איסור צדקה – החברה הסדומית

"איסור צדקה – החברה הסדומית"

כידוע הסירחון מתחיל אצל גדולי החברה. שמעתי סיפור מקרוב משפחה רחוק של השופט ברק שראה במו עיניו אייך השופט הדגול לא רוצה לתת צדקה לעני בטענה – הדמגוגית והדוגמטית ובעיקר המגיע מחוסר דעת ותבונה בסיסית – של "לך תעבוד".

גם בפסיקה העכשווית של השופט רובינשטיין נגד הבטחת הכנסה לעניים, השופט הדמגוג השתמש עם אותו דמגוגיה ודוגמטיות ובורות ושטחיות שזעקת עד השמים. ואם זה שופטינו וגדולינו ? אז מה אנו רוצים מההמונים ?

הדוגמטיות והבורות של השופטים מתחיל בבסיס החשיבתית של תבונת האדם. עצם החשיבה שאתה נותן צדקה, אתה עושה טובה לעני ?! כבר כאן אתה מראה בורות וחוסר דעת !! (ראו כאן צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !) הצדקה לעני היא בקשת הסכמת הנגזלים על קניינך. כלומר למה שהם לא יגזלו אותך ? התשובה כי המצאנו את המושג "קניין" ואין רלוונטיות לקניין בלי שהמצאנו את הצו של "לא תגנוב" ולכן אתה דורש ממי שאין לו – ושלא צריך להכיר בקנייך ובוודאי לא בצו של "לא תגנוב" – ומתחנן אליו ואומר לו: אנא אני נותן לך צדקה ובזכות זה תכיר בקנייני. צדקה = שוחד.

היותו האדם דוגמטי, אמור להיות טבעי כל זמן שלא למד. אבל בחברה שיש בה חינוך חובה וכמובן לומדים גם תנ"ך ?! הדוגמטיות לכאורה נהפכת מתמימות לרשעות.

אף אדם לא יכול לטעון שלא למד תנ"ך ובעיקר את סיפור סדום. כל ילד יודע את הדיון הפילוסופי בין אברהם ללוט בן אחיו.

בארץ ישראל אברהם בחשיבתו לא מכיר בקניין מוחלט רק אך ורק כסדר חברתי. כאמור (בדפים הקודמים כאן) אברהם ועם היהודי הם היחידים שטוענים שאין כוח הכיבוש מזכה אותך בנחלה או בארץ, כי אין הקניין מוקנה על ידי כסף וכוח והפקר, אך ורק על ידי חלוקה לכל פרט ביקום. המצאת הקניין על ידי נח ובניו היית על ידי חלוקה. וארץ ישראל שייכת לנו מהחלוקה היא. שאברהם מגיע לארץ ישראל כאמור לעיל הוא לא מכיר בקניין החלוקתית כקניין אבסולוטית ולכן ממציא את "הכנסת אורחים" הכנסת האורחים הוא ממציא כאנטי תזה מול החברה השכנה "סדום" שטוענת שאם נכניס אורחים לא תהיה צמיחה. ולכן באמת בסדום אסור להכניס אורחים, עד כדי כך שנתנו עליו עונש מוות. רבי יהודה אומר: הכריזו בסדום כל מי שהוא מחזיק בפת לחם לעני ואביון יישרף באש. (חז"ל)

בדיאלוג (לכאורה) בין לוט (כחסיד החברה של סדום) לאברהם, אברהם מנסה לשכנע את לוט לא להכיר בקניין מוחלט כי אז תצטרך בשוטר שישמור על קניינך. לשוטר תצטרך לשלם ואחר כך למערכת המשפט ואחר כך למשטר. בקיצור, לא עדיף לך להכניס אורחים ואז אתה לא צריך משטר בכלל ולא צריך לשלם בכפל כפליים ? חוץ מיזה טוען אברהם ללוט: כחברה קפיטליסטית כמו של סדום ?! אין סיכוי שהחברה תשרוד !! כי המיעוט מתרבה בסוף ומתקומם מכאן ההפיכות החברתיות בכל הדורות ולבסוף החברה חייבת להיכחד. זה עומק הסיפור התנכי של סדום.

