חלוקת העובדה – פשר ברכת "חכם הרזים"

חלוקת העובדה – פשר ברכת "חכם הרזים"

רקע

מאמרי הנודע והפופולרי במיוחד, בשם "דע את חרדיותך – למה לך להיות פוץ?" הצליח להרגיז הרבה, בהרבה מאוד תחומים. אחד מהם – יהודי עשיר כקורח, בלי בושה ובלי דרך ארץ תקף אותי מול אחד מרבותי ומול כל הקהילה באמצע מסיבת חנוכה, וטען כלפי את המילים האלה: אתה מדבר על כלכלה מודרנית כאילו במקורות ידעו בכלל מהמושג הזה שנקרא "חלוקת העובדה", בזמן שחלוקת העובדה ויעילותו בסך הכל מוכר לבני אנוש אלא מאז אדם סמית (אבי אבות הכלכלה המודרנית). כלומר טענתו היה שבני אנוש מכירים בחלוקת העובדה וביעילותו בערך 250 שנה. ואני מדבר על חלוקת העבודה כאילו זה דבר ישן נושן והמקורות כבר מדברים על זה.

בקיצור לוגית הוא רוצה להפריך את כל דברי על חלוקת העבודה במקורות, עם כשל כרונולוגי.

היית שם מתח באוויר וכולם מסתכלים אלי וכועסים על העשיר החצוף הזה וגם רבי מורי נראה כעוס ואדום ולא מוציא הגה מהפה מרוב מתח. ואני ככה בחצי חיוך עונה לו. יש לנו אפי' ברכה מיוחדת בחז"ל על חלוקת העבודה: ברוך,,,,"חכם הרזים".

וכאן כולם – כולל רבי מורי, פתאום מראים פרצוף מופתע. פרצוף שאומר שלעולם לא שמענו שאומרים על חלוקת העבודה ברכה מיוחדת של ברכת חכם הרזים. בקיצור דממה של כמה רגעים  ופתאום מתחיל רבי מורי לחייך וככה כמה מגדולי הקהילה קולטים לאן אני חותר.

פשר ברכת חכם הרזים

מלאכי השרת אמרו את ברכת חכם הרזים על אנשי כנסת הגדולה. על חכם מופלג ביותר אומרים ברכת חכם הרזים ועל הרואה אוכלוסין אומר ברכת חכם הרזים.

הרבה בלגן יש כלפי הברכה הזו ומה פירושו. א' על מי אומרים את זה על הקב"ה או על החכם והאוכלוסין. ב' איזה אוכלוסין, של יהודים או של כל בני אדם? מחלוקת בין הירושלמי והמדרשים מול הבבלי האם זה לכל בני אדם (ככה משמע בירושלמי והמדרשים) או רק כלפי בני ישראל (ככה משמע בבבלי וברמב"ם ובשולחן ערוך). בקיצור בלגן שלם קיימת על הברכה הזו.

ברצוני כאן להציע את ההסבר שלי ואת זה הסברתי במסיבת חנוכה הנ"ל.

אני הביא את הירושלמי וננתח את הירושלמי בטוב טבעם בעזרת השם

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ט

הרואה אוכלוסין אומר ברוך חכם הרזים. (מה כל כך חכם באוכלוסין של בני אדם ביחד? Max) כשם שאין פרצופין דומין זה לזה כך אין דעתן דומה זה לזה (כלומר והיות שאין דעתן דומה זה לזה, מה מחבר אותם ביחד?! על כורחינו יש משהו חכם שמחבר אותם יחד. אין מצב שאם לכל אחד מהם יש דעה שונה שלא יריבו זה עם זה ושלא תתפרק האוכלוסין הזו. ולכן שרואים אוכלוסין ביחד מברכים ברכת חכם הרזים על החברה הזו ובצדק max). בן זומא כשהיה רואה אוכלוסין בירושלים אומר ברוך שברא כל אלו לשמשיני כמה יגע אדם הראשון עד שלא אכל פרוסה. חרש זרע ניכש עידר קצר עימר דש זרה בירר טחן הרקיד לש וקיטף ואפה ואח"כ אכל פרוסה. ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו לפני. ראה כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא חלוק ללבוש. גזז וליבן וניפס וצבע וטווה וארג כבס ותפר ואח"כ מצא חלוק ללבוש ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו מתוקן לפני. כמה בעלי אומניות משכימים ומעריבים ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו לפני (בן זומא כבר ממש ברור מדבר על חלוקת העבודה ויעילותו. מה שיש לשאול למה בן זומא אומר ברכה אחרת לגמרי = ברוך שברא כל אלו לשמשיני?! [אם כי בבבלי בן זומא אומר גם את ברכת חכם הרזים ואחר כך ברכת שברא כל אלו לשמשיני] המפורשים אומרים שבניגוד לשאר בני ירושלים שעסקו במלאכה שצריכים לומר ברכת חכם הרזים, בן זומא שלא עסק בשום מלאכה אלא עסק בתורה אמר מה שאמר max). וכן היה בן זומא אומר אורח רע מהו אומר וכי מה אכלתי משל בעל הבית וכי מה שתיתי משל בעל הבית חתיכה אחת אכלתי לו כוס יין שתיתי לו וכל טורח שטרח לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו. אבל אורח טוב אומר ברוך בעל הבית זכור בעל הבית לטובה כמה יין הביא לפני כמה חתיכות הביא לפני כמה טורח טרח לפני כל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי. וכן הוא אומר [איוב לו כד] זכור כי תשגיא פעלו אשר שוררו אנשים: (וכאן בן זומא מנהל דיאלוג קלסי של ימינו אנו בין הקפיטל החזיר שטוען שכל אחד בחלוקת העובדה פועל אך ורק לעצמו ולכן אני לא חייב כלום לכל שאר העמלים בחלוקת העובדה = אורח רע. לבין האדם המשכיל מה שנקרא אורח טוב, שמברך את כל החברה בחלוקת העבודה max)

כמו הירושלמי ככה בתוספתא וככה בבבלי, מובא אותו אריכות דברים עם בן זומא, שלא קשור לברכת חכם הרזים (רק בבבלי בן זומא אומר גם את ברכת חכם הרזים). ודעתי היא שבאמת בלי סיפור בן זומא, אי אפשר להבין על מה הברכה בכלל.

ובכן, אפשר לומר שעצם זה שיש אנשים במקום אחד, יש הרבה חכמים בתחומים שונים, מכאן שבאוכלוסין של בני אנוש במקום אחד קיימת הרבה חכמות. ולכן באמת חכם מופלג מה שנקרא חכם רב תחומי, אומרים גם את ברכת חכם הרזים (אם כי הפוסקים פוסקים שלא אומרים את הברכה בזמן הזה כי לדעתם אין היום חכם רב תחומי אמתי). אבל זה נכון גם בלי שכל בני אדם יהיו במקום אחד. כי עצם שדעותיהם שונים ככה חכמתם שונה בכל תחום ותחום ולכן בכללי יש הרבה חכמות כי דעותיהם שונות. אלא אם כן נאמר שדווקא שהם ביחד באוכלוסין במקום אחד, החכמה משגשגת שם כי כל אחד לומד מחכמת אחרים ככה שהחכמה משגשגת דווקא שיש אוכלוסין של בני אדם ביחד = יעילות החברה, ועל החכמה המשגשגת שם בכל תחום, מתאים לומר את ברכת חכם הרזים (המאירי והרמב"ן כלפי חכם בכל החכמות)

ובכן בלי סיפור של בן זומא, באמת היינו לומדים שחכם הרזים אומרים על החכמה שמשגשגת אצל אוכלוסין מעצם טבעו. אבל מה עושה בכל מקום סיפורו של בן זומא, קודם סיפור חלוקת העבודה שבא לשרת את בן זומא, ואחר כך סיפור של אורח הטוב ואורח הרע?! על כורחינו שאנו מדברים על חלוקת העבודה כולל החכמה שמשגשגת שם. כלומר על כל מה שהמודרנה מתגאה כל כך עם ההישגים של המודרנה של החברה המודרנית, כבר חז"ל קבעו ברכה מיוחדת של ברכת חכם הרזים.

נשים לב שהירושלמי והתוספתא לא מבדילים בין סוגי בני אדם אלא כל אוכלוסין מברכים ברכת חכם הרזים. אבל לבבלי היה קשה לכאורה הרי ראינו אוכלוסין שחרב. הסיבה כמובן על פי הבבלי כי הם לא נוהגים על פי התורה. ולכן אומרת לנו הבבלי של על אוכלוסין של גויים אומרים בּ֤וֹשָׁה אִמְּכֶם֙ מְאֹ֔ד חָפְרָ֖ה יֽוֹלַדְתְּכֶ֑ם הִנֵּה֙ אַחֲרִ֣ית גּוֹיִ֔ם מִדְבָּ֖ר צִיָּ֥ה וַעֲרָבָֽה: (ירמיהו פרק נ פסוק יב)

ובכן אנחנו רואים מהבבלי שיש לחלק בין חלוקת עבודה על פי התורה שעליהם אומרים ברכת "חכם הרזים", לבין חלוקת העבודה של הגויים שכולם שם בכפיה שעליהם אומרים בּ֤וֹשָׁה אִמְּכֶם֙ מְאֹ֔ד חָפְרָ֖ה יֽוֹלַדְתְּכֶ֑ם הִנֵּה֙ אַחֲרִ֣ית גּוֹיִ֔ם מִדְבָּ֖ר צִיָּ֥ה וַעֲרָבָֽה: (ירמיהו פרק נ פסוק יב)

מאז חז"ל עד ימינו אנחנו מבינים באמת שעל אוכלוסין של גויים כמה מודרני וחופשי שהם יהיו, בסוף הם נחרבים כמו שקרה במלחמת עולם הראשונה והשניה. והסיבה באמת לעניות דעתי היא כי הם כולם בכפיה בחלוקת העובדה ולכן הם לא מחזיקים בשלום יותר משבעים שנה. ולכן באמת אי אפשר לומר על חברה מסוג של גויים את ברכת חכם הרזים אפי' שמשגשגת שם חכמה וטכנולוגיה ורפואה. כי כל זמן שיש מחזוריות של מלחמות כל שבעים שנה, בני אנוש מאבדים את החכמה כמו שקרה אחרי יוון ורומי ששם גם שגשג החכמה ונכנסו לחושך של אלפיים שנה. וככה במזרח ואצל הערבים. בקיצור רק אוכלוסין של יהודים אפשר לומר את ברכת חכם הרזים וככה באמת נפסק להלכה.

לסיום:

חלוקת העובדה כבר קיים מאז האדם הנבון. כבר הקב"ה והטבע מחלקים את יצירת החיים (הולדת ילדים) בין זכר ונקבה = חלוקת עבודה בהקמת המשפחה. כלומר היעילות הזה מכיר גם הטבע בעצמו. החברה הכפייתית הראשונה  היה החברה של נמרוד, וגם הוא הביא הישגים גדולים לאדם כמו עזיבת האוהלים והכנסת האדם לבתים ולבניינים. כלומר בן הקהילה שלנו התנפל עלי סתם. חז"ל מספרים שיעקב אבינו כבר תיקן שווקים ומטבע לשם אמצעי חליפין = חלוקת העובדה.

אלא מה. בגלל שהוא תקף אותי בפומבי מול רבי מורי, הקב"ה עזר לי באותו רגע לחדש חידוש ולטעון שיש למקורות ברכה מיוחדת על חלוקת העבודה שנקרא ברכת חכם הרזים. ובצדק. אני אומר בצדק שעם כל הרוע שהאדם המודרני הביא על בני אנוש, יש את השכר בצדה שהקב"ה מברך את העמלים לפחות עם כלים טכנולוגים שהחכמה המודרנית מביאה עם העבדות שלה, זה בעצם מקל על העבדות המודרנית במקצה. אם כי כל מה שיש יותר התפתחות בטכנולוגיה ככה העבדות נהפך ליותר קשה בגלל המלווים בריבית = הבנקים וכמובן דרישת שני מפרנסים למשפחה וגזירת הדיור. בקיצור הקפיטל החזיר לא שבע לעולם ככה שהעבדות נהיה יותר ויותר קשה עד המלחמה הבאה רח"ל. אבל בינתיים הקב"ה מברך אותנו לפחות עם התפתחות הרפואה והמדעים בכל תחום ותחום. ככה שאפשר להבין מכך גם את השיטה של התלמוד הירושלמית ואת התוספתא שבכל זאת אומרים ברכת חכם הרזים אפי' על אוכלוסין של גויים.

בברכה

Max maxmen

הוריו של פרופ' יורם לס היו קופים?! – מי אמר נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו?

הוריו של פרופ' יורם לס היו קופים?! – מי אמר נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו?

רקע

פרופ' יורם לס היקר (בן של קופים?!) החליט לאבד את עצמו לדעת מבחינת אינטלקטואלית. בזמן האחרון פרופ' לס החליט לקשקש את עצמו לדעת בטוויטר על נושאים שאין לו שום מושג ירוק – לא בפילוסופיה של המדעים וקל וחומר לא ביהדות. נסיתי לעזור לו. אבל הוא בשלו ממשיך לקשקש את עצמו לדעת ברבים\בפומבי. וחבל. (מה חבל – מקס?! הנה עוד אקדמאי ישראלי קלסי!!)

נביא דוגמא אחת: פרופ' לס יוצא עם ציוץ  בשלישי לחודש כדלהלן: "אבות ואמהות כל בני האדם היו קופים………. זו עובדה מדעית שלא ניתנת לערעור"

אני משיב לו בין היתר: זה לא עובדה מדעית כי זה פשוט לא עומדת בעיקרון ההפרכה של פופר. וככה התנהל שם דיון המשך, וכמה שהוא המשיך שם ככה הוא לא מאכזב עם הבורות בתחומים שהוא מנסה לדון.

יום לפני כן בשני לחודש הפרופ' מצייץ: מוצא האדם מהקוף. עובדה אמפירית. הגיון אבולוציוני. נאורות. ואני משיב לי בין יתר הדברים: לא נכון, מוצא האדם מסקס של הוריו – איכססססססס. כנראה עדיף לך הקוף מהוריך

ברגיל, פולמוסים בתחומים האלה עם אקדמאים ישראלים, לא מעניינים. ויש לי ניסיון רב עמם. ההצלחה היחידה של הנאורות והציונות היא העובדה שהם הצליחו להפוך את היהודי שלו לבור ועם ארץ גמור. מילא בורות ביהדות אפשר לומר שיש להם אג'נדה כי היהדות נגד ריבון אדם על אדם. אבל למה להפוך את היהודי שלו לעםארץ גמור בכל תחום שלא למדו? ולך תדע האם מה שכן למדו, האם הם כן מבינים.

אז למה אני כן כותב לכם על זה?

ובכן אמרתי לעצמי בו נאתגר את הקוראים עם השאלה "מי אמר נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו?"

מי אמר נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו?

הרבה מאוד קולמוסים נשברו במשך הדורות על המשפט הזה במקרא. אבל יש גמרא מפורשת בתלמוד ירושלמי שמסביר את המשפט כפשוטו ממש, כדרכי רבותי, וכדרכינו בקודש כאן בבלוג.

במסכת ברכות בירושלמי מסופר על המינים ור' שמלאי ותלמידיו. הסיפורים מתנהלים שם בצורה כזו. המינים באים להתפלסף עם ר' שמלאי מול תלמידיו, ור' שמלאי משיב להם דווקא את התשובות הקלסיות (מה שעונים לילדים ושוטים), ותלמידיו רוצים את התשובה הנכונה והם אומרים לרבם: "לאלו דחיתה בקנה לנו מה אתה משיב?"

ואחד משאלות המינים שם, המינים שואלים: מה אהן דכתיב [בראשית א כו] נעשה אדם בצלמינו כדמותינו (כלומר המינים מדייקים את הלשון הרבים ואומרים: הרי האלוהים מדבר כאן עם אחרים = נעשה אדם וגו', ולכן טוענים המינים מכאן ראיה רח"ל שיש יותר מאל אחד) אמר להן (משיב להם ר' שמלאי) ויבראו אלהים את האדם בצלמם אין כתיב כאן (כלומר לא כתוב בלשון רבים), אלא [בראשית א כז] ויברא אלהים את אדם בצלמו. (כלומר בפסוק הבא כתוב בלשון יחיד = ויברא אלהים את האדם בצלמו)

על פניו זה התשובה הנכונה, אבל לתלמידיו העמקנים זה דחיה בקנה. כלומר התשובה הלכאורה נכונה לא מספקת אותם.

וזה מה שר' שמלאי משיב להם בין היתר: מאדם ואילך, "בצלמינו כדמותינו" אי אפשר לאיש בלא אשה, ואי אפשר לאשה בלא איש, אי אפשר לשניהן בלא שכינה.

כלומר. ההורים מדברים ביניהם עם השכל האלוהי שלהם – ועם היכולת שקיבלו מהאלוהים ליצור חיים, ואומרים לעצמם "נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו". = שלושה שותפים לאדם 1 האבא 2 האימא 3 האלוהים שנתן להם את היכולת ליצור חיים. כלומר כל הבריאה עד אותו רגע האלוהים עשה לבד = דטרמיניזם ואבולוציה אקראית. רק האדם נוצר בדעתנות על ידי הוריו.  

מה שר' שמלאי אומר לתלמידיו לעומק שמה שכתוב במקרא "נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו," אומרים בעצם ההורים בכל הווה מאז האדם הנבון. עד אז הכל היה דטרמינסטי ואבולוציונית אקראית.

למעשה המקרא מתחילה עם ניצחון האדם על הברירה הטבעית. בידו של האדם ליצור חיים או לא ליצור חיים ולהיכחד מעולמו. כל זמן שהבריאה היית בידי הברירה הטבעית האקראית זה לא מעניין את התורה. מה שמעניין את התורה לומר לנו שהאדם ניצח את הברירה הטבעית ומאז אותו רגע רק ההורים – עם היכולת ליצור חיים שקיבלו מהאלוהים, יוצרים חיים לטוב או לרע. כלומר כל יצירת האדם היא דעתני ובאחריות היוצרים.

לסיכום:

המינים מקבלים תשובה קלסית מר' שמלאי – על פי בורותם. ותלמידי ר' שמלאי רוצים לדעת את התשובה האמיתית. ור' שמלאי משיב להם שה"נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו" אומרים ההורים = אדם וחוה. ואז נשאל הרי בהמשך בפסוק הבא (כז) מסופר שהאלוהים ברא את האדם בצלמו שלו: וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים׀ אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה בָּרָ֥א אֹתָֽם: התשובה: רק הורים שיוצרים חיים בדעתנות אלוהית, הם יוצרים את האדם בצלם אלוהים = כביכול האלוהים ברא אותם בעצמו, כל השאר נוצרים באקראי, ולכן הם בשר חמורים או בשר של קופים – כפי שטוען פרופ' לס.

ידוע מה אומר הספורנו (פילוסוף מלפני כ600 שנה) על המקום הסיפור הבריאה: נעשה אדם. מין ממיני "נפש חיה" שיצרתי ששמו "אדם", כאמרו "ויהי האדם לנפש חיה" (להלן ב, ז) נעשהו "בצלמנו". שהוא עצם נצחי ושכלי. ונצחי ובזה פתח האל יתברך פתח בתורתו, לקנות ידיעה בעצמים הנבדלים בידיעת נפשנו: (ספורנו בראשית פרק א פסוק כו)

כלומר הספורנו טוען שהאדם לפני המודעות וההשכלה שמקנה לו הוריו, הוא באמת רק נפש חיה כמו "קוף", או יותר נכון כמו "בהמה", כפי שטוען הרשב"ם על המקום: נעשה אדם בצלמנו כדמותנו – בעינין חכמתנו, שהרי כשמתקלקל האדם כת' נמשל כבהמות נדמה: (רשב"ם בראשית פרק א פסוק כו)

סוף דבר

עוד לא נולד התלמיד חכם שלומד את סיפור הבריאה כפשוטו. אלא כל תלמיד חכם לומד את סיפור הבריאה עם העמקים הפילוסופיים שנמצאים בה כפי שראינו בירושלמי עם סיפורי ר' שמלאי ותלמידיו. אבל שאותם תלמידי חכמים פוגשים את בני המשטרים הנבערים כמו את פרופ' לס מועדינו, אייך צריכים לענות להם, כמו ר' שמלאי משיב למינים או כמו שר' שמלאי משיב לתלמידיו? הרי פרופ' לס הוא יהודי. נכון הוא בן משטר פנאט, אבל הוא תינוק שנשבה כפי הפסק של החזו"א.

התשובה כנראה, שזה תלוי האם הוא שואל לקנטר, או שואל כתמים שרוצה ללמוד מחכמת היהודים.

ובכן בעודי כותב את הדברים האלה אני רואה שפרופ' לס שוב צייץ משהו דבילי: סיפורי הבריאה בספר בראשית לא היו ולא נבראו. הם נועדו לשליטה על בני אדם,  ומניעת מחשבה מדעית וחופשית.

אני משיב לו: אומר החילוני שכופה על שני עמים ריבון אדם על אדם?הרגת אותי – פרופ' היקר

ובכן כפי שאתם רואים החוסר מודעות של בני המשטר – ופרופ' לס הוא דוגמא מאלפת, הוא משהו חולני לגמרי. הרי האומה היחידה שאין לו ריבון אדם על אדם, זה היהודים בעקבות התורה ומעשה הבריאה. כלומר הבן חורין היחיד אצל בני אנוש – שמשועבדים למשטרים מאז נמרוד המקראי, זה היהודי בעקבות התורה ומעשה הבריאה. ובכדי שתתאפשר שהיהודי יקים על אחיו היהודים בכפיה ריבון אדם על אדם, הוא צריך כמה דורות להיות חילוני שאין לו מושג ירוק ביהדות ואין לו מושג ירוק בחירות האדם. רק אז התאפשר יהודים חילוניים מקימים על עצמם וכופים על אחיו היהודים ריבון אדם בכפיה. הנבל הזה כובש בעצם תחתיו בכפיה, שני עמים – היהודי והערבי, שלא רוצים אותו. אייך הוא חיי עם זה מוסרית?! אייך הוא חיי עם זה אינטלקטואלית?!

התשובה: אין להם מודעות עצמית. הנה הוא אומר בציוץ החדש שסיפור הבריאה נועדו לשליטה על בני אדם. בזמן שהוא החילוני החולני הוא הוא הריבון. ועוד על שני עמים – היהודי והערבי, בכפיה.

מה עוד הוא אומר בציוץ החדש. סיפור הבריאה נועד למנוע מהאדם מחשבה מדעית וחופשית. אבל לעזאזל אייך, אם אין ריבון אדם על אדם ביהדות?!  בתי החינוך החופשיים והפרטיים היחידים במדינת החילונים, הם דווקא של החרדים. מה שאין כן על כל החילונים נכפת חינוך משטרי מה שנקרא חינוך ממלכתית. אז אייך אפשר לטוען ההפך?!

והמציאות היא הפוכה לגמרי ופרופ' לס – כמו רוב אנשי האקדמיה הישראלית, סובלים ממחלת "חוסר מודעות עצמית" – כפי שהמשטר דאג מראש. ומיותר לומר שהציונות הצליחה להפוך את היהודי החילוני לבן משטר פנאט כפי שמסביר בטוב טעם הפילוסוף הנודע סלבוי ז'יז'ק (סלבוי ז'יז'ק הוא אחד הפילוסופים המשפיעים בעולם): "לכן, ליהודים היה מקום גדול בתקופת הנאורות באירופה, וגם במהפכות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות. בלעדיהם, אירופה לא הייתה מגיעה להישגים האלו. במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו. כלומר, הזהות של היהודים-הישראלים מחוברת לחלוטין לטריטוריה, וכרגע היא מוגדרת רק על ידי טריטוריה שבה הם רואים את עצמם – על פי חוק של מדינת ישראל – כגזע בעל פריבילגיות על פני הילידים".

שוב ושוב "במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו".

כואב הלב כמה הפילוסוף הזה קלע למטרה במדוייק. ופרופ' לס כאן מדגים לנו עד כמה צדק הפילוסוף.

כותב בצער רב

Max maxmen

איפה האימא? עם בלוק בטון בתחתית האוקיינוס?

איפה האימא? עם בלוק בטון בתחתית האוקיינוס?

רקע

שמעתי את נאומו של יו"ר הכנסת היקר בשידור חי והמצלמה התמקדה על הילדים החמודים שלו, ובאותם רגעים צלצל באוזני המשפט של היו"ר "אף אחד לא יפגע בהם, נקודה,,,,,,,,,,," והבזק מחשבתית מהירה זעק בי בחוזקה ואמר: "מי יכול לפגוע בילד יותר מלקרוע ממנו באכזריות את האימא?!" מי לעזאזל יכול לעשות דבר שכזה לילד? ומה חושבת האימא שהיא רואה במסך את הילד שלה?! מי לעזאזל יכול לעשות את זה לאימא?!

מהר מאוד דחיתי את מחשבתי הטורדנית ואמרתי לעצמי בוודאי הם ילדים יתומים ממדינות חלשות. אולי ילדים שהמשטרים האכזריים המודרניים גזלו מהאימא\מההורים בשם הנאורות המזויפת שלהם, וחיפשו הורים שמוכנים לאמץ את הילד. והנה הזוג הזה היה מוכן בהתנדבות לגדל אותם. כל הכבוד – חשבתי לעצמי.

אבל המחשבה לא עזבה אותי, ולכן עשיתי גוגל וראיתי אצל הגאון ויקיפדיה שהם טוענים שהילדים מפונדקאות. ואני שואל, מה פונדקאות כאן? (לא שפונדקאות זה דבר מוסרי מול הילד – נחפור בנושא בהמשך), זה גבר שצריך אישה\אימא. זה לא מקרה של זוג רגיל שצריכים רק רחם של אישה = פונדקאות.

נתחיל ובעזרת השם נצליח להשכיל ולהבין ותחזיקו לי אצבעות

"Don't fuck with Judaism"

כשהיהודי הנאור הלאומני הכובש אימץ לעצמו את הסיסמה "Don't Fuck With the Jews" = "אל תתעסק עם היהודים", מול שונאיהם הרבים = כוחי ועוצם ידי?! הם לא הבינו שהמשפט הנכון היא "Don't fuck with Judaism" = "אל תתעסק עם היהדות". מבחינת אינטלקטואלית אין ליצור אנוש יכולת להתעסק עם היהדות (אני חושב ש6000 שנה של האדם הנבון מוכיח את זה). ומי שעושה זאת הוא הוא זה שמקבל את הנקמה הגדולה מאלוהי התבונה שלעומק הוא הוא אלוהי היהודים = היהדות.

נקמת התבונה, זה לא משהו מופשט שצריך להאמין בו ולדמיין אותו. נקמת התבונה זה מיד בשאלת הפוסט "איפה האימא?!" כלומר כמו שאצלי עבר הבזק התבונה – ברגע שראיתי את הילדים, וזעקה איפה האימא? ככה הזוג עצמו שהם רואים את הילדים שלהם שוב ושוב, הבזק התבונה נזעקת מתוכם ושואלת בזעקת שבר: איפה האימא?

ברגיל מחשבה טורדנית במיוחד מחשבה רגשית (במיוחד גברים) דיי בקלות אפשר לדחות לכל הרוחות. כמו שאפשר לדחות כאב עם כדור אקמול. אבל ייסורי מצפון זה כלי אבולוציוני פיזי, שבא לשרת את התבונה שנטוע באדם מראש. כלומר כמו כאב רגיל בגוף האדם, בא להזהיר אותו שמשהו בגוף לא בסדר, וצריך לתקן מהר את הבעיה. ככה ייסורי מצפון ועצם המושג רגש (למה לנשים יש רגש יותר מגברים כי יש להם בינה יתירה. המסקנה, יותר בינה = יותר רגש), באים לומר לאדם שמשהו מוסרית וערכית לא נכון.

כשהגוי שונא יהודי וכשהיהודי שונא את עצמו, זה הכל אותו נקמה, הכל נקמת התבונה. ולכן המשפט הנכון הוא "Don't fuck with Judaism" = "אל תתעסק עם היהדות". בכל יצור אנושי יש את אלוהי התבונה ולכן לא כדאי להתעסק עמו. לא יעזור לו אם הוא יקלל את היהודי או את עצמו. לא יעזור לו אם יהרוג את היהודי או יהרוג את עצמו. כי האבדון עצמו הוא כמו החושך מול האור. כלומר, האבדון הוא הזהרת התבונה לכל חי שככה יהיה עמו אם יתעסק עם התבונה.

אז מה לעזאזל אומרת לנו התבונה? כן כן, זה שמפעיל אבולוציונית את ייסורי המצפון שלנו – מה שנקרא רגש, מה היא אומרת לנו? נצטרך בשביל זה ללמוד לעומק יהדות. לפחות את החלק שתסביר לנו למה כל בן אנוש – מיד שהוא רואה את הילדים האלה, נזעק בזעקת שבר, איפה האימא?

ובכן, נתחיל ובעזרת השם נשכיל להבין אמן.

זכויות הילד אצל אלוהי התבונה

אין לאלוהים ולאדם שום זכות מוסרית ליצור חיים בכפיה. והיות שאי אפשר לשאול את הילד האם הוא רוצה להיוולד, אין אפשרות מוסרית לעולם ליצור חיים. במיוחד שנמנו וגמרו (החכמים התווכחו על כך עוד בימי קדם וקבעו פה אחד ש,,) טוב לו שלא נברא משנברא. כלומר, אם יחשוב האדם שהוא עושה חסד עם הילד עם עצם הדבר שהוא יוצר אותו, אומרים לנו הפילוסופים\החכמים שזה לא נכון אלא טוב לו שלא נברא.

לכן אלוהי התבונה בתורה שהוא יוצר את האדם, הוא יוצר אותו יחידי. כלומר לא במקרה אלוהי התבונה מספר לנו דווקא סיפור כזה במקום לספר לנו שהוא יצר מיליוני בני אדם בבת אחת. וכל זה למה? אומרים חז"לינו הקדושים: חייב אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי. כלומר התנאי של אלוהי התבונה בליצור חיים זה אך ורק שהילד מקבל את כל העולם בשבילו כקניין פרטי. במצב כזה אין לילד בעיה אפי' עם הצווים של לא תגנוב ולא תרצח, הרי הכל שלו ובשבילו ולצרכיו הפרטיים. וזה מכריח את בני אנוש ביחד להתנהל בצדק ובמשפט על פי התבונה.

לא רק זה. האלוהים לא יכול היה ליצור חיים פחותים ממנו, הרי ברגע שהילד יהיה מודע לחסר, אז הוא לא ירצה בחיים ואם לא ירצה בחיים יוצא שאסור היה מתחילה ליצור אותו. ולכן האלוהים נותן לו גם את היכולת ליצור חיים כמו האלוהים בעצמו. אבל לאלוהים יש בעיה מוסרית הרי הוא הגורם ליכולת של האדם ליצור חיים ואז הילד שלו תלוי בהוריו והוריו יכולים למנוע ממנו את הגן עדן. כלומר כמו האלוהים בתחילה היה חייב לתת לו את הגן עדן, ככה הוא חייב לדאוג שההורים לא ימנעו את הגן עדן מהילדים שלהם. ולכן האלוהים נטע בכל יצור חיים את שכלו שלו = אחדות הבינה = אלוהי התבונה. על דרך "מי שלא חס על כבוד קונו,,, ומיהו כבוד קונו?! שכלו של אדם!!" (חז"ל).

עוד משהו עשה האלוהים, וזה לא מובן מאליו. הוא נתן לכל ילד שני מלאכים צמודים = ההורים שמחויבים לילד לנצח. כלומר אתה יכול ליצור חיים כמוני אבל אין לי אימון בך, כי אולי תפקיר את הילד כמו הנחש ביום שהילד נולד או בהמשך?! רק אם תיבחן שאתה יכול לחיות עם אדם אחר ולחלק ביניכם את הגן עדן שלכם, אז תוכלו שניכם ליצור חיים ולקחת אחריות נצחית על הילד.

לאלוהים היה לכאורה בעיה רצינית מול זכויות הילד, עם המתנה שהוא נתן לאדם, המתנה שנקרא ליצור חיים. ולכן האלוהים דאג מראש שרק שני בני אנוש יכולים ליצור חיים והם בתורם יבינו שיש להם אחריות נצחית מול הילד. זה לא רק אחריות מוסרית, אלא אחריות פיזית כלומר גנטית יש לילד את הגנטיקה של שני ההורים. ולא עוזר כאן אם עושים מניפולציות ולוקחים רחם בהשכרה, כי יש כמובן את האפיגנטיקה. כלומר גם לפונדקאית יש חלק בגנים של הילד.

כשאצל פונדקאית מתעוררת המצפון והרגש מול הילד שהיא הולידה בשביל זוג שלא יכלו ליצור חיים, זה ייסוריי מצפון אמתיים שבאים מהתבונה ששוכנת בה. יש לה אחריות מוסרית לילד. כל מה שתתברר לה בהמשך החיים שלה (יש דברים שמגלים בגילים מסוימים כמו סרטן גנטית ועוד הרבה בעיות רח"ל), היא יכולה למנוע מהילד בזה שהילד ידע מראש שהוא נגוע עם הגן הזה. כמו ברפואה, ככה זה מן הסתם בכל תחום אחר שהמדע עוד לא חקר ולא מכיר.

הטיעון המרכזי של התבונה שלנו היא שהאלוהים\התבונה לא לחינם כפה על האדם לשתף עוד אחד ביצירת החיים. אלוהים הטוב רצה בזכויות הילד. ואם האלוהים\התבונה רצה בזכויות הילד מיהו הטיפש שמתעסק עם התבונה?! כנ"ל "Don't fuck with Judaism"

נחפור יותר לעומק

אמרנו שיש על ההורים שרוצים ליצור חיים 'אחריות נצחית' ונצח כידוע זה לדורי דורות ולא רק לדור אחת. כלומר. יצירת חיים = חיים לדורי דורות. וחיים לדורי דורות חייבת להיות בצורה\בשיטה כזו שתמיד זה אפשרי מוסרית. ולדורי דורות כל משפחה אחרת מהמשפחה המסורתית מכריחה את האדם לא להיות מוסרי. הרי נאמר למשל שמצאת לך אישה שמוכן להוליד לך ילד בכסף. מה יעשה זה שאין לו כסף? כשאין שוטר, הוא יכפה את עצמו על אישה בכוח!! אתה לא יכול לבנות חברה אנושית עם מוסר וערכים שכל הערכים מושתתים על השוטר. אתה חייב שתבונת האדם בעצמו ימנע ממנו לעשות זאת. וכאן הצורך של האדם ליוצר חיים (הוא רוצה חיי נצח) יגבר על הבעיה המוסרית של לכפות את עצמו על אישה בכוח.

מה יעשה הילד הזה שמכיר רק כזה משפחה? אצלו קיים רק גברים ולכן נשים הם רק פונקציה\מכונה ליוצר לעצמו ילד. כלומר אי אפשר לחשוב על חברה של הורים גברים או הורים נשים. הרי כל זכר יכפה את עצמו על נקבה במקרה של עולם של הומואים. וכל נקבה יכפה את עצמה על זכר בעולם של לסביות.

בעולם שאין שוטר אלא בני אנוש מתנהגים אלא על פי התבונה הטהורה שלהם, בלתי אפשרי אלא חוקי המשפחה המסורתיים. אפי' בלי לקחת בחשבון את הבעיה המוסרית של זכויות הילד, יש כאן בעיה של כפיית הרוע על האדם שבני אדם בכדי ליצור חיים יצטרכו להיות לא מוסריים ולכפות את עצמם על הנשים או על הגברים בכוח הזרוע.

חזלינו הקדושים כבר מזכירים את בעיתיות זכויות הילד במקרים של משפחות לא מוסריות ולא מסורתיות. אבל בעקיפין אנחנו יכולים להבין מחז"ל שכל המשפחות האלה מכריחו על האדם להיות לא מוסרי וגם מכריחות על האדם משטר כפייתית אחרת זה לא יעבוד. תראו קודם את דברי חז"ל וננתח את דבריהם: "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבא)

חז"ל כאן מדברים על זכיות הילד מתי הם לא מכירים את הוריהם. אבל אגב דבריהם אנחנו מבינים אייך עובדת המשפחות האלה. האחת היא חברה שוביניסטית והשניה חברה פמיניסטית, והשלישית חברה של הומואים.

המשפחה הראשונה נקרא מלכות. כלומר בכדי שתתאפשר האכזריות הזו של גזילת הילדים מהאימא, זה חייב להיות חברה תחת מלך = נקרא מלכות. בכדי שתתאפשר האכזריות הזו שהילד לא יכיר את האימא שלו, זה חייב להיות חברה שמשועבדת  למלך = חברה שוביניסטית הכי קיצונית שאפשרי.

בחברה כזו, תמיד נשים הן שפחות, ולא רק שפחות אלא נשים שיודעות שיש להן ילדים איפשהו ומשתוקקות עד מוות לראות אותם. מה שמטורף בחברה כזו היא העובדה האכזרית שכל אבא צריך בעצם להקריב את הבנות שלו על מזבח המלך. כלומר לתרום את הבנות שלו להיות שפחות למלך\לגבר.

זה מה שנקרא נקמת התבונה. שאתה רוצה להפר את התבונה, אתה חייב להיות רשע מול הילד שלא מכיר את אמו ובזמן שהילד תמיד ירצה להכיר אותה. ואתה חייב להיות רשע מול נשים שתמיד ירצו להכיר את הילד שלהם. ואתה חייב להיות תמיד רשע מול הבנות שלך שנולדות מראש להיות שפחות בשביל גברים זרים.

המשפחה השניה נקרא פילגשים\לסביות. כלומר בכדי שתתאפשר לקחת באכזריות את האבא מהילד ואת הילד מהאבא, צריך שוב משטר עם שוטר. אחרת איזה ילד ירצה להיות הג'יגולו הנצחי בשביל נשים שיגזלו ממנו מיד את הילד שלו. כל אימא חייבת לתרום את הילד שלה להיות ג'יגולו לאחרות?! איזה מין אכזריות נכפה על אימהות בחברה שכזו. בקיצור תעשו את אותו תרגיל כמו במשפחה הראשונה ותבינו שבן אנוש בחברה כזו מוכרח להיות רשע. וזה נקמת התבונה כנ"ל.

המשפחה השלישית שנקרא זוג הומואים. כלומר שתתאפשר זוגיות שכזה שוב אתה חייב שוטר. הרי איזה אימא תוותר על הילד? אפי' שהיא הסכימה אפשר להתחרט הרי המצפון התבוני מאלוהי התבונה ששוכנת בנו, תתעורר פעם. ובלי שוטר מחר היא בא לקחת את הילד.

אותו דבר הילד. הילד ירצה לדעת ולהכיר את האימא. וירצה כמובן לדעת מי האבא האמיתי משניכם. ושוב תעשו את אותו תרגיל כמו במשפחות הקודמות ותבינו שזה בלתי אפשרי אלא מכריח את האדם בחברה כזו להיות רשע ואכזרי.

בכל משפחה כזו מונעים מהילד את הביטחון שהוריו מחוייבים לו. הרי תמיד האבא או האימא הלא אמיתית, יכולים להתחרט ולעזוב את המשפחה. נכון שגם אב ואם אמיתיים יכולים לעזוב או רח"ל למות וכדומה. אבל זה לא במחשבה תחילה למנוע את זה מהילד. כלומר מוסרית במחשבה תחילה למנוע מהילד את הביטחון הזה?!

כל פעם שאני נותן את החז"ל הזה ומנתח אותו כמו לעיל, תמיד באים השטחיים עם הטענה ההזויה הרגילה שאומרת: טוב, אנחנו חברה של הכל ולא רק חברה מסוג אחת כמו שחז"ל אומרים. כלומר טענתם היא שבחברה המודרנית אפשר כל סוג משפחה גם משפחה מסורתית וגם המשפחות האלה שחז"ל מציינים.

ובכן. יו"ר הכנסת היקר מוכיח שאין הבדל אם זה חברה מיוחדת של משפחה מיוחדת או שזה חברה של כל סוגי המשפחות. הרי שהוא מגיע לרגע הגדול בחייו שזה התפקיד הרם בריבון אדם על אדם הוא עוד דואג והוא נזעק בזעקה "אף אחד לא יפגע בהם נקודה,,,,,,,,,,,". למה אף אדם עם ילדים לא מרגיש מאויים כמו שהוא מרגיש? אפי' בלי ריבון אף אדם לא מרגיש מאויים כלפי הילדים שלו. הוא אפי' שיש לו כבר ביד את כוח הריבונות, כלומר הוא הוא הריבון אדם על אדם, ועוד הוא מפחד. ממה הוא מפחד?! מנקמת התבונה!!!!!!!

ריבון אדם על אדם

מה שהשטחיים לעיל לא מבינים שהיא היא הנותנת, עצם ריבון אדם על אדם, היא היא נקמת התבונה. כלומר בכדי שתתאפשר לך חברה לא על פי התבונה, זה מכריח אותך להקים על עצמך ריבון אדם על אדם ולסבול את עול המלכויות מה שנקרא ביהדות "גלות מלכויות".

תראו כמה יו"ר הכנסת דואג על הילדים שלו ובצדק. ולכן הוא רוצה ריבון, וזה לא מספיק לו, הוא רוצה להיות שם בתפקיד ולהשגיח מקרוב. אבל הוא שוכח שבשביל הריבון הזה הוא יצטרך להקריב את הילדים בעודם רווקים על מזבח הריבון בחינם. כלומר כמה עמל הוא עמל בשביל הילדים והנה הוא חייב עכשיו להעביר אותם למולך בעודם רווקים. כלומר אפי' את הזכות המוסרית של ליצור חיים בעצמם, הוא לא ייתן לילדים שלו, כי הריבון צריך אותם דווקא כרווקים = איזה אכזריות זאת? זה מה שנקרא נקמת התבונה.

הוא רוצה ריבון בשביל הילדים. ובשביל לקיים ריבון, הוא צריך להקריב את הילדים כרווקים = נקמת התבונה.

ריבון אדם על אדם תמיד נצרך בשביל לגבור על התבונה. ואת זה לא מבינים כל בני המשטרים. וכשהם רואים את היהודי הנחס הזה שמייצג את התבונה, הם רוצים להרוג אותו. ואם הוא בעצמו יהודי, הוא שונא את עצמו עוד יותר ממה שבן המשטר שונא אותו.

מה שכל אלה לא מבינים שזה הכל במוח שלהם. אלוהי התבונה נטוע מראש בכל יצור. בן אנוש הוא היצור החי היחיד לכאורה שמודע לו כל כך. מכאן כל הסבל המוסרי והמצפוני שלו.

אז מה אומרת אלוהי התבונה?

