לוחת אבן = דרך לימוד התורה

לוחת אבן = דרך לימוד התורה

לחייו קשים כאבן = להיות לו עזות לשאול טעמי תורה (בעלי התוספות)

(המאמר מוקדש לבנו של רבי מורי ר' יעקב היקר)

בעקבות הפוסט הביקורתי הקודם (ויבז עשו את הבכורה – היהודי המודרני (אפי' החרדים לדבר השם) לא בז לבכורה רח"ל?! ) קיבלתי הרבה על הראש וברצוני להתייחס רק ובעיקר לוויכוח הכי רלוונטי והיא "מהי דרך לימוד תורה" ?! ומראש אני אומר שאני לגמרי מסכים עם שיטת לימוד המסורתית ואני תמיד טוען את זה וגם מסביר את זה. כלומר שלימוד כחינוך ותרגול את הנוער\ות עד שההרגל נעשה טבע שני. אין ספק שזה הדרך הנכונה. ולכן מחילה מכל המבקרים אני לא מדבר על שיטת לימוד\חינוך. אני מדבר על תלמידי חכמים אייך הם צריכים ללמוד תורה. על אלה שכבר התבגרו ומילאו כריסם בתורה ומצוות ומעשים טובים. כלומר אין ספק שכל תלמיד חכם צריך איי פעם להיכנס ל"גופו" של תורה, הוא לא יכול להישאר הגמל ההוא של המשל של האבן עזרא בתחילת יסוד מורא (ראו בפוסט הנ"ל אני מצטט את דבריו הקשים של האבן עזרא).

בשולחן ערוך (יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו) נפסק שאפי' מתחילים צריכים להבין דבר מתוך דבר: "קורא ג' מהם בתורה שבכתב, ובג' תורה שבעל פה, ובג' יבין דבר מתוך דבר". ואין אדם נבון (= מוציא דבר מתוך דבר) בלי חכמה. כאומרם: (במדרש משלי (בובר) פרשה א) אם יש באדם חכמה דברי תורה נמסרין בידו, ואם אין בידו חכמה אין דברי תורה מסורין בידו. להבין אמרי בינה. שצריך אדם שיהיה בידו בינה להבין דבר מתוך דבר.

בתלמוד (בבלי מסכת שבת דף לא עמוד א) אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר?

יגיעת התורה פירושו להוציא דבר מתוך דבר כאומרם: (בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כו) ובתורתו יהגה יומם ולילה = שהגה דבר מתוך דבר

סיפור

במוצאי שבת התקשרתי לאחד מרבתי המובהקים וסיפרתי לו על הביקורות הקשה כלפי בעקבות הפוסט הנ"ל ושאני מתכנן לכתוב מאמר על דרך לימוד התורה. רבי מורי: תעזוב את המבקרים כי הם מבינים טוב טוב מה אתה אומר וכל הביקורות הם רק לקנטר. ואני: רבי מורי היקר הרי כתוב ולא הקפדן מלמד אז אייך אני יכול להקפיד עליהם ? רבי מורי: אם כבר הזכרת את "ולא הקפדן מלמד" שזה החלק במשנה שלא אומרים לתלמידים, רק את החלק הראשון של לא הביישן לומד. נזכרתי – ממשיך רבי מורי – מאחת מהדרשות של בעלי התוספות החזקים, שכדאי לך שתעיין בו ותאהב את זה מאוד מאוד. אני רץ מיד לעיין במקור והנה היא לפניכם: (הדר זקנים שמות פרק כד פסוק יב) לוחת האבן. לכך עשאם גב אבן שכל מי שעוסק בתורה צריך שיהיו לחייו קשים לסבול עול תורה. אי נמי "לחייו קשים כאבן = להיות לו עזות לשאול טעמי תורה" כדאמרי' לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד ולבסוף מנושא בה דכתיב אם נבלת בהתנשא אם אתה נבל בתורה "ועז פנים לשאול לרבך הטעמים" בהתנשא בה תנשא:

ובאמת התלהבתי מאוד על הדגש "טעמי תורה". כלומר ברגיל לומדים את פשט המשפט "לא הביישן לומד" כאילו התלמיד עוד ירוק ולכן מתבייש לשאול ואז אומרת לו המשנה "ולא הביישן לומד". אותו דבר פשט הדרש של אם נבלת בהתנשא וכו'. כאן ההדר זקנים אומר משהו אחר לגמרי – וזה בשבילי חידוש גדול, הוא אומר על תתבייש להיות עז פנים לשאול לרבך "הטעמים". מכאן גם יוצא שרבו חייב לא להקפיד עליו = ולא הקפדן מלמד, עם תלמידו שואל את טעמי המצוות.