אברהם טוען שאי אפשר להעמיד את המוסר על ידי כוח או על ידי כוח המשטר. כי מחר יבוא איש חזק ממך וייקח את קניינך. משטר וחוקיה לא מספיקים לשמור על קניינך. ולכן הדוגמטיים חושבים שהקניין עומד מכוח עצמו, הדוגמטיים חושבים שכוח המשטר עומד מכוח עצמו, הדוגמטיים חושבים שמערכת המשפט עומד מכוח עצמו. הדוגמטיים חושבים שהמוסר עומד מכוח עצמו, כמו המוסר לא תגנוב ולא תרצח.

אז מתי הומצאה הצדקה ? כי אפי' בחלוקת הטבע לכל פרט = המצאת הקניין. לא מבטיח לכולם צמיחה בנחלתו ולכן הוא לא ימות מרעב, הוא פשוט מבטל את הצוו של "לא תגנוב" על דרך "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי) ואז תעמיד שוטר\שומר שישגיח על צמיחתך, ועל כך טען אברהם שעדיף להכניס אורחים, כך נרוויח שלא מבוטל הצו המוסרי של לא תגנוב, וקנייך מובטחת באופן טבעי בלי להעמיד שומר בתשלום.

הדוגמטיות והבורות של השופטים שלנו מתחיל מהבסיס.

1, המשטר מכוח הכוח גזלה מכל פרט בעם היהודי את נחלותיהם שיש להם מירושה (הרי חוקי הירושה הומצאו על ידי נח ובניו לשמור שהמצאת הקניין תהיה צודקת כך שכל נולד ייולד לטבע ולא שייוולד לטבע שכבר כל הטבע קנוי לאחרים) מהחלוקה של נח לבניו. כלומר היהודי הוא היחיד ביקום שיש לו קניין אלוהית = תבונית = מוסרית אבסולוטית. ולכן שהעני בא לשופט ברק ולשופט רובינשטיין ולא רואים את האבסורד שלעני אמור היה להיות נחלה בארץ ?! שאילולי שלא גזלתם אותו ממנו, לא היה צריך הוא לקבץ נדבות. רק בתנאי שלא צמח לו בנחלה העונה כלום, אז לוקחים מתנות עניים בכוח מאותו סיבה כי קניין ולא תגנוב לא עומדים מכוח עצמם.

2, שהצדקה כביכול היא מצווה נעלה כאילו אתה עושה איזה טובה לעני. זה שקר קדוש לחינוך הילדים, אבל ששופטים בישראל יחשבו כך ?? הצדקה כאמור היא בקשת הסכמת העניים לקניינך, אחרת יש לו זכות לגנוב ממך. כי כלפי מי שאין לו, לא חל עליו הצו של לא תגנוב. על דרך "לא יבוזו לגנב וגו'"

3, החשיבה הקפיטליסטית של אסכולת שיקגו שצריך לשלול מכל נולד את הטבע מראש (אפי' מים אסור לאגור על פי חוק) שהם יהיו פונקציה לצמיחה ?! היא לגמרי לא חדשה !! בחברה הסדומית לפני חמש אלף שנה כבר ידעו את הטריק הזה. האם שופטינו בישראל דוגלים בחשיבה הסדומית הזו ? אז למה לא לאמץ כבר את כל חוקיה של סדום ? בכל אופן הדוגמטיות של השופטים זועקת עד השמים, הרי דרישת היהודי לארץ ישראל בה דווקא בגלל שהוא לא מכיר בקניין בכוח או בכסף ולכן מחפש היהודי את ארץ ישראל דווקא מכל הארצות. אז לבוא ולאמץ בארץ ישראל את החשיבה הסדומית ?

סיפור אישי:

שלמדתי את סיפור סדום התנכי בילדותי. לא ממש הבנתי אייך זה יכול להיות אומה שלימה רשעים ? זה בוודאי אגדה ולא אמתי- חשבתי לעצמי. עד כדי כך שאיזה בחורה רצתה לעסוק בצדקה, ירצחו וישרפו אותה ?! מה רבונו של עולם עשתה כבר ?

זה הסיפור שלמדנו:

מעשה בשתי נערות שירדו לשתות ולמלאות מים, אמרה אחת לחברתה למה פניך חולניות, אמרה לה כלו מזונותיה וכבר היא נטויה למות, מה עשתה מלאה את הכד קמח והחליפו נטלה זו מה שביד זו, וכיון שהרגישו בה נטלו ושרפו אותה.