האלוהים יצר חיים בתנאים מוסריים מוחלטים

1. כל אדם מקבל מראש את התבונה האלוהית

2. כל אדם מקבל את היכולת ליצור חיים

3. כל אדם מקבל את כל העולם והיקום בשבילו

4. כל ילד מקבל את שני יוצריו, את הוריו, שמחויבים לו לנצח נצחים לדורי דורות, מעצם זה שהם חלק מכל עצם מעצמותיו והם חלק מכל מהדי אן איי שלו.

שהאדם רוצה באמת ליצור חיים מחוק הטוב להיטיב כמו האל. הוא חייב לקיים את אותם תנאים. האלוהים לא סמך על האדם ולכן נטע בכל יצור את התבונה שלו. את התבונה אי אפשר למנוע מהילד. את התבונה – אם ההורים רוצים או לא רוצים, הילד מקבל בכל מקרה. ועם התבונה הילד היה אמור להיות מוגן מהורים רשעים שלא רוצים לקיים את שאר התנאים. וזה מה שבעצם מגן על היהודים בכל ימי ההיסטוריה עד ימינו אנו.

ראו גם המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם

בברכה

Max maxmen

חנוכה = סיום והשלמת מהפכת הנביאים וחז"ל

חנוכה = סיום והשלמת מהפכת הנביאים וחז"ל

רקע

בחנוכה (תשפ"ג) זכיתי ב"ה לבקר את רבותי הקדושים בארץ הקודש, אחרי הרבה זמן ששכבתי בחולי עם מכאובי הרבים לא עליכם. וכהרגלי אני משתדל לסחוט מרבותי כמה שיותר ממאור התורה שלהם. ואחד מרבותי אמר מסה שלם על חנוכה וחשבתי שזה שווה מאמר בשביל הציבור הכללי. כמובן רבי מורי דיבר בשפת החכמים ואני אתרגם את זה לשפת ההמונים.

ובכן נתחיל ותחזיקו לי אצבעות, ובעזרת השם נצליח להשכיל ולהבין.

ריבון אדם על אדם

במערב מקובל לטעון ש'ריבון אדם על אדם' מתחיל מאז יוון = המדינה של אפלטון. במקורות הנ"צ (נקודת ציון היסטורי) היא, תקופת 'נמרוד' המקראי (יש אומרים שזה חמורבי). כלומר במקורות נטען כפי טענת האייק (בספרו חוקת חירות), שאי אפשר לשלוט באדם בלי המסורת האינדיבידואלית שלו, ככה נמרוד לא היה יכול להקים על האדם ריבון אדם, אלא אחרי שלאדם היה כבר מסורת שהיא תוצאה של תורת אדם (המצאת חוקי המשפחה הלוח והחינוך) ותורת נח (המצאת החקלאות והקניין הפרטי והירושה).

הטיעון היא פשוטה מאוד. האדם כאינדיבידואל מקבל את רוב המוסר והערכים שלו מהוריו. הוא מקבל את המובן מאליו, כמו שפה, השליטה בעשיית צרכים, ההליכה על שני רגלים, האוכל המבושל, הלבוש, ועיקר החינוך, מהוריו. אף ריבון ומערכת אנושית לא יכולה להקנות את זה לאדם. אחת מעיקרי המוסר וערכים הבסיסיים הם לא תרצח ולא תגנוב. אחרי שיש לאדם מבטן אמו את כל זה, אפשר לשלוט עליו עם מערכת אנושית. כלומר נמרוד – וככה כל משטר מאז ועד היום, פשוט רוכבים (מה שנקרא תופסים טרמפ) על תובנת האינדיבידואל וערכיו. ההוכחה הפשוטה לטעון הזה, היא ההבדל האכזרי בין בני המשטר בכל משטר כלשהי. כלומר אם יטען הטוען שהמערכת האנושית היא העיקר, אז שאלתינו היא אייך יש הבדלים גדולים בין בני המשטר בכל הרמות? אל כורחינו שכל אדם הוא תוצאה של הוריו ולא של המערכת. והוריו הם תוצאה של הוריהם וכו'.

אלילים

מקובל לחשוב – בעיקר במערב (וגם אצלינו יש את הטעות הזו), שאלילים, זה משהו של פעם. כלומר לאדם המודרני קשה להודות שהוא עובד אלילים הקלסי. נמרוד בכדי לשלוט באדם ולהקים עליו ריבון אדם היה חייב להמציא להם ישות דמיונית כמו דגל\סמלים של מדינה או פיסת אדמה\טריטוריה עם אלוהי הכסף שלהם. בתכלס היום אלוהי הכסף שולט בכל בני אנוש כולל על השליטים עצמם = השופטים והפוליטיקאים ועבדי המדינה. כלומר אפי' במודרנה שהם עשו משהו נכון והפרידו את המשטר לשלוש רשויות, אלוהי הכסף (הבנק המרכזי) שולט בכולם. לא רק שהוא שולט בכל מדינה ומדינה, אלוהי הכסף בעצם מבטל את גבולות המדינה ומאחד את כל בני אנוש תחת שליטתו בעקבות הבנקים המרכזיים. (ראו עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב)

והעמקן ואינטלקט יודע שאין לאלוהי הכסף את כוחו לשלוט בלי שלאדם יש קודם את המסורת מהוריו, קרי, לא תרצח ולא תגנוב וחינוך וכו' וכו'. כלכלה מוצלחת אפשרית אלא בתרבות שיש בו מוסר וערכים ובעיקר בתי משפט צדיקים. והדברים ידועים למשכילים (ראו בהרחבה אצל ספרו של פרופ' יובל הררי – קיצור תולדות האנושות, שמתמקד בנקודה הזו). האומה הזו מקבלת אימון מכל האומות ככה יש לכל בני אנוש אימון במטבע שלהם והנה יש אליל אחד (אלוהי הכסף) על כל בני אנוש ששולט בהם ביד רמה עד שבני אנוש חוזרים לאלוהי הטריטוריה קרי "לאומניות" וחוזר חלילה וחלילה. והרחבנו על כך במאמר שמסביר את ספר דניאל לעומק. (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

בזמן נמרוד בני אנוש עוד לא נתנו אימון בשום מטבע, כלומר המטבע היה מטבע חופשית ומקומית בכל מקום. ולכן נמרוד נצרך ל'שפה אחת' במקום המטבע. וכמובן סמלים כמו דגל של מדינה. בקיצור סמלים דמיוניים = ישויות דמיוניות = אלילים.

בכדי להוכיח לכם עד כמה בני אנוש המודרניים הם עוד עובדי אלילים הקלסיים, צריך לשים לב אייך הורים מוכנים להקריב את רווקיהם על מזבח הטריטוריה. (הדגש היא על הרווקים. הרי כל כולה של המצאת המשפחה = הכלא לכל החיים בין בני הזוג, היא הילדים והתפתחותם מדור לדור. יותר מיזה, הרי אין למשטר את שלטונו בלי ההורים כנ"ל, ואם ההורים מוותרים פתאום על הרווקים שלהם שעוד לא יצרו להורים את הדור השלישי שלהם, אז כל הכלא הזה שנקרא מסגרת המשפחה היה מתחילה לריק. מה מביא לאדם את הטמטום הזה?! רק עבודת האלילים שזה כמובן הישות הדמיונית שנקרא דגל טריטוריה וכו')

ברית מילה = אנטי תזה לאלילים.

בנ"צ ההיסטורי הזה נכנס, אברהם אבינו שממציא את ברית המילה. ברית מילה בא לומר שאין לך דגל אחר מאבר ההולדה האישית שלך. כלומר כל משמעות החיים שלך היא הילדים שלך לדורי דורות (ראו ברית מילה בשביל מה? וראו גם מלכות ישראל מול ברית מילה). וכמובן אין לך ילדים משלך בלי תורת אדם = חוקי המשפחה והחינוך והלוח. ואין לך חקלאות וקניין פרטי וירושה בלי תורת נח. ואין לך את משאבי הארץ בלי תורת יהושע. כלומר אם יטען הטוען שהורים לא מספיק כי אנו צריכים את הטבע בכדי לחיות. אז התשובה היא כמובן ארץ ישראל שהיא ירושתינו בעקבות שמירת על תורת אדם ותורת נח. ולכן באמת במרד של אברהם נגד אלוהי נמרוד הוא הולך לארץ ישראל שהיא כמובן ארץ ירושתו מתורת נח.

המצאת עבדי החברה על ידי יעקב

יעקב אבינו – לא שמים לב, שיעקב לא תכנן לכאורה להתחתן. עד שפשוט בגיל מאוד זקן (בגיל השביעים בערך) היה חייב לברוח מהארץ. כלומר יעקב מבין שאם הוא ייקח אישה מבנות הארץ כמו אחיו עשיו, הארץ עוברת לבני כנען הכובשים. זאת הסיבה שזה לא היה לרוח האבות לקחת מבנות הארץ. מכאן תבינו מהי התבוללות ולמה זה כל כך קריטית ביהדות. הרשעים יגידו שזה גזענות אבל המשכילים יודעים שבלי זה אין לאדם קניין פרטי צודק ואין לאדם את משאבי הארץ אלא בכוח הזרוע = על חרבך תחיה. כלומר התבוללות בהכרח מביא על האדם להיות כובש = רוצח וגזלן וכמובן, מכריח אותו להיות עובד אלילים כנ"ל. (ראו קח לך אשת זנונים – פשר נבואת הושע)

יעקב מבין שבלי חברה בלי עריבות אנושית זה לזה, אין יכולת לשרוד וק"ו להתפתח מדור לדור. ולכן בחלום סולם יעקב הוא מבטיח להביא לפחות עשר ילדים בכדי להקדיש ילד אחד להיות עובד החברה. כלומר הבכור הוא המחנך המדען האקדמאי הרופא והשופט וכדומה.

מי שיודע אייך לומדים מקרא, כבר יודע את התרגילים שעושה לנו המקרא בכל מקום. אברהם נלחם נגד ריבון אדם = מלך. והנה בכל מקום שהוא מגיע ויש שם מלך, יש סמכות למלך לקחת את אשתו. כלומר האלילים שולטים באישה ולכן אין לאדם תחת אלוהיו, ילדים משלו. אברהם בא למצרים ולאבימלך וככה יצחק בנו שהוא מגיע לאבימלך, כל המלכים רוצים את האישה שלהם וכן סיפור דוד המלך ובת שבע. (ראו כל האומר,,, חטא ?! אינו אלא טועה !! )

יעקב שממציא לעצמו סמכות בתוך המשפחה כלומר הבכור הוא הסמכות. מיד המקרא מספרת לנו את אותו סיפור, שבנו הבכור לוקח את האישה של אביו. עכשיו יעקב חושב אוקיי כשלתי עם הבכור שלי אבל יש לי עוד בכור שנקרא יוסף (= ואביו שמר את הדבר, נאמר על החלום המלכות של יוסף). והנה הבכור הזה מוריד אותם – כולל את אביו יעקב, לגלות מצרים לארבע מאות שנה. (ראו שוב כל האומר,,, חטא ?! אינו אלא טועה !!)

המצאת האמנה החברתית

משה רבינו ממציא להם את האמנה החברתית. ככה כל אדם יודע את החוקה ומקבל על עצמו לקיים את החוקה מרצון חופשי. אבל צריכים עוד את עבדי החברה לשפוט בין אדם לאדם בריבים שלהם (האבן עזרא אומר אפי' על מסכתות נזיקין שאילו היינו צדיקים לא היינו צריכים ללמוד נזיקין. כלומר זה שצריך בתי דין זה לא רמה גבוה במיוחד של האומה. מעניין שהיה לי סיפור אישי שרציתי להביא מישהו לדין אמר לי בעל מחבר פתחי חושן זצוק"ל, שרק גנבים באים לבתי דין) ומשה רואה ששבט לוי הוכיחו את עצמם במצרים ולכן הוא נותן את הסמכות לשבט לוי.

החידוש של משה רבינו היא שלפני הסמכות יש קודם חוקה שהיא של כולם = אמנה חברתית מרצון חופשי, ורק אחר כך על פי החוקה יש את שבט לוי וסמכותם. (ראו פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים )

אחרי מאות שנים גם שבט לוי כושלים בזמן שמואל הנביא (גם כאן המקרא מביא את סיפור אונס נשים כנ"ל להוכיח שסמכות אדם מביא לנו שאין לנו ביטחון בילדים שהם באמת שלנו כנ"ל). והעם רוצה מלך ככל העמים. ואחרי דור נקרע המלכות בעקבות המסים ואחרי כמה מאות שנים אנחנו מאבדים עשרה שבטים לאבדון.

לפני שאנחנו מאבדים את הכל רח"ל. יחזקאל הנביא ממציא לנו את בתי המדרשות במקום בית מקדש של שבט לוי.

נחזור רגע אחורה. החברה של משה רבינו מתנהלת ככה. קודם יש אמנה חברתית שזה אומר לכל אדם יש את הטבע = קניין פרטי מתורת נח. ויש לו את משאבי הארץ מתורת יהושע. ויש לו אישה וילדים משלו מתורת אדם. המטבע שהוא אמצעי חליפין בשביל חלוקת העבודה, מבוטל כל שבע שנים (עוד לא היה מטבע ולכן ביטלו את החובות. אבל ברור לכם שאם היה מטבע לשבט לי הסמכות כמו במודרנה שזה הבנק המרכזי?! היה בידם דרך יותר פשוטה לבטל חובות שהיא פשוט לבטל את המטבע כל שבע שנים). ככה שאין חובות\עבדות ולא מאבדים לעולם את הקניין הפרטי. כלומר כל אדם נולד בן חורין עם הטבע וחלק שווה במשאבי הארץ וכמובן מקבל אישה וההפך, מתורת אדם ככה שיש לו ילדים משלו לדורי דורות = חיי נצח. שבט לוי הם רק סמכות לשפוט בין אדם לאדם וללמד תורה לכולם ולעבוד את השם במקדש במקום כולם וכו' וכו'.

עוד משהו שצריך לשים עליו לב. בחלוקת הארץ היה בעיה רצינית שחלק קיבלו בגורל ארץ טובה וחלק קיבלו ארץ של חול ים כמו למשל שבט זבולון. אז מה עושים? ובכן ממציאים את מצוות התכלת!! כלומר יש בים את החילזון שממנו עושים את צבע התכלת. ומצווים לכלום ללבוש ציצית דווקא בצבע תכלת. ואז כולם צריכים לקנות משבט זבולון את הצבע = להתפרנס זה מזה.

יש עם זה בעיה הרי על פי תורת יהושע, משאבי הארץ שייכים לכולם הרי בעשר התקנות של יהושע כל השבטים יכולים לדוג דגים בכנרת אפי' שהיא בטריטוריה של שבט נפתלי ככה אמורים כולנו לקחת חילזון מהים. אבל שאנחנו מדברים על תרבות של צדיקים, כולם מבינים שבלי שנוותר על המשאב הטבעי הזה של שבט זבולון, אין לאף אחד נחלה. הרי כל קיומו של חלוקת הארץ אפשרית אלא אם לכל אחד יש את אותו חלק שמאפשר לו להתפרנס (ראו לעומק את המאמר בנושא הזה בשם  "מה הקשר בין תכלת לכלכלה – ההסבר העמוק למה אין יותר צורך בתכלת" שמסביר למה לא לובשים יותר ציצית עם צבע תכלת). בהמשך יחזקאל רוצה לחלק את הארץ לרוחב ככה כולם מקבלים הכל.

כאמור לעיל אחרי שיש אמנה חברתית וכל אדם הוא בן חורין עם הטבע. צריך עוד את שבט לוי כסמכות כשופט וכמובן כרופא וכמדען. אבל שבט לוי עצמו גם כפופים לאמנה (ראו פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים). ולא נוחלים את הארץ משום כך. כלומר התנאים שיצר משה רבינו היא שכל אדם הוא בן חורין חוץ משבט לוי שהם עבדים של כולם וכולם צריכים לפרנס אותם.

לפרנס אותם פירושו לתת להם משהו פיזי. כי אליל הכסף עוד לא שולט באדם. מכאן בית המקדש והקרבנות והמעשרות וכו' וכו'.

למדנו להבין כשאליל הכסף מתחיל לשלוט באדם מאז אימפריית נבוכדנצר (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל). יחזקאל יכול כבר להמציא את בתי המדרשות. לא צריך יותר קרבנות ובית המקדש אם אפשר לפרנס את עבדי החברה ופילוסופי החברה, עם כסף = אמצעי החליפין.

המצאת הצדקה

כאמור מאז המצאת האמצעי החליפין השולטת בכל בני אנוש על ידי אימפריית נבוכדנצר. דניאל הנביא ממציא לנו את הצדקה. כלומר כינוס הכסף אצל יחידים מאפשר לפתור עם זה את הבעית הכינוס ההון אצל יחידים, שהיחידים האלה יחזירו את הכסף להמונים.

נעצור לרגע להסביר לעומק את הדוגמטיות של האדם המודרני.

אדם המודרני חושב שאם יש לו חלק יותר גדול מהכסף הציבורי, זה פשוט שלו. הוא לא מבין שכסף זה משהו דמיוני. עמל האדם הוא הוא הדבר, עמל האדם הוא הוא הצמיחה והשגשוג של האדם. ואז צריך האינטלקט – האדם החושב, לשאול את עצמו, אייך זה שהכסף שהיא בסך הכל שטר עמל אנושי, מתכנסת אצלו מעבר היכולת שלו לעמול כל כך הרבה. תחשבו על כך: עם שטר עמל אנושי = כסף, אני קונה כל כך הרבה דברים שעל כל דבר מישהו עמל שעות על גבי שעות. ולעולם לא יכול האדם לעבוד כל כך הרבה ביחס לכמות הכסף שהתכנס אצלו. בכדי שנבין את זה נסביר אייך זה עובד במודרנה.

האדם המודרני בעיקרון משולל הכל, כולל שאין לו זכות לדרוך על כדור הארץ בלי לשלם פרוטקשן = ארנונה ומע"מ. המדינות המודרניות עושים הכול שזה יהיה המצב. קחו לדוגמא את מדינת ישראל הצעירה. בכדי שיהיה להם כלכלה טובה, היא חייבת לשלול מכל צעיר וצעירה את הדיור (מי שלא מבין למה יש גזירת הדיור בארץ ישראל, פשוט לא מבין את החשיבה של הרשעים מבנק ישראל ומערכת המשפט הישראלית. ראו אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי) . כלומר חזרנו מהגלות אחרי אלפי שנים, בכדי לזכות בדיור\קניין פרטי, והנה המדינה עושה הכול שלצעיר ולצעירה לא יהיה להם דיור. מילטון פרידמן למשל בארה"ב הציע לבטל את הירושה ככה כל אדם ייוולד בלי כלום ככה יהיה שוויון בשלילת הטבע מכל אזרח. מילטון פרידמן לא הצליח רק חלק (המסים על ירושה), אבל השרלטניים מאסכולת שיקגו הצליחו טוב טוב בארץ ישראל (מאז שנות השמונים) עם שלילת הדיור מכל אזרח.

כל זה בשביל דבר אחד פשוט, והיא לכפות על האדם להיות חלק בחלוקת העבודה. החלוקת העבודה הזה מביא לנו למכולת את כל הצרכים שלנו בלי שיהיה לנו מושג ירוק אייך בכלל יוצרים את הצרכים האלה. כמה יודעים אייך נוצר לחם או חלב או שקיות הניילון שאנו סוחבים עם זה את כל צרכינו מהמכולת?!

חלוקת העבודה לא מספיק, הרי צריכים שתתאפשר להגיע לכל אזרח, את כל העמל האנושי. כלומר שיהיה במכולת את כל הצרכים שלנו. שיהיה נהג שיהיה מוכן לבוא לפנות בוקר להביא את הלחם והחלב למכולת.

הטריק הוא האמצעי החליפין שנקרא כסף. משהו דמיוני שהבנק קבע ככסף, עם זה נייר, או קובץ אלקטרוני בבנק. הכסף הזה הוא שטר בעלות על עמל אנושי. ועם זה אנחנו קונים את כל העמל אנושי שנמצא בשוק = חליפין בין העמל אנושי.

עכשיו לכאורה אם כל האזרחים והאזרחיות (היום במודרנה הם כופים על שני ראשי המשפחה להיות בחלוקת העבודה עם זה שזורקים את הילדים במעונות שזרים יגדלו אותם. ומי הם הנשים שמוכנות לגדל אותם בזול?! בכדי שיהיו כאלה נשים, רודים בהם ומדכים אותם מכאן כל המלחמות הנצחיות נגד המטפלות = דיכוי, שישתקו ויקבלו את שכר העוני שלהם) הם בחלוקת העבודה בכפיה כנ"ל. האמצעי חליפין שנקרא הכסף שהוא שטר העמל האנושי, היה אמור לחלק את הכסף לפי העמל. ולא היא כמובן. אלא אליל הכסף לא יודע לעשות צדק בעצמו. יש לו תכונה שהוא מתכנס אצל יחדים. (לדוגמא: מאז מלחמות העולם שבוטל כמובן הגלובליזציה הקודמת והתחלנו מאפס. כבר עכשיו רק אחרי 80 שנה, מעל חמישים אחוז של הון אנושי נמצא בידי אחוז אחד מבני אנוש. תראו כמה מהר אליל הכסף מכנס את כל ההון האנושי אצל יחידים והופכת את כולנו לעבדים ליחידים האלה שנקראים טייקונים)

בתרבות כמו של היהודים הצדיקים, כל אחד מבין את זה מתוך עצמו ולכן הוא מחזיר מעצמו את החלק העודף שהתכנס אצלו. הוא מחזיר את זה להמונים בבתי המדרשות ובקהילה = צדקה של דניאל הנביא. ראו שוב לעומק מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל

בתרבות של רשעים, כל אחד רוצה להיות זה שאצלו מתכנס אליל הכסף. כלומר, רשעים פנאטים שכמותכם, המדינה שולטת בכם רק בגלל שאתם מדמיינים שפעם המזל יבוא אליכם. הווה אומר לעומק שכל יכולתו של המדינה לשלוט בכם היא העבודה שאתם כל אחד רשעים גמורים או לחליפין רובוטים שלא יודעים לחשוב לבד. אתם מוכנים להיות עבדים ולחיות בעוני כל החיים בתקווה שזה אפשרי פעם שתהיו עשירים על חשבון אחרים שיהיו עבדים לכם.

דניאל – כמו משה רבינו בזמנו, רצה לתת לכל הגויים והעמים את התורה שלו ולכן אמר את תורתו לראש האימפריה = נבוכדנצר, אבל רק היהודים קיבלו אותם לבסוף, מתוך אהבת התורה והחכמה והתבונה ואהבת הקב"ה והצדק שלו.

ראו צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !

המשך מהפכת הנביאים – המצאת בתי המדרשות על ידי יחזקאל.

כאמור אחרי שאליל הכסף שולט בבני אנוש. לא צריך יותר לתת לחכמים אוכל פיזית כמו קרבנות ותרומות ומעשרות שאין להם דמים, אלא מספיק שכל אחד נותן צדקה\כסף לחכם הקרוב לו. והנה זה מאפשר ליחזקאל לבטל בעצם את בית המקדש ולהמציא את בתי המדרשות ששם כל אדם לומד ואין יותר שבט לוי. ובאמת יחזקאל כבר מחלק את הארץ כולל לשבט לוי = אין יותר שבט לוי במהות של הדבר. מכאן פסיקת הרמב"ם בניגוד לכאורה לתורה, שכל אחד יכול להיות שבט לוי אפי' שהוא לא משבט לוי.

כנסת הגדולה – המצאת התפילות במקום קרבנות.

קרבנות מפרנסים את שבט לוי שהם בתורם מאחדים את העם החברה = עריבות אדם לאדם. אבל יש בקורבנות גם את עבודת השם ששבט לוי עשו במקום שכל אדם יעבוד את השם לבדו. מכאן מהפכת כנסת הגדולה. הם המציאו את התפילות שלוש פעמים ביום במקום קרבנות = עבודת האל. ובשביל איחוד החברה הם קובעים שאין תפילה בלי מניין. כלומר תפילה בציבור יש לו משמעות חברתית ולא עבודת השם כשלעצמו שאפשר ביחיד. התפילה עצמה היא עבודת השם אבל התפילה בלשון רבים, ודווקא בציבור, זה מאחד את האומה ביחד = ערבות זה לזה. וכל הצדקה מתנהלת באמת בבתי המדרשות כלומר בקהילה. כלומר המושג הזה שאנחנו כבני אנוש יודעים לאן לתת את העודף מחלוקת העבודה, היא העובדה שאנחנו באים לבתי המדרשות בקהילה, ושם אנחנו מודעים למי חסר משהו וכו' וכו' מכאן התפתח המושג חסד בקהילות היהודיות בעולם.

זאת המהפכה הגדולה של כנסת הגדולה בעקבות דניאל ויחזקאל הנביאים הגדולים שלנו.

כל זה לא מספיק כי הם כולם רק מסגרת לאפשרות שכל אדם יוכל ללמוד בעצמו ולהיות שבט לוי בעצמו. וכאן נכנסים מהפכת חז"ל עם המשנה והתלמוד. מכאן כל ספרות חז"ל וחובת הלימוד קרי 'חינוך חובה'. כלומר לא עוד יש שבט לוי שאמורים ללמוד. אלא על כל ילד חובה ללמוד וללמד.

בעצם כל מה שהיה בידי שבט לוי, כל הורה והורה מקנה לבן ולילדה שלו. זאת המהפכה הגדולה של היהודים מתקופת הנביאים האחרונים וחז"ל. אם אמרנו שהמשטר רוכב על המסורת של כל משפחה ומשפחה, היהודים הם האומה היחידה שהם מקנים לילדים גם את החוקה ככה שהם לא צריכים סמכות אנושית, לא צריכים ריבונות עם שוטר ורובה.

חנוכה = סיום והשלמת מהפכת הנביאים וחז"ל

כאמור המהפכה הייתה שהאדם הנבון והחושב לא צריך יותר לסמכות אנושית. לא צריך יותר לשבט לוי. לא צריך יותר לבית המקדש לא צריך שמישהו יעבוד בשבילו לאלוהים. כל אחד ואחד הוא תלמיד חכם בעצמו ועובד את הקב"ה מתוך עצמו. מבית המקדש התישבנו כולנו בבתי המדרשות של יחזקאל. עם אליל הכסף השולט בבני אנוש עד ביאת המשיח, למדנו מדניאל הנביא להחזיר בקהילה למי שלא צולח לו. מקרבנות לפרנס את שבט לוי ולעבוד את השם, המציאו לנו את התפילות ובעקבות דניאל את מעשר הכספים. ככה שאפשר לעבוד את השם לבד (אבל בציבור כמובן כנ"ל) ואפשר לפרנס עניים ולומדי תורה וכו' וכו'

נשאר רק דבר אחד שעוד לא גנבנו מבית המקדש. וזה "המנורה". מה מסמל המנורה בבית המקדש ומה מסמל חנוכה על פי רבי מורי?

ובכן היסטורית בזמן חנוכה, היה סכנה גדולה מאוד. כלומר בני ישראל הולכים לחזור אחורה בזמן, שלא רק המלוכה הולכת לחזור בעקבות ניצחון המכבים, אלא המלוכה הולכת להיות בידי שבט לוי והכהנים. שזה אומר אפי' הפרדת הרשויות לא יהיה לנו. כלומר המלך יהיה גם הפילוסוף = טוטליטריות. מעניין שבאותו תקופה תרבות יוון השלטת גם חשבו ככה = טוטליטריות.

אתם מבינים את הסכנה באותם רגעים – שואל רבי מורי בכמעט זעקה. לא רק זה היה אפשרי מבחינת הניצחון ששבט לוי הכהנים יקבלו גם את המלוכה, זה בעיקר היה אפשרי כי זה היה העולם האנושי המודרני בכל העמים על ידי תרבות יוון. כלומר אנחנו חוזרים לתקופת נמרוד ואברהם אבינו.

על זה נאמר חכם עדיף מנביא. חז"ל הבינו טוב טוב את משמעות המנורה. שהמלך יבוא גם לתת להמונים את אור התורה?! התורה יהיה לטובת המלך ולא לטובת חירות האדם (מדינת ישראל המודרנית תוכיח). עד אותו מעמד היסטורי, המנורה בבית המקדש מסמלת את אור התורה שמהיר למרחקים על ידי שבט לוי. המלך בא רק לכפות את האור הזה על הבורים ועמי ארצות = הפרדת הרשויות.

חז"ל ראו שאנחנו הולכים לחזור אחורה לא רק שיהיה לנו מלך = ריבון אדם על אדם, אלא המלך יהיה גם הפילוסוף = המונרה, בדיוק כמו אפלטון והיוונים. ולכן הם קבעו את מצוות חנוכה לומר לנו שלא ולא, כל ילד כבר יודע להפיץ את אור התורה למרחקים. ולכן מסביר רבי מורי שהמהדרין בהדלקת נרות בחנוכה היא הידור הלכתי של הגמרא מה שאין כל הידור הוא לא הידור הלכתית. בחנוכה יחד עם המצאת המצווה המציאו גם את ההידור שאומרת לעומק כנ"ל שכל ילד לומד ומלמד אחרים = מפיץ את אור התורה בעצמו.

כמו שנר נותן לאחרים אור בלי שיחסר לנו אור, ככה זה התבונה והתורה שמאפשר לתת ולעביר בלי שיחסר לנותן. לא רק זה. בתבונה יש מה שנקרא התפתחות אבולוציונית מדור לדור. כמו שמסמל ארון הברית בבית המקדש (ראו לא תעשה לך פסל וכל תמונה). המהפכה של הנביאים וחז"ל היא שגם אור התורה מעוברת על ידי ההורים לילדים מה שמסמל ארון הברית. כלומר את ארון הברית גנבנו מבית המקדש מעצם שהמצאנו את חינוך החובה. והילדים שכבר תלמידי חכמים בעצמם, כבר יכולים להפיץ אור להמונים בחוץ. כלומר לא רק ללמוד אלא גם ללמד. וזה מצוות הדלקת נר חנוכה על ידי כל בני המשפחה.

זה היה הטריק הגדול של חז"ל עם המצאת מצוות חנוכה. יבוא הפילוסוף החשמונאי ויאמר מה?! כל מה שהוא ירצה לומר, כל ילד בחיידר יכול להתווכח עמו (ראו לעומק את המאמר בשם לוחת אבן = דרך לימוד התורה). אתם מבינים – נזעק רבי מורי? אפי' שאני אומר זה שנים תורה – מסביר רבי מורי, אני חייב לדאוג מה יאמרו התלמידים. כל מה שאני אומר וכותב אני יודע שיש בחוץ ילדים שמדליקים מנורה בעצמם = יודעים את התורה בעצמם. מכאן שהמלכות של החשמונאים לא צלח על תרבות כזה שכל ילד בתרבות, בעצמו הוא כבר כמעט פילוסוף. וזה מה שבא להוכיח אגדת חנה ושבעה בניה, שאפי' תינוק יהודי יודע כבר להתווכח עם מלך זקן וכסיל = פילוסוף. אתם חושבים שזה וויכוח בין ילדים יהודים עם מלכים של גויים?! לא ולא זה וויכוח בין ילדים יהודיים שהם כבר פילוסופים בעצמם (מדליקים חנוכייה בעצמם) עם אחיהם היהודים שרוצים להשליט את עצמם על היהודים. אם זה החשמונאים בזמנם, ואם זה החילוניים של היום.

מסיים רבי מורי. כמו אליהו הנביא עם הלוח (ראו עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב). כמו דניאל עם הצדקה (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל), ככה השכילו חז"ל להמציא לנו את מצוות הדלקת חנוכייה אפי' על ידי הילדים והתינוקות, ועם זה צלחנו את כל שיעבוד המלכויות עד ימינו אנו. לצלוח את המלכויות של יהודים והמלכויות של הגויים ב"ה. ואנחנו צריכים באמת לדאוג – אומר רבי מורי שכל הילדים שלנו יהיו ראויים באמת להפיץ אור לאחרים. כי בכל אדם ואדם בכל ילד וילד באבולוציה יש תכונות שהם רק שלו כלומר יש בו תורה שלימה שרק בו אפשר להתפתח, ולכן כמו בחלוקת העבודה אנחנו מקבלים את כל הצרכים על ידי אמצעי החליפין, כמו בחלוקת העבודה יכולנו בני אנוש להגיע להשגים בכל תחום גשמי כמו בטכנולוגיה וברפואה ועוד ועוד, ככה על ידי הדלקת החנוכייה של כל ילד, נקבל את שלימות התבונה מכל אחד, וכל אחד יקבל בחזרה את חלקינו בתבונה. מכאן חלוקת דמי חנוכה שנבין את הדמיון שכמו שהכסף מביא לנו את כל העמל האנושי בבית ככה החנוכייה יכולה להביא לנו את כל התבונה השלימה בבית\במוח. מי ייתן שזה לא יישאר רק בסמלים\בחנוכייה אלא באמת שכל ילד יצליח להפיץ את התורה הייחודית שלו לזולת. ככה נזכה כולנו להבין את התורה ולהיות מוכנים לביאת המשיח במהרה בימינו אמן. ומסיים רבי מורי ואומר שהגאולה האחרונה והנצחית, יהיה אלא ורק עם כל בני אנוש ביחד. אין יותר גאולה פרטית של אדם או אומה. והבינו את עומקן של דברים. ולכן באמת חייבים להפיץ את אור החנוכייה לכל העולם על ידי כל בני המשפחה.

בברכה וחג שמח לכל בית ישראל

Max maxmen

דע את חרדיותך – למה לך להיות פוץ?

דע\י את חרדיותך – למה לך להיות פוץ\ית, אם אפשר להיות אינטלקט?!

נאמר בתורה "אם לא יגיד ונשא עונו" (ויקרא ה' א'). דורשים חז"לינו הקדושים: אם לא תגידו "אלהותי" לאומות העולם הרי אני פורע מכם. אימתי (אימתי ואייך הקב"ה נוקם בנו רח"ל?)  אומר הנביא ישעיהו (פרק ח פסוק יט) ְכִֽי־יֹאמְר֣וּ אֲלֵיכֶ֗ם (האומות = בני המשטרים) דִּרְשׁ֤וּ אֶל־הָאֹבוֹת֙ וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִ֔ים הַֽמְצַפְצְפִ֖ים (= הפופוליסטיים)  וְהַמַּהְגִּ֑ים (= הספינר הישראלי מהאקדמיה). ותענו להם בתמיהה – מציע הנביא ישעיהו, הֲלוֹא־עַם֙ אֶל־אֱלֹהָ֣יו יִדְרֹ֔שׁ בְּעַ֥ד הַחַיִּ֖ים אֶל־הַמֵּתִֽים?! (ויקרא רבא במקום)

מבוא

פרק א' אלוהות (רק הרובד הפשוט הלוגי והראלי לעניינינו)

פרק ב' החרדי והמדינה והכלכלה (ואגב זה נעסוק במשתפי הפעולה החרדיים עם הדיכוי החרדי במדינה).

פרק ג' הפרדת המדינה מהדת (להחליף את שם המדינה לשם נטרלי שגם הערבים יכלו לחיות עם שמה של המדינה)

פרק ד' החרדי מול בני המשטרים בכלל, ומול החילוני בפרט. עגלה מלאה ועגלה ריקה

פרק ה' החרדי מול גיוס החובה ומול לימודי ליבה ואקדמיה.

פרק ו' החרדי מול הלהט"בים שביניזם פמיניזם ומי טו.

מבוא

כשסוקרטס = הפילוסוף היווני השוטה, הקריב את חיו למען כבוד קדושת אלוהי המדינה = למען כבוד קדושת ריבון אדם על אדם, מול החופש הביטוי שלו, חזלינו הקדושים הבינו כמה מסוכן – בדור של פילוסופים פנאטים, לגלות את האלוהות שלנו. עד כדי כך מסוכן, שהם אומרים שהיום שתרגמו את התורה ליוונית כהיום שנעשה העגל. ולכן מאז עד ימינו כל היהודים מדברים בשפה שאף בן משטר לא מבין באמת. לא רק שהם לא מסוגלים להבין את השפה כי היא שפה זרה, אלא גם אינטלקטואלית, בן משטר לא מסוגל להבין את התורה והאלוהות שלנו. שהתורה אומרת לנו שרק עד דור שלישי אפשר לבוא לקהל השם (מצריים וכו'), התורה טוענת שיש פער אינטלקטואלית שרק בשלוש דורות של אבולוציה התפתחותית יכולים להשיג את הפער הזה ואפשר כבר לבוא בקהל השם.

כלומר כשאצל האומות\בני המשטרים, לא היה חופש ביטוי וחופש דעה, עד כדי כך שבני המשטר רצחו אפי' פילוסוף כמו סוקרטס?! מסוכן מאוד במיוחד ליהודים תחת בני המשטרים, להסביר את התורה לאומות\לבני המשטרים. ולכן קשה היה מאוד לקיים את מצוות "אם לא יגיד ונשא עונו" כנ"ל. אבל מאז שפילוסופי הדורות האחרונים הצליחו לפחות את זה – חופש הביטוי\דעה, לתת לבני אנוש (שפינוזה בתורתו הטוטליטרית מסכים לתת לבן אנוש את החופש הזה. הרי במערכת טוטליטרית דיבורים לא יכולים להזיק באמת. ולכן הלץ הזה שפינוזה נתן לבן אנוש את הגלולה הזה שנקרא חופש הביטוי שפסיכולוגית ירגיש שיש לו איזה מן זכויות כמו הזכות לדבר). לדעתי חובה על כל יהודי להגיד את אלוהותו של הקב"ה לאומות, אחרת כנ"ל, הם עוד יכפו עלינו את אלוהותם (לאומניות, גיוס חובה, לימודי ליבה ואקדמיה וכדומה) כפי שאומר הנביא ישעיהו לעיל.

ובכן והיות ששפת היהדות לא מובנת לבני המשטרים, קורה לדאבוננו שגם מקצת מהיהודים לא מכירים את השפה, והם יוצאים לשוק ועושים צחוק מעצמם = מראים את בורותם ברבים. ולכן החלטתי להסביר במקצת את התורה ואת האלוהות שלנו לאלה שטוענים שהם חרדים (הם חושבים בטעות כי זה שנולדו אצל הורים חרדים, הם חרדים. הם לא מבינים שחרדי זה אך ורק מי שצאצאיו הם גם חרדים. כמו יהודי הוא רק מי שצאצאיו יהודי ככה זה החרדים = שני צדי המטבע. ראו מיהו חרדי? נעים להכיר).

אנחנו חייבים להבין שחרדיות זה לא עוד איזה סוג של בן משטר\אזרח שהוא רק משונה כי יש לו סט מנהגים והלכות ומיליוני ספרים מדורי דורות שהוא סוחב עמו לנצח. חרדיות מייצגת את האדם הבן חורין ולשם כך עשו לו ברית מילה (ראה ברית מילה בשביל מה? ראה גם מלכות ישראל מול ברית מילה ). והיות שאין לו ריבון ושוטר ואכיפה מעצם היותו בן חורין, הוא צריך עצמאית להיות אדם מוסרי וערכי. הוא צריך חוקה (חוקה לא טוטליטרית על דרך אילו ניתנה התורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה), בשביל זה הוא צריך ללמוד את החוקה עצמאית מיום שהוא נולד. מכאן חובת מצוות הלימוד ביהדות.

אם היינו בגאולה בארץ ישראל, קל היה יותר לקיים את החוקה. אבל והיות שאנו תחת אלוהים אחרים זה אלפי שנים, אצל כל סוגי אלוהות של הגויים שמתחדשות תמיד בכל דור ודור, נצרך מאתנו להגיב ולדעת לשרוד שם. מכאן התפתח כל ספרות ההלכות והמנהגים. כלומר אם נשאל את עצמינו אייך מתורה אחת יצא לנו מיליוני ספרים (שרובם לא שרדו כמובן)? התשובה שבכל ספרות מכל הדורות נמצא כל התשובות לכל סוגי אלוהים אחרים של הגויים. (אלמלא חטאו ישראל לא הוה להו אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע – נדרים כב:)

ואם יש חרדים שרוצים לעזור לחרדים, לעזאזל הם צריכים להכיר שני דברים. קודם כל להכיר את אלוהי ישראל ואת הספרות שלנו מכל הגלויות בכדי להכיר ולדעת אייך להגיב מול אלוהיהם של הגויים ולעזור לחרדים לשרוד שם. שנית כל להכיר את אלוהיהם שמשנה את פרצופו מדור לדור. חז"ל אומרים למה נאמר אלוהים אחרים ולא סוג של אלוהים?! מסבירים לנו חז"ל כי כל אלוהים חדש שתצמח לאומות במשך הדורות, הוא לא יהיה באיסור של אלוהים אחרים אם וכאשר יהיה כתוב סוג של אלוהות, ולכן כתוב אלוהים אחרים = כל אלוהים חדש וישן.

במקום חרדים שכאלה שיודעים גם את התורה ואת כל מלחמות התורה בגלות, ויודעים גם את אלוהיהם של האומות. קיבלנו חרדים כמו החבריה מעיתון המשפחה למשל שאשכרה נחיתים עד מוות מול אלוהיהם. באחד ממלחמות אלוהיהם נגד היהודים החרדים הכבושים תחתם, עיתון המשפחה מתנצל מול אלוהיהם וכותב במאמר המערכת את הדברים המזוכיסטיים האלה: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות". אתם מבינים?! עם הספר העם היחיד בעולם שקיים בלי משטר וריבון ובלי אכיפה זה אלפי שנים. עם שסובל כל כך מאלוהי הגויים. ואם זה לא מספיק, בשבעים שנים האחרונות הוא סובל תחת ריבון יהודי עם אלוהיהם הפנאטי והפרדוקסלי, יושבים להם חרדים – בעיתון כביכול חרדי, נחיתים ומזוכיסטים שחושבים לעצמם שהיהודי האותנטי צריך תיקון?! עפרא לפומיה

וככה תעברו לעוד אתרים למיניהם שקוראים לעצמם חרדים. כמו צריך עיון הכיכר ובחרדי ועוד ועוד. או סתם ברשתות החברתיות, ופשוט אפשר למות מהבורות שלהם. מילא בורות אבל להרגיש נחיתים?! להיות כאלה מזוכיסטים?!

ולכן ראיתי צורך לכתוב את המאמר הזה אחרי שנים שאני מסתובב לי ברשתות והפורומים ורואה את כל סוגי החרדים מכל הקהילות והגוונים, ומרגיש שעפעס איבדנו את חוש האינטליגנציה, איבדו את גאוות היחידה שהיה ליהודי בכל הדורות מול הגויים הפנאטים ותורתם הנבזית והפרדוקסלית.

