית' שמו, כפי מה שאמרה ותקן יהושע בן נון, נר ישראל אור הבהיר, כשהכניס את ישראל לארץ, והגיעו אל המקום יתד התקועה, המכוון כנגד כסא הכבוד למעלה.

ואשר שאלתם מפני מה אומרים אותו בחוצה לארץ, הואיל והגיעו ימים ללא אלהי אמת, ולא כהן מורה, יהושע לא אמר זה, אלא שתקן זה בארץ, והשיב הרב ז"ל, שאילו היתה מעשה עבודה מעבודת המקדש, אסור לעשותה בחוצה לארץ, אבל עבודה שהיא בדבור ולא במעשה, יש לנו לומר, כגון במקדש שהיו אומרים בשעת הקרבת הקרבן, רצה, ואישי ישראל, וכבר ראינו שבטלה העבודה, ואנחנו בחוצה לארץ, ובכל יום חובה עלינו לומר זה, וכן עלינו לשבח, תקנת הגאונים היתה לומר בכל יום אחר התפלה, אע"פ שאנו בחוצה לארץ, שבח התלויה בפה היא, ועבודת [נ"א. ועדות] אמירה הוא. ע"כ.

ומה שהודעתם תשובת הרב רבינו גרשום ז"ל, שאמר בענין אחר, כי עלינו לשבח יהושע בן נון אמרו לאחר שהנחיל את ישראל את הארץ, וכבר היה להם אלוה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, מה שלא היה להם כן קודם, אע"פ שכל אותם מעלות היה להם בימי משה רבע"ה, לא נתקיים דבר זה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, אלא בארץ הקדושה, ואז תקן עלינו לשבח, מפני מה אומרים אותו בחוצה לארץ, והודיע כי תקנה זו תקן רבן יוחנן זכאי עם כל התקנות שהתקין, לומר אותו אחר עבודת התפלה, לאחר שנחרב בית שני, מפני שבימיו נחרב, ויצא לפני [ג"א. למחנה של] אספסיאנוס ברב חכמה, ואע"פ שאבא סיקרא בן אחותו, היה ראש הפריצים, ונחרב הבית, והוא תקן תקנות הרבה, ועלינו לשבח לומר אותו בכל יום, מתקנותיו היה, וגרסינן בתוספות בערובין פוק ומני מגורי [נ"א. מגזרי] רבן יוחנן בן זכאי, שבחא דהדורא דארעא לבתר צלותא אתקין, והטעם לומר אותו בחוצה לארץ לאחר התפלה הוא, מפני שכל ישראל צריכין תפלתם ושועתם [נ"א. ובקשתם] [נ"א. וכוונתם] לצד הארץ, כמה דאמר, וכון פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלם, ואלו ואלו נמצאים בכוונתם לצד המקדש, ונואיל וכל התפלות עולות בכוונה למקדש, עלינו לשבח בכוונת המקדש הוא, ובארץ הוא, ועולה על כל הכוונות שכבר נתקנו במקדש.

על כן יש להשיבכם בזה, ולבחור דרך הישר ודרך האמת, למען לא תהיו נבוכים ומשובשים ברוב הדעות, ואעפ"י כי דעתינו קצרה מלהשיב אמרים ממחשבת דעתינו, אבל יש לאל ידינו במה שקבלנו וראינו, ובמה שלמדנו מרבותינו עמודי [ג"א. גולה] עולם.

ובתחלה יש להשיבכם [ג"א. להשיב] כי תשובת רבינו גרשום ז"ל מעולה מתשובת הרב אלפסי ז"ל, ובאמת כי יהושע בן נון תקן אותו לאחר קדושת הארץ כדברי חז"ל, ונתקיים מה שאמר הרב ז"ל, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת שנמצא אלהותו, ועל כל פנים תקנת רבן יוחנן בן זכאי הוא, מפני שחובה על האדם [ג"א. לעולם] בכל יום לקיים קיום האמונה, ומאי דרש, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא האלהים וגו', וגרסינן בזבחים, וידעת היום, בארץ, והשבות אל לבבך, בחוצה לארץ, אי הכי משה אמאי לא אמר בחוצה לארץ, מפני דאין אדם יהיב שבחא על מה דלא אתיא לידיה, ואנן, אע"ג דהוינן בחוצה לארץ כבר איתא [ג"א. אתא] לידן.