רבי יהודה אומר: הכריזו בסדום כל מי שהוא מחזיק בפת לחם לעני ואביון ישרף באש. פלוטית בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי סדום. ראתה עני אחד מדוקר ברחוב העיר ועגמה עליה נפשה. מה היתה עושה בכל יום ? כשהיתה יוצאה לשאוב מים היתה נותנת בכד שלה מכל מה שבביתה ומאכלת לאותו עני. אמרו (אנשי החוק) מאין חי העני הזה ? וכשידעו בדבר הוציאוה לישרף.

שנים לא הצלחתי לפענח את הסיפור. הרי היית להם איזה מסר להעביר לנו לדורות ומהי ? שאסור להיות רשעים כסדום ? זה לא נשמע הגיוני להטיף כזה מוסר פשוט ועוד להאשים אומה שלימה בכך ?

אבל אחרי שלמדתי לעומק את חשיבת אסכולת שיקגו התחלתי להבין את הפשוט ביותר. ברגע שאתה נותן לאדם אוכל ?! אז הוא לא יצמיח את הכלכלה, לא תהיה המקל לגזר = הצמיחה. אתה ממש יוצא נגד חוקי הברירה הטבעית. אתה מונע ביקוש. אתה מונע עבדים לצמיחה.

חברתית זה כביכול אסון לאומי. ולכן מגיע לנותן צדקה עונש מוות ועדיף מוות בשריפה בכיכר העיר, ככה שאף אחד לא יעלה על מחשבתו לתת צדקה. ולכן פלא לי על השופטים הדגולים שלנו שעוד לא הענישו את הנותנים צדקה בעונש מוות בכיכר העיר.

ובכן כאמור הוויכוח הפילוסופי חברתי בין סדום לאברהם שהמציא את הכנסת האורחים, היא לא חדש. והיא אחד הגורמים שזרע אברהם – אחרי חמש אלף שנה אחריו, עוד קיימים ונושמים בארץ ירושתם. אילו היינו אז דוגלים בחשיבה של סדום ? לא היינו ניצלים מחורבנה דור או שנים, בוודאי לא אלפי דור.

לסיכום:

הדוגמטיות של שופטינו הבורים מתחיל עוד מחוסר הבנה בסיסית מהי קניין. ולמה הומצאה חוקי הירושה. אייך כתוצאה מהמצאת הקניין, הומצאה הצו של "לא תגנוב" גם אחרי הצו של "לא תגנוב" לא הבינו שאין כוחו של הצו לעמוד מכוח עצמו ולכן אברהם המציא את הכנסת אורחים. ובהמשך נחקק בתורה שמתנות עניים לוקחים בכוח. הסיבה היא כמובן שהמצאת הקניין האלוהית לא מבטיח צמיחה בכל עונה וענה לכל אחד ולכן למי שלא צמח, כלפיו לא חל הצו של "לא תגנוב" ולכן בית דין יורד לשדה ולוקח בכוח את מתנות העניים לעניים שלא צמח להם בנחלה האישית שלהם. ולכן לעומק מצוות "צדקה" = צדק, מלשון צדק. שזה אומר, אנו נותנים צדקה לעני בכדי שהעני יכיר בקניינינו ובצמיחה שלנו. אחרת יש לו זכות טבעית לקחת מאתנו את עמלינו בדיוק כמו שעושים כל האורגניזמים שלא מכירים בקניינינו ופולשים לתוך הבית ולתוך גופינו גם כן.

הדוגמטיים לא מבינים שאין קניין בטבע. הדוגמטיים לא מבינים שבכוח המשטר לא זוכים בכלום, הרי מחר יבוא בעל כוח יותר חזק ומה אז ? נסכים להיכנע לכוח כי הכוח צודק ? הבעיה היא שהכוח לא שואל אותנו האם הוא צודק או לא, הוא פשוט לוקח מכוח הכוח וחושב שיש לו קניינים. אותו דבר לגבי קניין בכסף. האם קניין בכסף קביל ? הרי אם כך תחשבו על אדם שהצליח לקנות בכסף את כל כדור הארץ, האם נהיה לו עבדים ? גם בנושא הזה התנ"ך מטפל ומספר לנו את סיפור פרעה ויוסף אייך הם הצליחו לקנות את כל אזרחי מצרים, את אדמתם ואת גופם ממש.