בכל הדורות היו יהודי שאוהבים לחיות את החיים מה שנקרא חוטאים לתאבון. אבל הם כולם לא איבדו את האינטליגנציה ולא נהפכו לבני משטרים פנאטים. בוודאי שלא נהפכו לשופרות של המשטר כמו שאנו רואים היום ברשתות, שחרדים ריקי מוח שנהפכו לשופרות של ממש למען המשטר נגד היהודי האותנטי\החרדי. אפשר לראות חרדים נחיתים אינטלקטואלית מול מי?! – לא תאמינו, מול בני המשטרים? מול העגלה הריקה?! שוב נביא את כותב המערכת של עיתון המשפחה שכותב את המילים המזוכיסטיים האלה: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות". ועוד אפשר לראות חרדי קונה את העיתון הזה?! תעזבו עכשיו כל הכעסים על הפוליטיקה החרדית וכו', מנין המזוכיזם הזה?! מנין הנחיתות ועוד מול מי?!

הכאב היא בכך שכנ"ל בכל הדורות היו אוהבי חיים ומקורבים לשלטונות ועשירים וכו' וכו', אבל אינטלקטואלית, כל אלה ידעו לעשות הכל בכל מכל כל למען היהודי האותנטי כי אינטלקטואלית הם ידעו את האמת הפשוטה שגוי זה גוי\פנאט = עגלה ריקה, ויהודי זה משכיל חכם, תרבות שלא צריך שוטר וגננת ריבונית זה אלפי שנים. מי היה מוותר על תרבות שכזה מול התרבות של הגויים הפנאטים שצריכים שוטר עם גננת ריבונית = עגלה ריקה? קחו דוגמא של שני דורות, יודקה פלאי האב של אלי פלאי. יודקה פלאי כנודע כיהודי שמסר את נפשו למען הזולת במיוחד למען יהודים אותנטיים, מסר את נפשו גם לעזור למוסדות של תולדות אהרן. שתבינו, מדובר על מוסדות מה שנקרא הכי קיצוניים שיש. אלי פלאי בנו של אותו עסקן מהדור הקודם, כבר נלחם עד מסירות נפש ל"שינוי" – קרי "התבגרות" של היהודי האותנטי. אריה ארליך – שאביו עזב את הכל להידבק דווקא לצדיק זקן ערירי ממאה שערים – הכי פנאטי שאפשר – בעיני בנו אריה, כותב בלי בושה: "הכוונה של העיתונאים החרדים עשויה להיות טהורה (והיא אכן כזו במקרים רבים), והרצון הוא להוביל שינוי". ואחריהם כל זב חוטם ברשתות שמרגיש עיתונאי או סתם מרגיש חכמולוג, רוצים להיות חלק במובילי השינוי. אתם מבינים?! שינוי ממה? מהעגלה המלאה לעגלה הריקה?!

הרג אותי במיוחד ציוץ שראיתי מבצלאל כהן: "הבא על אשת איש יש לו חלק לעולם הבא, אבל המלמד בממ"ח אין לו חלק לעולם הבא. (הרב גרשון אדלשטיין)"

האדם הזה אשכרה קורא לעצמו ‏‏"ראש בית מדרש אנשי חיל למנהיגות תורנית", ומצייץ כזה ציוץ שמוכיח את היותו בור ועםארץ גמור. תגידו לי אתם, אייך הוא כראש ישיבה של מנהיגות תורנית, לא יודע אלף בית של משפט הכי קטן של הרב אדלשטיין?! זה בלי להתייחס לעובדה שאין כזה חיה מנהיגות תורנית, ולכן אי אפשר להיות ראש ישיבה שכזה. אצל בני חורין היהודי אין מנהיגות, זה בדיוק העניין וההבדל העמוק בין בני המשטרים שצריכים גננת ריבונית, לבין בני חורין היהודים זה אלפי דורות. אצל בני המשטרים הפנאטים מספרים להם שהם העם והם השלטון ככה כל זב חוטם בן משטר פנאט מדמיין כל הזמן שהוא העם והוא השלטון (זה חלק של היכולת השליטה בבני המשטרים – לתת להם לדמיין כאילו הם הם זה העם וכו'). אבל שחרדי ידמיין לעצמו שהוא ישות החרדים הדמיוני והוא מוביל את השינוי והוא מצמיח מנהיגים תורניים?! תגידו לי אתם, הם לא צריכים אשפוז דחוף?

אותו דבר שאנחנו רואים חרדיות ברשתות שבלי בושה מבחינת אינטלקטואלית, מצהירות שהן פמיניסטיות. לא, הן צריכות להיות כאלה מטומטמות. הרי מבחינת אינטלקטואלית יהודית, רק ריק מוח יכולה לצאת עם דגל הפמיניזם. ראו פמיניזם ויהדות

אותו דבר שאנו רואים ברשתות צעירים חרדים פתאום מתגאים עם מדי הצבא. מאחד עד עשר כמה טמטום ובורות צריכים להיות לאדם כזה לא להתבייש עם מדי צבא, ועוד במדינה קפיטליסטית שאין לה אלא שכירי חרב?! ואל תגיד לי שאתה לא יודע מה זה מדינה קפיטליסטית, כן, הרי אם אתה את זה לא יודע, אז במה אתה חרדי\יהודי\אינטלקט?! בלי להכיר את אלוהי הגויים מול אלוהינו וההפך, אייך אתה לא מתבייש מעצמך?

הרמה האינטלקטואלית של היהודי תמיד, בכל הדורות, היה לפחות שאפי' הפחות שבהם, ידע את ההבדל בין תרבות היהודית על כל גווניה לבין תרבויות הגויים. אף יהודי בכל הדורות לא חשק בתרבותם ובוודאי לא בתורתם הנבזית. נכון תמיד היו חוטאים שרצו את החופש מהאיסור ורצו את החטא, אבל בשום פנים ואופן לא התפתו לרצות מרצון חופשי להיות בן המשטר שלהם, ושהם הגויים יחנכו את הילדים שלהם, ושהם הגויים יקחו את הילדים כשכירי חרב בחינם ועוד במדינה קפיטליסטית. זה לא היה באף דור מכל הדורות עד ממש בדור הזה הצעיר יותר.

אנחנו חייבים להבין, מה שהם קוראים תקומה, התאפשר להם אך ורק אחרי כמה דורות של השכלה של גויים, כלומר אחרי שהיו מספיק יהודים בורים ועמי ארצות, יכלו היו להקים עליהם ריבון אדם על אדם. רק שהיו כבר מספיק בני משטר פנאטים אפשר היה לקחת מהם את הילדים הרווקים והרווקות להקריב לדגל בחינם ועוד במדינה קפיטליסטית. כלומר בתחילה עוד הבטיחו להם ארץ ובית מה שנקרא מדינה סוציאליסטית, אחרי דור שהיו מספיק פנאטים, גם את זה גנבו להם – את הארץ ואת הבית, והפכו את המדינה למדינה קפיטליסטית. ומה עכשיו, למה יש עוד גיוס חובה, הרי "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי).

ביום שפנאטי ההשכלה – שהקימו על עצמם ריבון אדם על אדם עם התירוץ, שלפחות היא נותנת ליהודי ארץ ובית – אימצו לעצמם את דת הקפיטליזם, ארץ ישראל כבר לא של היהודי יותר. לא רק זה, המדינה כולה היא כבר לא מדינה לאומית (היא לא היית לפני כן כשמעל חצי היהודים לא גרים בא. וכמדינה שמדכה את היהודים האותנטיים שכן גרים בא. אבל אחרי אימוץ דת הקפיטליזם אפי' אדם ריק מוח יכול להכיל את ההבנה שהמדינה כבר לא מדינה לאומית): "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

אחרי שתעיינו שוב ושוב בדברי מילטון פרידמן האלה, מאחד עד עשר כמה טמטום יש לאדם שמתגאה עם מדי הצבא?! הרי שכיר חרב זה ההשפלה הכי גדולה שיכול להיות הרי החומר גלם של שכיר חרב חייבת להיות כזה שאין לו מוח אנושי אלא יכולת ציות למפקד. כמה מאחד עד עשר צריך אלי פלאי להיות מטומטם ולבכות שהיהודי האותנטי לא לומד אזרחות?! שאלי פלאי יאמר לנו, באיזה עוד עם בעולם יש טמטום שכזה שאפשר אחרי אלפיים שנות גלות לחזור לארץ ולהפוך אותו למדינה קפיטליסטית ועוד להמשיך לגייס בגיוס חובה?!

היו יהודים בקום המדינה שעוד האמינו אולי ואולי זה התחלה של משהו. הבעיה היא שאותם אלה שהאמינו בכך, הם הם גדולי הקפיטליזם בארץ. כלומר הימין דווקא הוא הקפיטליסט. אתם מבינים?! החרדי הליצן שרוצה להרגיז את פנאטי הציונות הדתית, אלה שעולים להר הבית במסירות נפש, אלה שהולכים לגור במקומות סכנה ולהתגרות בערבים, צריך רק לשים לו על הגב סטיקר שכתוב בו את דברי מילטון פרידמן. "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

היהודי האותנטי בכל הדורות כולל בדור האחרון מה שנקרא חרדים. היו ברמה שכאלה דברים לא יכול לשכון במוח אפי' לשניה מבחינת אינטלקטואלית. ק"ו לחשוק להיות חלק בטמטום הזה?! "שותפות" – דורש אלי פלאי השוטה – "איבדנו את תחושת השותפות" טעון פלאי הפוץ. שותפות למה? למדינה קפיטליסטית? אתה מודע לכך שאין לקפיטל שום ריב עם הערבי וההפך כי אין בקפיטליזם מדינת לאום?! למה אנחנו רבים עם הערבים? למה כשערבים הם 50% מנותני שירות הרפואי בארץ ישראל, אתה מרגיש בסדר כי זה מדינה קפיטליסטית וככה רואים את זה גם הערבים. אז למה אנחנו רבים עמם? למה אתה וכל חרדי חדש מצוי לא דורש את ביטול שם המדינה מ"ישראל" לשם "נטרלי" ככה לא נריב יותר עם הערבים ולא נסכן את כל יהודי הארץ והעולם לריק. הרי זה מדינה קפיטליסטית ולא מדינה לאומית!!

היהודי האותנטי הוא זה שצריך לעבור שינוי ולהפוך להיות פנאט ישראלי פרדוקסלי מבחינת אינטלקטואלית?! הוא הוא היהודי האותנטי צריך ללמוד אזרחות?!

לסיכום המבוא:

ראיתי צורך לתת לצעירים ולצעירות קצת רקע השכלתית יהודית\חרדית מינימלית. להחזיק בתואר חרדי, זה לא זכות או ירושה אלא חובה. חובה לדעת לפחות מה מבדיל בינינו לבין בני המשטרים הפנאטים. עם כל הכעס שיש לכל אחד ואחת מול הפוליטיקה החרדית בקהילתו ובעירו וכו', אל תוותרו על האינטליגנציה של החרדי מול בני המשטרים. אל תוותרו על החינוך היהודי, וק"ו אל תעבירו את צאצאיכם למולך. כן כן לשלוח ילד וילדה ללמוד בממלכתי מה שנקרא ממ"ח, זה להעביר את הילד למולך. זה המשמעות של הדבר ולכן אין להורה כזה עולם הבא. זה מה שבצלאל כהן המתיימר ללמד מנהיגות תורנית, לא מבין מרוב בורות ועםארציות שלו. הרי מה זה עולם הבא כפשוטו? הדור הבא שלך ושל אשתך!! ואם אתם מהעבירים את צאצאיכם למולך, החוק שלו אומר שהילדים לא שלכם אלא של המולך [(לדברי גיל סיגל, פרופ‘ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי) ואני שואל אותכם איזה יהודי אותנטי בכל הדורות יכול היה לשמוע דברי הבל שכאלה אלא יהודי שנהפך לבן משטר שעד כדי כך אינטלקטואלית הוא לא מסוגל להכיל כאן את הביקורות] ולכן יש למולך את החוצפה באמת לקחת אותם לצבא\לדגל\למולך כרווק בחינם, ועוד במדינה קפיטליסטית שיש בא אלא שכירי חרב. כלומר המולך חושב עליהם כשכירי חרב בחינם. סבינו לבן נהג בבנותיו כנוכריות – הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו. ולכן העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו ?! – אומרות אימותינו. כלומר כל היהודים בארץ ישראל היו צריכים כבר להתעורר מהתרדמת החשיבתית, ולומר אין לנו חלק יותר בתקומה השקרית הזה. אף יהודי כחילוני וכדתי לאומי לא צריך להיות כזה טיפש ולהקריב את זרעו וכל עמלו למולך ריק מתוכן = מדינה קפיטליסטית. כמו שכל יהודי חילוני לא שולח את זרעו בחוץ לארץ בחינוך ממלכתי אלא מחפש לו חינוך פרטית, ק"ו יהודי הארץ לא צריכים יותר לחינוך הממלכתית. כי כולה שקר.

החרדים הם היהודים היחידים מזרע היהודים שלא התפתו ללכת אחרי התקומה. מבחינת אינטלקטואלית יהודית זה היה בלתי אפשרי. אפי' בזמנים שהתקומה עוד היית סוציאליסטית שאפשר היה לחלום אולי ואולי זה התחלה של משהו במיוחד אחרי השואה שהרבה באמת נשארו בלי כלום בלי בית בלי אזרחות וכו', החרדים מבחינת אינטלקטואלית עמדו במבחן. היום?! היום שיקומו חרדים שכאלה שידרשו לימודי אזרחות?! היום שהחרדי ירגיש בסדר ועוד מתגאה עם מדי צבא בזמן שכל ילד בכיתה א' כבר יודע שהוא שכיר חרב זול?! היום אחרי שכל צעיר מרגיש על בשרו שזה מדינה קפיטליסטית (כן, הרי אין לצעיר זכויות יתר מול צעיר ערבי למשל), הוא מרגיש שבכדי להקים את קן המשפחתי שלו בארץ ישראל, אין לו סיכוי, ואפי' יש יתרון לערבי מולו מהרבה סיבות שלא נדון בו עכשיו. אחרי כל זה הצעיר החרדי יכול להתפתות להיות למשל לאומני?! אתה חרדי, ולא בן משטר פנאט שלא מבין כלום. אתה חרדי ולא דתי ציוני לאומני שרבותיהם שטפו להם את המוח עם לאומנות ריקה מתוכן והפכו את המדינה לכיסא הידוע. אתה חרדי שיודע שאפי' מנהיגי התקומה בקום המדינה הבינו שהעגלה המלאה אצלך. אז אייך לעזאזל אתה לא מבין את זה?

ובכן כנ"ל אני הולך לכתוב כאן הסבר מרחיב את הדעת שתסביר את אלוהינו ואת השקפתנו, ומנגד נסביר בטוב טעם את אלוהיהם שתבינו מול מה אתם עומדים, ואחרי כל המסה הזה, נצא כולנו חכמים ונבונים בעזרת השם.

לסיום המבוא.

מי שמתרגם את דע את "חרדיותך" לדע את "יהדותך", מתרגם נכון. כלומר המאמר הארוך הזה הוא בשביל חרדים בעיקר, כי רק הם יכולים אינטלקטואלית להבין את הדברים. אבל אפשר למצוא יהודים בכל משפחה מכל הגוונים של היהודי, אחד או שנים שיש בהם את הגנים היהודיים האלה, ולכן הם גם יבינו את המסה הזה כאן. למשל הפילוסופית היהודייה חנה ארנדט, היית מבינה טוב טוב את המאמר הזה. מנגד שפינוזה היהודי למשל, לא היה מסוגל אינטלקטואלית להבין את זה. מנין לי?! כי הוא כן למד ולא הצליח להיכנס לפרדס, ורואים את זה לכל אורך כתביו. גם בימינו אפשר לראות הוגים גדולים יהודיים כאלה וכאלה. כלומר אלה ששייכים לשפינוזה וחבריו שהם טוטליטריים במהותם, כמו השופט ברק למשל. ואפשר למצוא יהודים חילונים לגמרי שיש להם עוד זכות אבות וגניים יהודיים שקולטים מבחינת אינטלקטואלית את אלוהי ישראל. אבל תזכרו, נכון שיש ויש, אבל הרוב של האקדמיה הישראלית הם ספינרים זולים כמו במערכות של המדינה וכמו בתקשורת. כלומר התפוח (עבדי המדינה והשופרות שלהם בתקשורת) לא נפל רחוק מהעץ (מאנשי האקדמיה שלהם).

                                             פרק א' אלוהות.

נדגים לכם מהי המושג אלוהות. כשאתאיסט חילוני או דתי וחרדי, אומרים לכם אין אלוהים, מה בעצם הם אומרים? הם אומרים לנו קבל את אלוהותי\ריבוני החילוני או הדתי. כלומר הם רוצים שאנו כיהודים נכנע לריבון אדם על אדם שרק במקרה הוא בעצמו לקח לעצמו את התפקיד. תבינו, זה לא וויכוח סרק האם יש אלוהים או אין, הרי בכדי לקבוע דבר כזה שאין רח"ל, הם צריכים לחפש בכל היקום כולו, וכנודע בקושי אפשר להגיע רק למאדים. כלומר לוגית אי אפשר לטעון את הטענה הזו. אז למה לטעון אותו סתם?! ולכן תמיד הטענה בא ביחד עם המשמעות העיקרית שהם רוצים לומר לנו: קבלו את ריבוני. כפי שאומר מראש ישעיהו הנביא לעיל.

ובכן הפוך, שהיהודי אומר לבני המשטרים, יש אלוהים והוא הריבון שלנו. בעצם היהודי מדבר בשפה שלהם בלי שיבינו מה באמת אומר היהודי. היהודי אומר להם אין ריבון אדם על אדם, האדם הוא בן חורין. אז אם היהודי היה חיי בזמן סוקרטס, בני המשטרים היו הורגים אותו כמו שרצחו את סוקרטס. היום ב"ה בני המשטרים לא יכולים להרוג כי הם טוענים שהם נותנים חופש ביטוי וחופש דעה.

האמת היא שאפשר לאהוב את בני המשטרים של אז יותר מבני המשטרים של היום. כי לפחות הם הבינו טוב טוב שאלוהי ישראל צודק, ולכן נשאר להם רק ברירה אחת, והיא להרוג אותו או את המדברים בשמו. היום בני המשטרים כאלה מדומיינים שמספרים לעצמם שהם הנאורים והצדק עמם. ולכן פנאטי המשטרים לא מרגישים מאוימים מחופש הביטוי והדעה. כלומר אינטלקטואלית בני יוון היו יותר חכמים (רוצחים אבל חכמים) מבני דורינו הפנאטיים שהם גם רוצחים וכובשים וגם לא חכמים אלא מדומיינים וספינרים גדולים.

ובכן מהי אלוהות? אלוהות הוא סמכות על אדם !! למשל עיר. חז"ל אומרים אין עיר אלא אלוה. כלומר קובץ אנשים גזלו טריטוריה ובנו עיר, ודורשים פרוטקשן = ארנונה, מכל אדם שרוצה לגור בעיר. במודרנה הם יכולים לעצור לכם את החיים ברגע עם זה שסוגרים לכם את הבנק. כלומר המדינה דאגה שלא תכלו לסחור עם מזומנים אלא לסחור עם הבנקים, והנה יש לעיר כוח לעצור לכם את החיים ברגע. מי כבר מדבר על כך שאתה חייב לקנות מים מהעיר (אסור לאגור מים בחוק) והעיר יכול לסגור לך את המים והיא סוגרת באמת. ככה שגם מים אין לך.

מדינה זה כבר ריבון והשם 'ריבון' קל לכם יותר להבין. כלומר אם בני אנוש לוקחים על עצמם את התפקיד להיות אלוהים = ברי סמכא עם כפיה, אנחנו כבני אנוש בצרות. עד כדי כך בצרות שאפי' זכות מוקנה לנשום אין לנו על פי השופט ברק. בחוק הילדים שלכם לא שלכם כנ"ל במבוא.

אמור מעתה אלוהי האומות זה המדינה שלהם. אלוהי האתאיסט זה המדינה שלו הריבון שלו. אז תבינו מעתה שאם אתאיסט אומר לכם אין אלוהים באותו רגע תבינו כמה פנאט האיש מולכם. מה זה אין אלוהים, האלוהים שלך זה הריבון שלך שטוען שאין לך זכות מוקנה לנשום והילדים שלך לא שלך אלא של הריבון שלך. והוא הריבון הפנאט שלך ייקח את הילדים שלך למולך למות למען האלוהים שלך ועוד בחינם כי במדינה קפיטליסטית מתוקנת יש אלא שכירי חרב.

אז לפני שנעבור לקיים את מצוות אם לא יגיד = אם לא תגידו אלהותי כנ"ל, נלמד בקצרה מהי אלוהי הגויים המתוקנות לדעתם. כלומר לפני שנסביר את אלוהי ישראל אלוהי היהודים, נסביר קודם בקצרה את אלוהי האומות המודרניות.

באלוהי האומות האדם נולד בכפיה אזרח של ריבונו\מדינתו. הדגש היא על הכפיה. כלומר ריבונו שולט בו ובצאצאיו ורודה בו בכפיה עם שוטר ורובה. אין לאדם המודרני בחירה בעניין. על פי חוקי האום חייב לכל אדם שתהיה לו אזרחות. ואזרחות פירושו קבלת הריבון בכפיה.

הריבון הזה כבש טריטוריה ומשאביה כולל את האדם שבו. ואז מתחיל החיים. כלומר כעבד נרצע של הריבון, הריבון נותן לך אפשרות לחיות עם תנאים ברורים. והראשון היא כמובן הכפיה להיות בחלוקת העבודה. כלומר אתה נולד בלי זכות מוקנה אפי' לנשום, אבל בינתיים לנשום נותנים לך, אבל לדרוך בטריטוריה בחינם, אין דבר כזה, אתה חייב לשלם פרוטקשן (כמו מע"מ ועוד). אתה רוצה לאכול ולשתות, אז תעבוד בחלוקת העובדה ותשיג את האמצעי חליפין שנקרא כסף ותוכל לקנות לעצמך אוכל ושתיה. אתה רוצה לישון בכדור הארץ?! תקנה לך דירה או שכור אצל בעלי הקניינים. אתה רוצה אישה וילדים משלך?! אישה אולי כן, בתנאי שהיא בחלוקת העבודה של המולך, אבל הילדים?! לא שלך, אלא של הריבון בחוק!! כלומר לא רק שבריבון הישראלי הריבון חייב אותו לריב עם הערבים סתם, רק על שם המדינה "ישראל" (במדינה קפיטליסטית אין לאומים), אלא הריבון חייב את הילד כעבד נרצע טוב מה שנקרא 'הון אנושי'. בקיצור יש תחרות בין כל הריבוניות בעולם מי יהיה עשיר יותר גדול. ויש להם אפי' מישהו שמדרג אותם כמו הOECD ויאלה עבדים – אומר הריבון, צריכים עבדים טובים מה שנקרא הון אנושי ולכן אתם צריכים ללמוד לימודי ליבה בכפיה.

ההיגיון הבריא אומר שאם כל האזרחים בכפיה בחלוקת העבודה, אז הצמיחה והשגשוג שהיא תוצאה של חלוקת העבודה הכפייתית, מתחלקת בשווה בין העבדים ככה כל העבדים עשירים. אבל קדחת, אלוהי האומות המודרניות הם תחת אלוהי הקפיטליזם שאומרת שאסור לחלק את הצמיחה בשווה, אלא כל עבד כפי מזלו משיג עשירות או עניות עד רעב. למה זה טוב למדינה מדיניות קפיטליסטית מאלוהי הקפיטליזם?! כי ככה כל עבד מדומיין יכול לדמיין שאולי פעם יגיע המזל אליו. כלומר אם נחשוב לעומק מדובר בחבורת עבדים רשעים במהות שמוכנים לסבול עוני כל החיים אולי פעם הם יהיו עשירים על חשבון עניים אחרים. בלי שהם יהיו רשעים במהות המדיניות הקפיטליסטית לעולם לא היה יכול לשכון אצל בני אנוש. כי אין מצב שאתה כופה עם המדינה על כל אזרח להיות חלק בחלוקת העובדה, ולא מחלק את הצמיחה בשווה לכל עבד ועבד בחלוקת העובדה הכפיתית.

היהודים תחת אלוהי האומות, תמיד הצליחו אייך שהוא במשחק של אלוהי האומות. אבל היה לזה תנאי. הם שמעו לעצת דניאל הנביא והחזירו מהונם המתכנס אצלם, לעניי עמך = צדקה. ככה שלכל יהודי היה לפחות אוכל לשבת ובגדים ותכשיטים. הם גם דאגו לפילוסופי היהודים ככה שהיו להם מורי דרך כל הדורות בגלות. (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

מנגד אצל האומות במשחק האכזרי הזה אצל אלוהיהם, הם לא דאגו לעניי הגויים, ועניי הגויים תמיד ראו אייך אפי' יהודים עניים, יש להם בגדי שבת ודגים לשבת. ואז הם התקוממו נגד אלוהיהם וריבונם. אבל אז אלוהיהם בכדי להציל את עצמם, הם הפנו אצבע ליהודי. כלומר השרלטניים – כמו לפיד וליברמן היום, טענו לעבדים שלהם, שהיהודים אשמים שאין להם כסף ויש להם עוני. מכאן האנטישמיות שהיהודי סבל ממנו בכל אורך הגלות וסובל ממנו היום בארץ ישראל.

נסכם את אלוהי האומות

אזרחות בכפיה = אדם נולד אזרח בכפיה

שלילת זכויות טבעיות כמו לדרוך בכדור הארץ וליהנות ממשאביה ולישון בו.

הכל בכדי לכפות עליו להיות בחלוקת העבודה של הריבון. אם עד המאה האחרונה אלוהיהם דרש רק מפרנס אחד מכל משפחה. היום הריבון רוצה את שניהם גם את האב וגם את האם. למשל כל הקמפיינים של הפמיניזם באים לשרת דבר אחד: ששני אבות המשפחה יהיו בחלוקת העובדה. (מילטון פרידמן מציע גם לבטל את המושג ירושה ככה יהיה שוויון בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה. כלומר פרידמן חושב שזה אי שוויון שאחד נולד להורים עשירים ואחד נולד להורים עניים, כל הילדים חייבים להיות עניים חסרי כול רק ככה יהיה שוויון בין העבדים בחלוקת העבודה. רק בחלוקת הצמיחה והשיגשוג שהיא תוצאה של חלוקת העבודה הכפיתית שלו, שם פרידמן לא מכיר בערך השוויון אלא להפך שהעני ימות תחת הגשר בשקט = פילוסופים הזויים שכאלה בני אנוש בכל ההיסטוריה האנושית, לא ראו ולא שמעו ולא עלה על לב אדם שאפשר בן אנוש כזה דביל + חזיר)

ככה כל הריבוניות מתחרות ביניהם מי יותר עשיר, ואז זה דורש מהם לרדות בעבדים\באזרחים שלהם יותר ויותר. שזה אומר לימודי ליבה למשל. שזה אומר, אין להורים שום זכות בחירה אייך לחנך את צאצאיהם, הריבון צריך אותם כהון אנושי. ואם בכל זאת המדינה לא כל כך עשירה, נוו תמיד יש יהודים להאשים אותם. ומדינת ישראל היא ההוכחה. הרי מדינת ישראל עם כל החינוך הכפיתית שלה, לא מצליחה כל כך מול המדינות המתוקנת, ראו במכון שורש את מצב ההון אנושי של אזרחי המדינה מול המדינות המתוקנות (נתוני מדאיגים על מערכת החינוך (הכללית) מוסד שורש 2021 – מערכת החינוך של ישראל, תמונת מצב ). אז לכאורה האשמים זה מערכת החינוך הכושלת שלהם. אבל את מי מאשימים באמת? את החרדים שלא לומדים ליבה. רגע רגע, והיה שהחרדי יסכים בחלום הוורוד שלהם ללמוד ליבה, אז התוצאה יהיה אחרת?! אם כשלתם עם החילוני, ולמה שתצליחו עם החרדי?

ובכן אצל אלוהי האומות אין מוסר וערכים בסיסיים שעל פיהם פועל כל המערכת הטוטליטרית שלהם. יש אך ורק התחרות מי מהמדינות יהיה יותר עשירה. ולכן כל המשאבים של כל מדינה מודרנית הולכת לדבר אחת, והיא ליצור הון אנושי. וכל מה שעומד בדרך למשל המשפחה, ההורים, והמסורת של ערכים והמוסר שלהם, יבוטל לגמרי. מכאן כל הקמפיינים של הפמיניזם הלהט"בים והמי טו. תאכלו את הלב מתי שהבן או הבת ירצו להחליף את מינם. תאכלו את הלב מתי שהבן יחליט שהוא הומו ולא יביא לכם ילדים וככה שהבת תחליטי שהיא לסבית. תאכלו את הלב מתי שתראו שכל עמלכם היה לריק. תאכלו את הלב שתשכבו במיטה עם אשתך שהיא קודם כל פמיניסטית. כל הגהינום שעובר בן המשטר המשכיל (שאין הרבה כאלה), היא אך ורק לדבר אחד, עבודת אלילים. אם חשבתם שעבודת אלילים זה משהו של פעם, שפעם היו אנשים פנאטים, אז לא היא, היום בני המשטרים הרבה יותר פנאטים מעובדי האלילים של פעם שלפחות משפחה היה להם, לפחות הילדים הכירו את הוריהם.

ועם הזבל הזה הם באים ליהודי\לחרדי, ומנסים לשכנע אותו לדרוש את האבות והידענים המצפצפים והמהגים כנ"ל?! הם אומרים לחרדי\ליהודי האותנטי:  דִּרְשׁ֤וּ אֶל־הָאֹבוֹת֙ וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִ֔ים הַֽמְצַפְצְפִ֖ים (= הפופוליסטיים)  וְהַמַּהְגִּ֑ים (= הספינר הישראלי מהאקדמיה).

ובאמת החרדי האינטלקט עונה להם כפי שמציע הנביא ישעיהו: הֲלוֹא־עַם֙ אֶל־אֱלֹהָ֣יו יִדְרֹ֔שׁ בְּעַ֥ד הַחַיִּ֖ים אֶל־הַמֵּתִֽים?!

מהי אלוהי ישראל מול אלוהי האומות?

דבר ראשון אין ריבון אדם על אדם, הרי בשביל זה יש לנו את ריבון העולמים.

דבר שני כלפי כדור הארץ ומשאביה, כל אדם חייב לומר שהעולם נברא בשבילי.

בשני התנאים האולטימטיביים האלה, אין לאדם ברירה אלא להתנהל מול הזולת ברציונליות ובצדק ובמשפט. כלומר כל המוסר והערכים מומצאים מתוך שני התנאים האולטימטיביים האלה. לדוגמא תשאלו בן משטר, למה לא תגנוב ולא תנאף ולא תרצח? הוא במקרה הטוב יאמר זה אוניברסלי בלי להבין מה הוא אומר. במקרה הרע יאמר זה החוק של אלוהי הריבון שלו. בכל מקרה השוטר (שמתחילה מחונך להיות רובוט אנושי שמציית לפקודה) עומד שם בצד ולא מתחשב בתשובתו של בן המשטר. כלומר השוטר כבר ידאג שבן המשטר יעשה מה שצריך אם הוא מבין את החוק או לא.

תשאלו את אותו שאלה כל יהודי אינטלקט, מה הוא יענה לכם? שאין חיה כזו מוסר וערכים אוניברסליים שנפלו משמים. יש בני אדם בני חורין שכל אחד טוען שכל העולם נברא בשבילו. ואז הם צריכים להתנהל רציונלית ביניהם והם המציאו לעצמם חוקה מסודרת. למשל לא תנאף היא תוצאה של תורת אדם. לא תגנוב ולא תרצח היא תוצאה של תורת נח. האם בטבע ראינו שאסור לרצוח? הרי שום אורגניזמים לא חי בלי אכילת אורגניזמים אחרים. האם ראינו שאסור לנאוף או לגנוב? הרי החיידקים פולשים אפי' לתוך גופינו.

תורת אדם בקצרה ממש (יותר בהרחבה בכל הנושאים כאן, אפשר לראות בבלוג מאמרים מיוחדים בנושא)

אחרי אכילת עץ הדעת, האדם הבין שנצחיותו (מה שנקרא עולם הבא הפשוט) והתפתחותו במוסר וערכים ובכל תחום, רוחני גשמי וארצי, תלויה לגמרי בילדים שלו לדורי דורות. ואז הוא צריך ילדים. ואין לאדם ילד משלו אלא אם כן האישה מוכנה להוליד דווקא לו את הילדים שלה. האישה תמיד בטוחה בילדיה מה שאין כן הגבר לעולם לא יכול להיות בטוח שהילד שלו אלא אם כן האישה תואיל בטובה להבטיח לו את זה. ולכן זה דורש מהגבר להבטיח לה הרים וגבעות = בעיקר לפרנס אותה ואת ילדיה, ועיקר העיקרים לחנך ולהעביר להם את כל התבונות וההתפתחותיות מדורות האבות שלהם. והם האיש והאישה סוגרים דיל לכל החיים = חוקי המשפחה = תורת אדם.

יש בעיה מוסרית בדיל שכזה. והיא שאתה שולל את האישה מאחרים ואת עצמך מאחרות. מה עוד, בכדי לקיים את הדיל הזה אתה חייב שכל זר יקבל על עצמו את הצוו של לא תנאף, אחרת אין לך באמת אישה משלך אין לך באמת ילדים משלך. ואין אתה יכול לדרוש מהזולת את הצוו הזה לפני שיש לו גם אישה משלו. מכאן החובה ההלכתית על ההורים לחתן את ילדיהם. כלומר ביהדות אין לעומק צוו של לא תנאף בלי שאתה מראש דואג לבן ולבת לשידוך (וכלפי יתומים או ילדים שההורים שלהם חרה, זה חובה ציבורית על העסקנים והגבאים ועל בתי הדין של כל קהילה וקהילה). כלומר זה התנאי הרציונלי לקיומו של הצוו של לא תנאף.

יש עוד בעיה מוסרית בדיל הזה. והיא להוליד ילד בכפיה. הרי כל הולדה היא כפיתית. כלומר עם כל הכבוד להורים שרוצים נצחיות החיים ומשמעות חיים והתפתחות המוסר והערכים מדור ולדור, ההולדה עצמה היא בכפיה, במיוחד שנמנו וגמרו שטוב לו שלא נברא משנברא. אז אייך עושים את זה? התשובה היהודית של תורת אדם היא, שבאמת יש עם זה בעיה. ולכן קודם כל חייב הילד לומר ש"כל העולם נברא בשבילי". שנית כל, ההורים מתחייבים לו לכל החיים שלהם. כלומר כל הולדה שאין לילד את הוריו האמתיים, היא לא מוסרית בעליל מול הילד. היום ברפואה המודרנית (הגנטיקה) זה ממש קריטי תמיד שההורים האמתיים יהיו בתמונה של חיו של הילד לעולם. כלומר כל תורם זרע או גרוש או מנאף, חייבים להיות בתמונה של הילד שלו לנצח.

חזלינו כבר מזכירים את בעיתיות זכויות הילד במקרים של משפחות לא מוסריות ומסורתיות. "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבא)

הכלל, באלוהי ישראל אם יש לנו זכות מוסרית להוליד ילד, זה קודם כל להבטיח לו את חירותו האבסולוטית כולל הגשמיות = כל העולם נברא בשבילי. ושנית כל הזכות להוליד היא אך ורק שיש לו את ההורים האמתיים שלו. רק ככה הוא נולד בן חורין. אצל בני המשטרים שהילדים במילא לא שלהם אלא של הריבון כנ"ל במבוא, כל בן משטר פנאט אוכל את הלב למה לא לזיין את השכנה? מכאן הגב דרישת בני המשטרים לחופש מאיסורי עריות וכדומה. כי באמת למה איסורים שאין לו באמת משפחה וילדים משלו?!

ובכן תורת אדם מקנה לאדם את האישה וההפך ככה שתורת אדם מקנה להם את נצחיותם = הילדים שלהם. מקנה לילד את הוריו האמתיים שבאמת מחויבים לו לכל החיים. מקנה לילד את כל העולם = כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. ומקנה לילד אישה משלו וכן לבתם בעל משלה. ככה שהצוו המוסרי של לא תנאף היא רציונלית לגמרי בלי כפיה ובלי שוטר. כלומר האדם שומר על הצויים האלוהיים האלה מעצמו מתוך שכלו, שהיא – שכלו, הוא כבוד קונו, על דרך "מיהו כבוד קונו?! שכלו של אדם!!" (חז"ל והרמב"ם בחגיגה)

תורת נח

הצווים של לא תגנוב ולא תרצח מומצאים בתורת נח. ונסביר בקצרה ממש את תורת נח. (שוב. בהרחבה אפשר לראות במאמרים בבלוג)

ובכן אחרי המבול שכל כדור הארץ כבוש על ידי האדם אחרי שהאדם המציא את הספינה שמאפשר לו לכבוש את כל היבשות. נח מבין שבלי סדר רציונלי אנשים מתוך רעב גוזלים וחומסים את עמלם של אחרים. ואז הוא ממציא לראשונה את הקניין הפרטי. כלומר לראשונה האדם מוותר על כל העולם נברא בשבילו ומוכן לקבל לעצמו נחלה פרטית. וחלק שווה במשאבי הארץ. כלומר נח מחלק בגורל את כל הארצות. וכל בני אנוש הבני חורין מקבלים על עצמם את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח. הוא ממציא להם את החקלאות ואת הלוח שנה (ה"שבוע" והיום והלילה היו כבר אצל תורת אדם כי בלי יום ולילה ושבוע אי אפשר לחשוב על המצאת תורת אדם = חוקי המשפחה והחינוך וכו' וכו') ככה כל משפחה בנחלתו ויש להם זכות שווה במשאבי הארץ.

שוב, הצווים האלוהיים האלה של לא תגנוב ולא תרצח עומדים על הרציונליות האלוהית ששוכנת בכל אדם מראש (את אחדות הבינה מקבל כל אדם מיום היוולדו ואותו אחדות הבינה ששוכן בכל אדם זה כבודו של האלוהים כנ"ל מהמשנה בחגיגה). לא צריך ריבון אדם על אדם ולא צריך שוטר רובוט של המשטר. פשוט האדם מספיק בוגר ורציונלי מוסרי וערכי מתוך עצמו.

נשים עכשיו לב שיש בעיה עם המצאת הקניין הפרטי בתורת נח. הרי כל רגע נולד ילד והוא נולד כבר לכדור הארץ שמחולקת כבר לקודמים לו, והוא חייב כנ"ל לומר שכל העולם נברא בשבילו. ואז בוטל כל הקניינים. כלומר הוא לא מחויב לצווים של לא תרצח ולא תגנוב. ולכן בכדי לפתור את הבעיה השופט נח ממציא את המושג "ירושה". כלומר כל משפחה מורישה את הנחלה לבן. וזה טוטלי כלומר להורים אין זכות לשלול מהילד את ירושת הארץ כי כתוב "חוקת משפט". כלומר כל ההסדר הרציונלי הזה של נח בנויה על כך שהילד מקבל ירושה.

ואין ירושה אלא במשפחה מסורתית של תורת אדם. כלומר רק גבר מעביר נחלה לדור הבא. ואם אין לו ילד משלו, אין ירושה. כלומר כל השבע מצוות בני נוח תלויים לגמרי אם שומרים על חוקי המשפחה = תורת אדם. כלומר כל ארץ למי היא שייכת על פי החלוקה ההיא, תלויה האם המשפחה והאומה שמרו על חוקי המשפחה של תורת אדם.

נקצר ונאמר שהיהודים טוענים שהם שמרו על חוקי המשפחה ולכן הם היורשים האמתיים של ארץ ישראל. מה שאין כן שאר האומות או שהתבוללו או שסנחריב בלבל את האומות. בקיצור אין עוד אומה שטוענת שהטריטוריה שלה שייכת לה מכוח תורת נח. כלומר כל אומה מחזיקה בטריטוריה שלה בכוח הזרוע ולא מכוח המוסר האלוהי האנושי האמיתית. היהודים הם היחידים שטוענים שהארץ שלהם מכוח המוסר האלוהי הנכון והצודק. זה המשמעות האלוהים נתן לנו את ארץ ישראל – תבינו שוטי עולם את השפה.

ובכן מה שקרה בהמשך כולכם בוודאי יודעים. והנה אנחנו בגלות עד שכל בני אנוש יקבלו את אלוהי ישראל ויחזרו לחלק את הארצות לכל פרט ופרט, ויעמידו את המוסר והערכים על השכל האלוהי. ולא על הבטן שלהם ובכפיה על ידי ריבון אדם על אדם עם שוטר.

עכשיו ישאל היהודי, אוקיי הארץ שלי אז בא נכבוש אותה מחדש?! אז זהו שלא. בכדי לכבוש, אתה חייב סמכות ריבונית, ולקחת את הילדים שלי לצבא. והניסיון מההיסטוריה הקדומה ומהציונות עכשיו היא, שגם את הארץ הילד שלי לא יקבל אלא זה יהיה ארץ קפיטליסטית, ואת זה יש לי בכל העולם אז למה להקריב את זרעי על ארץ שבמילא לא שלי אלא של הקפיטל החזיר?! מה עוד, מוסרית כנ"ל אסור לי להקריב את זרעי למולך. הרי זה התנאי ליצור אותה ולהוליד אותו כנ"ל.

בפרדוקסליות החשיבתית והפילוסופית ההזויה הזו, סובלים כל היהודים החילוניים והדתיים הלאומניים, והם מרוב תמימות עוד חושבים שהיהודי האותנטי החרדי יקנה את הלוקש הזה?!