אני: רבי היקר, בוודאי יש מקור חז"לי לדרשה כזו נפלאה ועמוקה ?!

רבי מורי: לא זכור לי כזו דרשה בחז"ל אבל לדרשה יש טעם וריח של חז"ל, כלומר בוודאי היה להדר זקנים מקור חז"לי. אבל יש כמובן את דברי רבי: "ואמר רבי: ילדות היתה בי והעזתי פני בנתן הבבלי" (ב"ב קלא:) את דברי ר' יהודה בן תימא "הוי עז כנמר" כלומר עזות מצד אחד הוא מידה טובה ביותר בלימוד התורה ובעיקר מול תורת האומות כנודע. אגב: – ממשיך רבי מורי היקר – האם שאלת ר' ,,,,,, את עצמך פעם מה פירוש דברי ר' יהודה בן תימא ?! זה הרי משנה מאוד פלאית: "יהודה בן תימא אומר הוי "עז" כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים הוא היה אומר "עז פנים לגיהנם" ובשת פנים לגן עדן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך:"

יהודה בן תימא מתחיל עם עז כנמר, לבסוף אומר עז פנים לגיהנם ופתאום "תפילה" יהי רצון וגו'. מה קורה כאן ? – שואל רבי מורי כמעט בזעקה וממשיך – כנודע הציץ על מצח אהרן מכפר על עזות מצח. כלומר עזות היא לא מידה טובה (הרי סגולת בני ישראל שהם דווקא ביישנים), אבל זה נצרך על דרך "עזין שבאומות ישראל" וזה נצרך כנ"ל בלימוד התורה, ולכן אנו צריכים על כך כפרה. כלומר יש לנו סוג של עת לעשות לשם, אבל צריכים עליו כפרה. מסיים רבי מורי – זה מה שיהודה בן תימא אומר: צריך להיות עז כנמר, אבל עז פנים לגיהנם יהי רצון מלפניך וגו' כלומר מתי יבנה בית המקדש ?! מתי שתמלא הארץ דעה את השם !! אייך נשיג את זה ?! רק עם עזות פנים לשאול את טעמי התורה !! ואז שכל בני אנוש ידעו את השם ?! אין כבר צורך לא בעזות פנים מול האומות ולא בעזות לשאול את רבך את טעמי התורה. ולכן יהודה בן תימא מסיים כאן עם תפילה: יהי רצון וגו' כי עד אז נמשיך לחיות בסתירה שמצד אחד הוי עז כנמר ומצד שני עז פנים לגיהנם. מסיים רבי מורי לומר לי שזה לא חידוש שלו רק החתם סופר אומר בערך אותו מילים. והנה אני מביא לכם את המקור

חתם סופר החדש על התורה פרשת תצוה

על מצח אהרן (כ"ח ל"ח). (פירש"י) [אחז"ל, זבחים פ"ה ע"ב:] לכפר על עזות מצח. נ"ל על שלא העיז מצח במקום שראוי להיות עז כנמר בתורה ומצות ה', ומשו"ה כ' עליו קודש לה', כמקדש עזות מצחו הקודש להיות שלא לשמש בו כ"א בקודש, והיינו דאחר דאמר בן תימא הוה עז כנמר וכו' אמר עז פנים לגיהנם וכו' יה"ר מלפניך וכו' שיבנה בהמ"ק ב"ב ותן חלקינו בתורתך (אבות פ"ה כ'), כי לכאורה העזות פנים לשם שמים שאמר הוה עז כנמר היינו לענין קיום המצות נגד שבעים או"ה, ובזמן שבהמ"ק שלע"ל יבנה לא נצרכים לזה, אך עדיין נצרך מדה זו לא לקיום כ"א ללמוד תורה, כי לא הביישן למד (שם פ"ב ה'), ואמר רבי ילדות היתה בי והעזתי פני בנתן הבבלי (ב"ב קל"א ע"א), ע"כ אמר יה"ר מלפניך שיבנה בהמ"ק ב"ב ואז תן חלקנו בתורת"ך בעזות פנים ולא במצותיך. (ועיין בח"ס שמות עמ' ק"ל ד"ה פתוחי)