אבל הטירוף הדעת של השופטים עוד יותר חמורה. כי הם יודעים שמהעני נשללת\נגזלת מראש את כל הטבע. עד כדי כך שאסור לו על פי החוק לאגור אפי' מים ומי גשם. כלומר בארץ ירושתו גוזלים ממנו את נחלתו האישית ואוסרים לו לאגור מים ועוד השופט הטיפש מגיב כלפי העני שילך לעבוד ? במיוחד שהמנוולים האלה (כן כן השופטים) מקבלים 80 אלף שקל פנסיה בכל חודש על חשבון המסים שלנו ?? השופט עם הקטייטער צריך 80 אלף שקל והעני עם שלושה עד שש עשרה ילדיו, אסור לו לקבל אלף שקל לחודש ? ועוד אחרי שהמדינה גזלה ממנו את נחלתו ואת משאבי הטבע ומכרה אותם לזרים ??

אפי' אם נקבל את התזה שאדם צריך לעבוד לטובת הצמיחה החברתית. גם שם אי אפשר לחייב אדם בכך, ואם כן נחייב אדם בכך אז כל הפחות שהצמיחה תתחלק בשווה, ולא נהיה חברה שבמדד אי השוויון היא עומדת במקום הלפני אחרון ברשימת המדינות המפותחות.

אי אפשר – שופט טיפש שכמוך, מצד אחד לקדש את הקניינים האבסולוטיים, מצד שני לשלול מראש את ארץ ירושתינו. ומצד שלישי לשלול תמיכה בכדי לכפות על כולם לעבוד בשביל הצמיחה של כולנו. ומצד רביעית לא נקבל חלק מהצמיחה כי קידשנו את הקניינים באופן אבסולוטית. אתה מבין טיפש על מה אני מדבר ? אני אנסה שוב.

ובכן עוד הפעעעעעעעם: אם אתה מקדש את הקניינים האבסולוטיים = אפשר לקנות את כל כדור הארץ באופן פרטי. אז תן לכולם להילחם נגד, כלומר תחזיר לנו את ארץ ירושתינו והחוקה\התורה כבר מבטיחה לנו את ההגנה והיא שאי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. אז לפחות אי אפשר לקנות את נחלתינו. אז אתה הטיפש בא לשלול מאיתנו את כל הטבע מהסיבה שזה ייתן צמיחה לכולנו, אז איפה הצמיחה השווה ? למה אנו אחרונים באי שוויון ? התשובה שלך היא שאתה מקדש את הקניין האבסולוטית של הטייקון. אתה מבין שוטי עולם שכמותך ? מול הקניין האבסולוטית יש לנו את נחלתינו בירושה. מול הגזירה שאנו חייבים לעבוד בשביל צמיחת כולנו, אמורים היינו לקבל חלק שווה בצמיחה, אחרת למה אתה כופה לעבוד בשביל כולם ? אז אתה אומר לא, לא צריך שוויון כי אתה מקדש את הקניין של הטייקון ושולל מאתנו את ארץ ישרותינו ואת נחלתינו האישית ? אתה מראש גוזל מכל פרט את הטבע כביכול לטובתו שכולנו נרוויח שהצמיחה, והנה נשללת מאתנו הצמיחה כי אתה מקדש את הקניין בדוגמטיות ובחוסר דעת ותבונה.

אתה מבין מה אתה עושה ? ונוסף לכל זה אסור ח"ו לתת לעני אלף שקל ? אפשר לחשוב שבימי הקטייטר אם תזכה, לא תיקח את השמונים אלף שקל לחודש פנסיה על חשבון הציבור ??

לסיום:

להמונים הצדיקים – בניגוד לגדוליהם ושופטיהם החזירים – אני רוצה לפנות. ותשמעו מהן זכויותיכם הטבעיות.

חייב כל אדם לומר שבשבילי נברא\קיימת העולם (חז"ל). זה הבסיס התבוני הטהורה הראשונית של בני אנוש. מבחינתו אין מוסר ואין ערכים. כלומר כל מוסר וערך אנושי לא עומדים מכוח עצמם. אפי' הצו של לא תרצח ולא תגנוב. ולכן האדם יכול להיות לקט ולקחת מה שבא לו. או להתנחל ולהצמיח לעצמו כל טוב. אבל שידע שיש עוד בני אנוש ויכולים לקחת ממנו את צמיחתו ודיי בצדק הרי צמיחתינו היא לא יש מאין רק הכל טבע יש מיש, כלומר ההתנחלות שלך על אדמה היא כבר לא נכון במילא צמיחתך מתחילה לא שלך. ולכן באמת היה כדאי לנו לחיות כמו בעלי החיים הלא טורפות בלי התנחלות ובלי לזרוע ולצמוח, פשוט להיות לקטים.