ארץ ישראל ליהודי אומרת מצב של בני אנוש מספיק מוסריים וערכיים שמבינים ומקיימים את תורת אדם ותורת נח ואחריו תורת משה (שמיטה ויובל ושמיטת כספים. ונרחיב בהמשך להבין מה התחדש בתורת משה מול תורת אדם ונח ותורת האבות) ותורת יהושע (עשרת תקנות יהושע בחלוקת הארץ שזה אומר חלק שווה במשאבי הארץ לכל אזרח ותושב). אבל ארץ ישראל כבוש בכוח הזרוע?! אומרת להקריב את זרעינו הרווקים והרווקות למולך ועוד מולך קפיטליסטי שלא הילד ולא ההורים מקבלים על כך משהו. ארץ ישראל כבוש אומרת ריבון אדם על אדם. בכדי לקיים ריבון אדם על אדם, השרלטן יגזול מהיהודי את ילדיו בשביל להפוך אותם להון אנושי לטייקונים. ארץ ישראל כבוש אומרת שהריבון בשביל להתקיים יעשה הפרד ומשול בכל משפחה ומשפחה ויעשה קמפיינים של הלהטבים והפמיניזם והמי טו בכדי שהעבדים של המולך יאכלו את הלב שלהם ויהיו עבדים טובים (ככה מציע הפילוסוף הגל לאלוהי הריבון, פשוט לעשות למשפחה את המוות: "כדי לא לאפשר להם למשפחה\ליחיד\לאינדיבידואל להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)). ארץ ישראל כבוש אומרת שהריבון יסית את עבדיו אחד נגד השני, יהודי מול ערבי אשכנזים מול ספרדים ישראלים מול רוסים יהודים מול החרדים וכו' וכו'. ארץ ישראל כבוש אומרת שלראשונה יש ריבון יהודי על היהודי והפיכת היהודים החילוניים והדתיים לאומנים ליהודים בני משטר פנאטים. כלומר לקחת את עם הנבחר ולהפוך אותו לכזה פנאט שאני צריך לטורח להסביר לו את החשיבה היהודית, וגם אחרי זה לא יבין אותה כפי שהגדיר את זה בטוב טעם הפילוסוף הנודע סלבוי ז'יז'ק (סלבוי ז'יז'ק הוא אחד הפילוסופים המשפיעים בעולם): "לכן, ליהודים היה מקום גדול בתקופת הנאורות באירופה, וגם במהפכות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות. בלעדיהם, אירופה לא הייתה מגיעה להישגים האלו. במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו. כלומר, הזהות של היהודים-הישראלים מחוברת לחלוטין לטריטוריה, וכרגע היא מוגדרת רק על ידי טריטוריה שבה הם רואים את עצמם – על פי חוק של מדינת ישראל – כגזע בעל פריבילגיות על פני הילידים". שוב ושוב "במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו". כלומר בשלוש דורות הציונות הצליחה להרחיק את היהודי עד כדי כך שאפי' שלוש דורות לא תספיק להחזיר אותם לחיק היהדות ולאלוהיו. ואני אומר את זה לאלה שרוצים להתקרב למסורת האמיתית בכדי שיבינו שזה לא יהיה להם קל כי לפעמים כפי שהתורה אומרת זה לוקח שלוש דורות.

את הזבל הזה אתם רוצים למכור ליהודי האותנטי החרדי? הֲלוֹא־עַם֙ אֶל־אֱלֹהָ֣יו יִדְרֹ֔שׁ בְּעַ֥ד הַחַיִּ֖ים אֶל־הַמֵּתִֽים?!

לסיום

אם כבר אלוהי העמים על פני אלוהינו, עדיף לנו היהודים להיות תחת אלוהי העמים ולשחק את המשחק שם. למה לנו היהודים לריב בינינו על ארץ ומדינה שלא נותנת לנו כלום מול הערבי למשל. כלומר במדינה קפיטליסטית אין לנו כיהודי זכויות יתר מול הערבי אז למה אנחנו רבים עם הערבים? למה לא לשנות את שם המדינה לשם נטרלי ככה שגם הערבי יוכל לחיות עם השם וחסל כל הבעיות עם הערבים?!

ברצוני לטעון שאפי' אם כל חרדי מצוי לא ירצה את אלוהיו בארץ ישראל, אלא ירצה את אלוהי העמים, את האלוהי הקפיטל רח"ל?! גם אז אין סיבה רציונלית שנריב עם הערבים. פשוט נחליף את שם המדינה לשם נטרלי. כלומר אפי' במצב של חרדי חוטא שלא רוצה את אלוהיו אלא רוצה את אלוהי הכסף ואלוהי הקפיטל, אתם לא מסוגלים לשכנע את החרדי החוטא הזה לריב עם הערבי על כלום. לחרדי החוטא הזה עדיף להחליף את שם המדינה לשם נטרלי ואפי' לשם ערבי לגמרי.

על כל פנים, כשאתם באים לדבר בשם היהדות ורוצים את ארץ ישראל ליהודי בשם היהדות, אז תעשו את זה נכון. כלומר באמת לחלק את הארץ לכל יהודי ואזרח וגר ותושב, ולתת לכל אחד זכות שווה במשאבי הארץ כפי שמלמדת אותנו עשרת התקנות של יהושע. ואז לפחות לא היית לנו החרדים טענה מול יהודים שגירשו אותם מכל ארצות אירופה. אבל במקום לקיים את החשיבה המוסרית והאלוהית שלנו, הפכתם את הארץ לארץ קפיטליסטית. כלומר אימצתם את אלוהי העמים המודרניים שלא מכירה בלאומים ככה שאין ליהודי זכויות יתר מול כל אזרח לא יהודי בארץ. אז במה זה ארץ היהודים? בשם של המדינה?! אתם לא מרגישים כמה אתם הזויים?!

פרק ב' החרדי והמדינה והכלכלה

(ואגב זה נעסוק במשתפי הפעולה החרדיים עם הדיכוי החרדי במדינה).

"ראה לשון שלימדתיך התורה 'מולך' =  כל שתמליכהו עליך" (תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ז)

כשיהודי תחת מולך\ריבון של גויים, והמולך לא נותן לו לעשות ברית מילה (לא האקט אלא המשמעות שלו ראו ברית מילה בשביל מה? ראה גם מלכות ישראל מול ברית מילה), וגוזר גזירות נגד היהודי, נאמר בתלמוד "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו" כלומר אין שום יעוד או מטרה ליהודי להביא ילדים לאברהם אבינו בכדי שאברהם אבינו ישרוד לנצח = ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו. כלומר אם יהודי יאמר שהוא חייב לשמור על היהודים ועל היהדות על חשבון שזרעו הוא הולכים לאבדון, אין כזו חיה ביהדות כי זה לעומק אלילות כמו כל אלילות = ישות אנושית דמיונית. כלומר אם הילד שלך הולך למולך עדיף לא להוליד אותו מתחילה. והסברנו בפרק הראשון למה. יש חז"ל יותר קשה שאומרת שכביכול הקב"ה שואל את אברהם: בנך חטאו – מה לעשות? ואברהם אומר לו: שימותו על קידוש השם. למה אבי אבות האומה אומר דבר כזה? כי באמת אין לו ואין לכל הורה אינטלקט עניין של להוליד בשר חמורים עם כל הכרוך בכך. יש ליהודי משמעות חיים למה הוא מוותר על החופש שלו והחופש המיני שלו ומסתגר לכל החיים עם אישה\בעל אחד\ת וטורח להוליד ולגדל ילדים ולחתן אותם עם כל הכרוך בכך. יש משמעות למה יהודי סוחב עמו את כל ההלכות וכל המנהגים והמסורות זה מאלפי דור ויושב ועסוק בהם יומם ולילה. יש משמעות לכך שהוא חייב להקנות לילדיו מגיל אפס את החוקה ואת המשנה והתלמוד ואת ספרי המוסר והלכה.

המשמעות היחידה היא חירות האדם והתפתחותו במוסר וערכים מדור לדור. רק היהודי שילדיו היו יהודים שרדו עד הלום. כל השאר התבוללו ונכחדו = עונש כרת.

וככה כל משפחה ומשפחה יהודית התפתחו לגוונים שונים. כי רק אצל תרבות של בני חורין זה אפשרי המאות גוונים של היהודי. אצל בני המשטרים תמיד בכל משטר ומשטר, כל עבדיו אותו שטנץ. והנה לקח גוון אחד של היהודי שנקרא חילוני, ופתאום כפה על כל שאר הגוונים של היהודי את ריבונו = כפה עלינו את המדינה שלו.

תחשבו על מצב שיהודי אשכנזי כופה על יהודי ספרדי או תימני את הלכותיו ומנהגיו. תחשבו על ליטאי כופה את מנהגיו על החסיד. כלומר כמו שמהות היהודי הוא חירותו ונצחיותו על ידי צאצאיו, לא מאפשר כפיה, ככה שום גוון של היהודי לא יכול לחשוב לכפות על קהילה או גוון אחר את גוונו הוא. והנה גוון יהודי אחד שנקרא "חילוני" שקורא לעצמו "נאור" או "ליברל", כופה את עצמו על כל הגוונים היהודיים.

אוקיי, אם היה כופה לפחות יהדות אפשר היה להבין את הטעות והבורות שלו (את היהדות במהות אי אפשר לכפות). אבל לא ולא, הוא מגיע לארץ ישראל ורב עם המקומיים הערבים וכל השכנים הערבים, כביכול לתת ליהודי בית וארץ, ועל חשבון זה גוזל את הילדים בכפיה למולך לצבא = חוק גיוס החובה, וקדחת = מדינה קפיטליסטית כנ"ל שלא מבחין בין בני אדם ובין לאומים. כלומר כל אזרח נולד משולל מכל וכל וחייב בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה בלי שיחלקו את הצמיחה המשותפת בשווה בין העבדים בחלוקת העובדה.

אייך החילוני האינטלקט, מחשבתית\פילוסופית יכול לחיות עם הדבר הזה? אתה כופה את עצמך על שני עמים – הערבי והיהודי\החרדי, שלא רוצים אותך!!! בכלל צריך לשאול את עצמו החילוני הנאור המצוי, באיזה זכות מגיע ליהודי החילוני הגדרה עצמית?! מה, חסר מדינות חילוניות ליברליות בעולם שהוא צריך לכפות את עצמו על שני עמים שלא רוצים אותו?

נוותר לרגע על הפולמוס עם החילוני. אייך אנו היהודים מכל שאר הגוונים מסכימים עם זה? אייך זה אפשרי ואייך זה היה אפשרי בקום המדינה?!

התשובה היא "דיכוי". החילוני פשוט מדכה את שאר הגוונים היהודים ולא נותן להם להרים ראש. ואין לשום משטר וריבון אפשרות לדכה עם ותרבות בלי משתפי פעולה מתוך העם והתרבות. וזה היית טענת חנה ארנדט אחרי השואה. טענתה הייתה שבלי השיתוף פעולה של חלק מהיהודים, לא היו הגרמנים מצליחים להשמיד כל כך הרבה יהודים.

השיטה היא מאוד מאוד פשוטה. הגוון היהודי הזה שנקרא חרדים, הם לא בני תרבות ולכן צריך לשלוט בהם בכפיה. זה התשובה שהחילוני מספר לעצמו מול הבעיה המוסרית שדנו בו לעיל אייך הוא רוצה לכפות את עצמו על שני עמים שלא רוצים אותו.

בכדי שהסיפור שהוא מספר לעצמו יהיה לו ממשית ויראה לו עובדתית, הוא צריך את משתפי פעולה החרדיים. כמו עיתונאים וכביכול פעילים חברתיים חרדים מתוסכלים וכדומה.

ואת הדבר הזה רובכם לא קולטים שאתם הם אלה שפשוט משרתים את הדיכוי. פלא פלאים אייך דווקא אבישי בן חיים שהוא אדם לא חרדי, הבין את זה ואתם חרדים שוטי עולם לא קולטים את זה?! אבישי בן חיים צריך להסביר לישי כהן את הדבר הפשוט הזה ולא נראה לי שישי כהן הבין אותו. אבישי אומר מפורשות שהוא כעיתונאי לענייני חרדים שירת את הדיכוי בלי שהוא היה מודע לכך.

כשאתם מדמיינים שאתם נלחמים בעד בנות ספרדיות שיקבלו אותם למוסדות החרדיות, אתם משרתים את הדיכוי. כשאתם מדמיינים שאתם נלחמים למען ילדים חרדים בשביל להגן עליהם מתקיפות מיניות וכדומה, אתם משרתים את הדיכוי. כל מה שאתם עושים כביכול למען החרדים בחוץ, זה אך ורק לשרת את הדיכוי. לתת לריבון החילוני תירוצים למה לכפות ולהמשיך בדיכוי.

יש מכם כאלה כמו החבריה בעיתון המשפחה כנ"ל שהם כבר ממש משוכנעים שהיהודי האותנטי החרדי, צריך תיקון – "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות" (מתוך מאמר המערכת של העיתון במלחמת המי טו שבא לשרת את הדיכוי. לומר שהחרדים לא יכולים לשמור על ילדיהם ולכן הם לא בני תרבות ולכן צריך לשלוט בהם). גם העיתונאית סיון רהב מאיר משוכנעת שבתחום הזה החרדים לא בני תרבות ולכן עשתה את השידור הזה של המי טו (המוגנות). כלומר מחילה צדיקה, את משרתת את הדיכוי. גם יום טוב חשין שחושב שהלך לתקשורת להציל את החרדים מהרב ברלנד, משרת את הדיכוי. (כמעט מתתי ששמעתי שיום טוב חשין גם משפיע בברסלב כלומר הוא מתחרה עם הרב ברלנד על שררה מדומיינת. זה כבר נבלות נבזית שאין כדוגמתו. כלומר זה לא קנאות ילדותית מצד חשין אלא דרישת שררה על גבי להכפיש אחרים)

החרדים והכלכלה

והנה מגיעים החרדים החמודים שדואגים לכלכלה של החרדי ולא מבינים שהם משרתים את הדיכוי. כלומר יש איזה משפט מערבי שבזה כל בני המשטרים הפנאטים מסכימים לכך כאילו זאת היית צוו אלוהים, והיא ש"צריך לעבוד". בדיכוי כלפי החרדי זה ממש קריטי, כי החילוני מתעצל להוליד והוא נשאר עם מדינה שכולו ערבים וחרדים. ואצל שני העמים האלה – החרדי והערבי, יש אלא מפרנס אחד למשפחה.

אז יש לריבון שני מלחמות עיקריות נגד הכבושים תחתיו – החרדי והערבי.

האחד לדכה אותם כנ"ל במיוחד שהם – הערבי והחרדי, הם משפחות, והמשפחה תמיד סכנה לכוליות\לישות הדמיונית שנקרא מדינה\חברה\לאום כפי שמסביר הגל בטוב טעם:

"כדי לא לאפשר להם למשפחה\ליחיד\לאינדיבידואל להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

והמלחמה השניה היא שהם צריכים הון אנושי שבלעדיו המדינה שלו לא תהיה עשירה ומי לא רוצה מדינה עשירה?! והנה הפנאטים האלה עוד חושבים שזה מלחמה צודקת ולכן מותר אפי' לכפות עליהם לימודי ליבה למשל, ולכפות על המשפחה שני מפרנסים למשפחה.

יש שני דברים שבן משטר פנאט לא מסוגל אינטלקטואלית להבין, 1, מדינה\ריבון. הוא מרוב פנאטיות חושב שבלי משטר וריבון אין חברה אנושית ולכן כל כך ברור לו שמדינה חייבים. מכאן המסקנה שלו שכל מי שלא רוצה מדינה הוא אנרכיסט ולכן מותר לו לרדות בו ולכפות עליו את ריבונו. 2, כל אדם חייב לעבוד. ולכן מי שלא עובד מותר לרדות בו ולגזול את ילדיו ולהפוך אותם להון אנושי בכוח לטובת הילד.

מבן המשטר מגזע היהודים היינו מצפים להשכלה יהודית מינימלית. אייך שוטי עולם אתם לא מבינים למה היהודי רוצה את ארץ ישראל?! הוא רוצה את ארץ ישראל כי זה הכלכלה הצודקת האלוהית של היהודים. רק בארץ ישראל האדם לא חייב להיות חלק בחלוקת העבודה כי יש לו נחלה פרטית ויש לו חלק שווה במשאבי הארץ. רק בארץ ישראל המטבע מבוטלת כל שבע שנים ככה שאין מושג כזה חובות כספיות ואין ריביות ואין עניות על דרך אפס כי לא יהיה בך אביון.

בעיני בן המשטר פנאט יש רק שני סוגי כלכלות, סוציאליזם וקפיטליזם. הוא אף פעם לא עצר לשאול את עצמו למה כדור הארץ קנו כרכוש פרטי לאנשים והוא צריך לעבוד בשביל לינה בכדור הארץ? הכל פנים בעיני בן משטר פנאט להיות בחלוקת העובדה זה צוו אלוהי או צוו אוניברסלי. מכאן הטמטום שלהם והטמטום של כל החרדים הנבערים שבאים להציל את החרדי מעוני.

כלפי שני הדברים האלה – 1 אין בני אנוש בלי מדינה 2 אין פרנסה בלי חלוקת העובדה, היהודי האותנטי עונה בטוב טעם.

כלפי 1 שאין בני אנוש בלי מדינה, היהודי הוא ההוכחה שיש ויש ועוד אייך. זה אלפי שנים היהודים צומחים ומשגשגים אפי' שהורגים בהם כל השנים, וכל זה בלי ריבון\מדינה. אייך?! עם החוקה הפרטית והעצמאית שלהם. כלומר את החוקה שלהם הם לומדים עצמאית ומקיימים עצמאית מתוך הבנת הדברים וככה הם חברה ועם בלי מדינה. זה מחייב אותם להיות מלאים מה שנקרא עגלה מלאה. מה שאין כן בן משטר לא צריך ללמוד חוקה ולהבין מוסר וערכים מהי, כי השוטר והגננת הריבונית כבר דואגת שהוא יקיים אותם אם הוא מבין או לא מבין. זה מה שנקרא עגלה ריקה. כשבן גוריון רוצה מהחזו"א שייכנע לסמכותו הריבונית, החזו"א עונה לו, אנחנו העגלה המלאה ולכן לא צריכים סמכות ריבונית.

כלפי 2 שאין פרנסה בלי חלוקת העובדה. היהודי עונה לו "ארץ ישראל הוא נחלתי הפרטית ויש לי חלק שווה במשאבי הארץ".

כשהנאור כבש את הארץ בשביל בית ליהודי, מה הוא חשב לעצמו? שהוא מתכנס לאיזה קיבוץ ואחרי דור כל היהודים יצטרכו להיות בחלוקת העובדה ולהתחרות עם כל העולם?! כלומר המדינה רוצה אותנו כהון אנושי לא בשביל להתפרנס זו מזו – רח"ל כלכלה סוציאליסטית, אלא היא רוצה אותנו בשביל להתחרות בשוק העולמי = הון אנושי איכותי. בשביל מי זה טוב? לכמה טייקונים?!

בכל אופן להיות בחלוקת העובדה לא צריך להיות בארץ ישראל ולריב עם הערבים, ולריב עם היהודים ביניהם שמאל ימין דתי חילוני, וכולם רבים עם החרדים. כי החרדי לא רוצה לתרום את ראש המשפחה השני לשוק העבודה.

תגידו לי אתם עם נבל ולא חכם שכמותכם, אייך יהודי בא לארץ ישראל וכובש אותו ורב עם כל העולם על כך ורוצה את היהודים כעבדים בחלוקת העובדה העולמית והגלובלית?!

בכל מדינה בעולם, היהודי יודע לשחק את אלוהיהם ומצליח. לא המדינה דורש ממנו משהו, ואין לו ריב עם המדינה שנותן לו חופש בחינוך וכו' החרדי מקבל את כל הזכויות כמו דיור וכו' כמו כל אזרח אחר. וככה גם ציבורית כלומר מקבלים את כל העזרה כלפי מוסדות היהודיים שלהם.

כאן בארץ ישראל אין יום שנושא היהודים החרדים לא עולה לכותרות. נוסיף לזה את המלשינים משתפי פעולה משלנו שדואגים תמיד שבאמת כל הזמן החרדים יהיו על הכותרות.

שחנה ארנדט האשימה גם את היהודים (משתפי פועלה עם הנאצים) בחורבן אירופה, כל העולם רצתה להרוג אותה. גם אני שקראתי את דבריה, כעסתי מאוד. אבל מהר מאוד הבנתי על מה היא מדברת, הרי בארץ ישראל אנו סובלים מיזה זה שבעים שנה.

כמו משתפי הפעולה עם הנאצים לא הרגישו בזה וחשבו שהם להפך, הם באים ומנסים לעזור. ככה כל המלשינים החרדיים האלה חושבים שהם באים לעזור. שיום הדין יבוא ותקום איזה חנה ארנדט שתאשים אותכם בחורבן, תזכרו שאין חדש תחת השמש בעניין זה. ראינו אותכם בקורונה, ראינו אותכם במי טו ראינו אותכם באסון מירון וראינו אותכם במלחמה בעד גזירות הפלאפון ראינו אותכם למען הגזירות בלימודי ליבה. וממשיכים לראותם אותכם בוגדים רשעים שכמותכם. אבל זאת תזכרו שכמו שבני המשטרים האספסוף והאכזרי לא חמל על משיזהב – אפי' שהוא שירת אותם נאמנה נגד אחיו היהודים החרדים, וביום התאבדותו שידרו את התחקיר עליו. ככה הם לא יחמלו עליכם שוטים שכמותכם. אתם תישארו בעיניהם יהודים\חרדים כמו שהיהודי המתבולל כמה דורות נשאר יהודי אצל הנאצים.

בכל אופן היהודים בארץ ישראל לא אמורים לסבול כמו שהם לא סובלים בכל מדינה מתוקנת אחרת. מה שגורם לסבל המיותר הזה היא בגלל שהיא נקראת מדינת ישראל, ולכן הפתרון היא שוב להחליף את שם המדינה לשם נטרלי.

נסכם את הפרק

יהודי לעולם לא ייכנע לריבון אדם על אדם ולכן לעולם הוא לא יהיה אזרח (במובן להאמין בישות הדמיונית ובאלוהיו. ואני חושב שהצלחתם להבין את המושג אלוהות).

יהודי לעולם לא יוותר על הקן המשפחתי האישי שלו ולכן כלכלת המשפחה תמיד תהיה אך ורק באחריות של הורה אחד.

יהודי לעולם לא יוותר על החינוך הפרטי שזה מה שהופך את הילד לבן חורין שלא מצריך שוטר וריבון ואכיפה = עגלה מלאה.

היהודי לעולם לא יעביר את זרעו למולך = לא בחינוך ולא בצבא. "ראה לשון שלימדתיך התורה 'מולך' =  כל שתמליכהו עליך" (תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ז)

הפתרון לכל הבעיות היא כנ"ל הפרדת המדינה מהדת כלומר להחליף את שם המדינה לשם נטרלי שגם הערבים יכלו לחיות עם שמה של המדינה. ולהפסיק למכור את הלוקש הזה ליהודים החכמים שמדינה קפיטליסטית היא מדינת לאום. כי אין חיה כזו מדינה קפיטליסטית והיא גם מדינת לאום, זה יכול לקרות רק ליהודי שהוא כבר כמה דורות בן משטר פנאט. "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

זה לא דעה של פרידמן שאפשר לטעון שיש דעות אחרות. כי פרידמן מסביר את הקפיטליזם ולא אומר דעה. קפיטליזם במהות מחייבת שלא יהיה בני אנוש מחוייבים תרבותית מסורתית מוסרית ומצפונית, אלוהי הקפיטליזם מחייבת שלא יהיה עזרה הדדית ועריבות הדדית. אלוהי הקפיטליזם מחייבת את האדם להיות זאב – אדם לאדם זאב. והיהודים האותנטיים לא יכולים לחיות באלוהים שכזה. וכשהם חיו תחתיו, הם דאגו לאחיהם היהודים ובוודאי לפילוסופיהם מה שנקרא ללומדים. אבל מצד שני סבלו משום כך מאנטישמיות. חשב היהודי שבארץ ישראל תחת ריבון יהודי זה לא יקרה לו, והנה האנטישמים הכי גדולים ליהודים הם אחיהם בני המשטרים היהודיים ומשתפי הפעולה משלנו כנ"ל.

בקיצור, לא רק שצריך להחליף את שם המדינה לשם נטרלי, אלא צריך להפסיק לקשר את המדינה ליהודים וליהדות.

פרק ג' הפרדת המדינה מהדת

המשך יבוא אחרי יום כיפור.

פרק ד' החרדי מול בני המשטרים בכלל, ומול החילוני בפרט. עגלה מלאה ועגלה ריקה

פרק ה' החרדי מול גיוס החובה ומול לימודי ליבה ואקדמיה.

פרק ו' החרדי מול הלהט"בים שביניזם פמיניזם ומי טו.

המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם

המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם.

רקע

ר' חיים היקר שולח לי במייל לינק לאיזה סרטון ביוטיוב בשם "זכויות להט"ב בעד ונגד: דיון רגוע בנושא נפיץ. תומר פרסיקו ורועי יוזביץ בשיחה"

הצפייה בסרטון דרש ממני לעיין במאמר של גלי בת חורין מאמר בשם "להט״ביסטאן: כך מתארגנת המהפכה שמנצלת את להט"ביה ואוכלת את בניה"  וכמובן זה גם דרש ממני לעיין במאמר תגובה של תומר פרסיקו.

אחרי כל זה, חזרתי לר' חיים והנה מה שכתבתי לו:

ובכן צדיק אשרינו מה טוב חלקינו שאנחנו היהודים\החרדים, לא שייכים לדיון והפולמוס של בני המשטרים בינם לבין עצמם.

זה דיון ששייכת בעיקר לציונות הדתית. וזה מלחמה אבודה. כי ביום שאתה רואה במדינה ערך עליון שלעומק אתה רואה בריבון אדם על אדם ערך עליון. לא תתפלא שזרים יחליטו בשביל הילדים שלך מה נכון ומה לא נכון.

ביטול ערכי המשפחה נמצאת כבר באידיאל הראשון הזה = מדינה יהודית\ריבון אדם על אדם (על דרך לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות). הלהט"ב זה כבר תוצאה.

הציונות הדתית מנסה להילחם נגד הלהט"ב ונגד הכפיה שלהם והשליטה שלהם במערכות החינוך והמשפט. אבל כאמור זה מלחמה אבודה, כי לא השמאל וארגוני הלהטבים הבעיה היסודית והעמוקה, אלא עצם ריבון אדם על אדם מבטל את כל ערכי המשפחה והופכת את המולך להורה העליון הלכה למעשה על הילדים שלהם וגיוס החובה של רווקים ורווקות תוכיח. ככה שכל ילד בציונות הדתית רואה במדינה את הערך העליון ומוסר את צאצאיו למולך מתוך אידיאל. ולכן יוצא שערכי המשפחה הם לגמרי מיותרים. הרי היסוד הבסיסי ביותר לחוקי המשפחה המסורתיים, היא שהילד של ההורים ולא של אף אחד אחר.

ביום שמוסכם על כל פרט בציונות הדתית שהחוק המדינה הוא ערך עליון. באותו רגע הוא מוותר על ילדיו ובאותו רגע מיתר מחשבתית את הבאת ילדים לעולם דווקא על ידי חוקי המשפחה המסורתיים. אפשר ליצור חיים לדגל בכל דרך אחרת. מיזה יוצא שגם מיניות לא קשור להולדה ולכן מותר כל פנטזיה מינית.

ותשים לב ר' חיים היקר, שאפי' במלחמה האבודה שלהם עכשיו, הם מאוד נזהרים לא לפגוע בהומו או בלסבית אישית ולא לפגוע להם בזכויות. כלומר מצדיקים את עצם הזכויות אבל מתלוננים שהשתלטו עליהם ארגוני השמאל. הם מדגישים השכם וערב שהם לא נגד הומואים והשאר. הם נגד הכפיה והשתלטות על מערכת החינוך. הם נגד זה שאסרו בחוק לעשות המרה.

הנה אנו רואים שערכי המערב והמדינה המתוקנת בעיניהם, היא לנרמל הכל מבחינת הדת. יש להם רק בעיה עם הכפיה והחינוך על ידי השמאל וארגוני הלהט"ב.

הציונות הדתית רוצה פתאום אוטונומיה משפחתית. וזה מאוד יהודי, אבל זה אנטי תזה לריבון אדם על אדם אנטי תזה למדינה יהודית. אנטי תזה לאלוהות של הרב קוק (כפי שהם מסבירים אותו). ולכן לדעתי זה מלחמה אבודה.

אני אולי אכתוב מאמר על המלחמה האבודה של הציונות הדתית והימין בנושא זה ואני אקדיש את זה לשמך.

ע"כ דברי משם ונתחיל את המאמר ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח אמן

המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם.

את הפילוסופיה החשיבתית של היהדות, אי אפשר לחלק אותם לחלקים נפרדים כראוי למתודה אלוהית ונצחית. אם אין את כל ההשקפה = התמונה הגדולה, אין בעצם כלום. תמיד אפשר לעשות מה שבא לך באצטלה יהודית, אבל הברומטר היא המטרה והתכלית. כלומר מגיע המטרה והתכלית או לא מגיע, זה הברומטר.

אני מתעכב בזה בכדי לטעון שבלי להבין את התמונה הגדולה של הפילוסופיה היהודית, תמיד אנשים לוקחים חלקים מהמתודה היהודית ומרגישים טוב. אבל לא קולטים למה באים עליהם כל הצורות כמו הלהט"ב והפמיניזם והורס להם הכל. הם לא קולטים למשל למה בעקבות אימוץ דת הקפיטליזם, אין טעם יותר שמדינת ישראל יקרא דווקא "ישראל" או מדינת היהודים. כלומר שני סוגי הסרטן בגוף של הקהילה הציונית הדתית והימין כולה, הם הדת הקפיטליזם והלהט"ב והפמיניזם. שני המחלות האלה עושה בהם שמות. ולכן אני חושב שכדאי לחזור בקצרה על המתודה היהודית בכדי שנבין את הבעיה לעומק.

1. כל אדם נולד יחיד. ולכן חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. שזה אומר לעומק, אין שום מוסר וערכים כמו לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף, כי הכל שלי. כל המוסר והערכים בעצם שוללים ממני את מה ששייכת לי, ולכן פשוט הם לא קיימים על פי החשיבה הפילוסופית של היהודים.

למה זה קריטי בחשיבה היהודית? כי קודם כל זה המציאות. הרי אין אורגניזמים או בעל חיי בכל היקום שחושב אחרת. ושנית כל, רק ככה כל אדם נולד באמת בן חורין ועל פי היהדות אסור מוסרית ליצור חיים בלי לתת להם את החירות האבסולוטית הזה.

ועכשיו נעבור לסעיף הבא שעוסק בדיוק בזה, בזכות המוסרית ליצור חיים.

2. אין לאלוהים ולהורים זכות מוסרית ליצור חיים וקל וחומר בכפיה (וכל הולדה היא כפיתית כי אי אפשר לשאול אותם קודם). אז מה הן התנאים האולטימטיביים המוסריים של האלוהים וההורים ליצור חיים? במיוחד שנמנו וגמרו (=אין מחלוקת פילוסופית) שלא טוב לו שנברא משנברא. על כך צריך דיון עמוק וארוך. אבל בכדי לפתוח את התיאבון, אני אומר רק זאת. ההורים חייבים ללכת בעקבות האלוהים. כלומר מה חשב הצדק האלוהי לאפשר את הפוטנציה ליצור חיים? במיוחד כנ"ל שטוב לו שלא נברא משנברא. האלוהים יודע כמונו שהוא לא עושה לניצור טובה. אז מה הצדק של האלוהים?

בקצרה ממש

א. חיים עצמאיים חופשיים ופרטיים כמותו ממש. לא רח"ל חיים נחותים שתלויים ביוצר. אחרת זה כנ"ל עוול מוסרי.

ב. בכדי ליישם את הסעיף הראשון. הוא נטע בו מראש את שכלו = אחדות הבינה = 1+1=2. וזה תנאי אלוהי ששום יוצר – ההורים, לא יכול להפר עובדתית. כלומר כל הורה חייב לדבר עם היוצר בגובה העיניים עם השכל האלוהי שנטוע בהם מראש. בדיוק כמו האל בעצמו יכול לדבר עמנו אלא בגובה העיניים – הוא לא יכול לומר לנו פתאום החלטתי ש1+1=7. על דרך "המלאך בין אדם לאלוהיו, הוא שכלו" (אבן עזרא)

ג. נוטע מראש ביוצר את האפשרות להיות כאלוהים יוצר חיים מחוק הטוב להיטיב.  כלומר היוצר חיי לנצח על ידי צאצאיו לדורי דורות פלוס התפתחות הדורות במוסר והערכים שזה לעומק המשמעות החיים של היהודי.

ד. חופש וחירות אבסולוטית – על דרך "חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי" כלומר רוצים צוויים מוסריים כמו לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף בכדי לקיים את המצאת הקניין בטבע ובזוגיות?! אוקיי בתנאי שהם עומדים בצוו הקטגורי או בצוו של הלל התלמודי, אחרת כל העולם שלי ורק שלי.

מכאן אתה לא יכול לומר לבן שלך את הצוו של לא תגנוב בלי שיש לו קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. אתה לא יכול לומר לבן שלך לא תנאף אם לא קיבל ממך בת זוג. כלומר החובה ההלכתית לחתן את הילד, בא מאותו חשיבה פילוסופית פשוטה. כי אי אפשר להמציא את קניין אישה\בעל, בלי שלכל אדם יש אישה\בעל. אחרת באיזה זכות אתה מונע ממני את אשתך\בעלך?! זה לעומק הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי.

ה. האפשרות להתאבד. כלומר כמו האל ככה ההורים לא יכולים לשאול את הנוצר האם רצה להיוולד. אנו כהורים – כמו האל בעצמו, יודעים שטוב לו שלא נברא משנברא, אבל אפשר אחרת שכן יהיה לו טוב, עם התנאים האולטימטיביים הנ"ל. אבל לפני שיוצרים אותו אי אפשר לשאול אותו האם מסכים להיוולד. ולכן אנו ההורים והאל, מחליטים כן ליצור אותו ולתת לו את האפשרות להתאבד. זה כמובן לא טריוויאלי,  הרי אם האל הוא דיקטטור רח"ל, הוא לא היה מאפשר את זה.

ו. אחריות הורית לנצח. כלומר להורים ולאל יש אחריות טוטלית לנוצר. וזה גם מול הנכדים לדורי דורות. במדעי הרפואה אפשר להבין את האחריות שיש להורים הביולוגים לנוצר, עם זה שהנוצר מחזיק באותו גנים. כלומר הם נתנו לו את כל הגנים לטוב ולרע וזה נוכן גם כלפי אפי גנטיקה כלומר גם פונדקאית חייבת מוסרית לילד עד עולם. ככה כל תורם זרע או ביצית.

3. עם השכל האלוהי שנטוע בכל אחד ואחד מכל המיליארדים שקיימים בהווה, אפשר להתחיל לעשות אמנה אלוהית. הרי אם כל אחד לא ירצה לוותר על כל העולם נברא בשבילי, אין סדר אנושי, ושאין סדר בהווה, לא יהיה סדר אצלך בצאצאיך בעתיד. וזה עומק מטפורת הרצח הראשון במקרא.  

אייך עשו את זה היהודים על פי המקרא? נח חילק את הארצות בגורל אקראי ככה כל אדם על ידי ירושה – שמושתתת על חוקי המשפחה המסורתית, זוכה\נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ על פי עשרה התקנות של יהושע בחלוקת הארץ. וככה זכה אברהם בארץ ישראל וכל היהודים – כל אחד לחוד, יורשים משפטית את ארץ ישראל באופן פרטי.

נסכם את זה בקצרה

כל אדם חייב להיוולד בן חורין ואסור להורים להעביר אותו לאיזה מולך. זה לא מספיק, הוא חייב מקום לחיות בו עם מוסר וערכים ומוסר וערכים אי אפשר להמציא מהבטן ולהשליט אותו בכוח. ולכן התורה שלנו נותנת לנו את הדרך הנכון לעשות את זה. ואת הדרך הזה אמור כל אדם (כפי שסוקרטס כבר טען) להבין מתוך עצמו, אחרת זה בהכרח לא נכון. ולכן את המתודה היהודית כל אדם בלי שום רקע השכלתית עם קצת הסבר חייב להבין את זה, ואם הוא עצלן ורוצה את זה ברגל אחת?! נאמר לו את הצוו של הלל התלמודי שזה בעצם אותו צוו הקטגורי הנודע.

הכל פנים תורת אדם = המצאת חוקי המשפחה המסורתית המוסרית והנצחית. ותורת נח = שבע מצוות בני נח שהעיקר בהם זה הדינים = המצאת הקניין על ידי חלוקה וירושה שמושתתת על תורת אדם. ותורת משה = חלוקת הארץ לכל יורש פלוס חלק שווה בכל משאבי הארץ על פי תקנות יהושע. כל התורות האלה זה פזל אחד גדול שאי אפשר לעולם לחלק אותם לחלקים.

באומות?!

מאז נמרוד זה שהמציא את החברה\הישות\הזהות הדמיונית לראשונה, בני המשטרים כולם נולדים למולך הדמיוני בכפיה. ואז באמת כפי שטען אפלטון, מי צריך את חוקי המשפחה המסורתיים והמוסריים? הרי במילא כולנו שייכים לאיזה ישות דמיונית. אותו דבר כלפי ארץ ישראל ליהודים. אם ארץ ישראל לא מחולקת ככה שהמוסר והערכים לא תלויים בצוו של הלל או הצוו הקטגורי, בשביל מה ארץ ישראל?

האומות קלפו מאתנו היהודים את תורת נח ותורת משה. ואנו משחקים במשחקים שלהם עם המצאת הצדקה של דניאל הנביא (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל ). ככה שאנו היהודים מקיימים את העריבות היהודית שבלעדיו לא היינו שורדים בגלות. תראו אייך חז"ל פילוסופית מסבירים לנו את קיומו של היהודי אפי' בגלות: "תחלה היה מדבר בלשון יחיד. שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך. "מלמד שכל אחד ואחד מישראל צריך לומר בשבילי נברא העולם" ,,,,,,, חזר ודבר להם בלשון רבים. מן וידעתם היום כי לא את בניכם: "ללמדך שכל ישראל ערבים זה בזה" ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את תורת אלהינו." (פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת עקב דף טו עמוד א)

אז מה נשאר לנו עד שיבוא המשיח? תורת אדם בעיקר. כלומר לפחות הנישואין = קניין אישה\בעל, עומדת על הצוו הקטגורי. ולכן הצוו האוסר את הניאוף קביל על פי הצוו הקטגורי בתנאי כמובן שההורים דואגים לזה. מכאן כנ"ל החובה של ההורים ועל כל הקהילה לדאוג לכל אחד, לבן\בת זוג, אחרת כל הנישואין שלנו לא קבילים על פי הצוו הקטגורי והצוו של הלל.

נשאר לנו המוסריות ליוצר חיים. א' כי אנחנו לא מוסרים אותם למולך ועל כך עושים לו ברית מילה (ראו ברית מילה בשביל מה?). ב' אנחנו מקנים לילד שני הורים שמחויבים לו לעולם. אפי' סבא מחויב ללמד את נכדו תורה. ג' אפי' שאנחנו לא מקנים לו את ארץ ישראל הלכה למעשה, אבל בדין יש לו קניין פרטי בארץ ישראל וחלק שווה במשאבי הארץ, אפי' שהגויים או הציונים גזלו את זה ממנו.

נשאר לנו עוון איסור עבודה זרה = ישות\זהות\חברה\מדינה\ריבון דמיוני. וזה בעצם שומר לנו על הכל. כולל הבנת התורה = כל המתודה הפילוסופית שלנו. ואז עם התורה אנחנו ניצלים מכל הרוע הנ"ל. (ראו עקידת יצחק הליבה החרדית )

בציונות הדתית והימין כולה?!

שהבת או הבן, לא מבין את המתודה היהודית כי מראש שללו את זה ממנו, כי הם כן רצו ריבון אדם על אדם. כן רצו ישות דמיונית = מדינת היהודים. כן רצו באופן פרדוקסלי את דת הקפיטליזם ששוללת מכל יהודי את הארץ הלכה למעשה (הרי דת הקפיטליזם לא מכיר בקניין לאום דמיוני אלא בקניין פרטי, ולכן הזכות לארץ שייכת רק למי שקונה ולא למי שיורש אותו ולכן הערבי וכל גוי אחר יכול לזכות בארץ בדיוק כמו היהודי (ראו "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"). אז מה נשאר להם? הדמיון?! מילא דמיון, אבל הילדים כבר חושבים שזה אמיתי. ואם הם חלק של איזה דמיון, אז למה באמת כל ההגבלות האלה של חוקי המשפחה?! = להט"ב. למה באמת כעבדים של הריבון של המולך, אין שוויון בין אישה לגבר = פמיניזם.

אתם מבינים? מה באמת הטעם אייך בדיוק נוצרים העבדים הבאים של המולך?! תנו לנו חופש מיני – זועקים בני המשטרים בצדק. תנו לנו שוויון מגדרי – זועקים בני המשטר בצדק.

אם משטר וריבון אדם על אדם, מותר. אז למה שלא נהיה כמו המשטרים המתוקנות המערביות – זועק כל דתי לאומי שמרגיש את עצמו משכיל.

ולכן, לריק גלי בת חורין מחפשת לה את מי להאשים (אני חייב לציין שהמאמר שלה חזק מאוד ומולה דברי ההבל של תומר פרסיקו, עושה אותו קטן מולה. ואני ממליץ בחום לעיין במאמר שלה). אותו דבר כל דוברי הימין בעכשיו 14 עמלים לריק להציל את קן המשפחה. זה מלחמה אבודה מראש אם מנעתם מהילדים את התורה את שלמות המתודה, כי רציתם ריבון אדם על אדם, כי רציתם את הארץ בחרב על חשבון עברת זרעכם למולך הריבוני.

תשימו לב, החרדים לא נלחמים עקרונית נגד מצעד הגאווה, ולמה? כי זה לא נוגע בהם אפי' בקרסול ועכשיו תבינו למה. תשימו לב שלעולם אישה חרדית אותנטית לא תהיה פמיניסטית, כי כבת חורין, אין חיה דמיונית שכזו שנקרא מגדר. (כל מה שאפשר למצוא ברשתות, חרדים וחרדיות שמדברים\ות על פמיניזם או להט"ב. הם לא חרדים\יהודים אותנטיים, ועכשיו תבינו למה. הבורות המחשבתית, הפרדוקסליות שלהם, מסריח למרחקים. ואני מקווה שתצלחו עכשיו להריח את הריח המסריח שלהם).

חרדי לא מתנצל לעולם מול האי מוסריות של המערב. להביא ילד בלי שיש לו הורים שמחויבים לו לעולם, זה בלתי מוסרי על פי הצוו הקטגורי. תמיד נוח לאתאיסט לברוח מהמוסר בטענה שהוא מספר לעצמו שלא היהודים או האלוהים קובעים את המוסר. אוקיי, תקבע אתה את המוסר – חכמולוג גדול, ותן לי טיעון מוסרי להביא ילד לעולם בלי לתת לו את הוריו?!

היהודי\החרדי לעולם לא יהיה חסר מוח כמו תומר פרסיקו ולטעון כמותו בסרטון הנ"ל, שנישואין זה לא רק להביא צאצאים. אתם מכירים את הפולמוס המצחיק של למה אדם אוכל וישן. על פי תומר פרסיקו הוא בצד של הנבער שטוען שאדם אוכל וישן כי זה פשוט טוב ונעים וטעים. אתה יכול לתת אלף סיבות למה אדם אוכל, אבל לעולם הוא אוכל כי הוא חייב לאכול אם הוא רוצה לחיות. אפשר להביא צאצאים בכל דרך בלי נישואין. כלומר הבאת ילדים זה לא התנאי הכרחי לנישואין. חז"ל מביאים לנו דוגמא מימי קדם שהיו הרבה סוגי משפחות "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים  (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

מה הבעיה בכל המשפחות האלה?! זכויות הילד!! חז"ל מציינים כאן את הבעיה של הילד.