פתוחי חותם קודש לה', כי הציץ מכפר על עזות מצח דכתי' ומצחך נחושה (כערכין ט"ז.) וכ' רמב"ן כי מצח לשון נצוח וחוזק כי שם הוא חוזק וניצוח המוח, והנה עזין שבאומו' ישראל (ביצה כ"ה:) הקב"ה נתן לנו טבע עזות לעמוד נגד כל החולקים על אמונתינו. אך עז פנים לגיהנם ע"כ יכתוב על המצח קודש לה' שאנו מקדישים העזות שלנו קודש לה' ולא לדבר אחר ח"ו, כי אדרבא מדת ישראל ביישנים רק העזות קודש לה' נגד ע' אומות. (חתם סופר על התורה פרשת תצוה)

ע"כ הסיפור שלי עם רבי מורי היקר

מה נאמר ומה נדבר, התחלתי את המאמר כפי שאני רגיל לשכנע שלימוד התורה חייב להיות בהבנת דבר מתוך דבר וככה נפסק בשלחן ערוך וכו' וכו'  והשכל האלוהי נטוע בנו ומי שלא חס על כבוד קונו וכו' וכו' והנה שיחה אחת עם רבי מורי היקר המאמר מקבל צורה אחרת לגמרי, עם הדרשה של אחד מבעלי התוספות שרבי מורי משוכנע שזה ממקור חז"ל.

מי רבונו של עולם צריך יותר מהמשפטים האלה "לחייו קשים כאבן = להיות לו עזות לשאול טעמי תורה" כדאמרי' לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד ולבסוף מנושא בה דכתיב אם נבלת בהתנשא אם אתה נבל בתורה "ועז פנים לשאול לרבך הטעמים" בהתנשא בה תנשא: (= מילים כדורבנות ממש)

אני מודה בכך שעד ימינו אנו לדאבוננו אנו צריכים עוד להיות עזי פנים ולדאבונינו רוב רובם של תלמידי חכמים לא מקפידים לקיים את "ולא הקפדן מלמד". הציניים יאמרו שזה בגלל שהם בעצמם לא מבינים בזה. הצנועים והמאמינים בתלמידי חכמים (ואני בתוכם) יאמרו שהם חוששים ללמד לתלמידים לא הגונים על דרך "אמר רבי זירא אמר רב: כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס" (תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלג עמוד א)

לסיכום:

הבטחתי לעיל שאני לא התייחס לביקורות רק בנושא דרך לימוד התורה. אבל לטענה אחת שחוזר ונשנה שוב ושוב אני חייב לענות. הטיעון: אתה הופך את כל התורה לנושא כלכלה קניין וכו' וכו'. "אתה בעצם מוריד את כל המסתורין של התורה והפוך את התורה למשהו פשוט מאוד כמה יפה שהיא תהיה בכל זאת דיר באלק ?!" זה בערך הביקורות שחוזרים ונשנים תמיד ואני משיב עליו תמיד בכל צורה שאני יכול כפי שאתם יכולים לראות בכל כתבי. אבל הפעם מישהו הצליח באמת להטריף אותי ואמר: גם הברית בחורב הברכות והקללות, הם דברים פשוטים וכלכליים ? האם ירדתה לגמרי מהפסים – נזעק אלי מישהו בכאב אמיתי ?! (כזכור לכם בפוסט הקודם אני עוסק בדיוק בברית בחורב ותראו שם)

ותשובתי לחבר הכאוב כל כך (ואני חייב לומר שאני מבין אותו וככה אני תמיד כאבתי כמותו על דרך מוסיף דעת מוסיף מכאוב) היא: מה לעשות שלומדים פשט וראליה ואלוהות ראלית, ככה בדיוק לומדים את התורה. אבל אני אתן לך – צדיק יסוד עולם, דוגמא מחז"ל ותראה כמה שרבותי צודקים:

אתה צדיק יסוד עולם, כועס אייך אני מחבר את הברכות ואת הקללות לנושאים כלכליים פשוטים, אני כביכול הופך את הברית בחורב = מתן תורה כולה, לנושא כלכלי וכו' וכו' ואין לך עלבונה של תורה יותר גדול מיזה. כן, זה מה שאתה כותב לי ובצדק. אבל מה לעשות הנה דברי חז"ל במדרשי ההלכה: "רבי שמעון בן יוחי אומר, "ככר ומקל" ירדו כרוכים מן השמים, אמר להם, אם עשיתם את התורה הרי ככר לאכל ואם לאו הרי מקל ללקות בו, היכן פירושו של דבר (ישעיה א יט) אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי ה' דבר. רבי אלעזר המודעי אומר, "ספר וסייף" ירדו כרוכים מן השמים, אמר להם, אם עשיתם את התורה הכתובה בזה, הרי אתם ניצולים מזה, ואם לאו הרי אתם לוקים בו. היכן פירושו של דבר (בראשית ג כד) ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים" (ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מ) ראה עוד מקורות בחז"ל על זו הדרך.

ובכן אותו רבי שמעון בר יוחאי – שהפכו אותו עם הדורות לאבי אבות המיסטיקה והקבלה – אומר לך ידידי היקר: ככר ומקל ירדו כרוכים מן השמים וגו'.

אגב מיסטיקה: ויראו בני האלהים, רבי שמעון בן יוחאי קרא להון בני דייניא רבי שמעון בן יוחאי מקלל לכל מאן דקרא להון בני אלהיא (בראשית רבה פרשת בראשית פרשה כו)

לסיום:

נסיים עם פרשת השובע פרשת וישלח

כאמור בפוסט הקודם דנתי לגבי ירושה ומתנה מפסק הרמב"ם שהמקור הוא הירושלמי: אמר רבי אבהו בשם ר' יוחנן "כל הלשונות אדם מזכה חוץ מלשון ירושה" (לכאורה משום הציבי לך ציונים. הרי מה ההבדל אם אתה קורה לזה מתנה או ירושה הרי זה פילפול סרק רח"ל)

לכאורה חז"ל למדו את זה מפרשת השבוע שיעקב נותן את כל ההון שעשה בחוץ לארץ בחלוקת העובדה לאחיו עשו כמתנה. והסברתי כבר שכל הון שאדם עושה בחלוקת העבודה זה יגיעה כפו שאפי' האומות מכירים בו על דרך: ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו. ולכן בוודאי שיש זכות לאדם לחלק את יגיע כפו למי שהוא רוצה כירושה (כן, בלשון "מתנה" כמובן משום הציבי לך ציונים), אגם שהרמב"ם מזהיר לא לחזור על הטעות של יוסף ואחיו שאביו אהב אותו יותר וירדנו למצרים לארבע מאות שנה כעבדים ויצאנו משם בשן ועין = אחד מחמש = כמעט הכחדת כל זרע יעקב על אהבת בן יותר מהבנים האחרים.

כלומר הוא לא חייב לתת את זה ליוצא ירכו דווקא כי אין להם זכות ביגיע כפו של אביהם. מה שאין כן לגבי נחלה בארץ ישראל שזה זכותם הטבעית ולכן האבא לא יכול לשלול את הנחלה מבניו עד עולם, הרי גם אביהם זכה בנחלה בעקבות אותו חוקת משפט. והבינו את עומקם של דברים.

שוב ושוב, שיהודי דורש את ארץ ישראל כיורש, הוא דורש את זה בעקבות המצאת הקניין הקביל מחלוקת נח ובניו בגורל והמצאת חוקי הירושה שבלעדיו אין הקניין קביל. ולכן כל יהודי בכל זמן יש לו נחלה בארץ ישראל מיורשה וחלק שווה במשאבי הארץ. ולכן כמו שהאבא זכה בנחלה בעקבות ירושה מהמצאת הקניין הקביל, ולא זכה בהם בזכות יגיע כפו, ולכן הוא חייב לעולם לתת את הנחלה לצאצאיו לעולם.