אבל, האדם איבד את המשיכה הדטרמיניסטית לבת\ן מינו ולכן שרידותו הנצחית האישית לא מובטחת לו כמו שאר האורגניזמים ולכן הוא חייב להיפרד מהג'ונגל ומשאר בעלי החיים ולחנך את צאצאיו להיות עם בת\ן מינו דעתנית. לשם זה הוא צריך התנחלות וחקלאות וכמובן שפה לחינוך צאצאיו. וכך עשו אבותינו ההומו סאפיינס והמציאו את ההפיכה החקלאית.

לימים שכל משפחה ומשפחה עמלה בתוך נחלתה מאבדת את צמיחתה לאחרים כמו ללקטים וכדומה. כלומר אלה שלא מקבלים ובצדק את התנחלות החקלאי על אדמה ולא מכירים בצמיחתו ?! אז הם פשוט לקחו את עמלינו שלנו. מכאן בני אנוש נכנסו לאנרכיה ואנדרלמוסיה = המבול התכני. כלומר שאין חופש וחירות האדם ? אז נעצרת התפתחות התבונה ובני אנוש לא מוכנים לקראת אסונות טבע אקראיות. ולכן העונש הטבעי של חברה אנושית אנרכיסטית היא אקראיות מול כל אסון טבע אקראי.

משפחה חקלאית אחת ניצלה על ידי המצאת הספינה. ואב המשפחה חשב לעצמו מה יש לו להוליד אם זה התוצאה שתצא מצאצאיו ? ולכן באמת הוא לא רוצה להוליד יותר הוא ובניו יחד יוצאים מהתיבה בהחלטה לא להוליד יותר (ויצוא נח ובניו ואשת נח ואשת בניו = יצאו גברים לחוד ונשים לחוד לומר שאין יותר הולדה – חז"ל).

אבל אז החליט נח ובניו להמציא את הקניין, כלומר מחלקים את היבשות בשווה לכל משפחה ומשפחה. ובאותו זמן הומצאה חוקי הירושה, כך שגם הנולדים ייוולדו לטבע. ואוטומטית הומצא הצו של "לא תגנוב", אחרת אין באמת קניין כמו לפני המבול (מכאן תבינו למה גזל גרם למבול).

כבר נח הבין את הצו הקטגורי של קאנט שאומר שאין שום חוק מוסרי וחוק אנושי קבילה בלי שכל פרט (אפי העוד לא נולד) מסכים לצו והחוק המוסרי הזה. ולכן בכדי להמציא את חוקי הקניין נח יודע שלא כוח הכיבוש ולא קניה בכסף (שזה היית המצאה מאוחרת אבל לצורך ההסבר אני מביא גם את זה) מזכה קניינים כי זה מביא לאנרכיה מחזורית נצחית כמו לפני המבול. קניינים מזכה אך ורק על ידי חלוקה שווה ואך ורק אם לקיחת הנולדים בחשבון שבגלל זה הומצאה חוקי הירושה.

יוצא בעצם ששום אומה בעולם המודרנית ושום אדם בעולם העכשווי אין לה\ו קניין אמיתי חוץ מהיהודי. כי אין להם ירושה מהסיבה שאין להם יוחסין. כלומר בני אנוש חייבים עכשיו לעשות חלוקה בכדי שהקניין תהיה קביל. מה שאין כן היהודי לא מחכה להם ופשוט יש לו את ארץ ירושתו. הוא לא צריך חלוקה מחדש כמו האומות כי פשוט יש לו מירושה.