אז נכון כל אדם רוצה לכאורה צאצאים, אבל הסכם הנישואין החופשי של שני בני חורין, היא בעיקר לשם לקחת אחריות על הילד לדורי דורות. לא מלכות = שוביניזם, ולא פלגשים = פמיניזם, ולא הומואים לקוחים אחריות על הילד. כי אחד מההורים האמיתיים לא חייב לו. וכנ"ל רפואית הם כן (ההורים הביולוגים) חייבים לו. ולכן זה שאלה מוסרית נטו האם אפשר להביא ילד בלי נישואין מסורתית.

תבינו כמה זה מתסכל לדון עם בן משטר פנאט כמו תומר פרסיקו. אף חרדי לא מתנצל מול הומו או לסבית ומול פמיניסטית. עם כל הכבוד שיש לכל אדם חופש מוחלט לעשות מה שבא לו, הרי אין סמכות יהודית משטרית עם שוטר ורובה. ולכן דיון יהודי הוא תמיד דיון אינטלקטואלי מוסרי וערכי. בדיון כזה החרדי לעולם לא יוותר לומר את הנכון אפי' שזה אולי לא נימוסי. מותר וראוי לומר לכל ילד\ה מפונק\ת שאתה מכאיב להורים שלך ומכחיד אותם מעולמם. כן כן, להורים שלך אין שכר לעמלם בזה שהביאו אותך לעולם וגידלו אותך וכל הכרוך בכך. אותו דבר מול פמיניסטית. מותר וראוי לומר להן שהם מביאים על הילדים שלהן אבדון מראש. אלא אולי משום לדבר לקיר (מה בן משטר מבין בפילוסופיה יהודית?!), עדיף לא לומר להם כלום. וככה נוהגים באמת החרדים. אבל להתנצל כמו הדתי הציוני?! זה הזוי לגמרי!!

קחו עוד דוגמא נפלא של בערות של בני המשטרים והגדולים ביניהם = שופטות בבתי המשפט הישראלי. אתמול ראיתי בטוויטר ציוץ שתטריף אותכם.

מורן סמון 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐧 מצייצת:

אישה הודתה שהילד אינו של בעלה וחוייבה בפיצויים בגין "הונאת אבהות" בסך 275k.

ביהמ"ש המחוזי, בהרכב של 3 שופטות, ביטל את פסה"ד וקבע שהמשפט הישראלי לא מכיר בתביעות פיצויים על בגידה משום שמדובר בכניסה למרחב המשפחתי האינטימי ביותר.

לגישת השופטות: אין פיצויים, תבגדו.

ואני מצייץ לה

max maxmen: סתם בורות חסרות מוח. מה קשור כאן בגידות? מדובר על דיני ממון קלסי. בן אדם מפרנס ילד כי עבדו עליו שזה הילד שלו.

ובכן ליהודי\חרדי אין דיון עם מטומטמים שכאלה. רק לבן משטר כמו ציוני דתי יכול להיות איזה דיון הזוי שכזה. ואני ממליץ לכם להאזין לדיון שם. ותאמינו לי שתגיבו בדיוק כמוני בריקוד סוער ותשירו בקול רעם: "אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו"

לסיום:

קשה לי עם המאמר הזה, כי יכול רח"ל לצאת הרושם כאילו אני מקנטר על יהודים תמימים ויראי השם. יכול לצאת הרושם כאילו אני מנסה לקחת מהם את התקווה להילחם בעד קן המשפחה של כל אינדיבידואל. (האמת כואב לי גם בשביל היהודי החילוני. ראיתי בארץ מאמר של אב חילוני, מאמר בשם "בתי היקרה, לא נראה לך קצת מוזר כל הקטע?" כותרת המשנה: בתוך כחודש נודע לי כי ארבע מחמש החברות הטובות ביותר של בתי (11 וחצי) "נוקטות צעדים" כאלה ואחרים לעבר בנות מינן. במגדר אני מבין קטן, אני מודה, אבל על הסתברות למדתי דבר או שניים. ובכן מומלץ בחום לעיין בו. בכל אופן כתבתי שם את המילים האלה ורצו להרוג אותי והנה: הגיע הזמן שהחילוני ייקח אחריות על צאצאיו ויקים בתי ספר פרטיים שלא נותנת לטרור הפמיניסטי לחדור למוח של המתחנכים\ות.)

לא זה הכוונה שלי רח"ל. הכוונה שלי היא שתבינו, את הסכנה היסודית בלדמיין ישויות דמיוניות. שתבינו את הסכנה הקטלנית של ריבון אדם על אדם. שתבינו את הסכנה הקטלנית של דת הקפיטליזם בלי צדקה כמו שנהגו היהודים בכל ההיסטוריה מאז דניאל הנביא. תבינו את הסכנה הקטלנית של כיבוש הארץ בחרב שמצריך להקריב עליו את הרווקים והרווקות שלכם ועוד בחינם הרי אף זוג צעיר לא זוכה בארץ ישראל בעקבות זה שהקריב את חיו כרווק למולך.

כל זה מביא לכם להמציא לכם ישויות דמיוניות כמו העם היהודי. זה מביא לכם להמציא אלוהות דמיונית. זה מביא לכם לטמטם את צאצאיכם ולהפוך אותם כרובוטים לאיזה ישות דמיונית שנקרא מדינת ישראל. ואז שהילדים גדלים ורואים אייך המשטרים היותר מתוקנות במערב פועלים, אז הם גם רוצים את החופש הזה לפחות. חופש מיני ושוויון מגדרי כנ"ל.

נסיים עם סיפור רלוונטי:

בטוויטר ראיתי ציוץ של אישה דתית על שבע נקיים. הטענה שלה (ושל השאר שדנו שם עמי) הייתה. שהיא לא מרגישה שהיא והבן זוג צריכים את זה. הסברתי לה, שיכול להיות שאת לא צריכה את זה אבל הבנים או הבנות או הנכדים והנינים יצטרכו את זה. כלומר כל הלכה היא ניסוי וטעיה של אלפי משפחות מאלפי דורות. הם הבינו שיש ויש ולכן כולם צריכים לשמור על כך בשביל הילדים שלהם לדורי דורות אפי' שיהיו תמיד כאלה שלא צריכים את זה.

תשימו עכשיו לב לבעיה שלי בדיון. בחשיבה היהודית, במתודה היהודית האותנטית, בדיוק ככה נוצרים ההלכות כולל הלכות דת יהודית שנשים יהודיות המציאו לנו במשך כל הדורות. אבל זה אפשרי אלא אצל היהודים האותנטיים שכל אחד הוא חלק של ספרות ההלכה לדורי דורות בשביל הצאצאים שהוא אחראי להם לדורי דורות. כלומר כל ספרות ההלכה הם תוצאה של אלפי דורות של בני חורין שמתמודדים לשמור על הקן המשפחתי של הבני חורין לטובת כל הצאצאים מכל הסוגים (החמים והקרים וכו')

ככה שכל ההסבר שלי לעיל לגבי שבע נקיים, יכול להבין רק אישה יהודית אותנטית. אישה דתייה בת משטר, לעולם לא חושבת ככה. היא חושבת על הווה ורק על ההווה. היא לא לוקחת אחריות על הצאצאים שלה לדורי דורות. מצידה אם היא לא צריכה את זה, אז לא צריך. היא לא מבינה שהיא הורסת לאחד מצאצאיה את קן המשפחה שלו עם האקט הזה. היא אפי' לא חושבת כל כך רחוק כי היא בת משטר כנ"ל. עצם שאישה מסוגלת לטוען שהיא פמיניסטית, כבר בזה אפשר להבין שהיא בת משטר שלא לוקחת אחריות על הצאצאים שלה ומפרידה אותם באכזריות לשני מגדרים, לשני ישויות דמיוניות. מפרידה אותם מאביהם ומאימם, מפרידה אותם מילדיהם הם.

כותב בצער רב

Max maxmen

למה החרדים עם הרב ברלנד והקהילה שלו?

למה החרדים עם הרב ברלנד והקהילה שלו?

רקע

רביב דרוקר החובבן והלקקן הנודע (עיין ערך "חשין הוא גאון שאין אפי' במוסד ובשב"כ"), החליט משום מה לנסות לטחון את הנושא שוב אחרי ששנים טחנו את הנושא עד דק. זה נושא משעמם עד מוות, אבל כנראה הרייטינג של הערוץ באדמה.

אוקיי, את רביב דרוקר אנחנו מכירים זה שנים – החבר של החלול השני בחברה הישראלית, לפיד. שאלת השאלות היא אייך רביב דרוקר מבחינת מקצועית עושה תחקיר בלי להביא את הצד השני. מקצועית (כל אדם נורמלי מכבד את המקצוע שלו), אתה לא יכול לעשות תחקיר שהוא יותר קמפיין מתחקיר. אתה חייב את הצד השני. ואפי' אם אין לך צד שני. אתה חייב כמקובל טיעונים איפכא מסתברא. אחרת אתה יוצא קטן מאוד. ואני הדגים את זה עם כמה דוגמאות.

1. אין מצב – שלאדם יש קרצייה במרפסת שלו בקומה הרביעית, והוא מודע לקרצייה במרפסת ונותן לו שוקולדים וכו', שהאדם הזה מזיין אשת איש בפניו. פשוט אין מצב. יותר מיזה. אותו קרצייה בא לאותו אדם עם אשתו ונותן לאשתו להתייחד עמו לבד? (סתם ככה רביב דרוקר החובבן: זה לא פעם הראשונה שאתה מביא לנו חולה נפש לתוכנית ואתה לא מבין שהצופיים מזהים אותם מקילומטרים?!)

2. שאתה מדבר עם חרדים (כן אלה שמתפלספים כל החיים) ורוצה לומר ולשכנע אותם על משיח שקר ושבתאי צבי וכדומה, אתה מודע לכך שהחרדים רואים בך ובישראליות, המשך ישיר של שבתאי צבי?! המלחמה נגד שבתאי צבי לא היה על רכילות כאלה וכאלה. המלחמה נגד שבתאי צבי היה הלאומניות. אותו לאומניות שאתה מקריב עליה את צאצאיך הרווקים והרווקות ועוד בחינם = מדינה קפיטליסטית שאין בה אלא שכירי חרב. אותו לאומניות שהביא על היהודי את הריבון אדם על אדם ועוד על ידי יהודי = הגלות הכי קשה של היהודי מאז ומעולם.

בא רביב החמוד ואני אלמד אותך בינה שתבין אייך זה עובד בדיוק הפוך ממה שאתה למדת מצוקר וחשין החסרי מוח.

ההבדל בין היהודים לאומות, היא בדיוק בזה, שכל הילדים באומות שייכים לדגל (בחוק ההורה העליון הוא המדינה ולא ההורים. הילד לא קניין של ההורים, הם רק קיבלו מהמדינה את הזכות לגדל אותם וגו'), ולכן באמת מקריבים אותם כרווקים וכרווקות למות לדגל\למדינה\לישות הדמיונית\לזהות הדמיונית. הדגש "רווקים ורווקות" היא, שלעולם הורה לא היה מקריב את הרווק – שבשבילו הוא צריך בכלל טריטוריה\קניין פרטי, על הגנה על אותו טריטוריה. זה טמטום שרק בני המשטרים המדמיינים שהם חלק של איזה זהות דמיונית (זה לעומק ע"ז של תורה), מסוגלים לכך. הם מסוגלים להקריב את הרווק והרווקה שלהם למען הדגל = מעביר את זרעו למולך.

האיסור של מעביר את זרעו למולך נמצא בתורה בפרק של איסורי עריות. מה הקשר? זה בדיוק העניין. מה הבעיה באיסור עריות כמו איסור אשת איש? שהילד לא שלך. אותו דבר כלפי מולך, הילד לא שלך ולא בן חורין אלא שייך לאיזה מולך.

אתה מבין רביב דרוקר את העניין? כשקבוצה של בני אנוש מקימים עליהם איזה זהות דמיונית שבשביל הזהות הדמיונית אתה מקריב את זרעך הרווקים והרווקות, אתה גם לא צריך את חוקי המשפחה המסורתיים. הרי כל המטרה של חוקי המשפחה המסורתיים, באים לשני דברים מוסריים וערכים 1, הילד שלך ושל אשתך כלומר הילד מקבל שני הורים (זה לא טריוויאלי) שחייבים לו לנצח (היום עם מדעי הרפואה המודרנית אנחנו יודעים שאפי' תורם זרע או ביצית ופונדקאית מחויבים מוסרית לילד לנצח כי הילד חייב לדעת מראש את הגנטיקה והאפי גנטיקה שלו בכדי לדעת מראש איזה סיכונים יש לו. לפעמים התורמים עצמם מודעים בגיל מאוחר מאוד מה יש להם בגנים והם חייבים לדווח לילד שאפי שהילד כבר בגיל ארבעים). 2, הילד נולד בן חורין שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי (רוצים סדר אנושי בשביל קניין וטריטוריה?! אוקיי עושים את זה בהסכמה באמנה = תורת נח = חלוקת הארצות בגורל, עם תורת משה ותקנות יהושע כלפי משאבי הארץ וכו' וכו').

עכשיו תשים לב. אם הזהות הדמיונית הוא הדבר שלמענו פועלים בני המשטר (בני אותו קבוצה), מה הטעם בחוקי המשפחה המסורתיים? הילד במילא לא שלי רק של הזהות הדגל המולך. אז למה להסתגר עם אישה אחת וכן ההפך למה שאישה תסתגר עם גבר אחד לכל החיים?!

אפלטון כבר דיבר על כך, ועד ימינו אנו – כמו יובל הררי, מדבר על כך. זה מסביר למה זהויות דמיוניות נוטים לשחרר את העבדים שלהם מאיסורי עריות. כבר חז"ל אומרים לא עבדו בני ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא = כנורמה חברתית.

שבתאי צבי רצה בדיוק זה, להפוך את היהודים לזהות דמיונית. ששבתאי צבי כשל כיהודי חרדי, בדור הבא זה הצליח ליהודי החילוני = הציונות, כיהודי חילוני.

כלומר שום יהודי כחרדי, לעולם לא היה יכול להמציא לגאונים האלה (היהודים האותנטיים) את השטות הזה. היו צריכים קודם להפשיט אותם מהיהדות בכדי שזה יקרה. ובזה כשל שבתאי צבי עם החרדים, ובזה הצליחו החילוניות והנאורות המערבית עם היהודי החילוני. כלומר רק אחרי שהיו כבר מספיק יהודים חילוניים שאין להם שום מושג ירוק ביהדות ובפילוסופיה של היהדות, התאפשר לגייס אותם להיות בני משטרים פנאטים כמו באומות.

3. יום טוב חשין וצוקר הם שני חמומי מוח שחושבים כמו כל קנאי פנאט ושטחי. הם הצליחו להוכיח לנו בתוכנית שלך, שהם שקרנים בדיוק כמו כל קנאי פנאט. הרי אם צוקר הרג בלא כוונה (מה שנקרא תאונת עבודה) משום קנאות, למה לא הרג את הרב ברלנד? למה יום טוב חשין כביכול עצר אותו להרוג או לרסס את הרב ברלנד? הרי בתוכנית, בסוג של דרמה, צוקר הלץ מספר שהוא הגיע להרב עם מפתח צינורות.

ביהדות נאמר שהקב"ה תמיד מנסה את הקנאים. כלומר נותן להם אחרי שנים להיכשל באותו חטא, להוכיח להם שהם שקרנים (עין ערך שמעון ולוי ששניהם כשלו באותו חטא שהם היו קנאים לו. שמעון כבר במדבר בשיטים ולוי בזמן שמואל הנביא). ולכן אני תמיד אומר שכל רודף וכל קנאי, לעומק הם בדיוק כאלה.

בכל אופן. יום טוב חשין וצוקר ושאר המתראיינים בתוכנית, יודעים נאמנה שביום שהם עוברים לתקשורת החילונית, אצל בני המשטרים, ומגייסים את השלטונות?! שמבחינת החרדים, הם איבדו את הקייס (קייס = עילה מוצדקת = טיעון נכון)

ואם הם מאבדים את הקייס אצל החרדים, בשביל מה עשו את זה? הנה אני מוכיח לך שיש להם אג'נדה יש להם קמפיין, ומקצועית – רבינו רביב דרוקר, היית חייב לבדוק את זה. לשאול את עצמך, מהי האג'נדה שלהם אולי זה בכלל קמפיין?!

4. אף אחד לא קונה את הסיפור שיום טוב חשין אשמיד את הקלטות. ואף יהודי חרדי לא נותן אימון ברב המתחזה ראובן נקאר. כלומר כל התוכנית תלוי בהקלטות, ואת ההקלטות אשמיד אותו אדם שטוען שהקליט, ופתאום זה נמצא אצל הרב המתחזה נקאר?! וכי מה, כל מי שבא אליו הוא מקליט אותו בסתר?

5. יש איזה קטע מצחיק בפרק ג' בתוכנית. תשים לב בסרטון בדקה 44:58 הקריין מצטט את דף החקירה ומוסיף מילה שאין שם.

בדף החקירה: הם קבעו איתו להיפגש עם איזה נערה,,,

הקריין ביודעין  מוסיף: הם קבעו איתו להיפגש עם איזה נערת "פיתוי".

העד מדבר על נערה אמיתית שלכאורה סותר את התזה שזה היה ראש עיר ביתר. ואת זה הקריין לא רוצה.

אז תאמר לי רביב החמוד, זה לא חובבני דבר הזוי שכזה?

6. התוכנית רוצה לעשות את הרב וקהילתו כרוצחים. אז אייך באותו תוכנית אנו רואים שלא רוצחים את הקרצייה שמטפס למרפסת של הרב? להפך, כל התוכנית תלוי על העדות שלו. לפי התוכנית הרב ברח מהארץ ממנו ולא ההפך.

התוכנית זורק את הרצח (מהתוכנית של כאן) על הרב, משום קנאות של איסורי עריות, ואותן רוצחים לא רוצחים את הרב עצמו שכשל באותו עוון כביכול כנ"ל. הפלא כאן, אייך הם לא רצחו את יום טוב ואת צוקר הרי הם רוצחים. הפרדוקס כאן היא שאותו מתקרבן (צוקר ויום טוב) עושה הכל מהנחה שלא ירצחו אותו. אחרת אייך הם לא מפחדים? הרי יש לרב את כל העולם התחתון לצידו.

אתה מבין רביב דרוקר את הבעיה כאן? באותו תוכנית טוענים שהוא רוצח קנאי מול איסורי עריות, מצד שני נטען שהוא בעצמו חוטא באיסורי עריות. באותו תוכנית נטען שהוא רוצח ויש לו את כל העולם התחתון עמו, ואף אחד מכל המראיינים בתוכנית לא מפחדים? הרב ברח מהארץ מילד מוזר קרצייה שמתפס לו עד קומה רביעית?! הרי יש לו את כל העולם התחתון אז מה הבעיה לחסל אותו כמו את השאר כפי טענת התוכנית?

7. כל השביעין חביבין. אתה מודע – ריביב דרוקר החמוד, שבגיל שבעים לא מתפקידים מינית?! לפי הסיפור הבדיוני שלך, הרב כבר בן שבעים וחמש. והיום הוא כבר בן 85 ( ראו למשל את הכתבה הזו בשם "זה מה שקורה לחיי המין שלכם בגיל 50")

שמע סיפור מדהים: היה יהודי זקן מולטי מיליונער שבחורה אחת החליטה לסחוט אותו. והיום זה קל מאוד, נכון? צריך פשוט ללכת לסוטה הזה נקאר או לאליהו הסוטה או הכתב הזה מהארץ – רבינוביץ  האנטישמי, ולספר סיפור, וחזקה שהם קונים את זה מידית במיוחד שההוא חרדי אותנטי. מה שקרה, שהחוקר במשטרה היה זקן, ולא היה נשמע לו הגיוני הסיפור של הבחורה שהשתדלה לספר סיפור עסיסי עם מלא פרטים של חדירות בכוח בכל החורים וכו' וכו'. החוקר בלי לבדוק עם החשוד, אומר לבחורה: תשמעי, בדקתי את תיק הרפואי של הנידון, ושם כתוב שהיה לו סרטן והורידו לו את כל המערכת. אז אייך בדיוק הוא חדר לכל החורים שלך? הבחורה ביקשה שירותים וברחה מהמשטרה. והחוקר עוד ממשיך עד היום לספר את הסיפור ולהראות לכולם כמה הוא גאון.

ובכן, יש עוד הרבה דברים בלתי מקצועיים ובלתי הגיוניים ופרדוקסליים בתוכנית, אבל משום אורך המאמר די בזה, ונסכם.

כל התוכנית הוא סרט בדיוני נקודה. שום דבר שם לא הגיוני.

שאלת המיליון דולר היא – רביב דרוקר החמוד, מהי הקמפיין? מה המטרה? אייך זה שצוקר וחשין והשאר, יודעים ומודעים, שבאותו רגע שהלכו לתקשורת, הם מאבדים את הקייס שלהם אצל כל חרדי נורמטיבי. אז למה עשו את זה בכל זאת? ולכן נזעקת השאלה מהי הקמפיין?

נתחיל עם המאמר ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח.

למה החרדים עם הרב ברלנד והקהילה שלו?

ביהדות כל קהילה היא אמצעי לאינדיבידואל וקן המשפחה שלו, ולא רח"ל זהות. זה ההבדל בין היהודי לגוי. בין היהודי לבין בני המשטרים.

ולכן קהילה יהודית לעולם לא תלוי באיש או במנהיג. לדוגמא בכל קהילה האדמור או מה שנקרא הרב או הראש ישיבה, שהם מזדקנים ואפי' רח"ל יש להם אלצהיימר, הקהילה ממשיכה להתנהל כאילו שום דבר לא השתנה. תבדקו את כל הקהילות, ליטאיות וחסידיות, תמיד הכל המשיך רגיל. משום הצניעות אני לא הזכיר שמות, אבל כל אחד מכיר את זה קרוב.

לא שמענו שקמים חמומי מוח ורוצים להשמיד ולהרוג את כל הקהילה כי לאדמור או לראש ישיבה יש אלצהיימר או הוא כבר סיעודי. לא שומעים אפי' בתוך כל קהילה בעצמו, מצב שכזה שאחד מבניו או יורשיו לוקח את הכס בחייו כי אביו או הראש ישיבה כבר חולה או סיעודי.

למה זה לא קורה, כי באמת הקהילה לעומק לא תלוי במנהיג. כי המושג קהילה (שבני המשטרים קוראים לזה מבורות "זהות") היא אמצעי לפרט ולקן המשפחה שלו, ולא רח"ל ההפך שהזהות הוא האלוה ובשבילו אנו מתחתנים ומולידים לו ילדים כנ"ל.

ביהדות תמיד שהיה איזה רב או ראש ישיבה או אדמור שקצת טמטם את תלמידיו לכיוון זהות אלוהי רח"ל, אז כל היהודים יצוא נגדם בחרב ובחנית (מטפורית כמובן).

ואת המלחמה הזו ניצלו החובבנים השטחיים תמיד. כלומר הליטאים נגד החסידים לדוגמא, היית מלחמה שנאה באיצטלה של המלחמה ההיא. והנה שניהם שרדו גם החסידים וגם הליטאים, וכל המנוולים משני הצדדים, נכחדו והתבוללו בגויים או בציונות.

ובכן, הברומטר, האם זה מלחמה צודקת, היא העובדה שאחת הצדדים נכחדים כמו למשל הצדוקים או בהמשך שבתאי צבי.

עוד כלל גדול אצל היהודים. מלחמה של לשם שמים, תמיד מנהל אחד מגדולי הדור, והוא נזהר מאוד לא להכחיד את הקהילה שהוא נלחם בו. התוצאה, שניהם שורדים ואחרי דור יש שלום ושלווה. (ושוב אני לא מביא דוגמאות היסטוריות ועכשוויות משום הצניעות)

מנגד כל מלחמה שהוא מקנאים חמומי מוח, תמיד כל היהודים עומדים לצד הנרדף. לא משנה מה הטיעונים של החמומי מוח, תמיד היהודי האותנטי יהיה עם הנרדף.

קהילת שובו בנים

קהילת שובו בנים, הומצא אלא מרודפים. כלומר אם חסידות ברסלב במאה שערים לא היו נותנים לחמומי מוח לרדוף את הרב ברלנד ואת תלמידיו. חסידות ברסלב היית צומחת באופן המיטבי ביותר. אבל קרה מה שקרה והם נפרדו והקימו קהילה נפרדת.

אוקיי, זה קורה בכל הקהילות בכל ההיסטוריה. וטוב שכך. כי תמיד בדור הבא צריכים לילדים משהו אחר\חדש. ואז, זה דיי טבעי שמכל קהילה יוצאת כמה קהילות חדשות. והנה מברסלב עצמו יצא כמה וכמה קהילות שונות לגמרי ושוב כנ"ל זה טוב שכך.

בתחילת דרכו של שובו בנים, הרבה עזרו לקהילה החדשה להתרומם כקהילה אותנטית. ובאמת הם עלו על דרך המלך. זה אחת הקהילות הכי איכותיות שיש. אברכים אותנטיים משפחות אותנטיות. פשוט תענוג לפגוש משפחות כאלה שצלחו את המעבר מעולם החילוני ליהדות, ואחרי דור, אי אפשר להכיר בכלל שההורים שלהם בעלי תשובה. בוא נאמר את זה ככה. אני לא מכיר קהילה של בעלי תשובה שכל כך הצליחה כמו שובו בנים.

נזכור שוב. קהילה ביהדות זה אמצעי לאינדיבידואל ולקן המשפחתי שלו. מה קורה אם אדם, נגיד בעל תשובה שבא מעולם של זהויות דמיוניות?! הוא מגיע בטעות לקהילה כי הוא מחפש זהות. וזה הסיפור הקטלני כאן. (אני באמצע לכתוב מאמר על בעלי תשובה ובעיית הזהות של בני המשטרים. אני מקווה לגמור אותו בהקדם בעזרת השם)

בורים ועמי ארצות מברסלב המקורי, פלוס בעלי תשובה שבטעות מחפשים זהות, הם הם הנלחמים נגד קהילת שובו בנים. הם רוצים להשמיד ולהרוג את הישות הדמיונית, שהם מדמיינים במוחם הקודח.

כלומר החמומי מוח מברסלב המקורי שגרמו מתחילה לכך שתיבנה קהילה חדשה, הם ממשיכים לרדוף את הקהילה. הכל בשביל  – ולא תאמינו, לע"ז שלהם שנקרא ברסלב המקורי. אתם קולטים את הבעיה? מי רודף אחרים בדרך כלל? אנשים שטחיים שמדמיינים זהות דמיונית – כמו ברסלב או גור או בעלז או עצניקים וכדומה, ואז הם יוצאים במלחמה מול כל אחד שנראה להם אויב הזהות הדמיונית.

ובכן, מול רודפים מבחוץ, זה קל מאוד. אבל אם יש גם רודפים מבפנים, זה סיפור קטלני.

נאמר חַכְמוֹת נָשִׁים בָּנְתָה בֵיתָהּ וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ. ההבדל בין נשים יהודיות אותנטיות משכילות, לבין נשים של בני המשטרים, היא בדיוק בנקודה הזו. אישה כמו גבר של בני המשטרים תמיד רואה ישויות וזהויות דמיוניות. אישה יהודיה משכילה, לעולם לא תראה דבר כזה. ולכן לעולם הם לא מסוגלות להיות למשל פמיניסטיות. קחו דוגמא מחנה ארנדט – פילוסופית ענקית ויהודיה מתבוללת אבל יהודיה אותנטית, לא היית מסוגלת לקנות את הקלישאות הפמיניסטיות. ולמה? כי היא כמו כל יהודיה קלסית לא היית מסוגלת מחשבתית אינטלקטואלית לראות זהויות וישויות דמיוניות כמו למשל ישות המגדר.

חנה ארנדט לא הקימה משפחה. אבל אפי' בלי משפחה זה היה אצלה בלתי אפשרי אינטלקטואלית לחשוב על מצב של אימא פמיניסטית. הרי מה, את מגדר אחר מהילדים שלך ומבעלך ומאביך? את רוצה שהבנים והבנות שלך יראו את עצמם כישות דמיונית נפרדת, כזהות דמיונית נפרדת?! = וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ.

ששני בני זוג רבים מי הקים את המשפחה, זה שני בני זוג חסרי מוח. אותו דבר שאנו מגיעים לקהילה. ששני חלקים רבים מי הקים את הקהילה, הם שניהם חסרי מוח. אבל מילא חסרי מוח, אבל זה קטלני לבית וקטלני לכל קהילה. =  וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ.

אנקדוטה מהרפואה: תחשבו על מצב שאתם נכנסים לרופא ואתם מרגישים שהרופא הוא הדבר ולא אתם החולים. כלומר הכל מסתובב סביב הרופא ולא סביב החולה. אותו דבר קהילה. אם אנשי החיל שמנהלים את הקהילה חושבים כמו הרופא הנ"ל, אז המצב הוא קטלני ביותר. אם בני הקהילה הם התכלית, אז כל הקהילה צומחת ביחד עם המנהלים אותה.

לסיכום:

הציבור החרדי כולה, מכיר את הדברים האלה על בשרו יום יום. ולכן הם ממש לא מתרגשים מכל הריבים שיש בכל קהילה וקהילה.

מתי הציבור כולו מתגייס למען הנרדף מול הרודף?! שבאים חמומי מחו מבפנים ומבחוץ ופורשים את השלמה לפני הציבור הכללי. ומנסים עם התקשורת והשלטונות, להשמיד ולהרוג את הקהילה.

זה מצב שכל חרדי מודע לזה. ואז נשאלת השאלה למה עשו מה שעשו הרי הציבור יברח מהם מיד?! התשובה, הם לא רוצים את הציבור החרדי, הם רוצים את השלטון שיעשה בשבילם את העבודה. כלומר הם רשעים גמורים. ואז נשאר רק השאלה למה לשלטון והתקשורת להתערב? מה הם משועממים?

למה בני המשטרים\התקשורת\השלטון מוכנים לשתף פעולה עם החמורים האלה? הרי זה ריב פנימי קהילתית. התשובה: השלטון\בני המשטרים רוצים את ביטול כל הקהילות. השלטון כנ"ל ביסוד רוצה בביטול קן המשפחה של כל אינדיבידואל. ואין מי שמסביר את זה יותר טוב מהגל: "כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

גם פרופ' בוזגלו מסביר את זה בטוב טעם: "אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים" (פרופ' בוזגלו)

במאמר שלי לבעלי תשובה (שאני באמצע לכתוב אותו כנ"ל) אני שם את הדגש על הבעיה הזו בדיוק, שאסור לבעל תשובה לחפש זהות, כי אם זהות, ראו לעיל מה הגל ובוזגלו אומרים ותבינו את הבעיה.

לסיום: קהילת שובו בנים תמשיך לצמוח עם רבם האהוב כל כך עליהם. כל הרבנים וראשי הקהילות כולל הפוליטיקאים והעסקנים, של כל הגוונים של החרדים, יעשו הכל לעזור להם לצמוח. וזה מה שיקרה בתכלס. מי ילך לאבדון?! כל מי שמכניס את הראש למחלוקת הזה = הרודפים משני הצדדים.

בברכה

Max maxmen

לי הכסף ולי הזהב – פשר נבואת חגי הנביא

לי הכסף ולי הזהב – פשר הנבואה השלישית של חגי הנביא

הקדמה

נתחיל בעזרת השם עם הפסוקים ונעסוק מיד במושג "לי הכסף ולי הזהב". ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח אמן.

חגי פרק ב (א) בַּשְּׁבִיעִ֕י בְּעֶשְׂרִ֥ים וְאֶחָ֖ד לַחֹ֑דֶשׁ הָיָה֙ דְּבַר־יְקֹוָ֔ק בְּיַד־חַגַּ֥י הַנָּבִ֖יא לֵאמֹֽר: (ב) אֱמָר־נָ֗א אֶל־זְרֻבָּבֶ֤ל בֶּן־שַׁלְתִּיאֵל֙ פַּחַ֣ת יְהוּדָ֔ה וְאֶל־יְהוֹשֻׁ֥עַ בֶּן־יְהוֹצָדָ֖ק הַכֹּהֵ֣ן הַגָּד֑וֹל וְאֶל־שְׁאֵרִ֥ית הָעָ֖ם לֵאמֹֽר: (ג) מִ֤י בָכֶם֙ הַנִּשְׁאָ֔ר אֲשֶׁ֤ר רָאָה֙ אֶת־הַבַּ֣יִת הַזֶּ֔ה בִּכְבוֹד֖וֹ הָרִאשׁ֑וֹן וּמָ֨ה אַתֶּ֜ם רֹאִ֤ים אֹתוֹ֙ עַ֔תָּה הֲל֥וֹא כָמֹ֛הוּ כְּאַ֖יִן בְּעֵינֵיכֶֽם: (ד) וְעַתָּ֣ה חֲזַ֣ק זְרֻבָּבֶ֣ל׀ נְאֻם־יְקֹוָ֡ק וַחֲזַ֣ק יְהוֹשֻׁ֣עַ בֶּן־יְהוֹצָדָק֩ הַכֹּהֵ֨ן הַגָּד֜וֹל וַחֲזַ֨ק כָּל־עַ֥ם הָאָ֛רֶץ נְאֻם־יְקֹוָ֖ק וַֽעֲשׂ֑וּ כִּֽי־אֲנִ֣י אִתְּכֶ֔ם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ה) אֶֽת־הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־כָּרַ֤תִּי אִתְּכֶם֙ בְּצֵאתְכֶ֣ם מִמִּצְרַ֔יִם וְרוּחִ֖י עֹמֶ֣דֶת בְּתוֹכְכֶ֑ם אַל־תִּירָֽאוּ: (ו) כִּ֣י כֹ֤ה אָמַר֙ יְקֹוָ֣ק צְבָא֔וֹת ע֥וֹד אַחַ֖ת מְעַ֣ט הִ֑יא וַאֲנִ֗י מַרְעִישׁ֙ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־הַיָּ֖ם וְאֶת־הֶחָרָבָֽה: (ז) וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ח) לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ט) גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

במילים פשוטות הנביא חגי אומר לעם תתחזקו (במיוחד אלה שעוד זוכרים את הבית הראשון), וַֽעֲשׂ֑וּ – אֶֽת־הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־כָּרַ֤תִּי אִתְּכֶם֙ בְּצֵאתְכֶ֣ם מִמִּצְרַ֔יִם וְרוּחִ֖י עֹמֶ֣דֶת בְּתוֹכְכֶ֑ם אַל־תִּירָֽאוּ – כִּֽי־אֲנִ֣י אִתְּכֶ֔ם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:  (תשימו לב לסדר החדש שעשיתי בשני פסוקים האלה ד וה, על פי האבן עזרא: (ד) ועתה – ועשו דבק עם תחלת הפסו' הבא אחריו והוא את הדבר והטעם דברי התורה לשמור ולעשות:).

ואם תעשו ככה, כלומר תקיימו את הברית שכרתם בהר סיני שזה בהר ובחקותי שנמצא בסוף ספר ויקרא (ראו סוד השנים עשר של האבן עזרא – חלק ב') , אז מבטיח הקב"ה ע֥וֹד אַחַ֖ת מְעַ֣ט הִ֑יא וַאֲנִ֗י מַרְעִישׁ֙ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־הַיָּ֖ם וְאֶת־הֶחָרָבָֽה: (ז) וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ח) לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ט) גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

הנבואה הזו לא התקיים בפני חטאינו וגו'. אבל יש את הכלל של נבואה לטובה מתקיימת בכל מקרה מה שאין כן נבואה לרע אפשר לשנות לטובה. אז חז"ל אומרים שבית שני היה קיים עשר שנים יותר מבית ראשון ולכן זה מספיק גדול מבית ראשון. אבל יש קשיים עם זה כי אפי' שזה היה קיים יותר שנים במקצת, שלום לא היה שם והנביא מבטיח באותו נשימה וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: מה עוד כתוב הבית הזה האחרון שאין יותר בית מקדש אחריו.

אגב: צריך פעם אחד להעמיק בכלל הזה שנבואה לטובה מתקיימת בכל מקרה ונבואה לרע אפשר לשנות לטובה. הרי יש עשרות ומאות ואלפים של נבואות לטובה של התקיימו עד עכשיו.

ובכן, ביקום אבולוציונית שיש לו התחלה (זה – אבולוציה והתחלה – שני צדדים של אותו מטבע. בניגוד ליקום סטטי דטרמיניסטית מוחלט = אותו סיבה אותו תוצאה, אין לו התחלה ואין לו סוף = עולם קדמון), הטוב חייבת לנצח את הרע. הרי זה בדיוק המשמעות מהי טוב ומהי רע. טוב = מה שמתקדם לטוב לנצח. רע = נכרת מהאבולוציה. ולכן תמיד נבואה לטובה חייבת לבוא מתישהו. בכדי להמחיש את זה תחשבו על מצב של חורבן כל האורגניזמים ונשאר רק תא חי בודד כמו בתחילת האבולוציה של החי. כל התהליך חוזר על עצמו !! נכון, לא באותו דרך כמו הקודמת ולכאורה זה מה שהיה קורה אבל כל זמן שיש חיים, המשך החיים שלו והתפתחותו, תלוי בטוב. אבל נבואה לרע, כל זמן שעוד הרע חי ולא נכחד לגמרי, הוא יכול להשתנות לטובה. אני תמיד אוהב להביא את הדוגמא הזו: התרופה לסרטן שתמצא מחר?! יכולנו למצוא כבר לפני אלפי שנים!! וזה בעצם המושג שכל הרוע הקיים זה בגלל חטאינו. כי עם שחרור האדם, החופש שלו, היה הוא מביא לנו את כל הטוב מול הטבע העיוור. ועינינו הרואות אם המשטרים המודרניים נתנו קצת חופש למדענים ולחוקרים, כמה התקדמנו בכמה דורות.

ולכן התשובה לשאלה הנה נבואה לטובה לא מתקיימת, היא בגלל חטאינו והרוע. אבל זה חייב מתישהו להתקיים על דרך שבועת הקב"ה: חַי־אָ֕נִי נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣י יְקֹוִ֑ק אִם־לֹ֠א בְּיָ֨ד חֲזָקָ֜ה וּבִזְר֧וֹעַ נְטוּיָ֛ה וּבְחֵמָ֥ה שְׁפוּכָ֖ה אֶמְל֥וֹךְ עֲלֵיכֶֽם:

כלומר כמו שהיום ולילה והשבוע והשפה שולט בכל בן אנוש. כלומר אין מצב שבן אנוש שורד בלי זה, ככה עוד יבוא הזמן שכל הטוב ישלוט בנו בדיוק כמו היום והלילה השבוע והשפה ועוד ועוד. זה עומק שבועת הקב"ה חַי־אָ֕נִי נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣י יְקֹוִ֑ק אִם־לֹ֠א בְּיָ֨ד חֲזָקָ֜ה וּבִזְר֧וֹעַ נְטוּיָ֛ה וּבְחֵמָ֥ה שְׁפוּכָ֖ה אֶמְל֥וֹךְ עֲלֵיכֶֽם:

ולכן מבחינת זה שהנבואה לא מתקיימת וזה לכאורה סתירה לכלל הנ"ל, אני חושב לאור הדברים לעיל שזה לא הבעיה. השאלה היא מה רצה הנביא? כלומר מה רצה הנביא מאותם אנשים באותו זמן?

כפשוטו המלב"ים צודק שזה נבואה על תנאי: לפ"ז כל מאמר זה הוא תנאי, אם יבא עוד רוח אחת, והוא אם יעשו את הדבר אשר כרת עמם בצאתם ממצרים (לפני כן אומר המלבי"ם הקדוש מה שאמרתי מקודם שמדובר על בהר בחקותי: ר"ל חזק ועשו דבר התורה והמצוה שע"ז כרת עמהם ברית בצאתם ממצרים, כמ"ש "ויקח את ספר הברית ויקרא באזני העם" max), אז יהיה הוא הבית האחרון שאין אחריו בית, ויהיה גדול מן הראשון, וכשלא נתקיים התנאי כי לא שמרו ברית ולא היה שלום במקום, כי נתרבו הפריצים והכתות ושנאת חנם, לא נתקיים היעוד אז, עד שיבנה הבית האחרון בקץ האחרון שאז יתקיימו היעודים האלה.

כלומר הנביא רוצה מאותם אנשים באותו זמן, שיקיימו את הברית, ואז מיד יבוא כל הטוב שהנביא אומר בהמשך. והם לא קיימו את הברית. ויש הסברים כמו: שלא כולם עלו עם עולי בבל ולכן לא יכלו לקיים את הברית. ואת הברית אפשר לקיים אלא אם כל בני ישראל נמצאים בארץ ירושתם ארץ ישראל (וכך פוסק הרמב"ם ביד החזקה).

אבל גם ההסבר הזה לא מספק לנו כאן, הרי באותו זמן שהנביא אומר להם את נבואתו, לא עלו כולם בכל זאת אומר להם כן לקיים את הברית. כלומר הוא אומר את זה למעט שכן עלו. אז לכאורה כן אפשר לקיים את הברית אפי' מעט מבני ישראל. מה עוד שעל פי זה שלא התקיים הנבואה, אפשר לומר שלא קיימו את הברית כלומר העונש הוא על החטא ולכן זה מוכיח שכן צריכים לקיים את הברית אפי' מעט עולים ולא כל בני ישראל. אחרת יבוא העונש = שלא תתקיים הטובה המובטחת.

ובאמת על פי המלבי"ם זה נבואה על תנאי שזה אומר הם כן יכלו לקיים את הברית ולא קיימו אותו. וכאן אני ורצה לנסות להבין למה הם לא קיימו את הברית וזה לדעתי נמצא בפסוק ח' של הנביא – פסוק מוזר שאין לו שום הקשר לא לפניו ולא לאחריו: פסוק ח של הנבואה: לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: וכאן אנחנו מגיע לעיקר המאמר

לי הכסף ולי הזהב נאם השם צבאות

קודם כל כנ"ל אייך נכנס כאן הפסוק הזה בלי שום הקשר לפניו ואחריו? שנית כל, באמת לי הכסף ולי הזהב? הרי הכסף והזהב היא אמצעי חליפין מה שנקרא שטר בעלות על עמל אנושי. ולכן לעולם הקב"ה לא יטען שעמל של האדם שייכת לו. על דרך דברי חז"ל:  גדולה היא מלאכה שכל אומן ואומן יוצא ומשתבח באומנותו שנקרא מלאכתו שלו. אם הקב"ה קורא אותה מלאכתו (מלאכתו מלשון שלו), בני אדם על אחד כמה וכמה (מלאכתו מלשון שלו).