אבל שהאבא נמצא בחול או משיג הון בארץ ישראל מכוח חלוקת העובדה = מיגיע כפו האישית ?! בוודאי שהוא יכול לחלק את ההון הזה למי שהוא חפץ.

ואת הדבר הפשוט הזה החמורים נושאי ספרים לא מבינים כי שכחו לבוא שהאלוהים חילק חכמה בינה ודעת. ואז לומדים להבין שכל התורה וחז"ל והרמב"ם הם פשוט ליצניים, הרי רק נחליף את המילה ירושה למתנה ומותר כבר הכל, ואין כבר "חוקת משפט" ואין "כל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל" וכו' וכו'. כאלה תלמידי חכמים הם הגורם לגלות הארוך כפי שהספורנו נזעק בתוכחה בדברים (ראו בפוסט הקודם)

שאלו אותי אם ככה, הציונים צודקים שעלו לארץ בחרב הרי הם מחזירים את ירושתם הקבילה?! תשובתי היא קודם כל: הם לא מחזירים את הירושה ואת משאבי הארץ ליהודי, רק להפך הפכו את הארץ לארץ קפיטליסטית ככה שכל זר יכול עקרונית לקנות את כל הארץ ואת כל משאביה לצמיתות (ראו "חוק יסוד הלאום" ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!") = שוק חופשי. ושנית כל למדנו מיעקב אבינו (גם מאברהם אבינו ראו עקידת יצחק הליבה החרדית) בפרשת השבוע = וישלח, שאפי' שלא רצה להיהנות מההון שעשה בחול ונתן את זה לאחיו עשו, בכל זאת שהגיע לארץ הוא קנה בכסף מלא נחלה: (בראשית פרק לג יח) וַיָּבֹא֩ יַעֲקֹ֨ב שָׁלֵ֜ם עִ֣יר שְׁכֶ֗ם אֲשֶׁר֙ בְּאֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן בְּבֹא֖וֹ מִפַּדַּ֣ן אֲרָ֑ם וַיִּ֖חַן אֶת־פְּנֵ֥י הָעִֽיר: (יט)  וַיִּ֜קֶן אֶת־חֶלְקַ֣ת הַשָּׂדֶ֗ה אֲשֶׁ֤ר נָֽטָה־שָׁם֙ אָהֳל֔וֹ מִיַּ֥ד בְּנֵֽי־חֲמ֖וֹר אֲבִ֣י שְׁכֶ֑ם בְּמֵאָ֖ה קְשִׂיטָֽה

כלומר יעקב למד לעמוק את סיפור עקידת יצחק (ראו עקידת יצחק הליבה החרדית). וחז"ל באמת עומדים כאן על כך ואומרים לאומות: אפי' אם נלך על פי הראש המטומטם שלכם שיש קניין בכיבוש לריבון והפרט משולל הכל אלא אם כן קונה בכסף מלא ?! אז הנה יעקב קנה נחלה בארץ עם כסף מלא: "ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו וגו' במאה קשיטה, א"ר יודן בר סימון "זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם" ואלו הן, מערת המכפלה, ובית המקדש, וקבורתו של יוסף, מערת המכפלה, דכתיב (בראשית כג) וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון, בית המקדש, דכתיב (ד"ה =דברי הימים= א כא) ויתן דוד לארנן במקום וגו', וקבורתו של יוסף (בראשית לג) ויקן את חלקת השדה, יעקב קנה שכם" (בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עט)

בהמשך הפרשיה אנו רואים שהשבטים כובשים את שכם ולוקחים ביזה (ראו ובביזה ?! לא שלחו את ידם !!), יעקב נזעק: וַיֹּ֨אמֶר יַעֲקֹ֜ב אֶל־שִׁמְע֣וֹן וְאֶל־לֵוִי֘ עֲכַרְתֶּ֣ם אֹתִי֒ לְהַבְאִישֵׁ֙נִי֙ בְּיֹשֵׁ֣ב הָאָ֔רֶץ בַּֽכְּנַעֲנִ֖י וּבַפְּרִזִּ֑י וַאֲנִי֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר וְנֶאֶסְפ֤וּ עָלַי֙ וְהִכּ֔וּנִי וְנִשְׁמַדְתִּ֖י אֲנִ֥י וּבֵיתִֽי:

כלומר אם כיבוש, אז יושבי הארץ שיושבים בזכות הכיבוש, יכולים עכשיו לבוא לכבוש אותי ובצדק, אם כיבוש מקנה קניינים לכובש הכובש תמיד מסכים שכובש אחר זוכה בכיבוש ואז כל עמלי הולך לאבדון = וְנִשְׁמַדְתִּ֖י אֲנִ֥י וּבֵיתִֽי:

ולכן יעקב אומר לבניו: וַיֹּ֤אמֶר יַעֲקֹב֙ אֶל־בֵּית֔וֹ וְאֶ֖ל כָּל־אֲשֶׁ֣ר עִמּ֑וֹ הָסִ֜רוּ אֶת־אֱלֹהֵ֤י הַנֵּכָר֙ אֲשֶׁ֣ר בְּתֹכְכֶ֔ם וְהִֽטַּהֲר֔וּ וְהַחֲלִ֖יפוּ שִׂמְלֹתֵיכֶֽם: (ג) וְנָק֥וּמָה וְנַעֲלֶ֖ה בֵּֽית־אֵ֑ל וְאֶֽעֱשֶׂה־שָּׁ֣ם מִזְבֵּ֗חַ לָאֵ֞ל הָעֹנֶ֤ה אֹתִי֙ בְּי֣וֹם צָֽרָתִ֔י וַיְהִי֙ עִמָּדִ֔י בַּדֶּ֖רֶךְ אֲשֶׁ֥ר הָלָֽכְתִּי: (ד) וַיִּתְּנ֣וּ אֶֽל־יַעֲקֹ֗ב אֵ֣ת כָּל־אֱלֹהֵ֤י הַנֵּכָר֙ אֲשֶׁ֣ר בְּיָדָ֔ם וְאֶת־הַנְּזָמִ֖ים אֲשֶׁ֣ר בְּאָזְנֵיהֶ֑ם וַיִּטְמֹ֤ן אֹתָם֙ יַעֲקֹ֔ב תַּ֥חַת הָאֵלָ֖ה אֲשֶׁ֥ר עִם־שְׁכֶֽם:

כלומר קשה מאוד להבין איזה "אלוהי הנכר" היה לשבטים הקדושים שיעקב מבקש מהם להסיר ?! ולכן חז"ל אומרים שמדובר על הביזה כלומר אלוהי הנכר = קניין על ידי כיבוש.

השבטים לכאורה טענו מקודם שזה לא כיבוש רק הצלת אחותם (= וַיֹּאמְר֑וּ הַכְזוֹנָ֕ה יַעֲשֶׂ֖ה אֶת־אֲחוֹתֵֽנוּ:), אבל יעקב הוכיח אותם על הביזה שמוכיח רח"ל שלא הכל היה לשמה. והנה באמת השבטים נותנים ליעקב את הביזה: וַיִּתְּנ֣וּ אֶֽל־יַעֲקֹ֗ב אֵ֣ת כָּל־אֱלֹהֵ֤י הַנֵּכָר֙ אֲשֶׁ֣ר בְּיָדָ֔ם וְאֶת־הַנְּזָמִ֖ים אֲשֶׁ֣ר בְּאָזְנֵיהֶ֑ם וַיִּטְמֹ֤ן אֹתָם֙ יַעֲקֹ֔ב תַּ֥חַת הָאֵלָ֖ה אֲשֶׁ֥ר עִם־שְׁכֶֽם:

ועסקנו בנושא הביזה בפוסט ובביזה ?! לא שלחו את ידם !! וכדאי לעיין שם לעומק

סוף דבר

והיות שאני כותב לציבור הכללי, והמאמר כאן נכתב בשפה שרק הרגילים בסוג לימודים כאלה מבינים בהם, בכל זאת אני חושב שלפחות את הכותרת כל משכיל מבין שבלי "עזי פנים" מול המלמדים חכמה בינה ודעת ומדע, בני אנוש לא היו מגיעים לאן שהגיעו. אם איינשטיין לא היה עז פנים הוא לא היה איינשטיין ואם הרופא המתאבד הנודע לא היה עז פנים לא היינו מקבלים את התבונות שלו. ואם פרופ' דן שכטמן לא היה עז פנים הוא לא היה מקבל פרס נובל בכימיה.