מכאן אגב תבינו למה שיהודי גר בחוץ לארץ הוא בגלות, כי פשוט הוא נמצא על נחלת זרים ואדם בלי הטבע ?! הוא גלותי ולא בן חורין ומי מדבר כבר על קניינים בגלות שזה מביא לו את השואה ואת הכחדתו ודיי בצדק הרי אמרנו שכסף לא מקנה באמת קניינים והנה ההמונים מגרשים אותו במקרה הטוב ובמקרה הרע רח"ל מכניסים אותו לתאי הזים. לא שאני מצדיק ח"ו את הרשעים הרי אמרנו שאין להם יוחסין ולכן הארץ שלהם לא ממש שלהם רק מכוח הנשק והכיבוש ולכן מה טענה יש להם מול היהודי שקונה מכוח הכסף ? הרי כמו שהוא מנכס את הארץ שלו על ידי כוח הכיבוש אז מה ההבדל בין כוח הכיבוש לבין כוח הכסף הרי בשניהם לא הקניינים נצחיים וצודקים. ולכן אין להצדיק את הרשעים. אבל לפחות אנו היהודים חייבים להבין שכסף לא מזכה קניין ולכן לא יתפלאו שמגרשים אותם או ח"ו רוצחים אותו ובוודאי לא יתפלאו שגונבים אותם.

בכל אופן נחזור לעניינינו. היהודי דורש את ארץ ישראל דווקא כי הוא מוקנה לו מהחלוקה ההיא. הוא לא רוצה שום קניין מסוג אחר כי היא לא נצחית ולא צודקת כאמור לעיל ועונשו בצדו כנ"ל.

היהודי בארץ ישראל דורש דבר ראשון חלוקה בגורל, וכמובן חלוקת משאבי הארץ בשווה. ואחר כך כל אחד יושב בנחלתו ומצמיח כל מה שבא לו. ורק אחר כך הוא מתחיל לעסוק בחליפין.

שכל יהודי יושב בנחלתו ועוסק בצמיחה האישית שלו. בכדי שהקניין\החלוקה והצמיחה תהיה באמת שלו ?! אז מחוקקים את הצו של "לא תגנוב" (אתם מבינים יהודים יקרים ? לא אלוהי הבייביסיטר הנוצרי והאיסלמי אמר לא תגנוב כי ככה זה, אלוהי ישראל אמר לא תגנוב כתוצאה מהחלוקה. ואפי' אחרי החלוקה והצמיחה, אם למישהו לא צמח מכל סיבה שהיא ?! כלפיו אין לא תגנוב חל ולכן אלוהי ישראל אומר "לי" הארץ "לי" הכסף "לי" הזהב, כלומר באמת אין קניינים בטבע הרי הכל יש מיש ולכן תן לעני מתנות בכדי שיכיר בטובו בקניינים שלך ולא יגנוב ממך. וזו ההלכה שלוקחים בכוח מתנות עניים) וגם הצו לא תגנוב הזה אחרי החלוקה היא על תנאי של "אפס כי לא יהיה בך אביון" כלומר חייב כל אדם לתת מתנות עניים בכדי שהצו לא תגנוב תהיה מציאותית. כי היא לא עומדת מכוח עצמו.

אז נזכור, לכל יהודי יש (הלכתית מעשית) נחלה אישית בארץ ישראל על ידי ירושה. חלק מהצמיחה חייבים לתת לעניים אחרת הקניינים שלנו לא קבילים ואז יגנבו מאתנו ויהיה אנרכיה. בכדי שהמצאת הכסף כאמצעי חליפין לא יקום עלינו להורגינו, כלומר בכדי שלא ניתן לכסף את האפשרות לנשל אותנו מהטבע והנחלה ?! אז 1, אי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. 2, מבטלים את הכסף כל כמה שנים כמו החליפין עצמו שנכחדת טבעית. כלומר החליפין, חלב מול לחם, שניהם או נאכלים או נכחדים כלומר כל עמל אנושי נכחדת מתי שהוא ולכן הכסף שהיא הבעלות על העמל האנושי ?! גם צריכה להיכחד. זה המציאות הטבעית, ולא ניתן לכסף לשלוט בנו, שאנו נותנים לכסף להתקיים לנצח ? אז היא מתכנסת אצל יחידים והם מצליחים תוך דור לקנות את רוב בני אנוש לעבדים כי קנו מהם את נחלתם ואת גופם גם כן הרי בלי הטבע האדם נמכר לעבד באין ברירה. זה לא פועל במציאות כי בסוף הרוגים את העשיר או העשיר הורג את העבד, וזה סיבת המחזוריות של כל המלחמות בהיסטוריה מאז המצאת הכסף ואי ביטולו.