בכדי שנבין את הפסוק בהקשר של כל הנבואה הזו, ובכדי שנבין מה טוען כאן הקב"ה כלפי הכסף והזהב שזה שלו בניגוד לשכל הישר כנ"ל, נצטרך ללמוד קודם מהי הברית שכרתנו בסיני. שנבין את הברית, נלמד יחד מה קרה מאז אימפריית נבוכדנצר (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל) שמאז אליל הכסף שולט באדם, ואז נבין למה הנביא חגי מכניס לכאן את הפסוק כלפי אליל הכסף ששולט בכל בני אנוש מאז עד ימינו אנו. ואז נבין למה לא רצו אז בימי הנביא – כמו היום, לקיים את הברית. ואז נבין למה הפסדנו את ההבטחה של הקב"ה ומפסידים אותם גם היום.

מהי הברית שכרתנו בסיני בקצרה (יותר בהרחבה אפשר לראות בבלוג בשאר המאמרים בנושא)

ובכן בניגוד לכל אומה באומות שכולם נולדים בכפיה כבן משטר. ביהדות כל אדם נולד בן חורין עם ברית המילה (ראו ברית מילה בשביל מה?) והוא חייב לומר כל העולם נברא בשבילי. ולכן חייבים בני ישראל לכרות ברית ביניהם. הם לא נולדים אזרחים בכפיה ויש ריבון עם שוטר שכופה עליו עבדות נצחית, הרי הם נולדים עם הטענה שכל העולם נברא בשבילי, אז מי הוא השרלטן שיאמר לו מה ואייך ומי ומתי?! ולכן הם חייבים בינם לבין עצמם לכרות ברית שכזו, שכל הנולדים אחריהם ימשיכו לכרות בכל שנה (בחג השבועות) את אותו ברית מחדש. אייך אפשר לכרות ברית לדורי דורות שבקושי זה אפשרי בהווה?! הרי כמו פרצופיהם שונות ככה דעותיהם שונות. התשובה הברית חייב להיות מושתת על אלוהים = על אחדות הבינה. כלומר כמו שכל נולד בעתיד יסכים ללוח הכפל, ככה כלפי הברית, כל נולד מיום שעומד על דעתו מסכים עם הברית כמו שהוא מסכים על כל האמתויות המתמטיות והלוגיות.

ובכן, שכל אדם בעולם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. זה אומר שכל סדר אנושי חייבת לבוא בהסכמה שכלית רציונלית מוסרית וערכית. זה מה שנקרא אמנה וכריתת ברית.

הסדר הראשון זה המצאת הקניין הפרטי הקביל על פי הצוו של הלל התלמודי או הצוו הקטגורי של קאנט. כלומר בכדי שתתאפשר לשלול מכל אדם שכל העולם נברא בשבילו, ושהוא יכיר בקניין הפרטי שלך, והוא יסכים לשמור על הצוו של לא תגנוב, הוא חייב שגם לו יהיה קניין פרטי. ולכן במקרא נח ובניו אחרי המבול מחלקים את הארצות בגורל. מה קורה עם כל הנולדים בכל רגע לעולם? ובכן בכדי שהחלוקה והקניין הפרטי יהיה קביל ושכל הנולדים יסכימו לשמור על הצוו של לא תגנוב שבלעדיהם אין לאף אחד קניין?! כל הנולדים חייבים להיוולד עם קניין. אייך? ירושה!! כלומר יחד עם המצאת הקניין על ידי השופט נח, הומצאה הירושה שכמובן מושתתת על חוקי המשפחה (תורת אדם המקראי) ככה כל אדם יורש את אביו. וזה הסיבה שכלפי ירושת הארץ כתוב חוקה = אי אפשר לשנות את הירושה.

ככה בדיוק לכל יהודי יש קניין פרטי בארץ ירושתו ארץ ישראל שירש מאותו חלוקה של אבי כל האנושות נח השופט, שאז אגב הומצאה המושג משפט וצדק וכל דני בין אדם לחברו. והבינו לעומק למה רק אז בעקבות המצאת הקניין הומצאה אוטומטית הצדק והמשפט.

(אנחנו חייבים להבין שבני ישראל יוצאים ממצרים עם כזה כוח, למה לא כובשים את מצרים וחסל כל הבעיות?! התשובה בני ישראל לא רוצים כיבוש מבחינת המוסר האוניברסלי כנ"ל ולא מבחינת רציונלית הרי זה ידרוש מאתנו לאחוז בחרב כל הימים על חשבון הרווקים והרווקות שלנו שכל מטרת הקניין זה הם הם הרווקים האלה = המשפחה והילדים.

ולכן יוצאים ממצרים ולא כולם יצאו רק אחד מחמש שזה אומר השאר באמת רצו בעבדות מצרים מלהיות צדיקים מוסריים וערכיים.)

שכל אדם יושב עם משפחתו בנחלתו. מה קורה עם המשאבים כמו מים עצים אבנים וכל חומר גלם שאדם צריך. על כך יהושע עושה עשר תקנות בחלוקת הארץ ולא העלה אתכם עם זה, רק נאמר בקצרה המשאבים נשארים לכולם. לדוגמא הכנרת נפל בגורל שבט נפתלי וכל יהודי מכל שבט יכול היה לבוא לכנרת ולדוג דגים. מעיין שיוצא מקניין פרטי, כל יהודי יכול לשאוב ממנו מים.

מה קורה עם אמצעי חליפין = כסף? כלומר אם רוצים אנו חלוקת העבודה שאפשרי אלא עם אמצעי חליפין? במצרים למדנו שאפשר על ידי אמצעי חליפין לקנות את כל האומה המצרית לעבדים (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל).  משה רבינו מתקן את שמיטת כספים. כלומר כל שבע שנים בוטל החובות (ואם אין להמונים השכלה ורציונליות לשמוט את החובות, יצרן המטבע (שלכאורה עוד לא היה בזמן משה רבינו) פשוט מבטל את המטבע ויוצר מטבע חדש. אותו עיקרון שלא תתכנס כל ההון אצל יחידים ושאר בני אנוש עבדים לבעלי ההון), ככה לעולם אי אפשר לקנות מהאדם את נחלתו ואת גופו לעבדות כמו שהיה במצרים (שוב ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

מאז שסנחריב בלבל את האומות שזה אומר לאף אומה אין את נחלתו מחלוקת נח השופט. כל בני אנוש באימפריית נבוכדנצר תחת אליל הזהב כלומר נבוכדנצר כופה על כל בני אנוש את המטבע הבלעדית שלו שהיה מזהב.

זה לא שהוא עומד עם שוטר עם חרב וכופה. הוא משכנע שהזהב הוא מטבע טבעי כי הוא חומר נדיר שלא מעלה חלודה וקיים לעולם. כלומר אם בטבע כל עמלך בסוף נאכל ונכחד, אם רק נמיר את העמל האנושי לזהב, אז הבעלות על העמל האנושי חיי לנצח כמו הזהב. אתם מבינים את הנקודה כאן? כל עמל לא מחזיק הרבה זמן אבל ברגע שהמרנו את העמל למטבע, אז ערך העמל כביכול נשאר לנצח.

ותראו אייך יוסף הצדיק הצליח לקנות את כל מצרים לעבדים בזה שהצליח לשמר עמל לאורך זמן = שמירת החיטה במשך שבע שנים. כלומר בני אנוש ככלבים חוזרים שוב ושוב על אותו טעות. אייך הם רוצים לשמור על עמל לנצח בזמן שלבסוף שיגרום לך עבדות, לך ולזרעך עד הכחדתם רח"ל?!

מאז כל האומות העדיפו להחזיק בזהב אפי' שהיה להם מטבע כפייתית מאז הרומאיים שהמציא כבר מטבע מחרס = מטבע בכפיה בלי שיש למטבע עצמו ערך עצמי. למה שמרו על הזהב אם יש מטבע כפייתית? כי מטבע כפייתית תלוי במשטר ומשטר לא קיים לעולם מה שאין כן החומר הטבעי והנדיר שנקרא זהב.

אוקיי, הבנו שבני אנוש כולל המשטרים השרלטניים, תמיד מעדיפים את החומר הטבעי הזה שנקרא זהב כי בזה כל בן אנוש נותן אימון. אפי' מטבע ווירטואלית מודרנית בני אנוש לא יתנו את אימונו כמו לזהב הטבעי.

ובכן נחזור ליהודים באותו זמן של חגי הנביא.

כנ"ל מאז נבוכדנצר כל בני אנוש כבר לא בנחלותיהם מחלוקת השופט נח. אבל הם דיי מסודרים עם חלוקת העבודה המשותפת ועם האמצעי חליפין מזהב של נבוכדנצר. היהודים דיי מסודרים עם זה, ונוסיף את הצדקה שהמציא להם דניאל הנביא (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)?! הם מסודרים ומתבוללים להם בכיף (עשרה שבטים שלימים נכחדים רח"ל) והשאר אפי' לא רוצה לעלות לארץ.

אלה שכן עלו לארץ, עמם הנביא מדבר ואומר להם את הנבואה הנ"ל. וננסה לשחזר את הדיון הפילוסופי שלהם עם הנביא ומהי טענת הנביא מולם.

העם לנביא: שיטת התורה והברית לא עבד. כי שבט לוי גזלו את נשותינו ולכן רצינו מלך בזמן שמואל הנביא, ומיד אחריו קרע המלכות. בקיצור מי הסמכות על הקניינים ובעיקר מי יוצר את האמצעי החליפין שתמיד היוצר חייב להיות אמין. אז למה שלא נעשה כמו הגויים שפשוט נקיים חלוקת העובדה עם אמצעי חליפין טבעי שנקרא זהב.

הנביא: אז למה באתם לארץ ישראל? סתם כיבוש שנאחז בחרב לעולמים על חשבון זרעינו הרווקים והרווקות?! כלומר אלוהי ארץ ישראל ברורה וחדה = הברית הנ"ל  = אמנה = חלוקת הארץ לכל אחד וכל המשאבים שייכים בשווה לכולם כנ"ל. והנה הנביא מגיע לטיעון הפילוסופי המנצחת שלו בנבואה כאן: לי הכסף ולי הזהב נאם השם צבאות

מה אתם טוענים – אומר הנביא, שבואו ניתן לחומר טבעי כמו הזהב להיות אמצעי חליפין. ככה שזה לא בשליטת אף אדם?! זה יהיה תמיד תלוי בשוק החופשי כלומר בני אנוש תמיד יתנו אימון בזהב הטבעי כאמצעי חליפין (כאן המקום להזכיר שאימפריית ספרד הפסידה את האימפריה דווקא כי מצאו הרבה זהב ביבשת אמריקה) !!

על הטענה הזו – עונה הנביא, לי הכסף ולי הזהב. ולכן אתם לא יכולים להפוך אותו לאמצעי חליפין. ונסביר את זה מיד.

אמרנו שהקניין הפרטי הקביל על פי הצוו הקטגורי מחייב חלוקת נחלות בגורל ומשאבי הטבע שייכים לכולם בשווה על פי תקנות יהושע (ראו משאב טבעי – למי היא שייכת ?). והנה החומר גלם הזה שהוא משאב טבעי שייכת לכולם בשווה, וככזה אי אפשר להשתמש עמו כאמצעי חליפין.

למדנו להבין כלל במקרא שכל פעם שכתוב "לי" כמו "לי" בני ישראל עבדים וגו' = אין קניין באדם. "לי" הארץ = אין קניין בארץ אלא עם חלוקה בגורל ובתנאי שתשמרו על שמיטת הארץ כל שבע שנים ויובל כל חמישים שנה. תמיד המושג "לי" במקרא הוא מצב נצחי טוטלי טרום האמנה האנושי, בזמן של אדם חייב עוד לטעון שכל העולם נברא בשבילי. ולכן שהנביא אומר כאן "לי" הכסף "לי" הזהב, הכוונה שהמשאב הטבעי הזה, לא שייכת לאף אחד ושייכת לכולם בשווה. ולכן אי אפשר שהיא תשמש כאמצעי חליפין.

מה שהנביא עושה להם זה כמו שהחכמים עשו תמיד בהמשך. במקום להתחיל להתווכח פילוסופית מוסרית וערכית ורציונלית, ולהסביר להם למה השטן הזה שנקרא אמצעי חליפין עוד יביא להם את כל הרוע האנושית כמו שאנו מרגישים בכל הדורות על בשרינו אנו. הנביא פשוט אומר להם הלכה מעצבנת שאי אפשר פשוט הלכתית להשתמש עם הזהב כאמצעי חליפין, הרי היא משאב טבעי ששייכת לכולם בשווה. וככזה אין לה שום ערך בשביל אמצעי חליפין כמו שהמים במעיין אין בו ערך, וכמו שלדגים בכנרת אין ערך אם כלום באים לקחת בחינם.

עכשיו אנו מבינים אייך נכנס הפסוק הזה לנבואה ומה משמעותו הפילוסופית שלו.

אגב זה אפשר להסביר את החבטה של הערבה באותו יום של הנבואה. חגי הנביא אומר את הנבואה ביום שביעי של סוכות = בהושענא רבה שחטבים את הערבות (שכנודע זה מנהג של הנביא חגי ועוד נביאי זמנו). שזה החג שמתפללים למים כי זה תקופת הסתוו שמתחיל כל מעשיך בכלכלה ובפרנסה של כל אחד ואחד בנחלתו. הבנו לעיל שאפשר לתת כוח שטני מפלצתית לעצם שאין לו שום ערך כמו מטבע מזהב או מניר או מקובץ אלקטרוני. הערבה גם כן הוא דבר שאין לו שום ערך כשלעצמו. בכל זאת עם קיבוץ של אנשים אפשר לתת לערבה כוח חליפין, והוא יהיה מפלצת כנ"ל שתכנס את כל ההון אנושי אצל יחידים וכל השאר יהיו עבדים לו כמו במצרים. מכאן אולי מנהג החבטה לומר: לא ניתן לאף עצם את הכוח השטני הזה = כל מטבע מושמט כל שבע או מטבע מבוטלת כל שבע כנ"ל.

עכשיו נתענג קצת עם הסיפא של הפסוק: נאם השם צבאות

למדנו להבין שלא הזהב הטבעי נותן את ערכו לעומק. אלא העמל האנושי. כלומר הזהב משמש אלא כאמצעי חליפין של העמל\צמיחה\יצירה. בכדי שבאמת זה ישמש כאמצעי חליפין אמין, כל בני הציבור צריכים לתת בו אימון. שזה אומר עצם האימון של ההמונים, נותן את תוקפו.

תשימו לב מה מקבל "עצם" כלשהו, מאימון של קבוצה של אנשים. זה כוח אלוהי. כן, תחשבו על זה, בני אנוש מתים מרעב כי אין להם את הכוח הזה = את הכסף. משפחות מתפרקות, מלחמות פורצות, כל הרוע האנושית היא תוצאה של הכוח הזה שמקבל המטבע ולא משנה ממה הוא מורכב מזהב או ניר או קובץ אלקטרוני במחשב. ואת הכוח השטני הזה מקבל המטבע, אלא מאנשים שמתקבצים כקובצה לעניין זה = אימון באותו מטבע. קיבוץ אנושי = כוח אדיר = כוח אלוהי ממש כנ"ל

אותו כוח נקרא בנביאים "צבאות". זה יכול להיות 'צבאות' של רוע רח"ל (כמו גרמניה במלחמת עולם השניה = אידיאל אנטישמי. או כמו הבנקים המרכזיים המודרניים ששולטים בכל האומות המתוקנות ראו עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב) ויכול להיות צבאות של טוב. מתי כוח כזה יכול להיות כוח טוב שרק מטיב עם כל פרט, עם כל אדם שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי?! מתי שמוצמד לצבאות השם של הקב"ה = נאם "השם צבאות". כלומר כמו שכל האמנה מושתתת על אחדות הבינה האוניברסלי כנ"ל שזה חל על כל פרט בקיבוץ האנושי. יש גם כוח שהיא תוצאה של הקיבוץ עצמה כמו כוח המטבע שאין לאף אחד באופן פרטי שליטה בזה והכוח הזה מסוכן כנ"ל. ולכן אם כל הפרטים צמודים לאחדות הבינה, אוטומטית גם הכוח של הצבאות, היא טובה שבא מהקב"ה כלומר היא לא מסוכנת אלא להפך, היא תביא את וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:,,,,, גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

היום מי שמכיר יודע, שכל מדינה שמצליח יותר מהרגיל, מכל העולם באים ללמוד ממנה להבין אייך אפשר להתנהל נכון כלכלית (בכל קורס בכלכלה לומדים ממדינות לטוב ולרע). כלומר דברי הנביא כאן זה לא איזה חלום רחוק. וזה מה שהנביא אומר לעיל: וַֽעֲשׂ֑וּ – אֶֽת־הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־כָּרַ֤תִּי אִתְּכֶם֙ בְּצֵאתְכֶ֣ם מִמִּצְרַ֔יִם וְרוּחִ֖י עֹמֶ֣דֶת בְּתוֹכְכֶ֑ם אַל־תִּירָֽאוּ (רוחי = ההשכלה המוסר והערכים ששוכן בתוככם מלימוד התורה והכרת התורה והאמנה כנ"ל max) כִּֽי־אֲנִ֣י אִתְּכֶ֔ם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:  ממשיך לזעוק הנביא ולטעון, זה רק רגע אחת של החלטה רגע אחת של איכות מוסרית שלכם = עוד מעט וגו' – כִּ֣י כֹ֤ה אָמַר֙ יְקֹוָ֣ק צְבָא֔וֹת ע֥וֹד אַחַ֖ת מְעַ֣ט הִ֑יא וַאֲנִ֗י מַרְעִישׁ֙ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־הַיָּ֖ם וְאֶת־הֶחָרָבָֽה: (ז) וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ח) לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ט) גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

נסיים עם זה שנאמר תמיד כל פרט כשלעצמו הוא טוב ורוצה את הטב לכולם גם מבחינת שהוא טוב וגם מבחינת רציונליות והשכלה אישית, אבל הוא לא יכול מול כוח הצבאות הנ"ל. מה הוא יכול לשנות?! – כפי שטען הרב יעקב ויינרוט זצ"ל: "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם". על כך בדיוק באים הנביאים לומר לא ולא, שאם הצבאות מוצמדים (כל פרט מהם) להקב"ה = השם-צבאות?! אז כל פרט בן חורין באמת. כלומר הנביאים מתווכחים עם הטיעון השטחי של הרב וינרוט זצ"ל. ראו תגובתי על ההרצאה של הרב וינרוט זצ"ל

תמיד אני טוען שאילו באמת היהודים באו לארץ ישראל בחרב, בשביל להחזיר ליהודי את הארץ, לא היה מצב שליהודי אין דיור ופרנסה בארץ. כי פשוט השכלתית מוסרית ותרבותית, אף יהודי לא היה משקיע בנדל"ן ולא היו נותנים לזרים להשקיע בנדל"ן ולכן מחיר הדיור היו סבירים לגמרי. אותו דבר לגבי משאבי הארץ כמו ים המלח והגז הטבעי, אף יהודי לא היה גוזל את זה משאר אחיו היהודים. ולא היו נותנים למכור את המשאב לזרים כי היא שייכת לכולם כולל לאזרח והגר והתושב.

כלומר אני לא מדבר כאן על אוטופיה, אני מדבר כאן על השכלה יהודית בסיסית תרבותית שאם רק היינו מכירים ולומדים ומעמיקים בו, כל איכות התרבותית שלנו, היו ברמות אחרות לגמרי מהרמה השטחית של היום שכל הדלק של החיים בארץ הזאת היא השנאה רח"ל.

מי ייתן אלוהים שבשמים שתהיה יותר קרוב לנו, שרוחך באמת תשכון בתוכינו ולא נפחד באמת לקיים את הברית שכרתנו בסיני ותתקיים באמת דברי הנביא: אני אתכם נאם השם צבאות. לברוח מאחריות ולטעון את טענת הרב וינרוט זצ"ל "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם"?! זה לא מונע את כל הרע שניבאו כל הנביאים רח"ל. הנה אנו כבר אחרי אלפי שנים באותו מצב של רוע אנושי אפי' שיש לנו נביאים ולומדים אותם בכל דור ודור. מי ייתן שהדור שלנו סוף סוף יפנים וגאולת האדם תבוא במהרה כפי שהנביא אומר – ע֥וֹד אַחַ֖ת מְעַ֣ט הִ֑יא וַאֲנִ֗י מַרְעִישׁ֙ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־הַיָּ֖ם וְאֶת־הֶחָרָבָֽה: (זה מטפורה לרוח השכלתית של התרבות שהיא כביכול תרעיש את השמים ואת הארץ וגו') (ז) וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (כלומר זה מטפורה שכל הגויים יתנו כבוד לשיטה וילמדו אותה כל הגויים לעצמם) (ח) לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (פירשנו לעיל) (ט) גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ (למה אחרון? כי תמיד הנכון והצודק הוא האחרון בעזרת השם = הגאולה. והבינו) מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

בברכה

Max maxmen

בן מנשה?! או בן משה?

בן מנשה?! או בן משה?

מוקדש לרבי מורי שליט"א

רקע

בחג הסוכות הבא עלינו לטובה, יהיה כבר עשור מהשרשור\אשכול לדיון שפתחתי בפורום עצכ"ח זצ"ל על סוד השנים עשר של האבן עזרא. מאז – אפי' שעבר כמעט עשור, יש כאלה שצריכים להציק לי על דברי שם. אחד מרבותי שהתווכח עמי על נקודה חשובה שטענתי שם (ובמאמרים הנלווים לו. כמו חקר העבר וכמו סוד השנים עשר של האבן עזרא – חלק ב'): שכל תלמידי חכמים בכל הדורות ידעו את הסוד והסתירו אותו (כלומר ידעו את כל מה שחוקרי המקרא מעלים כלומר חקר המקרא זה לא חדש). בניגוד לערן ויזל (ראו חקר העבר) ועוד שטענו שיש מסורת חז"ל בתחום ולא חוקרים את הנושא, וככה נהגו כל ענקי הרוח בכל הדורות?!  אני טענתי שזה לא נכון, כולם ידעו אלא הסתירו את זה. הטענה שלי בא משכל ישר שכל לומד תורה וחז"ל רואה מיד שהם ידעו. הטענות נגדי היו כמו: אם חז"ל אומרים מי כתב מה (משה כתב את התורה, שופטים כתב שמואל וכו' וכו'), אז הם לא משקרים אלא אומרים מה שהם חושבים שהיה לפי דעתם. ולכן יוצא להם שהמסורת החז"לית לא עסקו בחקר המקרא. ואני אומר שחז"ל כביכול לא מספרים עובדות, אלא מספרים מה ההלכה, בשביל הילדים והטיפשים וכו' וכו'. ראו בפוסט הזה יותר בהרחבה וכתב לו את "משנה" התורה הזאת – תורה עתידה\הראוי\העשוי להשתנות (חז"ל)

ואת טענתי זה רבי מורי אחרי עשור עוד לא יכול לסבול. ומעשה שהיה כך היה:

בל"ג בעומר השנה היה לי קשה לרדת לבית כנסת בהדלקה, אז ירדתי לבית כנסת ליד הבית. ושם פגש אותי רבי  מורי והוא הציק לי ואמר בשאלה וכמעט בזעקה: רבי שמעון בר יוחאי ידע את חקר המקרא?

ובכן אני לא ר' חיים זצוק"ל שידע לשלוף מקורות כמו מחשב קוונטי. אבל הקב"ה היה באותו רגע בעזרי ואמרתי משפט של רבי שמעון בר יוחאי: "מכאן שתולין את הקלקלה במקולקל". תלמידיו של הרבי חשבו שאני מקלל או משהו כזה. אבל רבי מורי הרגיע אותם והחליף נושא ואחר כך נפרדנו לשלום.

ידעתי ידעתי שרבי מורי לא ישתוק עד שיבין טוב טוב מה אמרתי. ובאמת אחרי כשעה ירדתי לבית כנסת ליד הבית, ומצאתי את רבי מורי ותלמידיו רוכנים על ערימות ספרים ומתווכחים בקולי קולות.

שרבי מורי הרגיש בי, מיד רץ אלי וכמעט השתחווה אלי רח"ל והתחנן שאני אסלח לו.

עכשיו תבינו כמה מתוק הקב"ה שהבזיק לי מאמר של רבי שמעון בר יוחאי באותו רגע שכל כך הייתי צריך. ונלמד עכשיו ביחד את הסוגיה של כותרת המאמר "בן מנשה?! או בן משה?" ותלמדו להבין כמה הצדק עמי שכל ענקי הדורות ידעו ועוד אייך שידעו.

בן מנשה?! או בן משה?

בספר שופטים (פרק יח פסוק ל) כתוב: וַיָּקִ֧ימוּ לָהֶ֛ם בְּנֵי־דָ֖ן אֶת־הַפָּ֑סֶל וִ֠יהוֹנָתָן בֶּן־גֵּרְשֹׁ֨ם בֶּן־מְנַשֶּׁ֜ה ה֣וּא וּבָנָ֗יו הָי֤וּ כֹהֲנִים֙ לְשֵׁ֣בֶט הַדָּנִ֔י עַד־י֖וֹם גְּל֥וֹת הָאָֽרֶץ:

דבר ראשון אין במקרא אדם בשם גרשם בן מנשה. יש גרשם בן משה. ויש בדברי הימים גרשם בן לוי במקום גרשון בן לוי בתורה. ובעזרה נמצא מבני פנחס גרשם. דבר שני לגרשם בן משה היה בן בשם שבוהל אז למה הוא נקרא כאן יהונתן? בתלמוד שואלים (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קי עמוד א): וכי שבואל שמו? והלא יהונתן שמו! א"ר יוחנן: ששב לאל בכל לבו.

כלפי שאלתינו הראשונה ששאלנו: הרי אין גרשם בן מנשה אלא בן משה?! אומרים חז"ל בתלמוד: (בירושלמי ברכות פרק ט ה"ב. ובתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קט עמוד ב): "וכי בן מנשה הוא? והלא בן משה הוא, דכתיב: בני משה גרשם ואליעזר! אלא, מתוך שעשה מעשה מנשה – תלאו הכתוב במנשה"

משיח לפי תומו אנו רואים כאן שהמקרא במחשבה תחילה לא מדייקת בעובדות אלא במסרים התבוניים, כמו יהונתן במקום שבואל כי המסר הוא שחזר בתשובה כנ"ל מחז"ל. ומנשה במקום משה כי עשה מעשה מנשה.

עכשיו תשימו לב: מנשה היה בסוף בית ראשון, וספר שופטים תולה את יהונתן בן גרשם במנשה, כי עשה מעשים כמו מנשה בן חזקיהו. כלומר אחרי שכולנו יודעים מה החטאים של מנשה בסוף בית ראשון, מחבר ספר שופטים מספר לנו שיהונתן בן גרשם עשה כמו המנשה הזה שחי בסוף בית ראשון. כלומר ספר שופטים תולה את מעשה יהונתן בן גרשם בן מנשה במעשים של מנשה מלך יהודה.

ולא צריכים את הלומדעס הזה (אני אסביר מיד למה התחלתי דווקא עם הלומדעס הזה), הרי באותו פסוק בשופטים לעיל כתוב: וִ֠יהוֹנָתָן בֶּן־גֵּרְשֹׁ֨ם בֶּן־מְנַשֶּׁ֜ה ה֣וּא וּבָנָ֗יו הָי֤וּ כֹהֲנִים֙ לְשֵׁ֣בֶט הַדָּנִ֔י עַד־י֖וֹם גְּל֥וֹת הָאָֽרֶץ:

כלומר הפוסק עצמו לא מכחיש את העובדה שהספר נכתב אחרי הגלות = עַד־י֖וֹם גְּל֥וֹת הָאָֽרֶץ:

המפרשים במקום כמו מצודת דוד והרד"ק ואברבנאל לא סבלו את המשפט "עד יום גלות" ומפרשים על גלות המשכן אפי' שכתוב גלות "הארץ". אברבנאל תוקף שם את רש"י הקודש כי רש"י במקום אומר: "עד יום גלות הארץ – בימי סנחריב בגלו' ראשונה:"

עכשיו בואו נתמקד דווקא במפרשים שלא סובלים את זה (מצודת דוד הרד"ק ואברבנאל). האם באמת הם חשבו שזה גלות המשכן? אין מצב!! ואני הוכיח את זה מיד. ואם לא חשבו באמת שמדובר על המשכן, אז שקרו לנו רח"ל?! כן !! בשביל הטיפשים.

ואני מוכיח את זה בפשטות: אברבנאל תוקף את רש"י הקודש בזמן שרש"י נסמך על התלמוד ואברבנאל ידע תלמוד (ראו במלבי"ם במקום). כלומר בתלמוד (בבבלי לעיל, ובירושלמי בברכות פרק תשיעי ה"ב) משמע חד וברור שהם חשבו שמדובר על גלות הארץ. כפי שלמדנו לעיל, למה נקרא גרשם בן מנשה בזמן שהוא נקרא גרשם בן משה. וחז"ל שם מסבירים לנו בטוב טעם למה הוא נקרא מנשה ולא משה כי עשה מעשה מנשה. (עכשיו תבינו למה התחלתי עם הלומדעס במקום להתחיל עם המשפט "עד יום הגלות". להוכיח לכם אייך התלמוד חשב ואין מצב שהמפרשים במקום לא ידעו את התלמוד (גם בבלי וגם בירושלמי?!), ובכל זאת מתעקשים לתרץ תירוץ בקש ואפי' תוקפים את רש"י הקדוש משום עת לעשות לשם הפרו תורתך)

על כל פנים אנו רואים בתלמודים (במסורת החז"לית) שבלי קושי אומרים לנו שמדובר בגלות הארץ בזמן שאותם חז"ל אומרים שאת שופטים כתב שמואל הנביא. והנה נצטט את התלמודים ונמשיך

נתחיל עם התוספתא: "כיוצא בו ויהונתן בן גרשם בן מנשה וכי בן מנשה הוא והלא בן משה הוא ולמה ניתלה דבר במנשה אלא מלמד שתולין חובה בחייב:" (תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יד)

תלמוד ירושלמי (מסכת ברכות פרק ט ה"ב) "רבי חונא שמעון קמטריא בשם רבי שמואל בר נחמן [שופטים יח ל] ויהונתן בן גרשום בן מנשה נון תלוי. אם זכה בן משה ואם לאו בן מנשה."

המשך הירושלמי שם (אני הדגיש משפטים חשובים לנושא כאן)  "חברייא בעון קומי רבי שמואל בר נחמן כומר היה לעבודה זרה והאריך ימים (שאלת אריכות ימים אפשרית אלא אם מפרשים את "עד יום גלות הארץ" כפשוטו max). אמר לון על ידי שהיה עינו צרה בעבודה זרה שלו. כיצד היתה עינו רעה בעבודה זרה שלו. הוה בר נש אתא למיקרבה תור או אימר או גדי לעבודה זרה ואמר ליה פייסיה עלי. והוא אמר ליה מה זו מועילה לך. לא רואה ולא שומעת לא אוכלת ולא שותה לא מטיבה ולא מריעה ולא מדברת. אמר ליה חייך ומה נעביד. ואמר ליה אזיל עביד ואייתי לי חד פינך דסולת ואתקין עלוי עשר ביעין ואתקין קומוי והוא אכל מכל מה דאתי ואנא מפייס ליה עלך. מכיון דאזיל ליה הוה אכיל לון. זימנא חדא אתא חד בר פחין אמר ליה כן. אמר ליה אם אין מועילה כלום את מה עביד הכא. אמר ליה בגין חיי. כיון שעמד דוד המלך שלח והביאו אמר ליה את בן בנו של אותו צדיק ואת עובד עבודה זרה. אמר ליה כך אני מקובל מבית אבי אבא מכור עצמך לעבודה זרה ואל תצטרך לבריות. אמר ליה חס ושלום לא אמר כן אלא מכור עצמך לעבודה שהיא זרה לך ואל תצטרך לבריות. כיון שראה דוד כך שהוא אוהב ממון מה עשה העמידו קומוס על תיסבריות שלו. הה"ד [דברי הימים א כו כד] ושבואל בן גרשם בן משה נגיד על האוצרות. [דף סה עמוד א] שבואל ששב אל אל בכל לבו ובכל כחו. נגיד על האוצרות שמינוהו על תיסבוריות שלו. מתיבין לרבי שמואל בר נחמן והא כתיב [שופטים יח ל] עד יום גלות הארץ (מכאן נבין שהתלמידים של רבי שמואל הבינו שמדובר כפשוטו והבינו max). אמר לון כיון שמת דוד עמד שלמה וחילף סנקליטין שלו. וחזר לקילקולו הראשון. הה"ד [מלכים א יג יא] ונביא אחד זקן יושב בבית אל וגו'. אמרין הוא הוה.

בתלמוד בבלי מסכת (בבא בתרא דף קט עמוד ב): "ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני. אמר ליה: וליטעמיך, וכי בן מנשה הוא? והלא בן משה הוא, דכתיב: בני משה גרשם ואליעזר! אלא, מתוך שעשה מעשה מנשה – תלאו הכתוב במנשה"

המשך הבבלי – ותשימו לב כמה מתוק הקב"ה: "הכא נמי, מתוך שעשה מעשה מנשה דאתי מיהודה – תלאו הכתוב ביהודה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מכאן שתולין את הקלקלה במקולקל."

כלומר רבי שמעון בר יוחאי לומד מכאן שמעצם העובדה שמחבר שופטים כתב בן מנשה במקום בן משה שהנביאים תלוי את הקלקלה במקולקל ולכן אמר: מכאן שתולין את הקלקלה במקולקל.

לסיום:

הנה הקב"ה הבזיק לי את המשפט הזה של רבי שמעון בר יוחאי באותו רגע, שמוכיח את צדקת מחשבתי מול הציניות של רבי מורי. לזכותו יאמר שהוא קלט מיד שאני אומר כאן משהו ונכנס לבית המדרש והוא ותלמידיו למדו את כל הסוגיה שלמדתי עמכם כאן. והם כמובן אחרי שנכנסתי שוב לבית המדרש, הם הסתכלו אלי כאילו אני גאון או מה, אבל זה לא גאונות אלא נטו המתיקות של הקב"ה שהציל אותי באותו רגע. ושוב אני מוכיח שיש חיה כזו שנקרא הבזק תבונה שהקב"ה מבזיק לנו תמיד שצריכים אותו כל כך, כפי שכתבתי במאמר בשם  הבזק תבונה מהי – אלוהות עכשיו חלק ב'

בברכה

Max maxmen

שאלו אותי במייל: מה? לא שמואל הנביא כתב את ספר שופטים כמו שנאמר בחז"ל?!

תשובתי לשואל הנ"ל: בוודאי ששמואל הנביא כתב את ספר שופטים. אבל כפי שאני טוען במאמר וכתב לו את "משנה" התורה הזאת – תורה עתידה\הראוי\העשוי להשתנות (חז"ל) שעד עזרה הסופר לא העתיקו ספרים מדור לדור באופן מילולית כמו מאז עזרה הסופר עד ימינו אנו, אלא כל דור כתב נוסח שמתאים לאותו דור. כלומר התוכן היה עיקר ולא המילים. כפי שהאבן עזרא מסביר השכם וערב: "ודע, כי המלות הם כגופות, והטעמים הם כנשמות, והגוף לנשמה, הוא כמו כלי, על כן משפט כל החכמים בכל לשון שישמרו הטעמים, ואינם חוששים משנוי המלות, אחר שהם שוות בטעמן" עיינו בהרחבה ובעומק במאמר הזה וכתב לו את "משנה" התורה הזאת – תורה עתידה\הראוי\העשוי להשתנות (חז"ל)

בברכה

max maxmen

העובד החרדי

העובד החרדי – מוקדש לרבי מורי שליט"א

רקע

עליתי לרבי מורי בחג החירות והיו שם מאות מתלמידיו, ופתאום הוא פונה אלי מול כולם ואומר: אתה יכול לשכנע את העובדים שבחבורה שהם חשובים כמו הלומדים ויש להם אפי' פלוס עם זה שהם מפרנסים את הלומדים ובלעדיהם אין לומדים. מה שאין כן לומדים בלי עובדים אין לומדים כלל.

אני – עוד מבואס שפנה אלי ככה ברבים : הרי זה דברים ידועים ועתיקים, מה יש לי לחדש כאן?

רבי מורי: בוודאי, אבל החבורה חושבים שזה מיסטיקה (כל החז"לים שמשבחים את העובדים) ולא מבינים את הלוגיקה את הרציונל שבדבר. ואתה – מסיים רבי  מורי, יודע להסביר את זה.

אני – ככה בבושת פנים לא לסתור את דבריו: בתקופת שמד – כלומר שהשלטונות רוצים לשעבד את היהודי לעבדות, וגוזלת ממנו אפי' את אשתו לעבדות ורוצה לגזור על לימודי ליבה בכדי שגם הילדים שלנו יהיו הון אנושי בשביל העבדות להון שלטון?! חייבים לגזור על עצמינו רק ללמוד תורה = התורה אומנותינו.

שרבי מורי לא יכעס עלי שאני כביכול מתווכח, הסברתי את עצמי ואמרתי: לפרסם את חשיבות העבודה בתורה בתקופת גזירות השמד של השלטונות, זה ייתן לשלטונות ולארגונים מטעם הטייקונים, את הגושפנקא ביתר שאת וביתר עוז לכפות עלינו את הגזירות האכזריות שלהם.

רבי מורי – עם חיוך ורוגע כאילו לא מתרגש שאני מתווכח: אדרבא, תסביר לחבורת העובדים גם את הנושא הזה.

ובכן הבטחתי שאני אעשה זאת בהקדם. ורבי מורי – ספק מצווה ספק נזעק: עד חג מתן תורה אני רוצה לראות את הדבר נעשה כבר (כנראה בגלל שהתווכחתי הבין בצדק שאני לא שלם עם זה).

ובכן נתחיל ותחזיקו לי אצבעות ומי ייתן שלא אכשל ואל הכשיל ח"ו אמן ואמן.

מעלת העובד החרדי

מבוא

לפני שנסביר את יסודי הכלכלה המודרנית והחשיבה של תורה וחז"ל בכלכלה. ברצוני קצת לתת\לצטט  לעצמינו בקטנה את המקורות על מעלת העובד, ככה שנלמד את יסודי הכלכלה, נבין לעומק את המקורות ואת הרציונל שלדבריהם, ככה שתבינו ששום דבר מדבריהם ז"ל הם לא מיסטיקה רח"ל.

ובכן, אפשר בשבילינו העובדים לצטט מהמקורות, משפטים כאלה גדולים, שלא נאמר בשום תחום אחר של תורה (ומיד תרגישו בזה). אבל  לא זה המטרה שלי – לטפוח על עצמינו על השכם?! המטרה שלי היא שנבין לעומק את המקורות. שנבין למה המקורות יצוא מגדרם לשבח ולהלל את העובד\המלאכה. מה שכואב לרבי מורי (ולכן ביקש את עזרתי) היא שתמיד שהוא מצטט את המקורות זה לא נכנס ללב העובדים כי הם לא טיפשים, וזה נשמע לעובדים בצדק כאילו הלומד אומר לעובד: תעבדו  חזק – עובדים היקרים, ככה נוכל ללמוד. ואם אתם לא תעבדו מי יפרנס אותנו הלומדים?!  העובדים היותר נרגנים נזעקים בצדק: אנחנו עובדים ואתם מתפרנסים דרכינו ואחר כך אתם לא מכנסים את צאצאינו בקהל השם – למוסדות, כי אנחנו עובדים = אנחנו רמה נמוכה. וככה בשידוכים וככה הביקורות של הלומדים מול נשות העובדים כלפי צניעות, בזמן שהלומדים לא מודעים כלל שבעבודה בחוץ צריכים ללכת קצת אחרת. כלומר נשים שמקריבות את עצמן להיות חלק בפרנסת המשפחה אפי' שבכתובה ועל פי התורה הבעל מתחייב לכך, ויוצאות לחוץ לעבוד, החוץ דורש משהו יותר ממה שאשת חבר לובשת. לקחת את עניין הלבוש בחוץ בכדי לאיים עליהם עם המוסדות – לאיים על הילדים שלהם?! זה בריונות לשמה של הלומדים החזירים. אני אומר לומדים חזירים, כי אתם החזירים אמורים להכיר את הפסוק אל תגעו במשיחי ול\ובנביאי אל תרעו (תהלים ובדברי הימים). מדובר על תלמידי חכמים ועל תינוקות של בית רבן. כלומר הנביא מזהיר את ההמון (העובדים) לא לפגוע בתלמידי חכמים ולא בתינוקות של בית רבן. אז באים תלמידי חכמים בעצמם ופוגעים בתינוקת של בית רבן?! ושל מי? של העובדים שמפרנסים אותם?!  "שלוש פעמים ביום הכרוז יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא ואומר אל תגעו במשיחי (תהלים ק"ה) אלו ת"ח, ובנביאי אל תרעו אלו תנוקות של בית רבן" וכן בתלמוד בשבת קיט: "אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו? אל תגעו במשיחי – אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תרעו – אלו תלמידי חכמים. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אמר ליה רב פפא לאביי: דידי ודידך מאי? – אמר ליה: אינו דומה הבל שיש בו חטא, להבל שאין בו חטא. ואמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש. ואמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה: כך מקובלני מאבותי, ואמרי לה מאבותיך: כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן – מחריבין אותה. רבינא אמר: מחרימין אותה."

אייך זה קורה הטמטום והרשעות הזו על ידי תלמידי חכמים?! הרי הם באמת מתפרנסים על ידי העובדים!! התשובה היא, שוב חוסר הבנה ביסודי הכלכלה. מה שקורה זה פשוט. היום תלמידי החכמים מתפרנסים מהשלטון (על ידי הפוליטיקאים) ומהעשירים הגדולים (על ידי תרומות) ובערים החרדיות פשוט ראשי הערים גוזלים ארנונה מהעובדים ומחלקים את זה לקהילות הגדולות שנותנת לראש העיר את הכיסא. ולכן לבורים האלה שנקראים תלמידי חכמים, אין את ההרגשה שהעובדים בעצם מפרנסים אותם. הם חושבים שלשלטון יש כסף מאוויר, וככה הכסף של עשירים בא מאלוהים וככה הכסף של העיר. הם לא מבינים שהעובדים לא רק מפרנסים היום את תלמידי חכמים, הם מפרנסים גם את השלטון וגם את העשירים\הטיקוניים וגם את העיר.

התלמיד חכם שלא מבין את זה, לעולם לא למד תורה באמת אלא כחמור נושא ספרים. אייך זה שדווקא העובדים מבינים את זה ותלמידי החכמים לא מבינים את זה?! כאן תבינו מהי מעלת העובד מול החמור נושא ספרים שזוכה רק בחכמה מה שאין כן העובד זוכה גם בתבונה ובדעת כמו שנאמר אצל בצלאל בן אורי בן חור (ונראה את זה בהמשך).