אני חושב שהתובנה הזו מקובלת היום בכל העולם ואצל כל בני אנוש. אבל – וכאן הביקורת הנוקבת שלי: זה נכון רק במדע ולא במדעי הרוח וסוציולוגיה, חברה ומדינה וכלכלה וזכויות האדם, חוק ומשפט וכו'. כאן בני אנוש כביכול עמדו מלכת. אנחנו עוד עומדים בג'ון לוק והובס וככה בכלכלה, אנו עוד בוויכוח הטיפשי של קומוניזם קפיטליזם. לא חודש דבר זה מאות בשנים, בזמן שהנה היהדות (תעזבו את הדת והמיסטיקה וכו' לרגע ותתמקדו בתוכן של היהדות) זה אלפי שנים נלחמים בדיוק על הנושאים האלה = חירות האדם באופן אבסולוטית.

ראיתי אייך מלמדים סוציולוגיה מדעי החברה וחוק ומשפט וכו' וכו' באומות ובארץ. ואני שואל איפה העזי פנים המודרניים ?! למה אנו עוד עומדים מלכת זה מאות אם לא אלפי שנים בתחומים הקריטיים האלה ?! אייך עוד יכול הפופוליזם להתקיים בשנות האלפיים ?! אייך יכול שופט בור ועםארץ כמו השופט ברק לקבל פופולריות בחוגים המשפטיים בעולם ?! "אין לנו זכות מוקנה לנשום" "אני אומר לך מה אתה התכוונת בהסכם שכתבתה" וכו' וכו' והטיפשות שלו לא נגמרת כל עוד הוא עוד פותח את הפה שלו אפי' בימים האחרונים.

לא הגיע הזמן לשחרר את האדם מכאלה בורים ועמי הארצות ?! לא הגיע הזמן לשחרר את האדם מכל השרלטניים למיניהם ? לא הגיע הזמן לשחרר את האדם מאלוהי הקניין ואלוהי הכסף ? לא הגיע הזמן שהאדם ישוחרר מעבדות לחירות ? איפה לעזאזל העזי פנים שיש לנו במדע זה מאות בשנים ואין לנו בתחומים הקריטיים האלה ?

כותב בצער רב

Max maxmen

נ.ב. לר' יעקב היקר בנו של רבי מורי היקר. מצאתי חז"ל שאם אני ארמוז לאביך מה שאני רוצה לרמוז הוא יזרוק אותי מכל המדרגות, ולכן אני מצטט לך את החז"ל הזה והמבין יבין: והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם: "בארבעה עשר בתמוז" עדא ספר גזירתא (הוסר ונתבטל ספר פסקי דינים שהיו לצדוקין) דלא למספד, מפני שהיה כתוב ומונח לצדוקים ספר גזירות אלו שנסקלים ואלו שנשרפין ואלו שנהרגין ואלו שנחנקין כו'. ועוד שהיו בייתוסין אומרים עין תחת עין שן תחת שן כוי, ופרשו השמלה לפני זקני העיר, והדברים ככתבן, וירקה בפניו שתהא רוקקת בפניו. אמרו להם חכמים והלא כתוב והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם, התורה אשר כתבתי, והמצוה להורותם, וכתיב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה זה מקרא, שימה בפיהם אלו הלכות, ואותו היום שבטלוהו עשאוהו יום טוב (מגילת תענית פ"ד)

בגרסה אחרת ראיתי כתוב: מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון
"אמרו להם חכמים הלא כתוב על פי התורה אשר יורוך וגו' מלמד שאין כותבין הלכות בספר." 

ובכן, הבן ר' יעקב היקר שזה בגנים של אביך היקר.

<span dir=rtl>3תגובות ל‘לוחת אבן = דרך לימוד התורה’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s