אז נזכור, נחלה יש לנו כל אחד מאתנו. את משאבי הארץ יש לנו. בכדי שכך זה יישאר לנצח לדורי דורות ?! יש תנאים תבוניים לכך, והיא מתנות עניים, מעשר לעובדי החברה (רופאים שופטים מורים אחיות הוגים וכו' וכו') רק 10% מע"מ וכמובן איסור ריבית וביטול הכסף כל כמה שנים. ובעיקר אי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. במצב כזה באמת כל האומה יהיו בני חורין ויעסקו אך ורק בחקר המדע ובעיקר במדעי הרפואה או סתם לרוץ אחרי כדור ולזרוק לסל.

עכשיו מה קרה ? פשוט גזלו מכולנו את הארץ ואסרו עלינו לאגור אפי' מים, וחייבים גם להקריב את חיינו על הארץ בצבא. בקיצור אין לנו כלום. ועכשיו אנו עבדים למי ? הא הא לצמיחה של כולנו. אוקיי נשמע טוב (לא לגמרי הרי מי נתן לכם את הסמכות לכפות על כולם עבדות לצמיחה ? אבל בואו לרגע נסכים לשטות הזה), נחלק את משאבי הטבע לכולנו כמו הגז הטבעי וים המלח ועוד ועוד, וגם נעבוד כמו חמורים לצמחיה וכל הפחות נקבל כולנו את הצמיחה בשווה. אז אייך זה שאנו באי שוויון הכי נמוך שקיים באנושות ? כאן באים הדוגמטיים והטיפשים שהתעצלו לבוא מתי שחילקו שכל ודעת. והנה הם אומרים לא ולא אנו מקדשים את הקניין הפרטי. שמעתם ?? הרי הם שוטי עולם מפגרים וטיפשים ועוד עם האף למעלה כאילו הם הנאורים.

עכשיו שמקדשים את הקניין הפרטי באופן אבסולוטית ? אז האי שוויון ברור מאליו, יחד עם נצחיות הכסף הם מצליחים גם לקנות מאתנו את מה שכן הצלחנו לקנות במשך כל חיינו ועמלינו. וזה דיי פשוט הרי הכסף מתכנסת אצל יחידים (= עשירים) ומאתנו נשללת אפי' מים ואז נמכור את הבית בשביל מים ובשביל לחם ובשביל לחתן את הבת. בקיצור אני כבר לא יודע מי טיפש יותר, הטיפש או אנחנו שנכנעים לטיפשותם.

אבל איפה העוקץ ? שהם סומכים על הערכים והמוסר האישי שלנו וכמובן סומכים על המשטר. וכאמור לעיל אין להם על מה לסמוך. דור המבול גם חשבו שחוקי בני אנוש הם טבעיים ולכן נכחדו. אותו דבר סדום התנכי ואותו דבר מצרים ואותו דבר כל אומה ואומה בהיסטוריה. כולם נכחדו כי חשבו שאפשר מוסר טבעי או מוסר דתי מאלוהי הנוצרי הבייביסיטר. ואחר כך בוכים ושואלים איפה היה האלוהים בשואה. מזה איפה היה, בדיוק שם היה, הוא הכניס כל אחד במו ידיו לתא הגזים. זה אלוהי ישראל האהוב שלי. הרי מה חשבתם ? שעם כסף תקנו קניינים של אחרים ותנשלו אתם מהטבע ? הרי אין קניינים עם כסף ועם כוח הכיבוש. אצל אלוהי ישראל יש אך ורק חלוקה על דרך "לעשו נתתי את אדום ולעמון את עמון" וכו' וכו'. "חלוקה" זה הקניין האלוהי הנצחי ועם התנאים לעיל. אחרת ? אין שום מוסר וחוק אנשי שעומד מכוח עצמו וההיסטוריה תוכיח.

היהודי שחיי כל אורך ההיסטוריה החקלאי אמור לדעת זאת במיוחד שלמד תנ"ך בחידר. בא השופט הדוגמטי והטיפש ואומר: לך לעבוד ??!! שוטה גומר ועםארץ גמור שכמוך,,,,,, הילדים שאתה מרעיב עוד ידרכו על קברך וישתינו עליו, והם עוד יזכו לראות שלא תישאר ממך זכר כמו שלא נשאר מכל הרשעים בהיסטוריה היהודית, אמן ואמן כן יהי רצון……

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“איסור צדקה – החברה הסדומית”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s