לפני שנמשיך אני חייב להזהיר את עצמינו העובדים: אל תגעו במשיחי ול\ובנביאי אל תרעו כנ"ל נאמר גם על תלמידי חכמים ככה שאסור לנו להיות כמו החזירים האלה ולפגוע בתלמידי חכמים. הרי אם אנחנו נלחמים בשביל התינוקות של בית רבן שלנו קרי הילדים והילדות שלנו שזה הנביאי אל תרעו (והמשיחי על פי שני הגרסאות), אל לנו לפגוע ח"ו במשיחי\בנביאי = תלמידי חכמים, אחרת אנחנו פרדוקסליים כמוהם בדיוק.

ובכן אנחנו רואים שהחוסר הבנה ביסודי הכלכלה חסר לא רק בנו העובדים אלא חסר את זה גם אצל התלמידי החכמים, אחרת אייך נסביר את מעשיהם?! ולכן רבי מורי מתעקש עמי להסביר את הנושא הזה בטוב טעם. וכפי שאמרנו נתחיל עם המקורות בקטנה ואחר כך נבין גם בכלכלה ונבין את הרציונל של חז"ל והמקורות בעזרת השם.

המקורות

נתחיל ותחזיקי לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח

אצל בצלאל בן אורי בן חור נאמר: "וימלא אותו אלוהים ב'חכמה' ב'תבונה' וב'דעת' ובכל 'מלאכה'." אומרים חז"ל: חכמה = לימוד. תבונה = הבינה, ששוכן בכל אדם, שזה – הבינה, בעצם הייצוג של הקב"ה באדם על דרך: מי שלא חס על כבוד קונו, טוב לו שלא נברא (משנה בחגיגה) ומהי כבוד קונו?! שכלו של אדם!! (רמב"ם במקום) ועל דרך: כי לא נתנה התורה לאשר אין דעת לו, ו"המלאך בין אדם ובין אלהיו הוא שכלו" (אבן עזרא בהקדמה לבראשית). דעת = מבין דבר מתוך דבר. מלאכה = הוצאת הכוח – מהחכמה והתבונה והדעת, לפועל = 'מלאכה'.

כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקב"ה חכמה בינה ודעת. (חז"ל) "לא השרה – הקב"ה, שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה" שנאמר עשו לי משכן ושוכנתי בתוכם.

אנחנו חייבים להבין שהבינה האחדותית זה מתנת הקב"ה לכל אדם, כמה בור שהוא יהיה, הוא מסוגל להבין לוגיקה ומתמטיקה בדיוק כמו הגאון הכי גדול באנושות כפי שהוכיח כבר הפילוסוף סוקרטס לפני אלפי שנים, ולהבדיל אלף הבדלות כפי שמוכח במקורות שלנו כנ"ל.

שאדם מבין שהייצוג של הקב"ה בעולמו = הבינה, שוכן בו, וככה שהוא משתמש בשכלו, הוא הכי קרוב להקב"ה?! אין לאדם אושר יותר גדול מיזה. המשגיח בישיבה אמר לי לשאלתי מהי רוח הקודש: שאתה עושה משהו ופתאום נכנס לך רעיון אייך לפתור בעיה, זה היא רוח הקודש.

עכשיו. מי הוא הכי משתמש עם הייצוג של הקב"ה ששוכן בונו?! העובד !!! העובד במציאות, בעובדה, על תקן כל דקה ביום, הוא מחובר להקב"ה, ואם יש לו שכל והכרת הטוב, הוא כל רגע מודה להקב"ה ושמח להיות בקרבתו. ולכן אמרו חז"ל אוהב את המלאכה: "אהוב את המלאכה כיצד מלמד שיהא אדם אוהב את המלאכה ואל יהיה [אדם] שונא את המלאכה שכשם שהתורה נתנה בברית כך המלאכה נתנה בברית שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלהיך" (שמות כ' ט'): (מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יא)

זה לעומק דברי רבי טרפון לעיל "אף לא השרה – הקב"ה, שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה" שנאמר עשו לי משכן ושוכנתי בתוכם.

לא רק שהעובד דווקא, זוכה לקבל מהקב"ה 'חכמה' (שאת זה מקבל הלומד גם כן) 'בינה' ו'דעת' שבלעדיהם הוא לא יכול לעשות את המלאכה. הוא הגורם להקב"ה לשכון בתוכינו, להרגיש אותו לנגוע בו. הרי שהתלמיד חכם יושן על מזרן נוח בחדר שינה יפה עם מזגן, הוא לא קולט שכל הטוב הזה הוא מקבל בזכות השכינה ששכן אצל העובדים שהמציאו לו את המזרן ואת המזגן, או בתכלס יצרו לו את זה.

ניקח את התלמיד חכם ואת העובד הנחיתי, לאיזה אי בראשית, שאין בו כלום רק חול מים ושמים. אז אולי יתחיל להבין מה פירוש הקב"ה שוכן בתוכינו. כל מה שבני אנוש בנו מהתוהו ובוהו של הטבע, זה זה עומק המושג שהקב"ה שוכן בתוכינו. ולכן ר' טרפון שאומר לא השרה שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה. הכוונה לומר שגם במתן תורה הוא לא שכן בתוכינו (אין מתן תורה בלי דעת כמו שציטטנו לעיל מהאבן עזרא שאומר "לא נתנה התורה לאשר אין דעת לו", אבל עם לימוד התורה במתן תורה אתה לא מקבל את הקב"ה במציאות ובחומר. הנה בני ישראל מתלוננים שאין להם מים ובשר וכו' וכו'. וחז"ל אומרים באמת שכל זמן שעשו את מלאכת המשכן, אף אחד לא התלונן כי מלאכה מביא את הקב"ה לשכון בתוכינו ויש לנו את כל הטוב כמו לעיל הבית היפה עם המזגן), אלא דווקא מתי שבני ישראל התחילו לעסוק במלאכה.

נאמר יותר מיזה. יש שני דרגות ביהודי. 1. יראת השם. 2. ואהבת השם. כל ילד יודע שהדרגה הכי גדולה זה אהבת השם. נאמר על יורדי הים שיש להם יראת השם כי הם כל הזמן בסכנה. אותו דבר תלמידי חכמים הם תמיד בסכנה שמה לא יהיה להם אוכל. אבל עובד במלאכה, הוא תמיד בדרגה של אהבת השם, כי כנ"ל שוכן בו חכמה בינה ודעת. הוא כל רגע מול הקב"ה שמלא לו שוב ושוב את המלאי של החכמה בינה ודעת (נכון גם לתלמיד חכם אמיתי העמקן וכו', הקב"ה גם ממלא לו חכמה בינה ודעת, אבל הכלל\הציבור לא מרגיש מה שהוא מרגיש אלא אם יצא עם חידושים מופלגים שאפי' הציבור הפשוט נהנה מיזה, מה שאין כן העובד, כל הציבור לכל הדורות מרגישים את שכינת הקב"ה על ידי מעשיו של העובד, למשל את המזגן מרגישים כולם, את התרופה למחלה כלשהי, כול החולים מרגישים מתי שהם ב"ה מתרפאים ממחלתם). והנה חז"ל אומרים בברכות את אותו רעיון עמוק: "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דאילו גבי ירא שמים כתיב: אשרי איש ירא את ה', ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה."

ששה אלו נקראו "מלאים" ושלוש מהם הם עובדים 1, הקב"ה שעשה את מעשה בראשית. 2, בצלאל. 3, אהליאב. (חז"ל). כלומר עובדים היקרים, אנחנו בחברה טובה. ולא רק זה, הקב"ה לא ממלא חכמה בינה ודעת, אלא מלאים כפי שאומרים חז"ל במדרש תנחומא: "ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה שכבר היתה בו חכמה למדך שאין הקדוש ברוך הוא ממלא חכמה אלא למי שיש בו כבר, מטרונה אחת שאלה את ר' יוסי בר חלפתא מהו שכתב יהב חכמתא לחכימין (דניאל ב) לטפשים היה צריך לומר אמר לה בתי אם יבואו אצלך שנים אחד עני ואחד עשיר והן צריכין ללות ממך ממון לאי זה מהם אנת מלוה אמרה לו לעשיר, אמר לה ולמה, א"ל שאם יחסר יהיה לו ממון שיפרע אבל עני אם יאבד מעותי מהיכן יפרע אמר לה ישמעו אזניך מה שפיך מדבר כך אם היה הקדוש ברוך הוא נותן חכמה לטפשין היו יושבין בבתי כסאות ובמבואות מטונפות ובבתי מרחצאות ואין מתעסקין בה אלא נתנה הקדוש ברוך הוא לחכמים שיהו יושבין בישיבת זקנים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועוסקין בה לכך כתיב ואמלא מלא מי שהיה בו כבר חכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה"

ותשימו לב, שאנו מלאים והקב"ה ממלא אותנו בכל רגע, אין לאף אחד קירבה להקב"ה כמונו. וזה לא מילים, זה מציאות עובדתית כי באמת אנחנו כל הזמן צריכים לשכל של הקב"ה בעבודה. הבעיה מתחיל שאנו שוטים לחשוב שזה אנחנו החכמים ואנחנו הגאונים. ולא מבינים שזה הקב"ה המיוצג בנו כנ"ל. ולכן אם רק נהיה מודעים לפילוסופיה היהודית שאנחנו דנים כאן נתחיל להרגיש כל רגע את הקב"ה ונאהב אותו כל שניה בחיינו ונזכה לדרגה של אהבת השם תמיד. בכזה דרגה נשב באמת בישיבת זקנים (ביחד עם התלמידי חכמים) ובבתי מדרשות ועוסקין בחכמה בינה ודעת.

ואת זה מפסידים התלמידי חכמים שתורה אומנותו. כי אם הם רק היו נותנים לנו ולצאצאינו לשבת עם הזקנים בבתי המדרשות, הם היו מקבלים לא רק פרנסה, אלא בעיקר חכמה בינה ודעת ששוכנת רק בעובדים כנ"ל.

בתלמוד וגם בירושלמי יש דיון גדול על גבורות השם ונאמר שם דברים מפחידים ממש (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ט): רב הונא בשם רב [איוב לז כג] שדי לא מצאנוהו שגיא כח לא מצינו כחו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא. רבי אבהו בשם רבי יוחנן [שם כ] היסופר לו כי אדבר כי אמר איש כי יבולע אם בא אדם לספר גבורותיו של הקדוש ברוך הוא מתבלע מן העולם. (כלומר שאנחנו מחפשים את גבורות השם אנחנו מחפשים את גאולת ישראל וכל זמן שזה לא קורה, אז רח"ל אין גבורות השם. מנגד רח"ל גבורות אלוהיהם של האומות אנחנו כן רואים כמו נשק הגרעיני וכדומה. בא רבי שמואל בר נחמן ואומר משהו עמוק וגדול כפי שאמרתי לעיל) אמר רבי שמואל בר נחמן [תהילים קו ב] מי ימלל גבורות ה' כגון "אני וחברי". כלומר – אומר רבי שמואל בר נחמן, גבורות השם זה לא כוח וסמכות ריבונית כמו באלוהיהם של האומות, אלא גבורות השם זה אני וחברי כלומר לומדי התורה = החכמה בינה ודעת. את גבורות השם רואים בחידושי תורה והתנהגות הבני חורין היהודים הלכה למעשה. זה זה גבורות השם והבינו. (מומלץ ללמוד שם את המשך הגמרא שדנה בהבדל בין האומות ואלוהיהם לבין גבורות הקב"ה)

נביא עוד כמה חז"לים

כנ"ל רוח אלוהים בעבודה, נקרא "רוח הקודש" (תרגום ירושלמי) ו"נבואה" (התרגומים במקום). ועינינו הראות את כל הטוב הגשמי והשפע והטכנולוגיה ומדעי הרפואה, כל זה באים מהשכל האלוהים ששוכן באדם, צריך רק לקחת. ורק העובד חייב תמיד לקחת מהקב"ה את החכמה בינה ודעת ובאמת הקב"ה ממלא אותו, והנה התוצאות. ולא רק התוצאה היא הדבר היפה כאן, אלא בעיקר הקירבה והאושר שיש לנו מכך שאנחנו תמיד מרגישים ונוגעים בהקב"ה בעצמו. ואין לנו אושר יותר גדול מיזה.

רבי אליעזר אומר "גדולה היא מלאכה שכשם שנצטוו ישראל על (התורה) [והשבת] כך נצטוו על המלאכה שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך (שמות כ' ט'): רבי אומר גדולה היא מלאכה שכל מי שאינו עוסק במלאכה בני אדם משיחין בו. מנין איש פלוני אוכל. מנין הוא שותה." מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כא

לא רק על בצלאל אלא גם על משה רבינו עצמו נאמר: "לא שרתה שכינה על משה אלא מתוך מלאכה" שנאמר ומשה היה רועה וכתיב וירא מלאך ה' (שמות ג' א'). גדולה מלאכה שכמה בריות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא מסר מלאכה אלא לבני אדם בלבד. על זו הדרך נאמר על אדם הראשון שלא טעם כלום לפני שעשה מלאכה וכן כלפי האבות והנביאים נאמר בחז"ל: "חביבה היא המלאכה שכל הנביאים נתעסקו בה ביעקב אבינו הוא אומר (בר' ל' ל"א) אשובה ארעה צאנך אשמור במשה הוא אומר (שמות ג' א') ומשה היה רעה: בדוד הוא אומר (תה' ע"ח ע') ויקחהו ממכלאות צאן בעמוס הוא אומר (עמ' ז' י"ד) כי בוקר אנכי ובולס שקמים: ויקחני ה' מאחרי הצאן (שם ט"ו): חביבה היא המלאכה שלא שרת רוח הקדש על אלישע בן שפט אלא מתוך המלאכה שנ' (מ"א י"ט י"ט) וילך וימצא את אלישע בן שפט והוא חורש ומה אליהו אומר לו לך שוב כי מה עשיתי לך (שם כ') שלא לבטלך גדולה היא המלאכה שכל המצות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה חוץ מהגיון תורה ותפלה:"

תשימו לב לסיפא: "גדולה היא המלאכה שכל המצות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה חוץ מהגיון תורה ותפלה". כלומר חוץ מתורה הגיון ותפלה, כל המצוות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה.

ובכן לפני שאני עובד קצת להעמיק באלוהות אני הביא לכאן קובץ קטן של מאמרי חז"ל בנושא בקצרה ממש.

גדולה מלאכה שלא קנס מיתה אלא מתוך בטילה.

גדולה מלאכה שכל מי שהוא עוסק במלאכה אין ידו חסרה פרוטה לעולם (בוודאי שהוא צריך לעסוק בבמה שיש ביקוש).

גדולה מלאכה שכל מי שאינו עוסק במלאכה הרי זה מתחייב בנפשו רח"ל.

גדולה מלאכה שכל מי שאינו עושה מלאכה בחול סופו לעשותה בשבת

גדולה היא מלאכה שכל אומן ואומן יוצא ומשתבח באומנותו שנקרא מלאכתו שלו. אם הקב"ה קורא אותה מלאכתו, בני אדם על אחד כמה וכמה. (זה עומק שהאדם הוא צלם אלוהים והבינו)

למה אדם בחיר הבריאה? עומק הדבר נבין במשנת רבי אליעזר: חביבה היא המלאכה, שהרי כל בריות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא מסר להן מלאכה, אלא לבני אדם בלבד. וכן היה ר' מאיר אומר, ראית מימיך ארי אכר צבי קייט, שועל כורם, או אחד מן החיות עושה מלאכה. [הרי אינן עושין מלאכה], והרי הן מתפרנסין בלא מלאכה, ובני אדם אין מתפרנסין אלא מן המלאכה, לא מפני שהן קלים מן החיות, אלא שהמלאכה חביבה.

כלומר השימוש של האדם בשכלו האלוהי, היא היא הדעת העליון החיבור עם הקב"ה תמיד כפי שהסברנו לעיל. ואין לך שימוש בשכלו של הקב"ה אלא במצוות ומעשים טובים = מלאכה. מה שאין כן כל שאר הבריות לא משתמשים עם השכל האלוהי וזה מה שעושה את ההבדל בין האדם הצלם האלוהים לבין בעלי החיים. אם כי לאחרונה במחקרים אנחנו רואים שב"ה גם לבעלי החיים יש שכל אלוהי והם עושים הרבה מאוד מלאכות חכמות בזכות זה. ואת הגילויים האלה זכינו בזכות העמלים לחקור את בעלי החיים ובזכות הנגישות שיש לנו לדעת את מחקריהם הנפלאים, בעקבות האינטרנט שזה גם תוצאה של מלאכה = תוצאה של השכינה ששוכן באדם אם המשטרים הרשעים נותנים להם (למדענים) קצת חופש לחקור.

הגמרא בנדרים: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. (נבין בהמשך למה אצל הבורים המתחזים לתלמידי חכמים, זה הפוך מגמרא מפורשת). הגמרא בגיטין: אמר רב ששת גדולה מלאכה שמחממת את בעליה.

גדולה מלאכה, שלא נקרא אדם שלם אלא מתוך המלאכה, ואיזה זה, זה אברהם אבינו ע"ה במילה, שנא' התהלך לפני והיה תמים, וכתיב ואתנה בריתי ביני ובינך. וכבר היה יכול לבראתו מהול, אלא שהמלאכה חביבה.

גדולה מלאכה, שעל בטלונה מפרישין הבעל מאשתו, דתנן במסכת כתובות בפרק [אף על פי], המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוצא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שעמום.

וחסידים הראשונים היו משתדלים לעשות מלאכה, כדי שיתפרנסו ממנה, ולא היו חוששין למלאכה פחותה, ואף על פי שהיו מהם נשיאים וראשי ישיבות וגדולי הדור. כגון ר' יוסי, שהיתה מלאכתו שהיה נושא עצים על כתפו, והיה שמח בחלקו ומשתבח במלאכתו, ואומר גדולה מלאכה שמחממת את בעליה. ור' יהושע היה פחמי, ור' יצחק נפחא, ור' יוחנן סנדלר. אבא חלקיה, בן אחותו של הלל, היה נשכר לחפור השדות והכרמים. אבא שאול קובר את המתים. הלל הזקן חוטב עצים, ואף על פי שהיה נשיא ישראל וגדול הדור, ובן בנו של מלך יהודה היה, ואפי' הכי היה חוטב עצים. וגרסינן במ' נדרים ר' יהודה כדאזיל לבי מדרשא שקיל גולפא אכתפיה, פי' כלי חרס גדול, והיה אומר, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. ר' שמעון היה שקיל צנא אכתפיה, פי' סל גדול, והיה אומר, גדולה מלאכה שמכבדת בעליה. וחסידים אלו, שהיתה מלאכתן בצער והיו מתפרנסין ממלאכות אלו, ואם הכי היו גדולי הדור, ושוקדין על תלמודן, ולמדו תורה הרבה, והעמידו תלמידים הרבה. ואלו היו רוצין לקבל פרס מאנשי דורן, היו נותנין להם ממון הרבה והיו מעשירין אותן והיו מפרנסין אותם כפי כבודם, אבל לא היו רוצים ליהנות מכתרה של תורה ולקבל שכרן בעולם הזה.

וכל מי שאינו עושה מלאכה להתפרנס ממנה, הרי זה חוטא ומחטיא את הבריות. (מנורת המאור)

עד כאן המקורות (ויש עוד הרבה מאוד אבל זה מספיק בשבילנו בכדי להבין את ההמשך כשנעמיק בכלכלה ובאלוהות. בהמשך נוסיף ונצטט בשביל הצורך) ונסכם את מעלת העובד החרדי מול התלמיד חכם

העובד עובד את הקב"ה באהבה מה שאין כן התלמיד חכם עובד את השם ביראה.

את שניהם הקב"ה ממלא תמיד, חכמה בינה ודעת (צריך רק לשים לב לזה אייך שכלנו מתעצם מרגע לרגע), אבל העובד מרגיש את זה מיד = התוצאה של עמלו ומחקרו וכו' וכו'. מה שאין כן תלמיד חכם יכול למדיין שעלה על חידוש טוב ואחרי שנים יכול להבין שטעה מרה (הפלוס של המעשי מול העיוני).

שניהם מרגישים את הקב"ה תמיד, אבל העובד רגוע ושלם עם הקב"ה והתלמיד חכם לעולם לא רגוע כנ"ל.

אין קיום לתלמידי חכמים בלעדי העובדים (נכון זה לא מורגש להם שהשלטון והעשירים וראשי הערים משחד אותם. אבל אנחנו מדברים על תלמידי חכמים אמיתיים שכן מבינים את העניין לעומק. ונעסוק בזה בהמשך לעומק), ככה שלא רק יש להם את הקב"ה תמיד עמם, אלא הם הם הגורם שיהיה להקב"ה תלמידי חכמים שתורה אומנתם.

ההתעצמות של האלוהות בעולם, קורה אך ורק בגלל העובדים. נעמיק בזה בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להבין שכל הטוב והשפע והתפתחות המדעים ובמיוחד במדעי הרפואה, היא תוצאה של כל העמלים בעבודה ובמחקר ובחקר מעשה בראשית.

ולכן לא רק אישית כל אדם עובד, מרגיש את הקב"ה פנים מול פנים תמיד ומתוך אהבה שזה הכיף שבדבר והאושר הנעלה היחיד שיש לאדם בעולמו, אלא כלל הציבור כולל התלמידי חכמים נהנים מיזה לדורי דורות. נהנים מהשפע והאיכות והנוחות וכו' וכו' ונהנים מהקב"ה בעצמו הרי זה ממנו, על ידי שהוא שכן אצל העובדים החכמים שהביאו לנו את כל הטוב הזה.

הפלוס של העובד החרדי הוא שהוא גם תלמיד חכם, הרי למד תורה עד הנישואין וממשיך ללמוד בשבתות ובחגים כל חיו ויש כאלה שלומדים גם כל יום דף היומי והלכה יומית ועוד ועוד.

לסיום מעלת העובד החרדי

אם כל תכליתו של האדם הוא להתענג על השם – על דרך דברי בעל מסילת ישרים: שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא – אז אין לנו תענוג יותר גדול מלהרגיש את הקב"ה תמיד בעבודה, כי רק במלאכה הקב"ה ממלא אותנו עם חכמה בינה ודעת. רק במלאכה הקב"ה שוכן בתוכינו כנ"ל מחז"ל, ושוכן = התוצאה של העמל = כל הטוב שיש לנו מהתפתחות המדעים והטכנולוגיה ומדעי הרפואה.

עכשיו נעבור בפרק הבא להעמיק באלוהות ובכלכלה ובעיקר בכלכלה יהודית.

——————————————————-

אלוהות וכלכלה

אדם – תלמיד חכם ועובד, איש ואישה, בחור ובחורה, ילד ונערה, שלא יודע את הבסיס הבסיסי של כלכלת בני אנוש, טוב לו שלא נברא. ואין מצב שהוא הוא לא הגורם לכל הסבל האנושי והגלות המרה של בני אנוש בכלל ושל העם סגולה – היהודים, בפרט.

זה בכלל לא משנה אם אתה מגיע להבנה דרך הכלכלה או דרך האלוהות. שניהם טובים לאדם. אבל יהודי שחייב להכיר את אלוהיו, בוודאי חייב להכיר את הכלכלה היהודית וככה יכיר לעומק גם את האלוהות. ואז הוא יזכה להיות תלמיד חכם באמת ויהיה אהוב לאלוהים ולבריות ויזכה להתענג על השם בעולם הזה בכל רגע מחייו.

אלוהות בקצרה רק בשביל הנושא שלנו כאן

הקב"ה בעצמו גזר, וההורים, קיבלו את הזכות המוסרית ליצור חיים\ילד\ה, עם התנאי שהחיים שהם יוצרים, מקבלים את אחדות הבינה האלוהית. כלומר הקב"ה לא סמך על ההורים אלא ישר מהקב"ה כל אדם מלידה מקבל עם החיים את אחדות הבינה (1+1=2). וזה עמוק משמעות הדברים שהבאתי לעיל: מי שלא חס על כבוד קונו, טוב לו שלא נברא (משנה בחגיגה) ומהי כבוד קונו?! שכלו של אדם!! (הרמב"ם במקום) ועל דרך: כי לא נתנה התורה לאשר אין דעת לו, ו"המלאך בין אדם ובין אלהיו הוא שכלו" (אבן עזרא בהקדמה לבראשית).

והיות שהחשיבה היהודית של תורה היא, שכל הבריאה של הקב"ה היא אבולוציונית התפתחותית, ולא יקום סטטי דטרמיניסטי מוחלט כפי שטעו רוב הפילוסופים. ולכן כל הרוע בעולם הוא באשמת האדם שלא עמל מספיק למצוא מזור לכל הרוע האנושי והרוע הטבעי האקראי על דרך לא תלכו עמי בקרי. כלומר אם אנחנו בחץ הזמן עוד לא מצאנו תרופה לסרטן, ותמצא תרופה פעם, יוצא שזה שעוד לא מצאנו אותה היום, זה באשמתינו. אותו דבר לגבי כלכלה וחירות האדם וכל הצרות האנושיות בינינו לבין עצמינו, קרי המוסר וערכים.

ובכן, כל אדם נולד עם אחדות הבינה אלוהית. ועל פי אחדות הבינה נכתבה התורה על ידי הנביאים. ולהבדיל אלף הבדלות על פי אחדות הבינה בני אנוש מצאו את המדעים בכל תחום ותחום של המדעים. ההבדל בינינו לבינם, היא, שהם לקחו את הבינה האחדותית לשם כוח על דרך אומרם "ידע= כוח", היהודים לקחו את אחדות הבינה בשביל המוסר וערכים = התורה, ובשביל להתענג על השם כנ"ל.

שאנו מגיעים לכלכלה, אומות הרשע לקחו את אחדות הבינה לשעבד את האדם לכלכלה בשביל ההון שלטון שלהם. והיהודים לקחו את אחדות הבינה בשביל חירות האדם = היותו האדם בן חורין כראוי לצלם האלוהים.

יסודי הכלכלה

יסודי הכלכלה הם 

  1. משאבים
  2. קניין
  3. חלוקת העובדה
  4. אמצעי חליפין = כסף
  5. יצירת הכסף

נסביר כל אחד מהם על פי החשיבה של התורה וחז"ל. ובהמשך נדבר על חשיבת הגויים הרשעים, ואייך אנחנו מתמודדים עם זה שאנו תחת ריבון אדם על אדם של הרשעים האלה.

  1. משאבים = כל היקום כולו. למי הוא שייך?

ביהדות: "חייב אדם לומר שכל העולם נברא אלא בשבילי"!! יותר מיזה, אין לו פריבילגיה לוותר על כך ו'חייב' הוא לומר ככה הלכה למעשה. כי כל הרוע האנושית בא מאלטרואיזם שקרית (ראו את המאמר הזה ותבינו לעומק למה. "ואהבת לרעך כמוך" אם לא תאהב את עצמך, אייך תדע לאהוב את רעך ?).

באומות הרשע?!: כל אדם חייב להיוולד אפי' בלי ירושה – טוען אבי אבות הנאו ליברלים מילטון פרידמן, בכדי שכל בני אנוש יהיו שווים בעבדות חלוקת העובדה (חשבנו אולי הרשע הזה רוצה לתת לנו חלק שווה בצמיחה של חלוקת העבודה הכפייתית שלו?! אבל קדחת!!! מה, אנחנו קומוניסטים רח"ל?!).

כאמור ראו בבלוג ביתר הרחבה. ראו למשל משאב טבעי – למי היא שייכת ?

  • 2. קניין = קניין פרטי או קניין של חברה בע"מ. או קניין על ידי כיבוש והפקר.

ביהדות: אין קניין אלא בחלוקה (לא מהפקר ובוודאי לא בכיבוש. אפי' כיבוש משה לא מביאים ביכורים. אין קניין ביהדות אפי עם כסף הרי תמיד ביובל זה חוזר לבעלים\היורשים מהחלוקה של נח ויהושע). השופט נח מחלק את הארצות לבניו, וככה היהודים יורשים את ארץ ישראל (הגויים שסנחריב בילבל אותם, צריכים על פי שבע מצוות בני נח לחזור ולחלק את הארצות לעמים ולמדינות וכל פרט אמור לקבל נחלה בארצם. מה שאין כן היהודים שלא התבוללו בגויים. פרשת בלעם כולו, היא וויכוח ועדות על זה שבני ישראל לא התבוללו בגלות מצרים ולכן מאוהב חייבים לתת להם לעבור לארץ ישראל. ראו בהרחבה במאמרי  ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה).

אחרי שכל יהודי וגוי מקבל נחלה כקניין פרטי שעוברת בירושה לעולם ככה כל אדם נולד עם הטבע כקניין פרטי משלו. מה קורה עם המשאבים, הרי אמרנו כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא אלא בשבילי?! אייך בכלל אפשר קניין פרטי אם הכל שייכת לכל אחד לבד? את זה עשינו עם אחדות הבינה!! אמרנו נחלק את העולם בגורל כקניין פרטי. ונשאיר את משאבי הארץ ורשות הרבים בשביל כולם. ראו בחז"ל עשרת התקנות של יהושע בחלוקת הארץ.

כבר עכשיו נשים לב, שכל גוי ובן משטר נולד מבטן ומלידה עבד נרצע להון שלטון = נולד בלי כלום, מה שאין כן כל יהודי נולד בן חורין שחייב לומר שכל העולם נברא אלא בשבילי.

נשים לב שכאן בדיוק מתחיל הדינים של שבע מצוות בני נח. כי לפני המצאת הקניין הפרטי על ידי נח, לא היה הצוו של לא תגנוב ולא תרצח. כי באמת כל העולם נברא אלא בשבילי ולכן אין לא תרצח ולא תגנוב. (ראו ביתר הרחבה במאמרים כאן בבלוג)

נסכם

ביהדות: כל אדם נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ מכוח עשרת תקנות של יהושע. ככה שאם בוחר האדם להיות תחת גפנו ותאנתו, הוא בן חורין לעשות זאת ואם רצונו להיות חלק בחלוקת העובדה, היזם חייב לשכנע אותו שזה כדאי לו.

באומות הרשע: כל גוי נולד בלי כלום בכדי להיות בכפיה בחלוקת העבודה ועוד בלי לחלק את הצמיחה בשווה לכולם. ככה היזם יכול לשעבד אותו עד רעב. כי הוא לגמרי תלוי ביזם. מכאן כל המלחמות האנושיות בהיסטוריה האנושית (אנו רק שבעים שנה מהמלחמה הגדולה וכבר מעל חמישים אחוז הון אנושי נמצא בידי אחוז אחד מבני אנוש. תבינו למה יש מלחמות אכזריות כל הזמן באומות הרשע)

כאמור ביתר הרחבה תראו בבלוג הרבה מאמרים על קניין ראו כמה מהם 

 "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט

 החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הקניין והירושה

"הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"

ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות

פילגש בגבעה – רות המואביה

גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

ה'רש"י הראשון בתנ"ך = הליבה היהודית הבסיסית

 מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות

  • 3. חלוקת העבודה

אם אפשר לומר שאפשר לחוש ממש את הקב"ה בעולמו, זה אך ורק בגלל חלוקת העבודה. כלומר העריבות האנושית זה לזה, היא הסגולה לכל הבעיות החברתיות והכלכליות והרפואיות וגם מול הבעיות של הטבע העיוור. רק עם חלוקת העובדה פלוס אחדות הבינה = הקב"ה?! יזכה האדם לגאולה הנצחית!!

חלוקת העובדה מסביר אייך יש לאדם כל כך הרבה דברים חיוניים כמו לחם וחלב ומים וחשמל בלי לפגוש שדה עם חיטה, בלי לפגוש בהמה בשביל חלב, בלי לפגוש נהר בשביל מים ובלי לפגוש טורבינות שמיצרים חשמל. אין לו אפי' את הידע האלוהית אייך ליצור את כל זה לעצמו. מספיק שהוא יודע לעשות דבר קטן מאוד מכל המיליארדי מקצועות, בכדי לזכות בכל הטוב הזה. וכל זה בזכות העריבות האנושית של אדם לאדם שכולם משתתפים בחלוקת העובדה.

מנגד, חייב כל אדם אינטלקט ותלמיד חכם להבין שאם הוא לא חלק בחלוקת העובדה אייך בדיוק הוא מקבל חלק מעבדות הסיני שגר רחוק רחוק ממנו ולא פגש אותו לעולם?! אותו דבר חייב כל אדם אינטלקט ותלמיד חכם להבין אייך זה שהוא בעבודה אם בכלל, זוכה להרבה יותר הון מכל עובד פשוט שעובד מבוקר עד ערב?! כלומר חלוקת הצמיחה שהיא תוצאה משותפת של חלוקת העובדה, יש כאלה שנשכרים הרבה ויש פחות עד רעב. ויש כאלה שבלי לעשות כלום ויש להם הון שמיליוני בני אדם לא יכולים לעשות במאה שנה.

סתם שאלה שלא שאלתם את עצמך לעולם. אייך זה שכל בני אנוש בחלוקת העובדה וכולם נהנים מיזה ולא אוהבים בני אדם?! הרי אם יש סיבה רציונלית לאהוב בני אדם, היא העובדה שבלעדיהם אין לך כלום. וכן, אני מדבר גם על גויים בסוף העולם כמו הסינים למשל. והנה שוב נביא את התלמוד שתבינו לעומק את הנקודה כאן. נאמר בירושלמי (מסכת ברכות פרק ט): "בן זומא כשהיה רואה אוכלוסין בירושלים אומר ברוך שברא כל אלו לשמשיני כמה יגע אדם הראשון עד שלא אכל פרוסה. חרש זרע ניכש עידר קצר עימר דש זרה בירר טחן הרקיד לש וקיטף ואפה ואח"כ [דף סד עמוד א] אכל פרוסה. ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו לפני. ראה כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא חלוק ללבוש. גזז וליבן וניפס וצבע וטווה וארג כבס ותפר ואח"כ מצא חלוק ללבוש ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו מתוקן לפני. כמה בעלי אומניות משכימים ומעריבים ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו לפני. וכן היה בן זומא אומר אורח רע מהו אומר וכי מה אכלתי משל בעל הבית וכי מה שתיתי משל בעל הבית חתיכה אחת אכלתי לו כוס יין שתיתי לו וכל טורח שטרח לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו. אבל אורח טוב אומר ברוך בעל הבית זכור בעל הבית לטובה כמה יין הביא לפני כמה חתיכות הביא לפני כמה טורח טרח לפני כל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי. וכן הוא אומר [איוב לו כד] זכור כי תשגיא פעלו אשר שוררו אנשים:" (באומות המודרניות גם יש את הפולמוס הזה בין אורח רע לאורח טוב. ראו את אבי אבות הכלכלה המודרנית אדם סמית שטוען את הטענה של אורח הרע. ותלמידיו החזירים לקחו את זה רחוק מאוד בלי שהתכוון לכך באמת. מה שנקרא קפיטליזם חזירית)

נסכם:

חלוקת העובדה האנושית מסבירה אייך יש לנו את כל הטוב הזה אפי' שאין לנו מושג ירוק אייך מיצרים ומאיזה חומר גלם מיצרים דברים. ואנחנו אפי' לא מכירים אישית את האדם שיצר לנו את המזרן שאנו ישנים עליו וכו' וכו'.

חלוקת העובדה = כל אדם מיצר חלק קטן ממשהו, והוא מקבל את כל הטוב הזה. ושוב יש הבדל בין היהדות לגויים.

ביהדות: א' הוא לא חייב להיות בחלוקת העובדה (יש לו נחלה פרטית עם חלק שווה במשאבי הארץ). ולכן תמיד היזם ידו על התחתונה = היזם חייב לשכנע אותו כמן בן חורין לבן חורין להיות חלק עמו ביזמות שלו.

ב' חלוקת העובדה חייבת להיות קודם כל במשפחה הקרובה ואחר כך העיר ואחר כך הארץ ורק לבסוף, לכל העולם. על דרך עניי עירך קודמים. ראו למשל את המאמר הזה "מה הקשר בין תכלת לכלכלה – ההסבר העמוק למה אין יותר צורך בתכלת" ותבינו לעומק את הערביות היהודית במקרא.

ג' חלוקת העובדה בגלות על פי היהדות. היא מצווה ראשונה בתורה (כפי שהוכחנו לעיל על פי חז"ל וכפי שנפסק בהלכה), מהסיבה הפשוטה שאין לנו שם אלוה = אין לנו שם נחלה פרטית בחינם מהתורה ואין לנו חלק במשאבי הארץ מהתורה על דרך אומרם: שאפי' מי שיש לו זכות אבות, אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץ לחוצה לארץ. ולכן נאמר בחז"ל:  "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת (= חלוקת העבודה) במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד (בגלות שאין לנו זכות אבות = אין לנו נחלה וחלק שווה במשאבי הארץ), שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו (כלומר יעקב אומר ללבן\לגוי הטיפש, שאת חלקי בחלוקת העבודה אתה לא יכול להתכחש לו. כלומר אפי' הגוי מבין את רוח הקב"ה בדבר הפשוט הזה שנקרא חלוקת העובדה), למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו (כלומר אין חיה כזו שאתה לא עובד בחלוקת העבודה, ויש לך משהו אם יש במציאות אלא חלוקת העבודה. אתה יכול לומר שהאלוהים נתן לך, אבל זה שקר וכזב. כלומר לא יעזור כאן שום תפילות ותפילתו היא תפילת שווא), לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. (תנחומא).

הכלל. שאנו בארץ ישראל, ויש לכל יהודי נחלה פרטית עם חלק שווה במשאבי הארץ. אתה חופשי לשבת בנחלתך בלי חלוקת העובדה. אבל שאתה בגלות או בארץ ישראל תחת המשטר היהודי הבוגד, אין מצב שיש לך משהו בלי שאתה עובד – למד (מיזה) שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. כל כך פשוט שאין פשוט ממנו. צריך להיות כזה חמור שלא קרא חז"ל לעולם בכדי לא להבין את פשוטות הדברים. מי שאומר שהקב"ה יעזור לו בלי עבודה בתנאים האלה, הוא נביא שקר שחייבים להרוג אותו ואפי' להתאבד עליו כפי שנפסק בהלכה.

החז"ל הזה צריך לצלצל לנו באוזן כל החיים, הרי אם לבן סבינו המנוול, הבין את זה ושחרר את יעקב אבינו עם כל ההון שלו, אייך אנו שאמורים להיות תלמידי חכמים, לא מבינים את זה?! (אגב סבינו יעקב אבינו לא רצה להשתמש עם ההון הרב שהצליח להשיג בחלוקת העבודה בחוץ לארץ. כי יעקב הבין טוב טוב שזה לא לגמרי הון טהור שנצבר אצלו על ידי חלוקת העובדה שלא מחלקת את הצמיחה בצדק בין העמלים בחלוקת העובדה. ולכן נתן את כל ההון הזה לעשיו אחיו שכאיש צייד לא ראה בעיה בלהנות מההון שנצבר בחוץ לארץ)

ד' בחלוקת העובדה, חייבים אמצעי חליפין שבלעדיו אי אפשר לנהל חלוקת העובדה. הרי אייך יגיע לכל אחד את כל צרכיו בלי אמצעי חליפין שנקרא "כסף". ולכן האמצעי החליפין הוא הטריגר שמאפשר את חלוקת העובדה. ומיד נרחיב בסעיף הזה. אבל כבר עכשיו נאמר שהתנאי ליהודי להיות חלק בחלוקת העובדה היא המצאת ה"צדקה" על ידי דניאל הנביא (נסביר את זה בטוב טעם אבל כדאי גם לעיין במאמר בשם מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל). כלומר והיות שחלוקת העבודה פלוס האמצעי חליפין לא עושים צדק בין העובדים (זה נשכר במיליונים וזה בקושי נשכר במשהו עד כדי רעב ממש) בחלוקת העובדה המשותפת, ולכן דניאל אומר גם לשלטון = נבוכדנצר, וגם לכל יהודי, לחזיר את הכסף המצטבר אצלך יותר מהרגיל. נכון זה פשוט צדק ?! ולכן באמת זה נקרא "צדקה" מלשון צדק!! (וכל זה שהעשירות מתכנסת אצלך בתמימות מכוח השוק. אבל אם אתה נוכל זה לא מצדיק את העשירות שלך מתחילה. אני מדגיש את זה שלא נטעה כאן ח"ו שאני מצדיק עשירות לא הוגנת).

ושוב כלפי צדקה. המשפחה הקרובה קודמת לכל ואחר כך הקהילה והעיר והארץ ורק אחר כך שאר היהודים בעולם, ולבסוף גם לגויים העניים (וזה מאוד מאוד חשוב כי ההון הנצבר אצלך היא גם על חשבון הגויים העובדים בחלוקת העובדה). וכל זה על דרך עניי עירך קודמים כנ"ל.

באומות?! כל אחד חייב להיות בחלוקת העובדה. ואם הוא מת מרעב?! שימות בשקט תחת הגשר – אומרים להם הפילוסופים הרשעים של הגויים. ובכדי שההמונים הגיים לא ינקמו בפילוסופיהם, הפילוסופים הרשעים האלה, משכנעים את ההמונים שלהם שהיהודים לקחו את כל הכסף = אנטישמיות.  וזה לעומק האנטישמיות בעולם. ויש לנו חלק לא קטן בזה כי אנחנו לא מחזירים להמונים את הכסף הרב הנצבר אצלינו היהודים. עכשיו תבינו למה פסקתי שחייבים גם להחזיר כסף לגויים במיוחד הגויים הקרובים לנו בעבודה ובעיר ובארץ וכו' וכו'. כי אם במצרים אחרי סיפור פרעה ויוסף ששיעבדו את כל המצרים לעבדות, הנקמה היה רק עבדות היהודים למצרים?! בעולם המודרני הם כבר לא משעבדים אותנו אלא שולחים אותנו אחרי כבוד לתאי הגזים רח"ל.

הכל פנים החוסר דעת וחוסר תורה בגויים ובעיקר הרשעות שלהם, מביא עליהם את כל המהפכות והמלחמות והדם הרב הנשפך בכל דור ודור. ואני הסביר את זה בקצרה: נכון "צדקה" כנ"ל הוא הסגולה של דניאל הנביא בכדי לקיים חלוקת העובדה עם האמצעי חליפין, אבל זה לא מחזיק הרבה זמן כפי שראינו אצל בנו של נבוכדנצר שכבר לא רצה לתת צדקה ואיבד את ממלכתו. כלומר הגוי שהוא נותן צדקה זה בשבילו חטאת\בעורכיו, כי זה משמר את ממלכתו עד ההפיכה שחייבת לבוא בעקבות העול של ההמונים בחולקת העבודה. וכך אמרו חכמינו בתלמוד (בבלי מסכת בבא בתרא דף י עמוד ב) נענה רבי יהושע ואמר: צדקה תרומם גוי – אלו ישראל, דכתיב: ומי כעמך ישראל גוי אחד, וחסד לאומים חטאת – כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא להן, שאין עושין אלא כדי שתמשך מלכותן, שנאמר: (דניאל ד') להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין הן תהוי ארכא לשלותיך וגו'.  