(כל ההדגשות, שלי כמובן, שתבינו את הנקודה החשובה כאן)

ראו שם את ההמשך אבל עד כאן מספיק לנו בשביל להוכיח ליהודי היקר הנ"ל שהנה מצאתי מכתב פשוט מתקופת הגאונים, שאנו מבינים ממנו את השיח היהודי בזמן הגאונים. בשיח הזה שואלים יהודי הודו את הגאונים למה לומר תפלת "עלינו לשבח" בגולה אם אין לנו "אלוהי אמת" בגולה (הואיל והגיעו ימים ללא אלהי אמת,). והם מספרים לרבינו האיי גאון שקיבלו את תשובה הרב אלפסי ז"ל ואת תשובת רבינו גרשם ז"ל ורבינו האיי גאון משיב להם שתשובת רבינו גרשום ז"ל מעולה מתשובת הרב אלפסי ז"ל (ובתחלה יש להשיבכם [ג"א. להשיב] כי תשובת רבינו גרשום ז"ל מעולה מתשובת הרב אלפסי ז"ל,) ורבינו האיי גאון מסכים לגמרי עם רבינו גרשום ז"ל (ובאמת כי יהושע בן נון תקן אותו לאחר קדושת הארץ כדברי חז"ל, ונתקיים מה שאמר הרב ז"ל, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת שנמצא אלהותו,) וממשיך רבינו האיי גאון להסביר להם שתקנת רבי יוחנן בן זכאי הוא מפני חובת האמונה ורבינו האיי גאון מביא דרשה (ומאי דרש, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא האלהים וגו', וגרסינן בזבחים, וידעת היום, בארץ, והשבות אל לבבך, בחוצה לארץ, אי הכי משה אמאי לא אמר בחוצה לארץ, מפני דאין אדם יהיב שבחא על מה דלא אתיא לידיה, ואנן, אע"ג דהוינן בחוצה לארץ כבר איתא [ג"א. אתא] לידן.) ואני הקטן לא מצאתי כזה דרשה בשום ספר חז"לי. ואם מישהו מהקוראים יודע על משהו דומה לדרשה הנ"ל, אז אנא בבקשה לעזור לי כי בנפשי זאת, והשם ישלם לו את כל משאלות ליבו אמן ואמן.

לסיום:

שאליני היהודי היקר הנ"ל: בשביל מה לך לכתוב בנושא האלהות ברבים להמונים ?

והנה התשובה בשבילך: אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל אם לא תגידו אלהותי באומות העולם אני פורע מכם. אימתי, כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידענים (ישעיה ח, יט). (ויקרא רבה פרשת ויקרא פרשה ו ד"ה [ה] ר' פינחס)

ק"ו בן בנו של ק"ו: אם לא תגידו אלהותי באומה עצמה. אז לא רק האומות ידרשו מאתנו לדרוש באובות והידענים, רק אחינו בשרינו היהודים ידרשו מאתנו לדרוש אל האובות ואל הידענים, וזה המצב לצערינו היום בארצינו הקדושה.

אגב המדרש הזה אנו מבינים שאפי בעל הדרשה הזו לא חשב לרגע שצריך לפרסם את אלהותי באומה עצמה אצל היהודים עצמם, כלומר מכאן שוב נוכיח שכול ההמונים ביהודים כן ידעו את אלהותו. ולכן דרש שמחובתינו לפרסם אותם באומות אחרת העונש יהיה שהאומות ידרשו מאתנו לדרוש אל האובות ואל הידענים רח"ל. ואם לדעתך גם ההמונים היהודים לא יודעים, אז בוודאי שצריך לפרסם את האלהותי גם בתוכינו אנו היהודים, אחרת העונש היא כמו המציאות של היום. והבן.