כלומר, ליהודים הצדקה היא רק זמנית עד שנחזור לארצינו ונחלק את הארץ לכל יהודי וכל יהודי יקבל חלק שווה במשאבי הארץ ואז כולנו נהיה בני חורין עם הטבע. אצל הגויים שלא צריכים צדקה בכלל, הרי בידם לחלק את ארצם כמו ששבע מצוות בני נח מצווה, למה הם נותנים צדקה? (אנחנו מדברים על ההון שלטון – המדינה, כמובן, ולא כלפי כל גוי באופן פרטי שנותן צדקה הוא גוי צדיק) התשובה: הצדקה של השלטון והטייקונים שלו, היא בכדי לשמר את החוסר צדק בחלוקת העובדה. ולכן זה חטאת להם, ועונשם היא ההפיכות החברתיות הנצחיות בתוך ארצם ומחוצה לה.

מה שקרה לנו היהודים, שהתאהבנו בצדקה של העשירים וסגרנו עינים לשאול מאיפה יש לעשירים היהודים כל כך הרבה כסף, ופתאום שקמו להם הגויים עלינו ושלחו אותנו לתאי הגזים, נשארנו מופתעים אייך בעולם הנאור כמו האומה הגרמנית ואומות הנאורות האירופיות עשו לנו שואה?!

אלפיים שנה התאהבנו בצדקה. לא לימדנו את הגויים את התורה ואת מצוות בני נח. אלא להפך התאהבנו בחלוקת העובדה, התאהבנו באליל הכסף שמתכנס אייך שהוא דווקא אצל חלק מהיהודים, וזה חזר עלינו כבומרנג בדיוק כמו במצרים אבל יותר גרוע = האנטישמיות שהורגת בנו בלי סיבה. מה שאין כן במצרים רצו אותנו רק לעבדות.  נכון דאגנו לתת צדקה ליהודים ודווקא משום כך לכל יהודי היה לפחות אוכל טוב לשבת ובגדים טובים לשבת ותכשיטים לכל אישה כמה שהיא ענייה. והשכנים ראו את זה וחשבו שכל היהודים בעמל הזה. אתה מבין את האבסורד?! דווקא זה שלא סבלנו כלכלית כמו הגוי המקומי, זה מה שגרם להם לחשוב שכל היהודים שותפים לעוול הזה שאין להם כסף.

שחזרנו לארץ ישראל, בתחילה עוד הבנו שבארץ ישראל, דיור זה בחינם. ככה נהגו כל הכוללים החרדיים בארץ ישראל (תבדקו את כל השכונות בירושלים הישנה). וככה נהגו גם הציונים. בקום המדינה אותו סיפור, קודם נתנו דיור בחינם. אבל לא עבר ארבעים שנה והקפיטליזם החזירי השתלטה על המדיניות הכלכלית בארץ ישראל, והנה אין ליהודי אפי' דיור בארץ ישראל (במדינות מתוקנות עוד כן נותנים דיור חינם כי בזה הם עוד לא כאלה טיפשים כמו החזירים בארץ ישראל).

ותראהו איזה פלא. דווקא העובדים לא יכולים להגיע לדירה. והלומדים פתאום, לא רק שיש להם דירות, יש להם גם דירות להשכיר לעובדים. פשוט היפוך היוצרות מהתורה, הרי שבט לוי לא נוחל את הארץ בכדי להיות שבט לוי = יורו משפטיך ליעקב, היום היורו משפטיך דווקא נוחל את מהארץ והעובדים לא נוחלים את הארץ. ואתם חושבים שאלוהי ישראל הוא מטומטם הא?! חכו חכו ותראו מה הוא יכול רח"ל אם לא נחזור בתשובה.

אם זה לא מספיק לכם הדירות שאתם משכירים לעובדים החרדים, אתם רודפים אותם דווקא בגלל שהם עובדים?! ולא מקבלים את משיחי ונביאי כנ"ל למוסדות כי הם עובדים?!

נכון שתלמידי חכמים אמיתיים – שהם הרוב רובם של התלמידי חכמים שלנו – יותר עניים מהעובדים ואנחנו חייבים להיות ערבים להם ולפרנס אותם. אבל אני מדבר על המנוולים ועל הפוליטיקאים והטייקונים החזירים ובעיקר על מנהלי המוסדות הרשעים שנגעים במשיחי ובנביאי של הקב"ה. בהם הקב"ה ינקום קשה מאוד אם לא יחזרו מהר בתשובה.

הארכתי בכדי שנבין שאם הצדקה בגויים זה חטאת כי זה גורם להמשך שלטונם ולהמשך השעבוד של ההמונים שלהם להון שלטון?! אחרי אלפי שנה בגלות היהודי המר הזה, שהצליח בגלל הצדקה היהודית, אולי הצדקה אצלינו היהודים היא גם חטאת רח"ל?! אחרת אייך נסביר  שדווקא העובד החרדי הוא הסובל ומאבד את זרעו לתרבות המערבי של הגויים, והתלמידי חכמים ב"ה רואים נחת?! נכון שגם הם סובלים מכך שחלק מזרעם יורדים לתרבות רע. אבל זאת כבר נקמת הקב"ה, מה שאין כן זרעם של העובדים נאבדים בגלל המנוולים האלה. כי שדוחים ילד בן 12\13 מלהתקבל בישיבה במקום לבוא אליו עם לפידים כמו שמכנסים ספר תורה לבית מדרש?! זה נקרא דחיפת הילד לתרבות רע. אותו דבר דחית הבנות מהסמינרים. היום כבר דוחים ילד וילדה בגיל שנתיים. ואני אומר שהקב"ה עוד לא בנה גהינם כל כך גדול בשביל הרשעים האלה. כי אפי' בעיני הקב"ה על כזה רשעות הוא עוד לא חשב.

לעובדים החרדים אני אומר: הנרגנות היא מידה רעה שתיקח אותנו לאותו גהינום כשלהם. ולכן אני אומר להפסיק להתלונן, ולהזדרז ולהקים מוסדות על טהרת הקודש. להפסיק להיות כאלה בורים ולא להבין שעם השלטונות אי אפשר להשיג כלום כי הם רוצים אותנו כבני משטרים פנאטים וכלאומניים פנאטים. אנחנו חייבים להיות כוח פוליטי לא לשרת את השלטון אלא להפך לשרת את עצמינו העובדים על טהרת הקודש. לא ניתן לכל הארגוניים המערביים להכניס את האף אצלינו. נאמץ לעצמינו תלמידי חכמים אמתיים שידריכו אותו לדרך האמת. נקים דרכם מוסדות על טהרת הקודש. ככוח פוליטי רק נושא הדיור והכלכלה יהיה בראש מעיינינו. לימודי כלכלה יהודית ומקצוע, אך ורק אחרי החתונה, ואך ורק חרדים נטו שזה אומר המשטר יהיה חייב להכיר במוסדות האלה ובתארים שלו כמו שהוא מכיר באוניברסיטה. גם המרצים חייבים להיות חרדים עם החשיבה החרדית (מה שאין כן מתחזים מערביים שחושבים כמו מערבים ומתחזים לחרדים שהם כמו סרטן בגוף החרדי). בקיצור כל התארגנות חייבת לבוא מתוכינו ולא מתוך ארגונים זרים מבחוץ שהאינטרס שלהם ידוע לכל. ובשם השם נעשה ונצליח. אולי בזכותינו גם התלמידי חכמים ינצלו מהגהינום שהעסקנים והבורים בונים להם.

טוב, אני מצטער שנסחבתי עד כאן אבל אני חושב שאנוס הייתי. סליחה, ונמשיך מכאן.

באומות יודעים מה בדיוק הבעיה, אבל הם רשעים ביודעין, ואני אומר את זה מתוך ידיעה כמי שמכיר טוב טוב את החשיבה הכלכלית המודרנית. בכדי שנבין את הביעה נצטרך לעבור לסעיף הבא.

  • 4. אמצעי חליפין = כסף

הסברנו בהרחבה את המושג חלוקת העבודה. והבנו שבלי אמצעי חליפין = כסף, אי אפשר חלוקת העבודה מועילה וכפי שהיא מתנהלת מאז ומעולם. כלומר שנוכל להשיג את כל מה שאנחנו צריכים בהצמיחה שהיא תוצאה של עבדותינו בחלוקת העובדה, אנחנו צריכים מישהו שישלם לנו על העבודה שלנו ועם הכסף הזה נוכל לקנות את כל צורכינו. אותו דבר עמלינו שלנו מגיע למי שהוא צריך אותם על ידי שההוא משלם עם האמצעי חליפין.

אז קודם כל מהי כסף? כסף הוא בעצם שטר בעלות על עמל. נגיד למשל שיש כמות מסויימת של שעות עבודה בחברה במדינה, ועל פיו מדפיסים את הכסף. נגיד על כל שעת עבודה מדפיסים 30 שקל. וסך כל שעות העובדה של כל העמלים ביום, יש סך כל הכסף שנדפס באותו יום. וככה חודש וככה שנה. שאני עובד ומקבל כסף, הנותן הכסף קיבל את עמלי, ואני מחזיק בשטר על העמלי. ועם השטר הזה אני מחליף עם שטרות עמל של אחרים.

זה הסבר הכי פשוט והכי פרימיטיבי. אבל זאת האמת היחידה ושלא ינסו לבלבל אותכם. עכשיו אנו באים לשאלת המיליון דולר. מי מיצר את הכסף? ושתחשבו לעומק ותראו שהיצרן הזה הוא מיליונר בחינם.

תחשבו על זה. יצרן הכסף בא אלי ונותן לי כסף ואני נותן לו את עמלי\הסחורה. וככה מול כל העמלים. הוא מקבל את כל העמל\הסחורה תמורת מה? תמורת כלום!! הרי רק נתן לנו שטר בעלות מנייר.

המנוול הזה מוכר את כל הסחורה לציבור העמלים, ומקבל מה? כסף אמיתי מה שנקרא כסף מחזורי. עכשיו יש לו כפול כסף אמיתי הרי קודם קיבל את כל הסחורה בחינם ואחר כך קיבל על הסחורה את ערכו הכספי = כסף מחזורי.

מיהו הנבל הזה? לא תאמינו, זה אפי' לא השלטון, אלא הבנק שהוא עצמאי לגמרי ורב תמיד אפי' עם השלטון והשלטון הבור והשוטה לווה מהם את כספו של המדינה בריבית דריבית. וזה קורה בכל העולם המערבי ששום פוליטיקאי לא יכול עליהם. טראמפ למשל איבד את השלטון כי עשה שרירים לבנק המרכזי.

אבל נשאיר את זה לסעיף הבא. ונמשיך.

כסף כאמצעי חליפין = שטר בעלות על עמל אנושי, יש לו תכונה לא צודקת. הוא לא מחלק את הכסף שלו בשווה בין כל העמלים בחלוקת העובדה המשותפת. לא רק שהוא לא מחלק את הכסף בשווה, הוא אוהב להתכנס אצל יחידים שיש להם כבר כסף. כלומר כסף נדבק לכסף וזה לא מיסטיקה או גורל. יודעים את זה המנוולים בדיוק אייך זה קורה, ולכן הם לא מוותרים על כך. הנביא דניאל הסביר את זה בטוב טעם בספרו דניאל. ראו לעומק מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל. ולכן הוא מציע לאלה שמתכנסת אצלם יותר כסף מהרגיל, להחזיר להמונים העמלים שלא הרוויחו מספיק לצורכיהם. זה מה שנקרא "צדקה" ביהדות.

אנחנו חייבים להבין, שאם כסף זה שטר בעלות על עמל שעה, אייך יש לאנשים כסף בכמות של עמל של אלפי שנות עמל?! הרי כלונו חיים רק שבעים עד מאה שנה, אז אייך זה קורה?

אז פעם בני אנוש תלוי את האמצעי חליפין בחומר גלם נדיר כמו זהב כסף ונחושת ואמרו שאלוהינו הוא החומר גלם הנדיר הזה וזה ישמש אותנו כאמצעי חליפין. כלומר לטוב ולרע זה אלוהינו רח"ל. אבל על פי היהדות הם משאבי ארץ ששייכת לכולם בשווה ולכן הוא לא יכול לשמש כאמצעי חליפין. כי זה כבר לא נדיר אם זה שייך לכולם. אבל האומות לא שמים פס על התורה, וכן אימצו לעצמם את הזהב כסף ונחושת. והנה לראשונה בהיסטוריה אחרי שלמה המלך כל הזהב מתכנסת אצל נבוכדנצר והוא שולט בכל העולם עם הזהב. כל העולם מפגרים שמאמצים את אלוהי הזהב כאמצעי חליפין, ולא מבינים למה דווקא אלוהיהם אלוהי הזהב, משעבד אותם לנבוכדנצר.

נבוכדנצר גם לא מבין לעומק את העניין, והוא דואג בצדק שהוא יכול לאבד את ממלכתו. כאן נכנס דניאל הנביא ומסביר לו אייך כל זה עובד ומסביר לו בטוב טעם, שאם בני אנוש פתאום יקבלו שכל ויתחילו לסחור עם כסף = סילבר, או עם נחושת או עם חרס או סתם שטר מנייר או קובץ אלקטרוני במחשב, אין לך יותר בעלות על העולם הרי המטבע שלך מזהב לא יהיה שווה כאמצעי חליפין. השוטה הזה עם הגוייסע קאפ שלו, מכריז שמי שלא מאמץ את אלוהי הזהב שלי = המונופול על המטבע העובר לסוחר שלי?! דמו בראשו!!!

מיותר לספר לכם שהוא איבד לבסוף את הממלכה כפי שחזה דניאל. אותו דבר איפריית ספרד איבדו את האימפריה אחרי שמצאו הרבה זהב וסילבר ביבשת אמריקה. כלומר מכאן תבינו שלא החומר גלם הוא הדבר אלא העמל עצמו של העמלים הוא הוא הדבר שגורם לצמיחה הגדולה של בני אנוש. כלומר שיש הרבה מהכסף הציבורי בשוק, הכסף יורד מערכו ובני אנוש סוחרים עם כסף אחר יותר אמין.

ביהדות: ביהדות משה רבינו כבר למד מסיפור פרעה ויוסף את סיפור הכסף המתכנס אצל יחידים ומשעבדת את ההמונים להון שלטון.

ולכן הוא טוען בצדק שכמו עמל עצמו שהוא עיקר הצמיחה, נכחדת אחרי זמן, ככה השטר בעלות על העמל, חייבת להיכחד. כלומר חייבים לבטל את המטבע כל שבע שנים ולהתחיל מטבע חדשה, או אם נהיה מספיק חכמים נבטל את החובות שחייבים לנו, ככה לא נצטרך לבטל את המטבע ולא נפסיד איפה שלא צריך להפסיד. האמת שמשה ריבנו לא חשב לבטל מטבע כי הוא האמין בנו. אבל אני לא מאמין בעצמי ולכן אני אומר שביטול המטבע היא הצדק הנכון.

בכל אופן שמיטת כספים כל שבע שנים פלוס חזרת הבעלות על הקרקע, מבטיחה לאדם את חירותו לו ולזרעו עד עולם. וכמובן איסור ריבית. ואיסור ריבית נכון גם בחוץ לארץ.

הסיבה למה ריבית אסורה היא גם פשוטה. הרי אמרנו כסף = שטר בעלות על עמל, עמל = כסף, כסף = עמל. אז אייך פתאום יש כסף שלא מגיע מעמל?! כלומר ריבית הוא כסף חדש שלא נוצר מעמל, אז או שהוא מוריד את ערך הכסף הרי אם יש יותר כסף מהעמל, ערך כל הכסף יורדת, או מישהו עובד ומקבל פחות כסף ממה שמגיע לו. זה או גזל כל הציבור בהפחתת ערך הכסף, או מישהו עובד בחינם כמעט. והיום זה משולב משניהם, גם ערך הכסף יורד בכל שנה במינימום 3% וגם יש עמלים שעובדים בכמעט חינם והם הרבה מאוד עוד שהם מתקוממים וחוזרים למלחמות והעשירים הם הראשונים לקבל את הנקמה. והטמטום הזה חוזר עלינו כאילו לא למדנו כלום. זה פשוט הזוי לגמרי הרי כמה שנים יש לנו כבר את תורת נח ותורת משה ותורת דניאל? אלפי שנים, אז מה קורה עמנו שוטי עולם?!

על כל פנים ביהדות שאנו בגלות דניאל פותר את הבעיה עם הצדקה. ודברנו בהרחבה לעיל על כך ודנו שם שאולי ח"ו זה דווקא בעוכרינו רח"ל.

חז"ל מספרים לנו שכבר יעקב אבינו תיקן להם שווקים ותיקן להם מטבע. ולמה אתם חושבים שהם נתנו אימון ביעקב אבינו?! כי הוא תיקן מטבע והחזיר את העודף לציבור. הוא לא עשה מה שבנקים עושים ומאבדים אחרי שנים את האמינות ובאים המלחמות, הוא היה אמין ולכן הוא יעקב אבינו. לא כן קרה במצרים שלבסוף הם שיעבדו אותנו לארבע מאות שנה.

נסכם ונמשיך

האמצעי חליפין שאפשר לקרוא לו "אלוהי הכסף" הבלעדי ששולט בבני אנוש הנבערים והשוטים זה אלפי שנה, נוקם בנו שוב ושוב בכל שלוש דורות כפי שמוזכר בחז"ל שכל שבעים שנה בא דבר לעולם. וזה נמשך כבר אלפי שנים לפחות מאז נבוכדנצר. ועכשיו אתם מבינים למה זה קורה, וזה לא מעשה הקב"ה ח"ו אלא להפך זה מעשה אלוהים אחרים שזה אלוהי הכסף ואלוהי הקניין הלא קביל על פי התורה שהיא – התורה, לגמרי מושתתת על אחדות הבינה של הנביאים. כלומר אפשר וחובה להבין את מזה כי זה התורה שלנו ואנו חייבים להבין את התורה.

כמו שדניאל אמר: הראש של הפסל הענק הוא המטבע מונופוליסטית מזהב , שזה מלכות בבל. אחריו יבוא המטבע מכסף\סילבר ששולט בכל העולם עם המונופול של המטבע שלו. ואחריו הנחושת, ואחריו המטבע מחרס שזה מלכות רומי שאגב גם הפסיקו להשמיט חובות. בכל אופן המטבע מחרס זה כבר רק עם שליטה משטרית טוטלית. כלומר עם כלפי מטבע של חומר גלם נדיר אפשר לדמיין שאף אחד לא שלוט בנו אלא אליל הכסף הדמיוני, שיש מטבע מכלום כמו מחרס, זה כבר תוצאה של כפיה טוטלית על כל אדם ואדם במסחר ובשוק ובמדינה ובאימפרייה = משטר טוטליטרי מוחלט. כפי שחז"ל אומרים בטוב טעם: אמרו רבותינו המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של חרס. [אמרו רבותינו המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של "חרס". שאין גוף המטבע שוה את ערכו, כמטבעות מתכות שבימי החכמים, אלא שהערך רק כתוב עליו, וגופו אינו אלא חומר זול שאינו שוה את הערך הנקוב עליו, כשטרי כסף של נייר (ביאור האמרים) שאין שטר הנייר אלא כחרס, כלשון חז"ל (גיטין י:): "שטרא, חספא בעלמא הוא" – שטר, חרס בלבד הוא", כאשר כבר נתקיים ומלכיות הרשעה האירופאיות היו הראשונות בעולם במעשה שקר זה;] (המדרש המבואר)

מאז מלכות הרשע הזו, עד לאחרונה, בכל זאת עוד האומות השליטות החזיקו בזהב כחומר גלם תמורת הכסף מנייר. והחדי עין כבר מבינים שאי אפשר לסמוך גם על זה ועובדה זה לא עזר להם. לקח שנים עד שההוגים של האומות התחילו להבין שלא החומר גלם\הכסף הדבר, אלא העמל האנושי הוא הוא הדבר האמיתי, והאמצעי חליפין הוא רק אמצעי ותו לא. אז הם חזרו בתשובה?! לא ולא!! הם קנו את השלטון והשלטון הטיפש לווה מהבנקים את כספו. ולמה הבנקים קונו את השלטון כי בלי השלטון אין לו עבדים בחינם. ועוד השלטון הטיפש עושה בדיוק מה שהבנק דורש ממנו. כמו, לכפות על שני בני הזוג להיות בחלוקת העובדה מה שלא היה בהיסטוריה האנושית אלא בעבדות מצריים. שני בני הזוג בחלוקה בעובדה?! מי יגדל את הילדים?  מי מכין ארוחה חמה בבית? בקיצור לקחו לנו את נשותינו. ונוו כבר יותר טוב? לא ולא, אלא להפך, שני בני הזוג לא מסוגלים להגיע לדירה, מה שכל משפחה עם עובד אחד למשפחה, יכול היה לחתן את כל צאצאיו ולתת להם דירה.

מה עכשיו?! יש להם כבר את שני בני הזוג בחלוקת העובדה ונווו? הא יש בעיה חדשה הם אומרים, הילדים צריכים ללמוד ליבה = הילדים צריכים להיות הון אנושי. זהו לא צריך חינוך אלא לעצב את הילדים להיות הון אנושי.

מה חכמי החלם האלה חושבים לעצמם? מה שהורג אותי זה שחלק מהעובדים החרדים משלנו מתפתים להאמין לזה, ובאמת חושבים שזה בעיה, ומנסים בכל דרך להקנות לילדים ליבה כאילו האנגלית  והמתמטיקה תיתן להם פרנסה. כלומר מוותרים על החינוך היהודי לטובת פרנסה שתאמינו לי שלא יהיה להם. כי זה לא קשור בכלל לעיצוב הילד. במשחק הכלכלי המודרני מדובר בנטו במזל. זה אלוהי הכסף רק מזל, או לחליפין גנב ונוכל. זה או זה או זה. מקצוע לא נותן לאף אחד עושר אלא עבדות בחלוקת העבודה ואת אותו עבדות הילד יקבל גם בתור ילד חרדי טהור.

יש לנו ניסוי חיי בעניין, והיא אימפריית ברית המועצות שעיצבו מיליוני בני אנוש כהון אנושי כמו שרק הם יכולים (אפשר לטעום מיזה מהעליה הרוסית בארץ ולהבין באיזה איכות – מה שנקרא הון אנושי, הם באו לכאן), ושכנעו את עצמכם שזה עובד?! אפי' ביבי נתניהו חוזר השכם וערב להסביר שאין שטות יותר גדולה מיזה. כלכלה צומחת זה רק דבר אחד ויחידה "חירות האדם = חופש העיסוק ושוק חופשי בלי מונופולים". ואת זה הבינו הנביאים בזמנם וחז"ל בזמנם ואת זה מבינים היום כל לוחמי החופש.

נמשיך לסעיף הבא.

  • 5. יצירת הכסף

במאה האחרונה, לא עוד יצרן הכסף מדפיס כסף על פי שעות העמל של החברה. כלומר לא עוד מדפיסים כסף על פי הצמיחה האמיתית כמו שהסברנו שהכסף הוא שטר בעלות על העמל. אלא כבר עכשיו אפשר להדפיס כסף על סמך זה שנעבוד בעתיד. זה נקרא "בנקאות ברזרבה חלקית" אם בכלל רזרבה.

נסביר את זה באופן הפרימיטיבי ביותר אבל האמיתית ביותר כנ"ל. נחזור לאמצעי החליפין = הכסף, בקצרה ונמשיך.

אם כל בן אנוש עמל ליצור משהו, והוא עוד שותף בחלוקת העובדה. אז אייך מגיע אליו כל צרכיו ? הרי הוא עושה רק דבר אחד קטן מכל הצרכים שמגיעים אליו, אז אייך הם הגיעו אליו ? הוא עושה רק חלק קטן בחלוקת העבודה, אז אייך מגיע אליו כל העמל האנושי הענקית הזו. הרי מיליוני אנשים בכל רגע נתון עמלים ועמלים במשותף ביחד עמנו והנה הכל מגיע אלינו. אייך זה קורה ? הכסף !! בני אנוש המציאו אמצעי חליפין ככה מגיע אלינו כל הצרכים שלנו.

אייך זה עובד\פועל ? ובכן נגיד שכל שעת עבודה = 30 שקל. כלומר כל עמל שעה של כל שותף בחלוקת העבודה, שווה שלושים שקל. בכל המדינה או בכל בעולם יש כמות עמלים ויחד בכל שעה של עמל הם מיצרים ערך ששווה שלושים שקל לשעת עבודה של אדם. סך הכל שעת עבודה אנושית בכל העולם בהווה היא X כסף.

השאלה היא מי מחליף להם את שעת העבודה לכסף = אמצעי החליפין ? יותר נכון לשאול מי היצרן של הכסף ?

לפני שנשיב על כך, נסביר יותר בהרחבה את האמצעי החליפין. ובכן שאלנו אייך עושים חליפין בין העבודה שלי לבין העבודה של האחר. כלומר אני יצרן חלב ואתה יצרן לחם. והנה אייך אני מקבל לחם ואתה חלב ? על ידי שתרגמנו את עמלינו לכסף\נייר\קובץ אלקטרוני בבנק. כלומר קיבלנו ממישהו ניר\כסף\קובץ אלקטרוני וככה אנו משלמים אחד לשני על העמל שלו = אמצעי חליפין. כלומר כל שעת עמל מתורגם לכסף.

יש מישהו שיוצר את הכסף כלומר מתרגם את עמלינו לכסף. (אגב נבין בהמשך שיש הבדל בין "יצירת הכסף" לבין "כסף במחזור". יצירת הכסף זה תרגום העמל האנושי לכסף\ניר\קובץ אלקטרוני. כסף במחזור זה הכסף שמוכר לכולנו הכסף שרץ בינינו כל הזמן אם זה מזומן ואם זה עברה בנקאית או שיק וכו' וכו')

מי הוא יצרן הכסף ? זה שאלה מאוד רלוונטית ומאוד קריטית. בכדי שנבין למה זה קריטית אני אתן לכם את שלבי היצירה של האמצעי החליפין = כסף.

שלב א'

הציבור עובד ומצמיח ערך\סחורה.

שלב ב'

צריך אמצעי חליפין אז מישהו מיצר את הכסף בכדי לתרגם את העמל האנושי לכסף.

שלב ג'

יצרן הכסף מחלק את הכסף לציבור תמורת קבלת העמל\הערך\הצמיחה\הסחורה של הציבור לעצמו בחינם. (הרי יצירת הכסף זה לא עמל מול העמל האנושי. ולכן בעצם הוא מקבל את כל העמל הציבור בחינם)

שלב ד'

יצרן הכסף מוכר את הערך\הצמיחה\הסחורה בחזרה לציבור ומקבל כסף מהמחזור מהציבור ושוב בחינם. (ואמרנו שיש הבדל בין יצירת הכסף לבין כסף במחזור. שאתה מקבל כסף מהמחזור בעצם קיבלת את הסחורה, והנה היצרן קיבל 1, את הסחורה בחינם תמורת יצירת הכסף. ובהמשך קיבל את הכסף המחזורי בחינם תמורת הסחורה ככה שהוא מרוויח פעמים. גם את הסחורה וגם את הכסף המחזורי)

המסקנה:

ליצרן הכסף יש את עמל\הסחורה של הציבור בחינם ואת כספו מהמחזור בחינם.

אז מיהו היצרן הנבל הזה ?

נשאיר את השאלה פתוח אבל זאת נדע שיש לנו כציבור משאב ציבורי יקר מאוד שנקרא "יצירת הכסף הציבורי" וכמו כל משאב ציבורי, היא שייכת לציבור כלומר לי ולך.

נסכם: לאמצעי החליפין = הכסף. יש כמה סגולות. אחת: כשמו כן הוא "אמצעי חליפין". אחת: שומרת על עמל לאורך זמן. שזה ואמר, אם יצרתי חלב, תוך כמה ימים היא מתבזבזת או מתקלקלת. כלומר הצמיחה של עמלי לא נשארת לאורך זמן. אבל תשימו לב שאם החלפתי את עמלי לכסף ?! הוקוס פוקוס עמלי נשארת לאורך זמן. מה שלא אפשרי ביקום כולו הנה בני אנוש המציאו משהו דמיוני שנקרא כסף והיא משמרת את עמלינו לאורך זמן. כל עמל אנושי בטבע נכחדת או מצריך עמל תמידי לתחזוקה. מה שאין כן אם תרגמנו את עמלינו לכסף ?! פתאום עמלינו נשמרת לאורך זמן.

המצב הזה מאפשר הלוואות כמובן ואז זה מאפשר יזמות וכו' וכו'. היא כמובן מאפשרת ריבית, כי אדם חסך את כספו במקום לבזבז אותו, ואם אני רוצה ליהנות מיוזמתו = חיסכון, אני משלם לו ריבית על ההלוואה או מכניס אותו שותף ליזמות שלי. אבל ריבית לעומק זה שקר. וכי למה ? כי כסף לא יכול במציאות להצמיח כסף. כסף היא תרגום של עמל ולא יוצר עמל. את העמל יוצר האדם, או האדם יוצר מכונות שעושות בשבילו את העמל. בכל אופן כסף זה תרגום של עמל ולא שהכסף בעצמו יוצר כסף ולכן אי אפשר במציאות ריבית. כלומר אם מישהו מבקש ריבית על כסף הוא בעצם דורש שאדם יוותר על חלק משכר עמל שעה שלו (נגיד שעת העבודה שווה 30 שקל וחלק הוא צריך בשביל ריבית, אז יוצא שהוא מקבל פחות כסף לשעת עבודה). בעצם הוא מעלה את שכר שעות העמל ככה שלבסוף זה חוזר למלווה בריבית כבומרנג (כי העובד לא ימשיך לעבוד בשכר של שלושים שקל עם הוא צריך לשלם חלק מיזה למלווה בריבית ולכן היזם יצטרך לעלות את שכרו והנה הריבית מורידה את ערך הכסף הציבורי). אבל עד אז בינתיים הוא גוזל חלק משעת העמל של הלווה. מכאן האיסור הדתי לשלם ולקחת ריבית.

ובכן שכל העמל האנושי היית תרגום לכסף חומרי כמו זהב וכסף ונחושת, המרוויח של יצירת הכסף היית המשאב הטבעי של זהב\כסף\נחושת כלומר למי שהיית שייכת המשאב הטבעי הזה ?! פלוס העמל ליצור את הזהב\כסף\נחושת הוא הרוויח בכפלים על יצירת הכסף כמו שהסברנו לעיל. מה עוד היה צורך אנושי בהלוואות וריבית ושותפות בעסקים וכו' וכו'. ברגע שבני אנוש עברו לכסף של נייר או קובץ אלקטרוני, באותו רגע אין יותר צורך בהלוואות ובריבית ובשותפות של המלווה. פשוט כל אחד ניגש ליצרן הכסף החברתי ומיצר את כספו.

אייך רבונו של עולם בני אנוש פספסו את הדבר הפשוט הזה ?

שיצירת הכסף היא משהו דמיוני, אין צורך יותר בשום הלוואה וריבית ושותפות כפייתית בעסקים וביזמות. פשוט פונים ליצרן הכסף החברתי והוא יוצר בשבילנו את הכסף. (בהמשך תבינו שהשאלה הנזעקת כאן היא עוד כלום ביחס ליצירת הכסף המודרני)

ובכן אם חשבנו שיצירת הכסף מתרגמת את העמל האנושי בהווה. אז לא ככה זה פועל במאות האחרונות. במאות האחרונות יצירת הכסף נוצרת על חשבון עמל עתידי = "בנקאות ברזרבה חלקית" כנ"ל. כלומר לא מחכים עד שתצמיח משהו ויוצרים לך את כספך תמורת הצמיחה שלך. רק מראש מיצרים בשבילך את הכסף על חשבון זה שעד סוף החודש\השנה\עשר שנים\עשרים שנה, תצמיח על ידי עמל את הצמיחה שלך. כלומר אתה כביכול יכול לקבל את כספך מראש ולהחזיר את זה חודשי וכדומה.

היצרן הזה, מבקש ממך ריבית ושכר עבודה על עצם יצירת הכסף. אם חשבנו שרק מלווה "כסף מחזורי" מבקש ריבית (והסברנו את השקר של הריבית הקלסית לעיל), הנה גם על עצם יצירת הכסף הוא מבקש ריבית. ואז נשאלת השאלה האולטימטיבית. למה ? למה ובאיזה זכות הוא מבקש ריבית ? קודם כל: יצירת הכסף זה משאב ציבורי וכמו כל משאב ציבורי כמו אוויר וחמצן יש לנו זכות מוקנה, ככה יש לנו זכות מוקנה לגבי המשאב הזה שנקרא יצירת הכסף. שנית כל: זאת לא הלוואה ?! אתם מבינים את האבסורד ? אם חשבנו שיש זכות לאדם לצבור כסף על חשבון לבזבז את כספו, ולהלוות את כספו ולבקש קצת ריבית על זה שצבר כסף על חשבון לבזבז אותם. כאן מדובר על אדם שלא עשה כלום, הוא פשוט גזל את המשאב הציבורי (יצירת הכסף) מאתנו ועוד מבקש על כך ריבית ? מילא שכר על השירות, אבל למה ריבית ?

מה שיותר מטריף כאן היא, אם רח"ל לא עמדתה בתשלומים, הנבל ייקח ממך את הדירה או את העסק או את היזמות שלך.

תשימו לב כי זה חשוב: אני הולך ליצרן הכסף ואומר לו, אני רוצה לקנות דירה\מפעל\לבנות בניין מגורים\ליצור תרופה לסרטן. אמרנו שאפשר ליצור כסף על חשבון עמל עתידי. וזה מה שעושים במאות האחרונות. אוקיי, אני פונה ליצרן שיצור בשבילי את הסכום שאני צריך. עמלתי עמל רב והצמחתי מה שהצמחתי, נגיד תרופה לסרטן. אבל לא הצלחתי לעמוד בתשלומים כסדר. אז היצרן בא ולוקח את כל עמלי לעצמו בחינם.

תבינו שלא מדובר בהלוואה או בשותף. מדובר על יצרן הכסף. אם אני בא לאדם שצבר "כסף מחזורי" אישי שלו אז או אני משלם לו ריבית או מכניס אותו לשותף (כבטחונות) תמורת ההלוואה. ואם כשלתי בתשלומים, הוא יכול לנצל את קשיי הזמני שלי לקחת ממני את עמלי (לא שזה צודק אבל מילא אפשר להבין את המשחק הטיפשי הזה). אבל כאן מדובר על יצרן הכסף, אז למה אני משלם ריבית ? למה אני חייב להכניס אותו כשותף ? ולמה הוא זוכה לגזול ממני את כל עמלי אם כשלתי בתשלומים?

אז שוב נזעקת כאן: אייך בני אנוש מפספסים את הדבר הפשוט הזה שאין שום צורך היום להלוואות כספים. אתה פשוט הולך ליצרן הכסף הציבורי ומיצר את כספך, וככה בדיוק זה עובד. אז למה היצרן מרגיש את עצמו כמלווה ורוצה ריבית וגם גוזל ממני את עמלי וקנייני אם כשלתי באחזר התשלומים בזמן ?

המושגים "הלוואה", "מלווה ולווה", "ריבית ושותפות", הם מושגים עתיקי יומין שהזהב והכסף החומרי תרגם את העמל האנושי לכסף. לא כן שבני אנוש מיצרים את כספם בעצמם. אין להם שום צורך בכך, הם פשוט יוצרים את כספם בעצמם. במיוחד שאפשר ליצור את הכסף על חשבון עמל\צמיחה עתידי, שאז בוודאי אין גבול לכמה כסף אפשר ליצור בהווה ובחינם. אז אייך זה שאנו עוד מתנהגים כאילו יש לווה ומלווה וריבית ושותפות כפייתית ביזמות ?! איפה חוש הצדק של מערכות בתי המשפט שהם באים לגזול מאדם את כל עמלו לטובת יצרן הכסף ?

ובכן תשימו לב: היום המשאב הציבורי שנקרא "יצירת הכסף", נגזלה מהציבור על ידי הבנקים. לא רק שהם גזלו את עצם המשאב הציבורי (שהסברנו לעיל שעצם יצירת הכסף מהעשיר את היצרן בחינם), הם דורשים ריבית כמו כל חוסך כסף שמלווה בריבית. ומה עוד, הם נכפים את עצמם בכוח להיות שותף בעסק\במפעל\ביזמות\בדירה, ככה שאם כשלנו לעמוד בתנאי התשלום ?! הם לוקחים את הכל בשביל עצמם ובחינם. "בחינם" כי הם לא באמת שותפים ולא באמת מלווים. הם פשוט יצרני הכסף הציבורי. אתם מבינים?

לסיכום:

ובכן. עובדים חרדים היקרים. זה היה מסה ארוך במיוחד בכדי שנבין אייך הכלכלה המודרנית עובדת. שנבין גם אייך זה צריך להיות על פי התורה והנביאים וחז"ל. שנבין גם שדווקא בגלות, העובדים הם הצדיקים ועליהם עומדת כל היהדות עד הגאולה שאז כולנו נהיה בני חורין איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אבל עד הגאולה הנשחקת כל כך זה אלפי שנים, מותר לנו להרים את עצמינו כמה טפחים מהשטחיות המערבית של הגויים ולהתמסר לגמרי להקים משפחות יהודיות על טהרת הקודם בעקשנות ובשכל ישר. שהגויים והשלטונות ילמדו אצלינו אייך זה צריך באמת לעבוד. ולא ח"ו אנחנו נתפתה ללכת אחריהם והסוף כולנו ראינו בשואה שכל העשירים והעניים ביחד הובלו אחרי כבוד לתאי הגזים ועוד על ידי המתוקנות שבאומות המערביות.

המערב עד המלחמה בעתיד רח"ל, לא ירפה מאתנו הזוגות הצעירים. הם ירצו את הילדים שלנו ללימודי ליבה. וזה לא יספיק להם כמו שקורה אצלהם שכן לומדים ליבה, ואז הם ילחמו על הילדים שלא ייקמו משפחות אלא שרק יישארו עבדים חרוצים. ואייך הם עושים את זה?! צריך רק להסתכל מה הם עושים לעצמם. הם דבר ראשון המציאו את המגדר שיריבו הזוגות עד פירוק המשפחה. ואם זה לא מצליח להם הרבה, אז הם התחילו להסית את הנוער מול הוריהם. כלומר כבר בגיל צעיר נסביר לילדים שהם לא חייבים להסכים להיות זכר או נקבה, הם יכולים להחליף את המין. ככה בדיוק מתרוקנת מדינות אירופה ומתמלא עם מאגרים, וככה מתרוקנת הציבור החילוני בארץ ישראל והיא מתמלא עם זרים.

דין עמי אירופה ביבשת אירופה כמו דין הציונות בארץ ישראל שהולכת ונעלמת – לא לחינם צומחת להם הפוסט ציונות. ונשארים רק העקשנים החרדים וערבים. ולזה אנחנו חייבים להיות מוכנים לדעת לחיות עם הערבים בחכמה ובתבונה ובצדק ובמשפט.

אבל אם הדתיים הלאומניים הפנאטים יתעקשו להילחם עם הערבים?! נצטרך לרדת מהארץ!! כלומר יהודי הגולה חייבים להתחיל להמציא פתרון רציני ליהודי ארץ ישראל שהולכים לבוא אליהם בהמוניהם. ושוב כאן נכנסים העובדים החרדים לתמונה. כלומר יש לעובדים החרדים ברירה, או להיטמע במערב ואחרי דור להפסיד את זרעינו ואחרי כמה דורות להיכחד רח"ל. או להתפשט בגלות ולהכין את הקרקע בשביל יהודי ארץ ישראל.

לדרבן יהודים לרדת מארץ ישראל זה חטא, אבל בתנאי שלא צריכים להקריב עליה דם זרעינו הרווקים והרווקות. אבל אם הדתי לאומני הפנאטי מתעקש כן להילחם עם הערבים ועוד בזמן שהם לא חושבים אפי' להחזיר את הארץ ליהודי (כפי שלא החזירו אותה עד היום הזה ואנו כולנו גרים בשכירות?!) אלא רוצים מדינה קפיטליסטית?! בשביל מדינה קפיטליסטית לא שופכים דם זרעינו. יש מספיק מדינות קפיטליסטית בגולה. ראו את מאמרי מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום

מי ייתן שהדתי הלאומני הפנאטי יתחיל להשכיל ביהדות בסיסית, ככה נוכל כל היהודים לחיות בארץ הזאת בשלום עם כל האזרחים הזרים כפי שהתורה צוות עלינו מראש. אבל בהנחה שזה לא יקרה ח"ו, אין מנוס אלא לרדת מהארץ.

לסיום:

דיברנו קצת מאוד על אלוהות. ומי שמספיק תלמיד חכם יכול להעמיק במאמרים כאן בתחום הזה. אבל מה שכתבנו כאן במאמר הארוך הזה, מספיק בכדי להבין שאף אחד לא יעבוד עליכם בשם הקב"ה. כלומר שאנו תחת המשחק הכלכלי של האומות אנו על פי התורה תחת המקרה = אלוהים אחרים. ולכן אומרים לנו חז"ל למד (מיזה) שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.

כלומר יאמרו לכם כל מיני נוכלים שיש סגולה כזו וכזו לעשירות וכו' וכו'. תבינו שכל אלה נביאי שקר שחייבים מיתה (מטפורית כמובן אבל מובן כאן הנקודה). אין שום סגולה שהוא יכול לתת אלא לחזור לשיטה הכלכלית של התורה בארץ ישראל. כל זמן שזה לא קורה הכל שקר וכזב וגזל תמימים וגלות ארוך מנשוא כפי שאנחנו רואים זה אלפי שנים.

משה רבינו ביקש מִכָּל־הָ֠עָם אַנְשֵׁי־חַ֜יִל יִרְאֵ֧י אֱלֹהִ֛ים אַנְשֵׁ֥י אֱמֶ֖ת שֹׂ֣נְאֵי בָ֑צַע, ולא מצא אלא אנשי חיל. מסביר הספורנו בטוב טעם למה בחר דווקא באנשי חיל ולא ביראי השם (ותקשיבו טוב טוב): "אחר שבקש ולא מצא אנשים שיהיו בהם כל המעלות שהזכיר יתרו בחר באנשי חיל בקיאים וחרוצים לברר וללבן אמתות דבר ולהביאו אל תכלית, יותר מיראי אלהים בלתי אנשי חיל, כאמרם ז"ל (שבת פרק במה אשה יוצאה) אם תלמיד חכם (נוקם ונוטר) כנחש חגרהו על מתניך, ואם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתו (שבת סג א):"

ובכן, חרדים עובדים יקרים, תבחרו מעצמכם אנשי חיל כמו משה רבינו בזמנו, ותתחיל לפעול כמו שרק תלמידי חכמים אמיתיים יודעים. והשם הטוב יהיה בעזרתכם אמן ואמן.

כותב בצער רב

Max maxmen