בברכה

Max maxmen

נ.ב. היום בבוקר י' אדר ע"ח התקשרתי לעיר הקודש ירושלים לאחד מרבותיי ושאלתי אותו כמעט בזעקה: 1, הרי משה רבינו עצמו אמר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד (= דברים פרק ד לט) וְיָדַעְתָּ֣ הַיּ֗וֹם וַהֲשֵׁבֹתָ֘ אֶל־לְבָבֶךָ֒ כִּ֤י יְקֹוָק֙ ה֣וּא הָֽאֱלֹהִ֔ים בַּשָּׁמַ֣יִם מִמַּ֔עַל וְעַל־הָאָ֖רֶץ מִתָּ֑חַת אֵ֖ין עֽוֹד:          2, אין כזה דרש במסכת זבחים ואין כזה דרש לפי דעתי בכל ספרות חז"ל ?

רבי מורי מרגיע אותי ואמר לגבי שאלתי הראשונה: מקסי היקר ראה פסוק אחד לפני כן: (דברים פרק ד לח) לְהוֹרִ֗ישׁ גּוֹיִ֛ם גְּדֹלִ֧ים וַעֲצֻמִ֛ים מִמְּךָ֖ מִפָּנֶ֑יךָ לַהֲבִֽיאֲךָ֗ לָֽתֶת־לְךָ֧ אֶת־אַרְצָ֛ם נַחֲלָ֖ה כַּיּ֥וֹם הַזֶּֽה:  מסביר האבן עזרא: כיום הזה – קרוב מהיום הזה. והאמת שהוא רמז על אשר נחלו ארץ שני מלכי האמורי, כי ראובן וגד וחצי שבט מנשה ישראל יקראו. וכן הרשב"ם במקום: כיום הזה – שכבר התחלתם לירש את ארץ סיחון ועוג: ולכן – מסיים רבי מורי, משה רבינו בוודאי יכול לומר את זה. בכל זאת על פי דרכינו בני גד וראובן לא מביאים ביכורים כי זאת לא ירושה רק כיבוש. ולכן יהושע שאמר ועל הארץ מתחת זה היה יותר בתוקף כי אז קיבלנו את ארץ ירושתינו מחלוקת נח ובניו = בהנחל גויים עליון וגו'.

לגבי שאלתך השניה: – מבטיח לי רבי מורי – אני אבדוק אצל תלמידי החכמים והמומחים בעיר הקודש ואני אחזור אליך. ולא עובר כשעה אחת – כפי שהבטיח – ורבי מורי חזר אלי ואמר לי: בדקתי אצל המומחים ואצל תלמידי החכמים וגם רבנים, והם יודעים שאין כזה דרשת חז"ל לא בזבחים ולא במקום אחר בספרות חז"ל. לפי טענתם יש הרבה בעיות עם המכתב הזה האם זה באמת מרבינו האיי גאון. אבל (וכאן ה"אבל" הוא גדול מאוד) יש חמש כתבי יד של אותו מכתב ממקומות\מקורות שונים, מתקופת הראשונים כבר, ככה שהמכתב הוא עתיק מאוד. ויכול להיות שבעל המכתב תלה באילנות גבהים כפי שמקובל הרבה אצל חכמים, מה עוד שיכול להיות שכותב המכתב כתב מטפורה בכדי לענות על קושיות של המוני זמנו כפי שנהוג אצל חכמים והוגי הדורות. כלומר כל הסיפור היא משל בכדי להשיב על קושיות ההמונים באותו דור ככה שבעצם לא כל כך משנה לך האם באמת אנשי הודו שאלו את רבינו הגאונים או כל הסיפור היא מטפורה. העיקר זה התוכן, והתוכן מוכיח את ההוכחה שרציתה להוכיח ליהודי הנ"ל. כלומר אם זה מטפורה ואם זה סיפור אמיתי, בשניהם המכתב עונה להמוני אותו דור על שאלותיהם. ומשאלותיהם אתה מוכיח ליהודי הנ"ל שהמוני הדורות של הראשונים או של הגאונים הבינו לעומק מהי אלוהות.

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“אלוהי בני ישראל חלק חמישי”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s